ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β΄) – Οδός : Αρχιεπισκόπου Μακαρίου – ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β΄) – Οδός : Αρχιεπισκόπου Μακαρίου – ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» (CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης)

Εκτιμώμενης αξίας 153.000 € Ευρώ (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. ),(κάτω των ορίων), μετά τη με αρ. πρωτ. 2169/7-5-2019 προέγκριση της ΕΥΔ του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» και την έγκριση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ με την 193/2019 απόφαση.

 

  1. Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οδός :Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά

Τ.Κ: 71500

Τηλ: 2810529386

Fax: 2810263329

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα:www.deyah.gr

 

  1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 83216, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyah.gr.

 

  1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

  1. Προθεσμία εκτέλεσης έργου : δέκα (10) μήνες
  2. Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
  3. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1/7/2019 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα λήξης 10.00 π.μ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 4/7/2019 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10.00 π.μ.

 

  1. Εγγυητική συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 3.060 ευρώ.

 

  1. Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

  1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

 

  1. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα τη δράση με τίτλο «6.e.he.1 : Επενδύσεις για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο δημόσιο κοινόχρηστο χώρο και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)» στα πλαίσια του Ε.Π «ΚΡΗΤΗ 2014-2020». Είναι το  ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της Πράξης «Ανάπλαση – Βιοκλιματική Αναβάθμιση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου» κωδικός ΟΠΣ 5035094. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους  ΚΑ 15.05.1904 και 15.06.1903 του Προϋπολογισμού  της ΔΕΥΑΗ για ύδρευση και αποχέτευση , με εγκεκριμένη πίστωση 86.000 € και 67.000 €, αντίστοιχα,  για το 2019.

 

Ηράκλειο 12-6-2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της 

Δ.Ε.Υ.Α.Η.

                                

Γεώργιος Βουρεξάκης

 

Σχετικά έγγραφα:

TEYD_ΔΙΚΤΥΑ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

Αρχ_Μακαρίου (ΟΜΒΡΙΑ_ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ)_signed

Αρχ_Μακαρίου (Τυπικη διατομη αγωγων)_signed

Αρχ_Μακαρίου (Φρεατια υδροσυλλογης)_signed

Αρχ_Μακαρίου(ΥΔΡΕΥΣΗ)_signed

Αρχ_Μακαρίυ(ΟΜΒΡΙΑ)_signed

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΔΙΚΤΥΑ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου_signed

ΚΗΜΔΗΣ – προκήρυξη1_signed

Προκηρυξη Αρχιεπισκόπου Μακαριου ΔΙΚΤΥΑ – περιληπτική

Προυπολογισμός Μελέτης ΔΙΚΤΥΑ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου_signed

Τεχνικές Προδιαγραφές ΔΙΚΤΥΑ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου_signed

Τεχνική έκθεση ΔΙΚΤΥΑ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου_signed

Τιμολόγιο μελέτης ΔΙΚΤΥΑ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου_signed