Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ στις ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ –ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 • Τίτλος Πράξης: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ στις ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ –ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

 

 • Κωδικός MIS: 5001247

 

 • άξονας προτεραιότητας  : Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ) του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

 

 • χρηματοδοτική συνδρομή : Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

 

 • συνολική Δημόσια δαπάνη : 1.498.000 €

 

 • σύντομη περιγραφή :

 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η κατασκευή δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Δειλινά – Ακαδημία – Αλικαρνασσός. Ειδικότερα :

 1. Δειλινά: Η περιοχή οριοθετείται από τις οδούς 62 Μαρτύρων, πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη, Στρυμώνος και Λεβήνου. Στην περιοχή, εκτός από τους κεντρικούς δρόμους που έχουν κατασκευαστεί σύγχρονα δίκτυα, τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης είναι πολύ παλιά, διαφόρων εποχών και υλικών (κυρίως αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, χυτοσιδηροί, PVC κλπ) με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα διαρροών του δικτύου. Στην περιοχή έχουν κατασκευαστεί σχεδόν στο σύνολό τους δίκτυα αποχέτευσης.
 1. Ακαδημία: Η περιοχή οριοθετείται από τις οδούς Α. Παπανδρέου, Γεωργίου Γεωργιάδου, Κονδυλάκη και Μελίνας Μερκούρη. Στην περιοχή, εκτός από τους κεντρικούς δρόμους που έχουν κατασκευαστεί σύγχρονα δίκτυα, τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης είναι πολύ παλιά, διαφόρων εποχών και υλικών (αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, χυτοσιδηροί, σιδηροσωλήνες, PVC κλπ) με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα διαρροών του δικτύου.
 1. Αλικαρνασσός: Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη η περιοχή υδροδοτείται από τη δεξαμενή της Αλικαρνασσού (Δ7) με κεντρικούς αγωγούς που σήμερα δεν υπάρχουν. Στην Αλικαρνασσό υπάρχουν κατά κανόνα δίκτυα από PVC και δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα βλαβών. Όμως, λόγω της ανεπάρκειας των αγωγών τροφοδοσίας και παρά το γεγονός ότι υπάρχει επάρκεια νερού στη δεξαμενή Δ7 υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση που εντείνονται τους καλοκαιρινούς μήνες και εφαρμόζεται διακεκομμένη ροή για την κάλυψη των αναγκών. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η κατασκευή κεντρικών αγωγών  στους δρόμους Σταδίου, Ικάρου, Καρτερού, Ορακίων, στους παράλληλους δρόμους της Λ. Καζαντζίδη (και σε τμήμα της ίδιας όπου δεν υπάρχουν παράλληλοι) από Ορακίων έως Ικάρου, καθώς και στο νότιο παράλληλο της Εθνικής Οδού.

Τα δίκτυα στις προαναφερόμενες περιοχές θα είναι άμεσα λειτουργικά μετά την κατασκευή και τη σύνδεση τους με τα υφιστάμενα δίκτυα.

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει κατασκευή αγωγών ύδρευσης συνολικού μήκους  17.500 μ., (5.150 μ. Φ90 στην περιοχή Δειλινών, 4.320 μ. Φ90-Φ110 στην περιοχή Ακαδημίας και 8.030 μ. τροφοδοτικών αγωγών Φ200- Φ400 και αγωγών διανομής στην περιοχή Αλικαρνασσού)  με σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE 3ης γενιάς 16 Atm για διατομές από Φ 90 έως Φ315 και σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο για διατομή Φ400. Επίσης το έργο περιλαμβάνει τις αντίστοιχες υδροληψίες, τα φρεάτια, τις απαραίτητες  συσκευές για τη σωστή λειτουργία του δικτύου (δικλείδες, αεροβαλβίδες) και τους πυροσβεστικούς κρουνούς στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις. Στις περιπτώσεις όπου από τη μελέτη προβλέπεται κεντρικός αγωγός ύδρευσης (διατομής μεγαλύτερης των 140 χιλ.) θα τοποθετηθεί παράλληλα και αγωγός διανομής  Φ90.

 

 

 • υλοποίηση Πράξης

Η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει δύο Υποέργα :

 • ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ –ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ -ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ» Έχει υπογραφεί η με αρ. πρωτ. 5345/7-6-2019 σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 671.344,27 €  ( χωρίς Φ.Π.Α. ), με την εταιρεία ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.

Το υποέργο που έχει προθεσμία περαιώσεως 15 μήνες, προβλέπεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο 2019.

 

 • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» Περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό έλεγχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εκσκαφών των αγωγών

Έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, έχει εγκριθεί η εκτέλεση των εργασιών με αυτεπιστασία με Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και έχει γίνει η προκήρυξη για την πρόσληψη αρχαιολόγου.

 

Σχετικά έγγραφα:

ΚΗΜΔΗΣ σύμβαση

Στοιχεία για Ιστοσελίδα – Υδρευση Δειλινά Ακαδημίας Αλικαρνασσος

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με Α/Α                 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή για τα καύσιμα θα είναι το  ποσοστό έκπτωσης  που θα δοθεί για το σύνολο  του ενδεικτικού Προϋπολογισμού  του αντίστοιχου τμήματος   και  θα διαμορφώνει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος προσφερόμενου προϊόντος, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης χονδρικής τιμής,  όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου κατά την ημέρα παράδοσης του καυσίμου και για τα λιπαντικά

η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί  για το σύνολο του Προϋπολογισμού των λιπαντικών, εφόσον τα προσφερόμενα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα  (254.710,00) ευρώ), άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικούς CPV: 09100000-0 για καύσιμα και 249511000-6 για λιπαντικά ( πετρέλαιο κίνησης 180.000,00 ευρώ, βενζίνη αμόλυβδη 63.000,00 ευρώ και λιπαντικά 11.710,00 ευρώ)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον δέκα πέντε  ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 3/2019 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:6ΝΒ9ΟΡΙΗ-9Θ7.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  05/07/2019.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 05/07./2019.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  05/07/2019.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση  στον τοπικό τύπο.: 05/07/2019.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 08/07/2019, Ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 22/7/2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (2 Η/Υ – Συστήματος Αποθήκευσης STORAGE και κλιματισμού Συστήματος Αποθήκευσης STORAGE)» Έχει λήξει

Θέμα: ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (2 Η/Υ – Συστήματος
Αποθήκευσης STORAGE και κλιματισμού Συστήματος Αποθήκευσης
STORAGE)»
Σας γνωρίζουμε ότι στο Διαγωνισμό για την «προμήθεια μηχανογραφικού
υλικού (2 Η/Υ – Συστήματος Αποθήκευσης STORAGE και κλιματισμού
Συστήματος Αποθήκευσης STORAGE), διαπιστώθηκαν παραλήψεις στις
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Η Υπηρεσία με νέα απόφαση του Δ.Σ θα προκηρύξει εκ νέου το
διαγωνισμό.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης,  διακηρύσσει ότι:

εκτίθεται σε Πλειοδοτικό Διαγωνισμό η « ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει μέρος σ’ αυτόν.

Τα μίσθια πρέπει:

 1. Να βρίσκονται στις θέσεις:

–  «Γραντάς» και «Λιθίνες»  εντός και εκτός ορίων οικισμού των Δαφνών (τρία ακίνητα)

–   «Αη-Λιας»  εκτός ορίου οικισμού Αγίου Μύρωνος (δύο ακίνητα)

–   «Αγία Παρασκευή»  εκτός οικισμού Πυργού (ένα ακίνητο)

–  «Κρύα Βρύση»  εκτός ορίου οικισμού Βασιλειών (ένα ακίνητο)

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλειου: www.deyah.gr     και του Δήμου Ηρακλείου: www.heraklion.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες μία εβδομαδιαία και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ και του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
 4. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ..
 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 όπως αυτές τυχόν τροποποιηθούν.

Αποκαταστάσεις βλαβών ύδρευσης 2019– Β΄ φάση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «Αποκαταστάσεις βλαβών ύδρευσης 2019– Β΄ φάση» (CPV : 45330000-9 – Υδραυλικές εργασίες), εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), (κάτω των ορίων).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία  έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ .

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 21/6/2019 στην ιστοσελίδα www.deyah.gr.

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως και την 1/7/2019.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα χορηγείται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ. Πληροφορίες στο τηλ. 2810 529374, FAX  επικοινωνίας 2810 263329, αρμόδιοι για επικοινωνία Χρυσή Πλευράκη και Καλλιόπη Τζαβλάκη.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.

H δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ και συγκεκριμένα στην αίθουσα «Αλέξανδρος Μακατούνης» στην οδό Κ. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά /  Ηράκλειο την 3/7/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10,00 π.μ., (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα είτε (γ) με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο στο άρθρο 125 του Ν 4412/2016 (με ακέραιο ποσοστό έκπτωσης).Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)και να ανήκουν στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 800,00 €, που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΗ και θα έχει  ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι ( 6) μήνες.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τυχόν ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται στη ΔΕΥΑΗ, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

 

 

 

Ηράκλειο 20/6/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της 

Δ.Ε.Υ.Α.Η.

Γεώργιος Βουρεξάκης

 

Σχετικά έγγραφα:

Έντυπο προσφοράς

ΕΣΥ

ΚΗΜΔΗΣ – πρoκήρυξη

Περιληπτική διακήρυξη ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ 2019 Β φάση

Προϋπολογισμός

ΤΕΥΔ_ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2019

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β΄) – Οδός : Αρχιεπισκόπου Μακαρίου – ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β΄) – Οδός : Αρχιεπισκόπου Μακαρίου – ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» (CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης) Εκτιμώμενης αξίας 153.000 € Ευρώ…

Αποχέτευση οδού Τιμοθέου Καστρινογιαννάκη Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «Αποχέτευση οδού Τιμοθέου Καστρινογιαννάκη» (CPV : 45231300-8 : Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης αποχέτευσης), εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)…

Εξαγωγή – Τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης – άρδευσης Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Εξαγωγή – Τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης – άρδευσης», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 2019 Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ» .

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της προμήθειας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα  χιλιάδων ευρώ (49.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ …

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ» σε εξωτερικό  εργαστήριο   στα  πλαίσια Εφαρμογής της  Εθνικής Νομοθεσίας για την ποιότητα  του νερού  ανθρώπινης κατανάλωσης,    (Σε συμμόρφωση  ως προς την Υπουργική Απόφαση:  Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282/19-9-2017).

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης προϋπολογισμού δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (16.800,00) ευρώ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω «ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ», μέχρι την Τετάρτη 15/05/2019, βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών που επισυνάπτουμε.

1 2 3 4 5 18