Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, έτους 2018

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης,  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, έτους 2018».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Α,Β,Γ,Δ,E) που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Α. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»

     3.000 ογκομετρικών υδρομετρητών 1/2’’ (DN 15) 16ατμ, με τα παρελκόμενα σύνδεσης ποσού 150.000,00 προ Φ.Π.Α και 186.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α και CPV 38411000-9.

Β. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1”» ποσού 24.000,00€ προ Φ.Π.Α και 29.760,00 ευρώ με ΦΠΑ, και CPV 38411000-9.

Γ. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ  

 200 υδρομετρητές χωρίς κινούμενα μέρη ½΄΄ (DN15) 16ατμ, με ενσωματωμένη διάταξη μετάδοσης ενδείξεων, καταγραφικό και παρελκόμενα σύνδεσης,  ποσού 28.000,00€ προ Φ.Π.Α και 34.720,00 ευρώ με ΦΠΑ, και CPV: 38411000-9.

Δ. Προϋπολογισμός «ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΗ» ποσού 19.223,00€ προ Φ.Π.Α και 23.836,52 € με ΦΠΑ, και C.P.V 44167300-1, 44163130-0, 44423750-3,  ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Γ.

Ε. Προϋπολογισμός «ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΗ» ποσού 91.217,00€ προ Φ.Π.Α και 113.109,08 με ΦΠΑ και CPV 44163230-1, 42130000-9, 44167000-8, 44161200-8  ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ», για ένα έτος, από 29/10/2018 έως 29/10/2019.

Για την κάλυψη  της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 172/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ως απόφαση 332/2018 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ: Ψ9ΖΒΟΡΙΗ-2Λ8 και με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ εγκρίνονται οι όροι ανάθεσης.

Η εν λόγω υπηρεσία πραγματοποιείται με απευθείας ανάθεση, σε εφαρμογή  των διατάξεων  του άρθρου 328 του Ν. 4412/8-8-2016,  μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  προϋπολογισμού δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ  (18.920,00) .

ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τη «Χρήση βυτιοφόρων και αποφρακτικών κατά τον καθαρισμό των Αντλιοστασίων Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ και των Μικρών Βιολογικών Καθαρισμών», προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων  ευρώ ( 59.000,00 ), άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV: 90500000-2.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει ανά προϋπολογισμό, χωρίς το Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ Έχει λήξει

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης,  διακηρύσσει ότι:

εκτίθεται σε Πλειοδοτικό Διαγωνισμό η « ΕΚΠΟΙΗΣΗ  ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΥΑΗ» και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει μέρος σ’ αυτόν.

Το προϋπολογισθέν έσοδο έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων  ευρώ (27.900,00) άνευ ΦΠΑ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό επάγγελμα κατά το χρόνο που γίνεται ο Διαγωνισμός.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 9:30 – 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών), στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά –  Ηράκλειο Κρήτης.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕΥΑΗ, ΕΤΟΥΣ 2018 Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις «Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων  ΔΕΥΑΗ, έτους 2018».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για κάθε Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος,  για την εκτέλεση της προμήθειας και των υπηρεσιών, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων ευρώ (283.000,00) ευρώ,  με ΦΠΑ  εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (67.920,00) ευρώ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΦΑΚΕΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια εντύπων – φακέλων, για την έκδοση των λογαριασμών  της ΔΕΥΑΗ», χρονικής διάρκειας δύο ετών, προϋπολογισμού δέκα επτά  χιλιάδων  πενήντα (17.050,00) ευρώ, με κωδικό CPV: 30199710-0 φάκελοι και 22820000-4 έντυπα.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει ανά προϋπολογισμό, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ:7575/19-7- 2018 και της απόφασης 268/2018 με ΑΔΑ:ΨΝΝΞΟΡΙΗ-644 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

31 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9:00 π.μ έως 9:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗ Β ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΤΗ Β ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»,

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων  (19.900,00) ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.0168 με τίτλο «Καθαρισμός και Επισκευή Αναερόβιων Χωνευτών» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Δευτέρα  30/7/2018, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Μεταφορά Χρημάτων και Αξιών», προϋπολογισμού δέκα οκτώ  χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, χρονικής διάρκειας 2 ετών,  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

  • Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 6164/18-6-2018 και της απόφασης 235/2018 (ΑΔΑ:ΩΑΡΒΟΡΙΗ-9ΚΛ) του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης Της με αριθμό 283/2018 με ΑΔΑ: 6ΣΖΕΟΡΙΗ-ΧΡ5 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί επανάληψης της διενέργειας του διαγωνισμού, με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης που έχουν ψηφιστεί με την 235/2018 απόφαση.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

30 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 9:00 π.μ έως 9:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του  ενδεικτικού προϋπολογισμού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  ½΄΄ και 1΄΄».

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ και θα βαρύνει τους Κ.Α. 12.07.0005 με τίτλο «Προμήθεια υδρομετρητών Δ.Ε. Τεμένους», με ποσό 5.000,00 ευρώ, Κ.Α. 12.07.0006 με τίτλο «Προμήθεια υδρομετρητών Δ.Ε. Παλιανής», με ποσό 5.000,00 ευρώ, Κ.Α. 12.07.0007 με τίτλο «Προμήθεια υδρομετρητών Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού » με ποσό 5.000,00 ευρώ και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» με ποσό 3.600,00 ευρώ του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Τρίτη 24/07/2018, σύμφωνα με τα ζητούμενα που επισυνάπτονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ11,Δ13, ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΞΕΡΟΛΙΑΣ Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για τον ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 4 ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, πιο συγκεκριμένα της Τ11, Δ13, «ΠΥΡΓΟΥ» και «ΞΕΡΟΛΙΑΣ».

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε δεκαέξι χιλιάδες  (16.000,00) ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.0104 με τίτλο «Συντήρηση και Καθαρισμός γεωτρήσεων» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Τετάρτη 25/7/2018, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της ΔΕΥΑΗ, αρμόδιος Γεωλόγος κ. Π. Σοφίου, τηλέφωνο 2810 529416, 6944763673

 

1 2 3 11