Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (2 Η/Υ – Συστήματος Αποθήκευσης STORAGE και κλιματισμού Συστήματος Αποθήκευσης STORAGE)»

Θέμα: ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (2 Η/Υ – Συστήματος
Αποθήκευσης STORAGE και κλιματισμού Συστήματος Αποθήκευσης
STORAGE)»
Σας γνωρίζουμε ότι στο Διαγωνισμό για την «προμήθεια μηχανογραφικού
υλικού (2 Η/Υ – Συστήματος Αποθήκευσης STORAGE και κλιματισμού
Συστήματος Αποθήκευσης STORAGE), διαπιστώθηκαν παραλήψεις στις
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Η Υπηρεσία με νέα απόφαση του Δ.Σ θα προκηρύξει εκ νέου το
διαγωνισμό.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ “Ο.Τ.Ε. Α.Ε.” ΓΙΑ 28-06-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ “Ο.Τ.Ε. Α.Ε.”

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως:

 • Ο ΟΤΕ στο πλαίσιο της αναβάθμισης του δικτύου και των υπηρεσιών του θα προβεί σε προγραμματισμένες ενέργειες την Παρασκευή 28 Ιουνίου στο διάστημα 08:00 – 12:00

 

 • Οι εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία των υπηρεσιών τηλεφωνίας ( εισερχόμενες , εξερχόμενες , λειτουργία συνοπτικής ).

 

Για αυτό το λόγο σας ενημερώνουμε, προκειμένου το πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.

 

Ζητούμε συγνώμη προκαταβολικά και παρακαλούμε για την κατανόησή σας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25-06-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανακοινώνεται ότι, λόγω των διακοπών της ΔΕΗ, σήμερα θα υπάρξει καθυστέρηση στην διανομή του νερού στις παρακάτω περιοχές:

-Βασιλειές

-Σύλλαμος

-Μαραθίτης

-Αγ. Ιωάννης Κνωσσού – Φιλοθέη

-Λοφούπολη

καθώς και στην οδό Φλαμπουριάρη και την περιοχή της Άνω Αλικαρνασσού

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίδονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό 11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810).

 

             

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20-6-2019 Παράκαμψη αγωγού Μαλίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Σε συνέχεια της της από 19-06-2019 ανακοίνωσής μας , λόγω απρόβλεπτων δυσκολιών, ενημερώνουμε τους δημότες ότι η ολοκλήρωση του έργου της παράκαμψης του αγωγού των Μαλίων θα καθυστερήσει κατά μία ημέρα (Πέμπτη 20-06-2019) και η τροφοδοσία του αγωγού εκτιμάται αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό  11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810).

 

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

πρόσληψη υδρονομέα άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 224/19 απόφαση του Δ.Σ και την υπ΄αρ. πρωτ. 6883/14-06-2019 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του δημοτικού διαμερίσματος του Προφήτη Ηλία με την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα για την εν λόγω χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ
 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δεν απαιτούνται σύμφωνα με το Ν.2527/97 άρθρο 5 παρ. 2 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

 

 

5 μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :

 1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 3. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (Καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
 4. Να έχουν γνώση των αρδευτικών δικτύων των Δημοτικών Κοινοτήτων , για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον πρόσληψης
 5. Να έχουν γνώσεις υδραυλικού και σχετική εμπειρία

Για τη συνδρομή των γενικών προσόντων, οι υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 2 άρθρο 169 ν. 3584/2007).

Επισημαίνεται ότι :

Α) Οι συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και

Β) Υφίσταται το «ασυμβίβαστο» των εκλεγμένων στις Τοπικές Κοινότητες (με το δικαίωμα υποβολής αίτησης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ/νση: Κων/νου Χατζηγεωργίου 2, τηλ: 2810529388) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι  Παπαδάκη Μαρία και Σκανδαλάκη Άρτεμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την επομένη της δημοσίευσης της στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα από τις 21/06/2019 έως και τις 27/06/2019.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ  

 

Σχετικά έγγραφα:

ypeythini_dilosi

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2019 Β

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12-6-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανακοινώνεται ότι λόγω κατασκευής έργου παράκαμψης του τροφοδοτικού αγωγού από το πεδίο των Μαλίων στην περιοχή των Γουβών, μετά από σχετικό αίτημα του Ο.Α.Κ. , αύριο Πέμπτη 12-06-2019, θα παρουσιαστούν προβλήματα διανομής νερού μέχρι και την επόμενη ημέρα, στις παρακάτω περιοχές:

-Κατσαμπάς

-Καρτερός

-Πρασσά

-Καλιθέα

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό  11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810).

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3-6-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ΔΕΥΑΗ με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την έγκριση και των 2 προτάσεων που είχε υποβάλλει για ένταξη στο πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’’.

Συγκεκριμένα :

Εγκρίθηκε η πρόταση με τίτλο ’’ Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στην πόλη Ηρακλείου 2019 ‘’ύψους 15.200.000€.

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση – επέκταση των δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Κορώνη Μαγαρά, Αγ. Αικατερίνη, Δημοκρατίας – Κηπούπολη Αλικαρνασσός και Δυτικά προάστια (Τρεις Βαγιές , Σταυρωμένος, Λίντο), που βρίσκονται είτε στο παλιό σχέδιο  είτε στις εγκεκριμένες επεκτάσεις του σχεδίου πόλης του Ηρακλείου.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση 20.000 μετρητών κατανάλωσης νερού με ενσωματωμένη διάταξη καταγραφής και επικοινωνίας, καθώς και σύστημα τηλεμέτρησης υδρομετρητών απομακρυσμένης ανάγνωσης ενδείξεων υδρομετρητών μέσω σταθερού δικτύου ή και διερχόμενου οχήματος.

Τέλος περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό -συμπλήρωση του συστήματος παρακολούθησης ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης  μέσω τοποθέτησης του απαραίτητου εξοπλισμού σε επιλεγμένα φρεάτια του εσωτερικού δικτύου ώστε να εκσυγχρονιστεί –  συμπληρωθεί ο ήδη εγκατεστημένος ανάλογος, εξοπλισμός στις δεξαμενές και στα Αντιοστάσια εντός της πόλεως του Ηρακλείου.

            Επίσης εγκρίθηκε η πρόταση που αφορούσε στο έργο ‘’Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη Ηρακλείου 2019‘’ ύψους 2.500.000€.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει αφενός την κατασκευή νέων δικτύων ομβρίων στις περιοχές Κορώνη Μαγαρά, Παπα Πέτρου Γαβαλά, Κηπούπολης, Αλικαρνασσού, Αγ. Ιωάννη , που βρίσκονται είτε στις εγκεκριμένης επεκτάσεις του σχεδίου πόλης, σύμφωνα με την οριστική μελέτη και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, και αφετέρου παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ηρακλείου στην περιοχή ‘’Φοινικιά’’ , δίπλα στο ‘’Γιόφυρο’’.

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 28-5-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

Από τη ΔΕΥΑΗ για την 28/5/20109 στα πλαίσια των έργων που είναι σε εξέλιξη θα γίνονται εργασίες στους παρακάτω δρόμους:

 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ
 • Οδοί Ραυτοπούλου και Μπετεινάκη, περιοχή Μασταμπά
 • Οδός Δικτύννης, περιοχή Θερίσσου
 1. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2017
 • Συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου, Παλαιοκάπα και Βάρνης, περιοχή Μασταμπά
 • Οδός Θεοτοκοπούλου (κέντρο)
 1. ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2018
 • Κεντρικός Δρόμος Σταυρακίων

 

Ζητάμε την κατανόηση των δημοτών για την όχληση που τυχόν θα δημιουργηθεί.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/5/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες αντικατάστασης τμήματος του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Σταυρακίων να υλοποιηθούν την Δευτέρα & Τρίτη 27 και 28-05-2019

Κατόπιν αυτού η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του δρόμου των Βουτών

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ τμήμα της οδού Ανδρέα Παπανδρέου (Ακαδημίας) από την οδό Θερίσσου μέχρι και την οδό Παλαιοκάπα θα παραμείνει κλειστό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από την  Δευτέρα 27-05-2019 έως και την Τρίτη 28-05-2019, λόγω εκτελούμενων έργων στα πλαίσια κατασκευής αγωγού ομβρίων υδάτων, το τμήμα της οδού Ανδρέα Παπανδρέου (Ακαδημίας) από την οδό Θερίσσου μέχρι και την οδό Παλαιοκάπα θα παραμείνει κλειστό.

Επίσης από την Δευτέρα 27-05-2019 και έως την ολοκλήρωση των εργασιών, τμήματα των οδών Θεοτοκοπούλου και Κορωναίου θα παραμείνουν κλειστά κατά διαστήματα, λόγω κατασκευής αγωγού ομβρίων υδάτων στην οδό Θεοτοκοπούλου.

Παρακαλούνται οι δημότες να επιδεικνύουν προσοχή και ν’ακολουθούν την σήμανση.

 

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

 

Σχετικά έγγραφα:

Akadimias

Θεοτοκοπούλου (Δημοσίευση)

1 2 3 8