Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η, που βρίσκεται  στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ.71500 και με Α.Φ.Μ.090030037, ΔΟΥ Ηρακλείου, σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 ύστερα από την 113/2020  απόφαση με ΑΔΑ: Ψ45ΙΟΡΙΗ-Π7Ο του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH,  προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών, ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010, για χρονικό διάστημα δύο ετών, προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (10.560,00) πλέον Φ.Π.Α.

Η εν λόγω υπηρεσία έχει κωδικό C.P.V: 71317210-8.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την «Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων άντλησης και επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ» με Α/A 90706  στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου  τετρακοσίων σαράντα  χιλιάδων ευρώ (1.440.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 90420000 – 7.

ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Φύλαξη των Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΗ» σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης , προϋπολογισμού 144.000 € (πλέον ΦΠΑ) με Α/Α 89308.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση των υπηρεσιών, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των εκατό εβδομήντα οκτώ  χιλιάδων  πεντακοσίων εξήντα  (178.560,00) ευρώ,  με ποσό ΦΠΑ  τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (34.560,00) για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με CPV: 79713000-5 .

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει  ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ»,  με Α/A 89279  στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα  χιλιάδων ευρώ (240.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 90513600-2.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Ηρακλείου», προϋπολογισμού πενήντα οκτώ  χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ ( 58.771,00 ), άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV09100000-0 για τα καύσιμα και 24951100-6 για τα λιπαντικά.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 24 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 9:00 π.μ έως 9:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τις «Αναλύσεις λυμάτων και πόσιμου νερού», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων  ευρώ ( 60.000,00 ), άνευ Φ.Π.Α 24% με κωδικό CPV: 33696300-8.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 14 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 9:00 π.μ έως 9:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
  2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.

      3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση                            https://www.deyah.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έχει λήξει

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης  με τίτλο:

«ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

με προεκτιμώμενη αμοιβή 254.647,26 € (με απρόβλεπτα χωρίς Φ.Π.Α.)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για το έργο «Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων άντλησης και επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ»,  με Α/Α   83858  στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου  ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.080.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 90420000 – 7.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ της ΔΔ2 Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ της ΔΔ2» (CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης) εκτιμώμενης αξίας 59.648,29 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)…

Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης για βελτιστοποίηση στην υδροδότηση από τη  Δεξαμενή Δ3α Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης για βελτιστοποίηση στην υδροδότηση από τη  Δεξαμενή Δ3α» (CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης) εκτιμώμενης αξίας 59.805,70 Ευρώ(χωρίς Φ.Π.Α)…

1 2 3 4 20