ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                            αρ.πρωτ: 1850/23-2-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ» σε εξωτερικό  εργαστήριο   στα  πλαίσια Εφαρμογής της  Εθνικής Νομοθεσίας για την ποιότητα  του νερού  ανθρώπινης κατανάλωσης,    (Σε συμμόρφωση  ως προς την Υπουργική Απόφαση:  Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282/19-9-2017).

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης προϋπολογισμού δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (16.800,00) ευρώ έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 377/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, με ΑΔΑ:7ΚΥΡΟΡΙΗ-ΗΡΩ και β) η 74/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, ως απόφαση 27/2018 με ΑΔΑ: 7Ν5ΝΟΡΙΗ-43Ο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018,  της αντίστοιχης πίστωσης με Κ.Α. 64.98.0017 και τίτλο «Έξοδα Ειδικών Αναλύσεων Νερού σε Εξωτερικά Εργαστήρια» και Κ.Α. 54.00.1024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ», μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 8/3/2017, βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών που επισυνάπτουμε.

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι το Εργαστήριο διαθέτει, διαπίστευση από το ΕΣΥΔ (συνοδευόμενο από τα κατάλληλα έγγραφα διαπίστευσης στο πεδίο των ζητούμενων παραμέτρων) και λειτουργεί με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές σύμφωνα με το ΕΝ ISO 17025. Αν για κάποιες παραμέτρους το εργαστήριο δεν διαθέτει διαπίστευση αλλά συνεργάζεται με άλλο ιδιωτικό που διαθέτει, τότε θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του συνεργαζόμενου εργαστηρίου που θα πιστοποιεί την συνεργασία τους, συνοδευόμενο με τα αντίστοιχα έγγραφα διαπίστευσης στο πεδίο των ζητούμενων παραμέτρων που αυτό θα εκτελέσει.

 

 Γ. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας, αριθμητικώς και ολογράφως. Προσφορά μπορεί να κατατεθεί και σε ένα μόνο προϋπολογισμό.

 

Δ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν Τεχνικές Προδιαγραφές με σαφή περιγραφή των προσφερόμενων αναλύσεων (μέθοδοι , όρια ανίχνευσης, πλήθος παραμέτρων παρασιτοκτόνων, κ.λ.π).

Πληροφορίες θα δίνονται από το Τμήμα του Χημείου της ΔΕΥΑΗ, αρμόδιος υπάλληλος κ. Μιχ. Κουμάκης, τηλέφωνο 2810-529404 και e.mail: [email protected] .gr.

 

         Ο Γενικός Δ/ντής

          Χ. Παπαματθαιάκης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
     
  Κ.Α. : 64.98.00.17

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ    

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία,  Υπουργική Απόφαση:  Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282/19-9-2017), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΟΚ) για την ποιότητα του πόσιμου νερού, εκτός από τις παραμέτρους «Ομάδας Α» που πρέπει να τηρούνται από τους υπευθύνους ύδρευσης (ΔΕΥΑ, ΟΤΑ, κ.λ.π.) οι οποίες  και πραγματοποιούνται από το Εργαστήριο μας σε καθημερινή βάση (φυσικοχημικές και μικροβιολογικές),  απαιτεί και μια σειρά ειδικών παραμέτρων «Ομάδα Β» σε μικρότερη συχνότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό και τα κυβικά νερού που παρέχουν στα δίκτυα νερού ευθύνης τους.

Οι περισσότερες αναλύσεις (όλες της Ομάδας Α και αρκετές από την Ομάδας Β) πραγματοποιούνται από το εργαστήριο της ΔΕΥΑΗ.

Οι υπόλοιπες παράμετροι της Ομάδας Β όπως βαριά μέταλλα, φυτοφάρμακα, οργανικοί μικρορύποι, βρωμικά ιόντα, κ.α., καθώς και η ραδιενέργεια, που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν  από το εργαστήριο της ΔΕΥΑΗ, θα  ανατεθούν σε διαπιστευμένο με ISO 17025 εξωτερικό εργαστήριο (Ιδιωτικό ή Δημόσιο) σύμφωνα με την συχνότητα και τους όρους που προβλέπει η παραπάνω Νομοθεσία.

Στην περίπτωση του Ηρακλείου με την ιδιαιτερότητα των δεκατριών (16) διαφορετικών ζωνών παροχής (προέλευσης και διανομής) νερού,  η ελάχιστη συχνότητα που προβλέπει η νομοθεσία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. (Συχνότητα των ελάχιστων δειγματοληψιών και αναλύσεων  που απαιτούνται ετησίως συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Ενοτήτων).

 

α/α Όνομα Ζώνης Παροχής Νερού (ΖΠΝ) Παρεχόμενος όγκος  νερού σε m³/ημέρα στη ΖΠΝ Ελάχιστος αριθμός ελέγχων ανά έτος
Ομάδα Α Ομάδα Β
1 ΖΠΝ από αγωγό Μαλίων 2400 10 1
2 ΖΠΝ ΤΕΤΡΑΧΩΡΙΟΥ 700 4 1
3 ΖΠΝ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 800 4 1
4 ΖΠΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 750 4 1
5 ΖΠΝ Δπ.τ. (ΙΙΙ, ΙΙΙα) 9000 31 3
6 ΖΠΝ ΔΑΦΝΩΝ 5000 19 2
7 ΖΠΝ Δ7 (VII, VIIα) 2400 10 1
8 ΖΠΝ Δ5, Δ6, (V, VI) 2400 10 1
9 ΖΠΝ Δ4 (ΙV) 10000 34 3
10 ΖΠΝ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ 850 4 1
11 ΖΠΝ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ 600 4 1
12 ΖΠΝ ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ 1200 7 1
13 ΖΠΝ (ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ) 500 4 1
14 ZΠN ΔΣκαλανίου 500 4 1
15 ZΠN Δ1, Δ2 (Ι, ΙΙ, ΙΙα) 6000 22 2
16 ZΠN Δ Βασιλειών 1800 7 1
Σύνολο 178 22

 

Έχουμε λοιπόν σύνολο 22 δειγμάτων ανά έτος για τις ειδικές παραμέτρους της «Ομάδας Β».

Στις περιπτώσεις που έχουμε πάνω από ένα δείγμα/έτος, οι δειγματοληψίες θα κατανεμηθούν αναλογικά μέσα στο έτος.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει και τις δειγματοληψίες με δικά του μέσα (φιάλες, χημικά συντηρητικά, κιβώτια, παγοκύστες, κ.α.) και συνοδεία εργαζόμενου της ΔΕΥΑΗ για την υπόδειξη των σημείων δειγματοληψίας.

Συγκεκριμένα οι Παράμετροι που ζητούμε προς ανάλυση σε κάθε δείγμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά επιδόσεων της Ελληνικής Νομοθεσίας (Απόφαση Αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322, ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΟΚ) είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
1 Ακρυλαμίδιο
2 Βινυλοχλωρίδιο
3 Επιχλωρυδρίνη
4 Βενζο-α-πυρένιο
5 1,2-διχλωροαιθάνιο
6 Τριχλωροαιθάνιο
7 Τετραχλωροαιθένιο
8 Βενζόλιο
9 PAHs [βενζο(β)φθορανθένιο, βενζο(λ)φθορανθένιο, βενζο (η,θ,ι) περυλένιο, ινδενο (1,2,3-γ,δ) πυρένιο},  Βενζο-α-πυρένιο]
10 THMS (Τριαλογονομεθάνια)
11 T.O.C. (Ολικός Οργανικός άνθρακας)
12 Παρασιτοκτόνα* (ζιζανιοκτόνα, νηματώδοκτόνα, ακαριοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, φυκοκτόνα, γλινοκτόνα, συναφή προϊόντα και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών )
13 Βαριά μέταλλα (Αντιμόνιο, Αρσενικό ,Βόριο, Κάδμιο, Μόλυβδος, Νικέλιο, Σελήνιο, Υδράργυρος, Χρώμιο, Χαλκός, Αργίλιο, Άργυρος)
14 Βρωμικά άλατα, Κυανιούχα άλατα, Φθοριούχα άλατα
15 Ραδιενέργεια ** (ενδεικτική δόση που αφορά):

Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας, Μέτρηση των ισοτόπων του Ουρανίου (U-238 & U-234)

 

* Θα ληφθεί υπόψη το πλήθος των προς ανάλυση παραμέτρων

** Ένα δείγμα ετησίως ανά ΖΠΝ (σύνολο 16 δείγματα).

 

Η εκτέλεση της παραπάνω αναλύσεων θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Απόφαση Αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322, ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΟΚ), την διευκρινιστική (Αρ. πρωτ.: Γ1δ/6220/13-2-2017) του Υπ. Υγείας «περί παρακολούθησης της ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» και τις ισχύουσες διατάξεις «Περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Προμηθειών» και σύμφωνα με τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (Ο.Ε.Π.) και διαπιστεύσεις του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Για το σκοπό αυτό, το ανάδοχο εργαστήριο θα διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 17025 για τις ζητούμενες παραμέτρους (το ίδιο ή το συνεργαζόμενο με αυτό αν κάποιες αναλύσεις γίνονται σε συνεργαζόμενο με το ανάδοχο εργαστήριο), το οποίο θα υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φορέα μη ελεγχόμενο από το εργαστήριο.

Για το λόγο αυτό θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά και τα απαραίτητα έγγραφα διαπίστευσης για όλες τις ζητούμενες παραμέτρους.

 

 

                                                                           Ηράκλειο 31 Οκτωβρίου 2017

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο Γενικός Δ/ντής                                                                  Ο    Συντάξας

 

 

 

Χ. Παπαματθαιάκης                                                                     Μ. Κουμάκης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ                                                                                                                      ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η)

Κ.Α.:  64.98.00.17

 

 

                                                                       ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

α/α Παράμετροι Δείγματα Νερού Ενδεικτική τιμή/δείγμα Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ (Ευρώ)
1 Ζητούμενες παράμετροι όπως στον πίνακα της Τεχνικής Έκθεσης και συγκεκριμένα:

Ακρυλαμίδιο, Βινυλοχλωρίδιο, Επιχλωρυδρίνη, Βενζο-α-πυρένιο, 1,2-διχλωροαιθάνιο,

Τριχλωροαιθάνιο, Τετραχλωροαιθένιο, Βενζόλιο, PAHs [βενζο(β)φθορανθένιο, βενζο(λ)φθορανθένιο, βενζο (η,θ,ι) περυλένιο, ινδενο (1,2,3-γ,δ) πυρένιο},  Βενζο-α-πυρένιο], THMS (Τριαλογονομεθάνια), T.O.C. (Ολικός Οργανικός άνθρακας), Παρασιτοκτόνα (ζιζανιοκτόνα, νηματώδοκτόνα, ακαριοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, φυκοκτόνα, γλινοκτόνα, συναφή προϊόντα και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών), Βαριά μέταλλα (Αντιμόνιο, Αρσενικό ,Βόριο, Κάδμιο, Μόλυβδος, Νικέλιο, Σελήνιο, Υδράργυρος, Χρώμιο, Χαλκός, Αργίλιο, Άργυρος), Βρωμικά άλατα, Κυανιούχα άλατα, Φθοριούχα άλατα.

 

22 400,00 8.800,00
Σύνολο Καθαρό  8.800,00
Φ.Π.Α 24%   2.112,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 10.912,00

 

                                                Ηράκλειο 31 Οκτωβρίου 2017

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο Γενικός Δ/ντής                                                                         Ο Συντάξας

 

 

 

Χ. Παπαματθαιάκης                                                                    Μ. Κουμάκης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                     ΕΡΓΟ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ                                                                                                                       ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η)

Κ.Α.:  64.98.00.17

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

α/α Παράμετροι Δείγματα Νερού Ενδεικτική τιμή/δείγμα Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ (Ευρώ)
1 Ραδιενέργεια (ενδεικτική δόση που αφορά):

–       Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας

–       Μέτρηση των ισοτόπων του Ουρανίου (U-238 & U-234)

16 500,00 8.000,00
Σύνολο Καθαρό  8.000,00
Φ.Π.Α   1.920,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ   9.920,00

 

                                                Ηράκλειο 31 Οκτωβρίου 2017

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο Γενικός Δ/ντής                                                                         Ο Συντάξας

 

 

 

Χ. Παπαματθαιάκης                                                                    Μ. Κουμάκης

 

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                  ΕΡΓΟ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ               ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                             ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η)

                                                                                           Κ.Α.: 64.98.00.17

 

 

                                                       ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

α/α Παράμετροι Δείγματα Νερού Ενδεικτική τιμή/δείγμα Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ (Ευρώ)
1 Ζητούμενες παράμετροι όπως στον πίνακα της Τεχνικής Έκθεσης και συγκεκριμένα:

Ακρυλαμίδιο, Βινυλοχλωρίδιο, Επιχλωρυδρίνη, Βενζο-α-πυρένιο, 1,2-διχλωροαιθάνιο,

Τριχλωροαιθάνιο, Τετραχλωροαιθένιο, Βενζόλιο, PAHs [βενζο(β)φθορανθένιο, βενζο(λ)φθορανθένιο, βενζο (η,θ,ι) περυλένιο, ινδενο (1,2,3-γ,δ) πυρένιο},  Βενζο-α-πυρένιο], THMS (Τριαλογονομεθάνια), T.O.C. (Ολικός Οργανικός άνθρακας), Παρασιτοκτόνα (ζιζανιοκτόνα, νηματώδοκτόνα, ακαριοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, φυκοκτόνα, γλινοκτόνα, συναφή προϊόντα και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών), Βαριά μέταλλα (Αντιμόνιο, Αρσενικό ,Βόριο, Κάδμιο, Μόλυβδος, Νικέλιο, Σελήνιο, Υδράργυρος, Χρώμιο, Χαλκός, Αργίλιο, Άργυρος), Βρωμικά άλατα, Κυανιούχα άλατα, Φθοριούχα άλατα.

 

22    
Σύνολο Καθαρό (αριθμητικώς και ολογράφως)  
Φ.Π.Α (Αριθμητικώς και ολογράφως)  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (Αριθμητικώς και ολογράφως)

 

 

 

 

                                                            Ηράκλειο ……………… 2017

 

                                                                                            Ο Προσφέρων

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                    ΕΡΓΟ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ                   ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                         ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η)

Κ.Α.:  64.98.00.17

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

α/α Παράμετροι Δείγματα Νερού Ενδεικτική τιμή/δείγμα Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ (Ευρώ)
1 Ραδιενέργεια (ενδεικτική δόση που αφορά):

–       Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας

–       Μέτρηση των ισοτόπων του Ουρανίου (U-238 & U-234)

16    
Σύνολο Καθαρό  (αριθμητικώς και ολογράφως)  
Φ.Π.Α (αριθμητικώς και ολογράφως)  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (αριθμητικώς και ολογράφως)  

 

Ηράκλειο ……………… 2017

 

Ο Προσφέρων

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ