Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

H ΔEYA Hρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια εντύπων – φακέλων, για την έκδοση των λογαριασμών  της ΔΕΥΑΗ»  για χρονικό διάστημα δύο ετών, προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα  ευρώ (14.560,00), πλέον Φ.Π.Α 24%.

Η  ανωτέρω προμήθεια  έχει κωδικούς CPV: 30199710-0 (φάκελοι) και 22820000-4 (έντυπα) και αφορά:

1)  520 χιλιάδες  φάκελα.

2)  260 χιλιάδες έντυπα ‘‘έναντι’’ λογαριασμών  Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

3)  260 χιλιάδες έντυπα ‘‘εκκαθαριστικών’’ λογαριασμών   Ύδρευσης –Αποχέτευσης.

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ6 ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4»

  • Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ6 ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4», (CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης), Εκτιμώμενης αξίας 380.000,00 (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. ),(κάτω των ορίων)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΑΛΑΤΩΣΕΩΝ

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Επεξεργασία νερού γεωτρήσεων Θραψανού», προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδων  ευρώ (39.000,00 ), άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV:45232430-5.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 6673/29-7-20 και της απόφασης 196/2020 σε ορθή επανάληψη  με ΑΔΑ:6ΓΥΧΟΡΙΗ-5Μ2 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  ½΄ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ».

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ και θα βαρύνει τους Κ.Α. 12.07.0005 με τίτλο «Προμήθεια υδρομετρητών Δ.Ε. Τεμένους», με ποσό 5.000,00 ευρώ, Κ.Α. 12.07.0006 με τίτλο «Προμήθεια υδρομετρητών Δ.Ε. Παλιανής», με ποσό 5.000,00 ευρώ, Κ.Α. 12.07.0007 με τίτλο «Προμήθεια υδρομετρητών Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού » με ποσό 5.000,00 ευρώ,  Κ.Α. 12.07.0008 με τίτλο «Προμήθεια υδρομετρητών Δ.Ε. Γοργολαίνη» με ποσό 5.000,00 ευρώ και τον Κ.Α. 54.00.1024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Παγίων 24%» με ποσό 4.800,00 ευρώ του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2020.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 24/07/2020, σύμφωνα με τα ζητούμενα που επισυνάπτονται.

α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, το έτος 2020 Έχει λήξει

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                             Ηράκλειο 20-7-2020     

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ. 6303/20-7-2020

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

 

Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης,  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, το έτος 2020».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Α,Β,Γ,Δ,E) που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Α. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»

     5.000 ογκομετρικών υδρομετρητών 1/2’’ (DN 15) 16ατμ, με τα παρελκόμενα σύνδεσης ποσού 250.000,00 προ Φ.Π.Α και 310.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α και CPV 38411000-9.

Β. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1”» ποσού 24.000,00€ προ Φ.Π.Α και 29.760,00 ευρώ με ΦΠΑ, με CPV 38411000-9.

Γ. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ  τύπου Woltmann 16ατμ, ξηρού τύπου L=250 mm   ποσού 5.600,00€ προ Φ.Π.Α και 6.944,00 ευρώ με ΦΠΑ, με CPV: 38411000-9.

Δ. Προϋπολογισμός «ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΗ» ποσού 26.993,70€ προ Φ.Π.Α και 33.472,19 € με ΦΠΑ, με C.P.V 44167300-1, 44163130-0, 44423750-3,  ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Γ.

Δ. Προϋπολογισμός «ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΗ» ποσού 114.411,10 € προ Φ.Π.Α και 141.869,76 με ΦΠΑ και CPV 44163230-1, 42130000-9, 44167000-8, 44161200-8  ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Δ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό στον οποίο συμμετέχουν.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με συστημικό αριθμό Α/A 95229,  ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 547/2019 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:6ΣΙΡΟΡΙΗ-6ΨΥ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 20/07/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΗ 20/07/2020. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:20/07/2020.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:21/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 05/08/2020  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/08/2020 ημέρα  Δευτέρα και  ώρα : 10:00 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνική Προσφορά Υδρομετρητών,  κ. Χ. Τζαμπάζη, Τηλέφωνο 2810-529402 Email:[email protected], για υλικά ύδρευσης, κ. Μ. Παπατζανάκη, τηλ.2810-529397 Email:[email protected], για υλικά αποχέτευσης κ. Χ. Παπαδογιάννη, Τηλέφωνο 2810-529401 Email:deyah­[email protected] και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

 

  1. Ημερήσια Ηρακλείου «ΠΑΤΡΙΣ»
  2. Εβδομαδιαία Ν. Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ (ΟΜΒΡΙΩΝ) Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τον «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής (ομβρίων)», προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (59.500,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV: 90641000-2.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 3 Αυγούστου  2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει  ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για τη «Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων άντλησης και επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ»,  με Α/A 94776 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (288.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 90420000 – 7.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%,  ως άρθρο 2.2.2. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  10/07/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 10/07/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  10/07/2020.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση  στον τοπικό τύπο.: 10/07/2020.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 11/07/2020, Ημέρα  Σάββατο και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 03/08/2020  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 18:00 μ.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ. Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail :[email protected]).

Υπηρεσίες Ενημέρωσης Καταναλωτών για τις οφειλές τους και Διακοπές Υδροδότησης Ακινήτων – Επανασύνδεση – Αντικατάσταση – Μεταφορά Υδρομετρητών – Αποκατάσταση Φρεατίων– Καταμέτρησης Υδρομετρητών Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις,

«Υπηρεσίες Ενημέρωσης Καταναλωτών για τις οφειλές τους και Διακοπές Υδροδότησης

Ακινήτων – Επανασύνδεση – Αντικατάσταση – Μεταφορά Υδρομετρητών –  Αποκατάσταση

ΦρεατίωνΚαταμέτρησης Υδρομετρητών ».

 

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του κάθε Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

 

 Προϋπολογισμός  συνολικού ποσού 427.995,30 € προ Φ.Π.Α…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020».

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε  οκτώ χιλιάδες εκατό τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτών  (8.131,50 €) και θα βαρύνει τους Κ.Α. 25.12.0013 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»,  τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» με ποσό  1.260,96 ευρώ  και τον Κ.Α. 54.00.6060 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 6%»  με ποσό  172,56 ευρώ του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2020.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 22/07/2020, ημέρα  Τετάρτη σύμφωνα με τα ζητούμενα που επισυνάπτονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SCOOTER Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει την

                     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1)  ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SCOOTER »

με  τη διαδικασία της απ ’ευθείας ανάθεσης, μετά από τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, συμπλήρωση τιμολογίου, τεχνική αξιολόγηση   και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 2.500,00 πλέον Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει το κονδύλι του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ με Κ.Α. 13.0201.22 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SCOOTER ΚΥΒΙΣΜΟΥ 108-125 CC», ως απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ.

1.Προσφορά μπορούν να καταθέσουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό επάγγελμα .

2.Φάκελος  Προσφοράς κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ

(Κων. Χατζηγεωργίου  2- Φοινικιά) σφραγισμένος έως την 16/7/2020 ημέρα Πέμπτη.

1 2 3 21