ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΠΤΥΧΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                               αρ.πρωτ: 2072/1-3-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΠΤΥΧΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ», σε μέγεθος Α4, σε χαρτί 135 γραμμαρίων.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε δύο χιλιάδες  (2.000,00) ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.02.0007 με τίτλο «Έξοδα Προβολής δια λοιπών μεθόδων» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Δευτέρα 5/3/2018, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι από την ημερομηνία ανάθεσης της παραγγελίας και θα παραδοθεί στη ΔΕΥΑΗ εντός πέντε εργασίμων ημερών.

 Γ. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

Το ποσό θα αναγράφεται   και ολογράφως.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ, αρμόδιος υπάλληλος κ. Γ. Αμανάκη, τηλέφωνο 2810-529379 και e.mail: gwamanaki@hotmail .gr.

 

           Ο Γεν. Δ/ντης

 

        Χ. Παπαματθαιάκης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΝΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΔΙΟΥ

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Περιγραφή ειδών

CPV : 22800000-8

Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδας

 

Σύνολο
1 Εκτύπωση – Δίπλωμα Έγχρωμου Διαφημιστικού Φυλλαδίου Μεγέθους Α4 σε χαρτί 135 γραμ. Τεμ. 80.000    
    ΣΥΝΟΛΟ                       
    ΦΠΑ 24%  
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

 

 

………………/ …… / 2018

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ENTYΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ