Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΗ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια Οργάνων και Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων ΔΕΥΑΗ, έτους 2018», προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε  (20.435,00) ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ.9283/20-9-2019 και της απόφασης 374/2019 με ΑΔΑ:Ψ49ΛΟΡΙΗ-ΕΝΗ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 2 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Ηρακλείου σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 ύστερα από την 359/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH,  προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών , ένα (1) ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010.

Η σύμβαση αφορά εκατόν τριάντα οκτώ (138) εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α.Η. συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων και ενενήντα έξι ευρώ (6.096,00).

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Ηρακλείου σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 ύστερα από την 359/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH,  προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών , ένα (1) ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010.

Η σύμβαση αφορά εκατόν τριάντα οκτώ (138) εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α.Η. συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων και ενενήντα έξι ευρώ (6.096,00).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ», για ένα έτος, από 29/10/2019 έως 29/10/2020.

Για την κάλυψη  της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 210/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ως απόφαση 353/2019 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ: Ψ56ΩΟΡΙΗ-ΡΨΞ και με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ εγκρίνονται οι όροι ανάθεσης.

Η εν λόγω υπηρεσία πραγματοποιείται με απευθείας ανάθεση, σε εφαρμογή  των διατάξεων  του άρθρου 328 του Ν. 4412/8-8-2016,  μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδων τριάντα ευρώ  (19.030,00) .

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τον «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής (ομβρίων)», προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (59.500,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV: 90641000-2.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει ανά προϋπολογισμό, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ:8577/30-8-2019 και της απόφασης 335/2019 με ΑΔΑ:Ω3ΗΕΟΡΙΗ-3ΝΝ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ» με Α/Α  78862 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριών χιλιάδων ευρώ (203.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 90513700-3.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%,  ως άρθρο 2.2.2. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  21/08/2019.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 21/08/2019.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:    21/08/2019.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση  στον τοπικό τύπο.: 21/08/2019.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 22/08/2019, Ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 06/09/2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑ Έχει λήξει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ     ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης,  διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑ», προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00) ,  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 8181/20-8-2019 και της απόφασης 204/2019 (ΑΔΑ:ΩΔΔΦΟΡΙΗ-ΞΓ6)  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

2 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2019 Έχει λήξει

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2019» (CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης- αποχέτευσης), εκτιμώμενης αξίας 400.000,00

Αποκαταστάσεις βλαβών ύδρευσης – Συνδέσεις ύδρευσης αποχέτευσης 2020 Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις βλαβών ύδρευσης – Συνδέσεις ύδρευσης αποχέτευσης 2020» (CPV : 45330000-9 – Υδραυλικές εργασίες), εκτιμώμενης αξίας 196.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α…

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ – Α’ ΦΑΣΗ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ – Α΄ φάση» με Α/Α   77621  στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της προμήθειας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δέκα  χιλιάδων ευρώ (310.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 51100000-3.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%,  ως άρθρο 2.2.2. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  25/07/2019.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 25/07/2019.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:    25/07/2019.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση  στον τοπικό τύπο.: 25/07/2019.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 26/07/2019, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 09/08/2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

1 2 3 17