Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει

τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Α,Β,Γ,Δ) που συμμετέχει

ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν

τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

 

Α. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 6.680 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ½”» ποσού 334.000,00€ προ Φ.Π.Α και 414.160,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV 38411000-9.

Β. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1”» ποσού 24.000,00€ προ Φ.Π.Α και 29.760,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV 38411000-9.

Γ. Προϋπολογισμός «ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΗ» ποσού 19.527,50€ προ Φ.Π.Α και 24.214,10€ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με C.P.V 44167300-1, 44163130-0, 44423750-3, ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Γ.

Δ. Προϋπολογισμός «ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΗ» ποσού 40.275,30€ προ Φ.Π.Α και 49.941,37 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV 44163230-1, 42130000-9, 44167000-8, 44161200-8 ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Δ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό στον οποίο συμμετέχουν.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 23/06/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΗ 23/06/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 26/06/2017
Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:28/06/2017, ημέρα Tρίτη και ώρα 09:00
πμ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 17/07/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
μ.μ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:21/07/2017 ημέρα Παρασκευή, ώρα : 10:00 π.μ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνική
Προσφορά Υδρομετρητών, κ. Χ. Τζαμπάζη, Τηλέφωνο 2810-529402 Email:[email protected], για
υλικά ύδρευσης, κ. Μ. Παπατζανάκη, τηλ.2810-529397 Email:[email protected], για υλικά
αποχέτευσης κ. Χ. Παπαδογιάννη, Τηλέφωνο 2810-529401 Email:[email protected] και για λοιπά
Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail:
[email protected]).
Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα
αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

Νικόλαος Φακουρέλης

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΥΑΗ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση

τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΔΕΥΑΗ, έτους 2017», προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (4.935,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικούς CPV: 39830000-9, 39224000-8, 24320000-3, 24310000-0, 33760000-5 και 19640000-4.

Ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι), θα επιλεγεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει

ανά προϋπολογισμό, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ:5552/22-6-

2017 και της απόφασης 147/2017 σε ορθή επανάληψη απόφαση με ΑΔΑ:ΩΥ1ΑΟΡΙΗ-ΗΜ1 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

4 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ λήξη

επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά),

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Κριτήριο κατακύρωσης:

Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι το ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού Προϋπολογισμού των καυσίμων που θα διαμορφώνει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος προσφερόμενου προϊόντος, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης χονδρικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

C.P.V.καυσίμων 091000000-0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός:

Συνολικός Προϋπολογισμός: 153.665,00€ προ Φ.Π.Α για χρονικό διάστημα 18 μηνών (24 μήνες –

6 μήνες ο συνοπτικός) που μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΗ έως

εξαντλήσεως του ποσού, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο Υπολογισμός των

καυσίμων έγινε με την μέση χονδρική τιμή, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, την 16 Μαΐου 2017 .

Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τις «Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων  ευρώ ( 60.000,00 )

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Ηρακλείου 2017 Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Ηρακλείου», προϋπολογισμού πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ ( 55.935,00 ) …

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017 Έχει λήξει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017», εκτιμώμενης αξίας 59.800,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), (κάτω των ορίων).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΧΡΗΣΕΩΝ 2014, 2015 & 2016 Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Ηρακλείου με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η, που βρίσκεται  στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ.71500 και με Α.Φ.Μ.090030037, ΔΟΥ Ηρακλείου, ύστερα από την 116/2017 απόφαση με ΑΔΑ:6ΚΚΙΟΡΙΗ-Π1Υ του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH,  προτίθεται για την διενέργεια ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, διαχειριστικών χρήσεων 2014, 2015 και 2016 από Ορκωτούς Λογιστές.

Προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τριών χιλιάδων (23.000,00) ευρώ άνευ Φ.Π.Α 24%.

Η  υπηρεσία θα αφορά τον έλεγχο από δύο ορκωτούς λογιστές των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΥΑΗ για την διαχειριστική περίοδο των οικονομικών ετών 2014, 2015 και 2016.

Συγκεκριμένα η παρούσα διαδικασία αφορά τον έλεγχο των μηχανογραφημένων βιβλίων, των δικαιολογητικών, των παραστατικών, της εγκυρότητας κατακύρωσης των εγγραφών και πράξεων, για τη διαπίστωση εάν οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με ορθό και ακριβή τρόπο τα οικονομικά δεδομένα, την ανεύρεση τυχόν λογιστικών σφαλμάτων και διόρθωσή τους.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Η. ΕΤΟΥΣ 2016 Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου

και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια Οργάνων και

Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων ΔΕΥΑΗ, έτους 2016», προϋπολογισμού

δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (19.880,00) ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης

της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της

τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 4356/19-5- 2017 και της

απόφασης 132/2017 με ΑΔΑ:62Π6ΟΡΙΗ-ΓΚΕ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της

Δημοπράτησης.

 

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

2 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ λήξη

επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της

αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να

προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου

αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή

εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά είτε

για το σύνολο των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού , είτε μόνο για μια.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΑΗ ΕΤΟΥΣ 2017 Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση

τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την

«Προμήθεια Αντιδραστηρίων, Θρεπτικών υλικών , αναλωσίμων υλικών,

σκευών και μικροεξαρτημάτων Χημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

ΔΕΥΑΗ, έτους 2017», προϋπολογισμού έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700,00)

ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327

του Ν. 4412/2016.

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 4312/18-5- 2017

και της απόφασης 131/2017 με ΑΔΑ:ΩΜ0ΧΟΡΙΗ-97Χ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των

τευχών της Δημοπράτησης.

 

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

31 Μαίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ λήξη

επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά),

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση

τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η ανάδειξη αναδόχου, για την

«Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών και

διαχείρισης διανομής καυσίμων», προϋπολογισμού τριάντα δύο χιλιάδων

πεντακοσίων είκοσι τριών (32.523,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% με κωδικούς CPV:

316800000-6, 42124211-6, 45223720-9, 38420000-5, 30230000-0, 042961100-1.

 

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού : ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

30 Μαίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ λήξη

επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά),

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να

προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου

αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια

ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της

ΔΕΥΑΗ.

 

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της

ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.

  1. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα

καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της

ΔΕΥΑΗ.

  1. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη

διεύθυνση https://www.deyah.gr.

  1. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου,

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε

περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.

  1. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.

1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

1 2 3