«Αντιπλημμυρική προστασία ΕΕΛ Ηρακλείου»

 

 

 

.

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρ. πρωτ. :4304/1-6-2020

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

 • Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του «Αντιπλημμυρική προστασία ΕΕΛ Ηρακλείου», (CPV 45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα), Εκτιμώμενης αξίας 000,00 (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. ),(κάτω των ορίων).

1.Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οδός :Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά

Τ.Κ: 71500

Τηλ: 2810529386

Fax: 2810263329

E-mail: Deyah-pt@otenet.gr

Ιστοσελίδα:www.deyah.gr

 

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 90451, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyah.gr.

 

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικά και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

 1. Προθεσμία εκτέλεσης έργου : 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 

 1. Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

 

 1. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/6/2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 26/6/2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ.

 

 1. Εγγυητική συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 9.200,00 ευρώ.

 

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

 

 1. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (ΣΑΕ 2019 ΣΕ 05520000), μετά τη με αρ. πρωτ. 41400/30-5-2019 (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΗ 5030/31-5-2019) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την αποδοχή των όρων του Δανείου με την 288/2019 (ΑΔΑ:ΩΜΟ6ΟΡΙΗ-ΟΝΚ) απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ.

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον ΚΑ 15.06.1908  του Προϋπολογισμού  της ΔΕΥΑΗ, με εγκεκριμένη πίστωση 460.000 €, για το 2020.

 

      Ηράκλειο 1-6-2020
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

       
       
      Γεώργιος Βουρεξάκης
Να δημοσιευτεί στις  εφημερίδες      
 1. ΠΑΤΡΙΣ
 2. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
     
       

Μηκοτομή τοιχείου καναλιού_signed

Μηκοτομη ρεματος – συρματοκιβώτια_signed

Μηκοτομη καναλιού_signed

Μηκοτομή δρόμου_signed

Εργα ομβρίων_signed

Εργα εξόδου – Φρεάτια_signed

Διατομές τοιχείου καναλιου 2_signed

Διατομές τοιχείου καναλιού 1_signed

Διατομές ρέματος- συρματοκιβώτια_signed

Διατομές καναλιού_signed

Διατομές δρόμου_signed

Αντλιοστάσιο_signed

Οριζοντιογραφία – Γενική Διάταξη_signed

Τεχνική Έκθεση Υποέργου 2_signed

Τεχνικές Προδιαγραφές – Αντιστοιχιση ΕΤΕΠ Υποέργου 2_signed

Προυπολογισμός Υποέργου_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___030620_signed

ΚΗΜΔΗΣ – προκηρυξη_signed

ΕΣΥ Υποέργου 2_signed

espd-request-v2 (10)_signed

Τιμολόγιο μελέτης Υποέργου 2 _signed