Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     ΑΔΑ : 6ΔΘ7ΟΡΙΗ-3ΛΑ                        

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                           

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμ. Πρωτ : 3922/24-4-2018

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 104/2018 απόφαση του Δ.Σ και την υπ΄αρ. πρωτ. 5136/23-4-18 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, προς κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των δημοτικών διαμερισμάτων του Καλλικρατικού Δήμου   για την  εξής κατά αριθμό ατόμων και κατά περιοχή ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ
 ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δεν απαιτούνται σύμφωνα με το Ν.2527/97 άρθρο 5 παρ. 2 14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΦΝΩΝ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ

( 1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ

( 1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ – ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ- ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΒΑ

(2 υδρονομείς)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΜΟΔΙΟΥ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ

(1 υδρονομέας)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΥΤΩΝ

(1 υδρονομέας)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

(1 υδρονομέας)

 

5 μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :

  1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  3. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (Καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
  4. Να έχουν γνώση των αρδευτικών δικτύων των Δημοτικών Κοινοτήτων , για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον πρόσληψης
  5. Να έχουν γνώσεις υδραυλικού και σχετική εμπειρία

Για τη συνδρομή των γενικών προσόντων, οι υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 2 άρθρο 169 ν. 3584/2007).

Επισημαίνεται ότι :

Α) Οι συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και

Β) Υφίσταται το «ασυμβίβαστο» των εκλεγμένων στις Τοπικές Κοινότητες (με το δικαίωμα υποβολής αίτησης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ/νση: Κων/νου Χατζηγεωργίου 2, τηλ: 2810529388) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι  Παπαδάκη Μαρία και Σκανδαλάκη Άρτεμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την επομένη της δημοσίευσης της στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα από τις 26/04/2018 έως και τις 02/05/2018.

Κατεβάστε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση

Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

 

                                                                     ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΣΟΥΛΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1΄΄».

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα  (2.250,00) ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 26.01.0002 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για επισκευές και συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γοργολαϊνη» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 30/04/2018, σύμφωνα με τα ζητούμενα που επισυνάπτονται.

Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τομών  σε έργα  ΔΕΥΑΗ 2018» (CPV 45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης), εκτιμώμενης αξίας 180.000,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ της ΔΔ2

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ της ΔΔ2», εκτιμώμενης αξίας 59.648,29 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ                          ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                           

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η, που βρίσκεται  στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ.71500 και με Α.Φ.Μ.090030037, ΔΟΥ Ηρακλείου, σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 ύστερα από την 115/2018  απόφαση με ΑΔΑ: Ψ68ΟΟΡΙΗ-ΤΞΒ του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH,  προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών , ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010, για χρονικό διάστημα δύο ετών, προϋπολογισμού ένδεκα χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ (11.812,00) πλέον Φ.Π.Α.

Η εν λόγω υπηρεσία έχει κωδικό C.P.V: 71317210-8.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ της ΔΔ2 Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ της ΔΔ2», εκτιμώμενης αξίας 59.648,29 €

[ΕΣΠΑ 2014 – 2020] ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ

Η Πράξη περιλαμβάνει την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στον οικισμό Αγ. Σύλλα και τα απαραίτητα για τη λειτουργία της έργα

Συγκεριμένα,  περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους εργασίες :

1.Κατασκευή εξωτερικών – κεντρικών αποχετευτικών δικτύων (βαρυτικών και καταθλιπτικών  συνολικού μήκους περίπου 3,20 χιλιόμετρα) για την διοχέτευση των λυμάτων του οικισμού, στο γήπεδο της Ε.Ε.Λ.

2.Κατασκευή της νέας Σηπτικής Δεξαμενής – Αντλιοστασίου  (θα δέχεται τα λύματα από το 40% του οικισμού του Αγίου Σύλλα) …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ12 ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ THΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ12», στην περιοχή της Τυλίσου.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε τέσσερις χιλιάδες  (4.000,00) ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.07.0104 με τίτλο «Συντήρηση και Καθαρισμός γεωτρήσεων» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 9/3/2018, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΠΤΥΧΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΠΤΥΧΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ», σε μέγεθος Α4, σε χαρτί 135 γραμμαρίων.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε δύο χιλιάδες  (2.000,00) ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.02.0007 με τίτλο «Έξοδα Προβολής δια λοιπών μεθόδων» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Δευτέρα 5/3/2018, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ» σε εξωτερικό  εργαστήριο   στα  πλαίσια Εφαρμογής της  Εθνικής Νομοθεσίας για την ποιότητα  του νερού  ανθρώπινης κατανάλωσης,    (Σε συμμόρφωση  ως προς την Υπουργική Απόφαση:  Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282/19-9-2017).

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης προϋπολογισμού δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (16.800,00) ευρώ έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 377/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, με ΑΔΑ:7ΚΥΡΟΡΙΗ-ΗΡΩ και β) η 74/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, ως απόφαση 27/2018 με ΑΔΑ: 7Ν5ΝΟΡΙΗ-43Ο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018,  της αντίστοιχης πίστωσης με Κ.Α. 64.98.0017 και τίτλο «Έξοδα Ειδικών Αναλύσεων Νερού σε Εξωτερικά Εργαστήρια» και Κ.Α. 54.00.1024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ», μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 8/3/2017, βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών που επισυνάπτουμε.

1 2 3 9