Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΕΚΚΕΝΩΣΗ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές,
συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για
την «Εκκένωση – καθαρισμός των αναερόβιων χωνευτών του Βιολογικού
Καθαρισμού Ηρακλείου », προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων (59.000,00)
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% με κωδικό CPV: 50514200-3.
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει
από του συνόλου των τιμών του τιμολογίου προσφοράς του χωρίς Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 1935/9-3-
2017 και της απόφασης 57/2017 σε ορθή επανάληψη με ΑΔΑ:ΨΨ59ΟΡΙΗ-2ΔΜ του
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.
Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού : ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την
22 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ λήξη
επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά),
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές,
συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για
την «Προμήθεια Απολυμαντικών Χημικών Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων »,
προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (44.250,00)
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% με κωδικό CPV: 24312220-0 για το Υποχλωριώδες Νάτριο
περιεκτικότητας 14-16% σε ενεργό χλώριο, C.P.V. 24311520-8 Υδροξείδιο του
Νατρίου περιεκτικότητας 50% w/w και C.P.V. 24311411-1 Θειικό οξύ
περιεκτικότητας 50% w/w.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έχει λήξει

           Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα δικαιολογητικά και την οικονομική σας προσφορά  για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι (5.376,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα και με τα τεύχη της με αρ.πρωτ:1855/7-3-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που συνοδεύουν την παρούσα, το αργότερο μέχρι την Τρίτη    21/3/2017       και ώρα   2:30  στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ, στη διεύθυνση  Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά, Τ.Κ 71500, Ηράκλειο .

Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2016 B΄Φάση Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2016 B΄Φάση», εκτιμώμενης αξίας 59.664,30 €  (χωρίς Φ.Π.Α.) …

Αποκαταστάσεις βλαβών ύδρευσης Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκαταστάσεις βλαβών ύδρευσης», εκτιμώμενης αξίας 29.854,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) …

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές,
συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για
την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Ηρακλείου»,
προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τις «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων  (60.000,00)  ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Προμήθεια – Επισκευή Μηχανημάτων “DESMI” του Βιολογικού Καθαρισμού Ηρακλείου Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια – Επισκευή Μηχανημάτων «DESMI” του Βιολογικού Καθαρισμού Ηρακλείου», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων  (60.000,00)  ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. …

Επισκευή Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Επισκευή των υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων Λυμάτων», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων  (60.000,00)  ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94 όπως ισχύει σήμερα, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) …

1 18 19 20 21