Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΗ Έχει λήξει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΗ», εκτιμώμενης αξίας 59.000,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2016 Έχει λήξει

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, προκηρύσσει την «Προμήθεια Οργάνων και Μέσων Προστασίας Εργαζομένων – έτους 2016», ως προς τον A΄ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ .

 Η προμήθεια θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση, με τις ίδιες Τεχνικές Προδιαγραφές και με τα ποσά του Α΄ Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, όπως αυτά έχουν ψηφιστεί με την 132/2017 απόφαση  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.  

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό επάγγελμα.

Φάκελος Προσφοράς κατατίθεται σφραγισμένος, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ που βρίσκεται στην οδό Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά, έως και την

Παρασκευή 14 Ιουλίου  2017 ημέρα λήξης  επιδόσεως προσφορών.

Προϋπολογισμός προμήθειας

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την  προμήθεια έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, στο ποσό των ένδεκα    χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (11.880,00)  (άνευ ΦΠΑ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ Έχει λήξει

         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  « ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ, έτους 2017»

προϋπολογισμού  5.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

  Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την Τρίτη  11 Ιουλίου  2017, πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναφέρετε ότι :

  1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
  2. ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
  1. ότι έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
  2. ότι διαθέτετε Άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδοθείσα από το αρμόδιο υπουργείο.
  3. ότι είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
  4. ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.
  5. ότι συμφωνείται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας για την «Εφαρμογή του Κατσαριδοκτόνου».

 

 Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  συμπληρωμένο το τιμολόγιο προσφοράς.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν

  1. Σχετική άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας και

2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι η εταιρεία τους

– εκδίδει τα κατάλληλα πιστοποιητικά για την εφαρμογή κατσαριδοκτόνου.

– χρησιμοποιεί σκευάσματα (κατσαριδοκτόνο), αρμοδίως εγκεκριμένα και δίνει τους αριθμούς έγκρισης τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Ηρακλείου με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η. που βρίσκεται στο Ηράκλειο  Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ. 71500, με Α.Φ.Μ. 090030037 και Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, σε εφαρμογή  των διατάξεων  του άρθρου 118 του Ν. 4412/8-8-2016, προτίθεται να αναθέσει την ανωτέρω υπηρεσία, μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά  προϋπολογισμού   5.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κωδικό CPV:71620000-0.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ ΕΤΟΥΣ 2017 Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει

τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Α,Β,Γ,Δ) που συμμετέχει

ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν

τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

 

Α. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 6.680 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ½”» ποσού 334.000,00€ προ Φ.Π.Α και 414.160,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV 38411000-9.

Β. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1”» ποσού 24.000,00€ προ Φ.Π.Α και 29.760,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV 38411000-9.

Γ. Προϋπολογισμός «ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΗ» ποσού 19.527,50€ προ Φ.Π.Α και 24.214,10€ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με C.P.V 44167300-1, 44163130-0, 44423750-3, ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Γ.

Δ. Προϋπολογισμός «ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΗ» ποσού 40.275,30€ προ Φ.Π.Α και 49.941,37 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV 44163230-1, 42130000-9, 44167000-8, 44161200-8 ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Δ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό στον οποίο συμμετέχουν.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 23/06/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΗ 23/06/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 26/06/2017
Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:28/06/2017, ημέρα Tρίτη και ώρα 09:00
πμ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 17/07/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
μ.μ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:21/07/2017 ημέρα Παρασκευή, ώρα : 10:00 π.μ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνική
Προσφορά Υδρομετρητών, κ. Χ. Τζαμπάζη, Τηλέφωνο 2810-529402 Email:[email protected], για
υλικά ύδρευσης, κ. Μ. Παπατζανάκη, τηλ.2810-529397 Email:[email protected], για υλικά
αποχέτευσης κ. Χ. Παπαδογιάννη, Τηλέφωνο 2810-529401 Email:[email protected] και για λοιπά
Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail:
[email protected]).
Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα
αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

Νικόλαος Φακουρέλης

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΥΑΗ ΕΤΟΥΣ 2017 Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση

τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2017», προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (4.935,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικούς CPV: 39830000-9, 39224000-8, 24320000-3, 24310000-0, 33760000-5 και 19640000-4.

Ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι), θα επιλεγεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει

ανά προϋπολογισμό, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ:5552/22-6-

2017 και της απόφασης 147/2017 σε ορθή επανάληψη απόφαση με ΑΔΑ:ΩΥ1ΑΟΡΙΗ-ΗΜ1 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

4 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ λήξη

επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά),

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Κριτήριο κατακύρωσης:

Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι το ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού Προϋπολογισμού των καυσίμων που θα διαμορφώνει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος προσφερόμενου προϊόντος, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης χονδρικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

C.P.V.καυσίμων 091000000-0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός:

Συνολικός Προϋπολογισμός: 153.665,00€ προ Φ.Π.Α για χρονικό διάστημα 18 μηνών (24 μήνες –

6 μήνες ο συνοπτικός) που μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΗ έως

εξαντλήσεως του ποσού, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο Υπολογισμός των

καυσίμων έγινε με την μέση χονδρική τιμή, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, την 16 Μαΐου 2017 .

Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τις «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων  ευρώ ( 60.000,00 )

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Ηρακλείου 2017 Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Ηρακλείου», προϋπολογισμού πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ ( 55.935,00 ) …

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017 Έχει λήξει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017», εκτιμώμενης αξίας 59.800,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), (κάτω των ορίων).

1 15 16 17 18 19 20