«Α) Προμήθεια υλικών- συσκευών αυτοματισμού για την αναβάθμιση – αντικατάσταση των τερματικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) και ενσωμάτωση στο σύστημα τηλεχειρισμού – τηλεελέγχου Scada αντλιοστασίων και δεξαμενών.   Β) Προμήθεια -αντικατάσταση με αναβάθμιση λογισμικού των (2) δύο κεντρικών σταθμών ελέγχου –( scada servers) και παράδοση σε πλήρη λειτουργία»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

Α) Προμήθεια υλικών- συσκευών αυτοματισμού για την αναβάθμιση -αντικατάσταση των τερματικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) και ενσωμάτωση στο σύστημα τηλεχειρισμού –τηλεελέγχου Scada αντλιοστασίων και δεξαμενών.

     Β) Προμήθεια -αντικατάσταση με αναβάθμιση λογισμικού των (2) δύο κεντρικών σταθμών ελέγχου –( scada servers) και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  

 

    ΑΡ.ΠΡΩΤ.  9310/23-9-2019

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

       Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου

και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Α) Προμήθεια υλικών- συσκευών αυτοματισμού για την αναβάθμιση – αντικατάσταση των τερματικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) και ενσωμάτωση στο σύστημα τηλεχειρισμού – τηλεελέγχου Scada αντλιοστασίων και δεξαμενών.

  Β) Προμήθεια -αντικατάσταση με αναβάθμιση λογισμικού των (2) δύο κεντρικών σταθμών ελέγχου –( scada servers) και παράδοση σε πλήρη λειτουργία», προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων   (40.000,00) ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327

του Ν. 4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ.9309/23-9-2019 και της απόφασης 351/2019 με ΑΔΑ:ΩΠΠ6ΟΡΙΗ-ΛΓ4 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 3 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο του  ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
  2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
  3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
  4. Τον ανάδοχο ή τους αναδόχους βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές, δημοσιεύσεις, κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από την πρώτη πληρωμή του.
  5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

                                          Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

                                                                                                Γεώργιος Βουρεξάκης

 

Προς Εφημερίδες:

  1. ΠΑΤΡΙΣ.  2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜ. ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜ.ΤΣΕ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧ. SCADA_rev2 ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ