Νέα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για:

α. «Επισκευή  Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων»

β. «Εξαγωγή – Τοποθέτηση Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης Άδρευσης»

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για κάθε Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος,  για την εκτέλεση των Υπηρεσιών, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  12/12//2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο site της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 12/12/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 13/12/2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:14/12/2017,

Ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 4/1/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/1/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα : 10:00 π.μ  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνικές Προσφορές επί των Αντλητικών Λυμάτων,  κ. Χ. Παπαδογιάννη, Τηλέφωνο 2810-529401 Email:[email protected] , για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2017 Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης  Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2017» προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών  (59.577,80), άνευ Φ.Π.Α .24%.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

13 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του ενός προϋπολογισμού ή και των τριών.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης  Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (57.980,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24%, ως εξής:

  1. Δύο οχήματα 4Χ4 τύπου PICK UP προϋπολογισμού 50.000,00 άνευ Φ.Π.Α με κωδικό CPV: 341000000-8.
  2. Τρία μοτοποδήλατα τύπου SCOOTER 100 -125 CC προϋπολογισμού 7.980,00 άνευ Φ.Π.Α με κωδικό CPV: 341000000-4.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 11 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του ενός προϋπολογισμού ή και των δύο.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (3Α), ΑΜΜΟΥ ΣΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΔΑΣ Νο3 ΕΤΟΥΣ 2017 Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης  Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου (3Α), άμμου, σκύρων  και ψηφίδας Νο3 Έτους 2017», προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (58.325,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV: 14212000-0.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

6 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Έχει λήξει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης  Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Mεταφορά αφυδατωμένης λυματολάσπης στο ΧΥΤΑ των ‘’ Πέρα Γαλήνων ‘’», προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV: 90513700-3.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

5 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης  Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τη «Συντήρηση Πρασίνου των εγκαταστάσεων της  Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου», προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ (59.756,00) για τα 2 έτη, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV: 77310000-6 .

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

4 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, SERVER ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης  Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Server και Προγραμμάτων Μηχανογράφησης», προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων  εξακοσίων (38.600,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικούς CPV: 30213300-8 H/Y, Oθόνες Η/Υ κ.λ.π., 30211000-1 Server και 48600000-4 Προγράμματα και Λειτουργικό Σύστημα.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

30 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ενός προϋπολογισμού ή και όλων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις,

«Υπηρεσίες Ενημέρωσης Καταναλωτών για τις οφειλές τους και Διακοπές Υδροδότησης Ακινήτων – Επανασύνδεση – Αντικατάσταση – Μεταφορά Υδρομετρητών –  Αποκατάσταση Φρεατίων »

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

 Προϋπολογισμός ποσού 234.560,00 € προ Φ.Π.Α και 56.294,40 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV: 45330000-9.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  13-11-2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο site της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 13-11-2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 14-11-2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 15-11- 2017,

Ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 8-12-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15-12-2017 ημέρα Παρασκευή,

ώρα : 10:00 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνική Προσφορά,  κ. Α. Σφακιανάκης, Τηλέφωνο 2810-529369 Email:[email protected] και για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]).

 

 

ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ

Υπεγράφη σήμερα 23-8-2017 ημέρα Τετάρτη, μεταξύ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΣΟΥΛΗ, Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και του Ανδρέα Σουλτατου,  νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ Α.Ε. η με αρ. πρωτ. 7872/23-8-2017 σύμβαση κατασκευής του έργου  «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ» εκτιμώμενης αξίας 515.000,00 €

ΙΖΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ

 

Με αφορμή συχνά παράπονα συνδημοτών μας σχετικά με εμφάνιση χώματος στις οικιακές τους δεξαμενές και ντεπόζιτα αλλά και στα φίλτρα «ιζημάτων» που τοποθετούν στο εσωτερικό οικιακό δίκτυο, σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:

 

Το φαινόμενο παρατηρείται Ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες που το δίκτυο σε αρκετές περιοχές έχει ασυνεχή ροή με αποτέλεσμα να καταπονείται περισσότερο και να έχουμε αυξημένα φαινόμενα ρωγμών, σπασιμάτων και διαρροών και εισχώρησης χώματος. Όταν επανέλθει η παροχή νερού όλα αυτά τα χώματα και ακαθαρσίες καταλήγουν στις βρύσες και δεξαμενές των καταναλωτών κυρίως όπου τερματίζουν τα δίκτυα.

 

Στις περιοχές του Ηρακλείου που τα δίκτυα είναι παλαιά (σιδηροσωλήνες), παρουσιάζονται φαινόμενα «σκουριάς» καθώς επίσης και σε οικιακές σωληνώσεις, ντεπόζιτα, αντλητικά, θερμοσίφωνες, ηλιακά, κ.λ.π.

 

Το γεγονός ότι όλα τα σπίτια διαθέτουν δεξαμενές αποθήκευσης νερού είτε στις ταράτσες τους (συνήθως από λαμαρίνα ή πλαστικό) είτε υπόγειες τσιμεντένιες, επιτείνει το πρόβλημα διότι το χώμα και η σκουριά συσσωρεύονται και επικάθονται στο πυθμένα των δεξαμενών με αποτέλεσμα να παρατείνεται η παροχή θολού νερού ακόμη και όταν το δίκτυο έχει καθαρό και διαυγές νερό, διότι τροφοδοτεί με πίεση τις δεξαμενές και αναμοχλεύει τον πυθμένα.

 

Η ΔΕΥΑΗ ελέγχει καθημερινά το νερό των δικτύων του Ηρακλείου και εφαρμόζει προληπτική απολύμανση του νερού γι’ αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις όπου μπορεί να εμφανιστεί λίγο χώμα και να εξασφαλίζεται η μικροβιακή καθαρότητα του νερού.

 

Η τοποθέτηση φίλτρων «ιζημάτων» στο οικιακό δίκτυο πριν τα ντεπόζιτα και τις δεξαμενές, είναι μεν χρήσιμο όμως αυτά πρέπει να αλλάζονται συχνά διότι η σταδιακή συσσώρευση χώματος τα καθιστά αναποτελεσματικά και επικίνδυνα. Ακόμη και όταν το νερό είναι οπτικά καθαρό (διαυγές), με την πάροδο του χρόνου το φίλτρο θα συσσωρεύσει ίζημα (χώμα και άλατα) λόγω της ύπαρξης του στις γεωτρήσεις, δεξαμενές και δίκτυα.

 

Η ΔΕΥΑΗ από την πλευρά της προβαίνει σε τακτικούς καθαρισμούς των δικτύων με βάνες καθαρισμού (ξεπλύματος) στα τερματικά των δικτύων, όμως σε κάθε περίπτωση οι δημότες οφείλουν να προβαίνουν σε περιοδικούς καθαρισμούς των δεξαμενών τους και συχνές αλλαγές των φίλτρων τους (όπου αυτά υπάρχουν).

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία για τα παραπάνω θέματα ή για θέματα ποιότητας νερού , παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στο Χημικό Εργαστήριο της Επιχείρησης (κος Κουμάκης  τηλ. 2810-529404, κα. Αισώπου 2810-529405)

 

 

Σχετικό έγγραφο :

ΙΖΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ

1 2 3