Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ “DESMI” ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια – Επισκευή Μηχανημάτων «DESMI” του Βιολογικού Καθαρισμού Ηρακλείου», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων  ευρώ ( 60.000,00 ), άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV:42000000-6.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 12328/18-12-2019 και της απόφασης 516/2019 με ΑΔΑ:Ω0ΚΛΟΡΙΗ-Ζ4Ο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 31 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

                       Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια υπηρεσιών για τεχνική υποστήριξη εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (general data protection regulation) και ορισμός υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (dpo)» προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων  ευρώ (40.000,00), άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό            CPV: 48170000-0.

Ο ανάδοχος   θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΧΡΗΣΕΩΝ 2019-2020 Έχει λήξει

                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ            ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                            

Ο Γεώργιος Βουρεξάκης, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Ηρακλείου, με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η, που βρίσκεται  στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ.71500 και με Α.Φ.Μ.090030037, ΔΟΥ Ηρακλείου, ύστερα από την 405/2019 απόφαση με ΑΔΑ:Ω3ΟΨΟΡΙΗ-Ζ6Υ του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH,  προτίθεται για την διενέργεια ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, διαχειριστικών χρήσεων 2019 και 2020 από Ορκωτούς Λογιστές.

Προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000,00) ευρώ άνευ Φ.Π.Α 24%, με κωδικό CPV:79212100-4.

  Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη , στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, στο κτίριο της ΔΕΥΑΗ στην Οδό Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 στην Φοινικιά-  Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71500 Τ.Θ. 1443, έως την  09 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μμ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2019 Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤHΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2019» προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδων ενιακοσίων πενήντα  ευρώ και πενήντα λεπτών  (39.950,50), άνευ Φ.Π.Α .24%, ως εξής:

 

  1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

         ΥΔΡΕΥΣΗΣ» , προϋπολογισμού  38.140,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και κωδικoύς

CPV: 44161200-8, 44163230-1, 44167000-8, 44167300-1, 44423750-3.

  1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

              ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 1.810,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  και κωδικό

CPV: 44163130-0.

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι  θα επιλεγεί-ούν με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ:10574/25-10-2019 και της απόφασης 429/2019 με ΑΔΑ:ΨΜΡΛΟΡΙΗ-ΓΩ5 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 07 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ Έχει λήξει

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την φύλαξη η οποία θα  αφορά αφενός τον ευρύτερο χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού, όπως αυτός  ορίζεται από το συρματόπλεγμα της περίφραξης, το οποίο περικλείει και προσδιορίζει όλον τον ιδιόκτητο χώρο της ΔΕΥΑΗ και αφετέρου τον χώρο της αποθήκης της ΔΕΥΑΗ στην περιοχή Παπά – Τίτου Μετόχι, οδός  Κλεάνθη 100, όπως αυτός ορίζεται από το συρματόπλεγμα της περίφραξης.

 

Η παρούσα υπηρεσία έχει κωδικό CPV: 79713000 – 5 και  προτείνεται με απευθείας ανάθεση για χρονικό διάστημα  4 μηνών.

Η σχετική δαπάνη προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ,  άνευ Φ.Π.Α και θα βαρύνει το κονδύλι του προϋπολογισμού με ΚΑ 62.07.0158 και τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης ΔΕΥΑΗ» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. δαπανών 24%».

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί  η 241/2019 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, ως απόφαση426/2019 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΗ του έτους 2019,  της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε λόγω του κατεπείγοντος  μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την  «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ», μέχρι την Πέμπτη 24/10/2019, βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών που επισυνάπτουμε.

 

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι συμφωνείται με τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

 Γ. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας, αριθμητικώς και ολογράφως.

 

Δ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές με σαφή περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και των ζητούμενων της παραγράφου 11.Η εταιρεία φύλαξης και συγκεκριμένα:

11.1   Σύστημα διαπίστευσης ISO 9001.

11.2   Άδεια λειτουργίας για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από το Υπουργείο  Προστασίας του Πολίτη.

 

Ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για ΣΕΠΕ, την οποία επισυνάπτουμε.

 

Πληροφορίες θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ, αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεωργία Αμανάκη, τηλέφωνο 2810-529379 και e.mail: [email protected]

 

 

 

Ο Γενικός Δ/ντής

Χ. Παπαματθαιάκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2019».

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα  πέντε 4.685,00  ευρώ και θα βαρύνει τους Κ.Α. Κ.Α. 25.12.0013 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» με ποσό 4.685,00 ευρώ, και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» με ποσό 1.124,40 ευρώ του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2019.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 23/10/2019, ημέρα Τετάρτη σύμφωνα με τα ζητούμενα που επισυνάπτονται.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  κ. Γ. Αμανάκη τηλέφωνο 2810-529379.

«Α) Προμήθεια υλικών- συσκευών αυτοματισμού για την αναβάθμιση – αντικατάσταση των τερματικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) και ενσωμάτωση στο σύστημα τηλεχειρισμού – τηλεελέγχου Scada αντλιοστασίων και δεξαμενών.   Β) Προμήθεια -αντικατάσταση με αναβάθμιση λογισμικού των (2) δύο κεντρικών σταθμών ελέγχου –( scada servers) και παράδοση σε πλήρη λειτουργία» Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Α) Προμήθεια υλικών- συσκευών αυτοματισμού για την αναβάθμιση – αντικατάσταση των τερματικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) και ενσωμάτωση στο σύστημα τηλεχειρισμού – τηλεελέγχου Scada αντλιοστασίων και δεξαμενών.

  Β) Προμήθεια -αντικατάσταση με αναβάθμιση λογισμικού των (2) δύο κεντρικών σταθμών ελέγχου –( scada servers) και παράδοση σε πλήρη λειτουργία», προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων   (40.000,00) ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ.9309/23-9-2019 και της απόφασης 351/2019 με ΑΔΑ:ΩΠΠ6ΟΡΙΗ-ΛΓ4 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.
Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 3 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο του  ενδεικτικού προϋπολογισμού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΗ ΕΤΟΥΣ 2018 Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια Οργάνων και Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων ΔΕΥΑΗ, έτους 2018», προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε  (20.435,00) ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ.9283/20-9-2019 και της απόφασης 374/2019 με ΑΔΑ:Ψ49ΛΟΡΙΗ-ΕΝΗ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 2 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Ηρακλείου σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 ύστερα από την 359/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH,  προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών , ένα (1) ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010.

Η σύμβαση αφορά εκατόν τριάντα οκτώ (138) εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α.Η. συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων και ενενήντα έξι ευρώ (6.096,00).

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Ηρακλείου σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 ύστερα από την 359/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH,  προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών , ένα (1) ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010.

Η σύμβαση αφορά εκατόν τριάντα οκτώ (138) εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α.Η. συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων και ενενήντα έξι ευρώ (6.096,00).

1 2 3 4 5 6 21