Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης – Τμήμα 1 & 2

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης – Τμήμα 1 & 2», (CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης)

Εκτιμώμενης αξίας 2.997.000 € (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. ),(κάτω των ορίων) …

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ στη θέση «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ» προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α 24% με κωδικό CPV:51100000-3.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ TΩΝ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ», στο χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε ένδεκα χιλιάδες  (11.000,00) ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.07.0104 με τίτλο «Συντήρηση και Καθαρισμός γεωτρήσεων» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2019.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 1 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ Νο4 ΚΑΙ Νο5 Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «Eγκατάσταση συναγερμών και καμερών στις πύλες

Νο 4 και Νο 5». 

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε δώδεκα χιλιάδες  (12.000,00) ευρώ και θα βαρύνει το κονδύλι του προϋπολογισμού με ΚΑ 14.09.0010 και τίτλο  «Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας» του οικονομικού έτους 2019 με ποσό 12.000,00 ευρώ και τον 54.00.1024 με τίτλο «ΦΠΑ Παγίων 24%» με συνολικό ποσό 2.880,00€.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 22/2/2019, ημέρα Παρασκευή σύμφωνα με τα ζητούμενα που επισυνάπτονται.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΣΚΑΛΑΝΙ,ΒΟΥΤΕΣ) Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (Σκαλάνι – Βούτες)», προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα (59.890,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV:51100000-3.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016 που θα προκύψει, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 599/23-1-2019 και της απόφασης 474/2018 με ΑΔΑ:ΨΦΚΠΟΡΙΗ-Ο41 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 12/02/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 09:00 π.μ έως 09:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ MBR Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τις «Επείγουσες εργασίες στο έργο MBR», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV:90420000.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016 που θα προκύψει, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 724/28-1-2019 και της απόφασης 6/2019 σε ορθή επανάληψη  με ΑΔΑ:6ΧΧΦΟΡΙΗ-ΥΑ0 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

11/02/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 09:00 π.μ έως 09:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Έχει λήξει

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΗ ».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα  χιλιάδων ευρώ (250.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 64110000-0.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Έχει λήξει

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών για τις Υπηρεσίες Επισκευής των Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Λυμάτων» με Α/Α 69882 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για κάθε Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος,  για την εκτέλεση της προμήθειας και των υπηρεσιών, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00) ευρώ,  με ΦΠΑ  πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (57.600,00) ευρώ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και αναλύεται ως κάτωθι:

 

  1. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Α «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ κατασκευαστικού οίκου «SULZER»

ποσού 190.000,00 € προ Φ.Π.Α και 235.600,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV: 45259100-8.

  1. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Β «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ κατασκευαστικού οίκου «FLYGT» ποσού 30.000,00€ προ Φ.Π.Α και 37.200,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV: 45259100-8.
  2. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Γ «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ κατασκευαστικού οίκου «ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ» ποσού 20.000,00€ προ Φ.Π.Α και 24.800,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV: 45259100-8.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Β, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ SIMATIC Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια – εγκατάσταση νέου πίνακα Β, προμήθεια καρτών Simatic», προϋπολογισμού εξήντα  χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV:31600000-2.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016 που θα προκύψει, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 132/7-1-2019 και της απόφασης 482/2018 με ΑΔΑ:Ω9ΒΛΟΡΙΗ-ΑΘΓ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

22/01/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 09:00 π.μ έως 09:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Mεταφορά αφυδατωμένης λυματολάσπης στο ΧΥΤΑ των ‘’ Πέρα Γαλήνων ‘’», προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων (59.000,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV: 90513700-3.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016 που θα προκύψει, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 131/7-1-2019 και της απόφασης 465/2018 με ΑΔΑ:ΩΠ8ΗΟΡΙΗ-Χ70 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

21/01/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

1 2 3 14