Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Μασταμπάς Θέρισσος

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Μασταμπάς Θέρισσος», (CPV 45231300-8- Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης αποχέτευσης) εκτιμώμενης αξίας 3.000.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. …

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει  την «Προμήθεια Κιτρικού οξέoς και Υποχλωριώδους Ασβεστίου», για δύο έτη, ως εξής:

  1. Β΄ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – «Προμήθεια Κιτρικού οξέoς», εκτιμώμενης αξίας 15.000,00€ προ Φ.Π.Α. και κωδικό CPV: CPV:24000000-4.
  2. Γ΄ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – «Προμήθεια Υποχλωριώδους Ασβεστίου», εκτιμώμενης αξίας 45.600,00€ προ Φ.Π.Α και κωδικό CPV: 24312200-6.

Για την κάλυψη  της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 121/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ως απόφαση 232/2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ:6ΥΦΕΟΡΙΗ-ΦΓΗ και β) η 233/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ: 7ΣΦΜΟΡΙΗ-76Ε    με την οποία εγκρίνονται οι όροι ανάθεσης.

Η εν λόγω προμήθεια πραγματοποιείται με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ως άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, παράγραφος 2.α., του Νόμου 4412/2016,  μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ  (15.000,00 + 45.600,00 = 60.600,00) άνευ Φ.Π.Α .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) -ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, ΕΤΟΥΣ 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμηθειών, με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών (μελάνια-ανταλλακτικά) -Φωτοτυπίες, Έτους 2017», προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (20.519,10), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.
Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) ή του Ν. 4412/2016 και πέντε ημέρες από την τελευταία δημοσίευση . Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ www.deyah.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23/10/2017 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην αίθουσα «Αλέξανδρος Μακατούνης», στο κτίριο του Βιολογικού  Καθαρισμού Ηρακλείου, Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά, με αρχική ώρα υποβολής  των προσφορών την 10:00 π.μ. και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:30 π.μ.

ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2017

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2017», (CPV : 45255500-4   εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης) εκτιμώμενης αξίας 521.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α …

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έχει λήξει

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών, με τίτλο «Συντήρηση Πρασίνου των εγκαταστάσεων της  Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου», προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ (59.756,00) για τα 2 έτη, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) ή του Ν. 4412/2016 και πέντε ημέρες από την τελευταία δημοσίευση. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ www.deyah.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17/10/2017 ημέρα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην αίθουσα «Αλέξανδρος Μακατούνης», στο κτίριο του Βιολογικού  Καθαρισμού Ηρακλείου, Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά, με αρχική ώρα υποβολής  των προσφορών την 10:00 π.μ. και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:30 π.μ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ». Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης προϋπολογισμού έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 224/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, με ΑΔΑ:ΨΥΓ7ΟΡΙΗ-ΛΡΡ και β) η 126/8-8-2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, ως απόφαση 264/2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ: 6ΘΦ0ΟΡΙΗ-ΤΨΥ, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΗ του έτους 2017,  της αντίστοιχης πίστωσης με Κ.Α. 14.04.0003 και τίτλο «Προμήθεια  προκατασκευασμένων οικίσκων» και Κ.Α. 54.00.1024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Παγίων 24%».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ», μέχρι την Δευτέρα 16/10/2017, βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών που επισυνάπτουμε.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2017

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -2017», (CPV: 45232130-2 – Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων) εκτιμώμενης αξίας 2.174.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. …

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Ηρακλείου με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η. που βρίσκεται στο Ηράκλειο  Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ. 71500, με Α.Φ.Μ. 090030037 και Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, σε εφαρμογή  των διατάξεων  του άρθρου 118 του Ν. 4412/8-8-2016, προτίθεται να αναθέσει την ανωτέρω υπηρεσία, μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά  προϋπολογισμού  15.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ως αποφάσεις 133 και 281/2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017 Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017» (CPV : 45330000-9 – Υδραυλικές εργασίες), εκτιμώμενης αξίας 59.500,00 €(χωρίς Φ.Π.Α.), (κάτω των ορίων). …

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017 Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017», (CPV : 45231300-8 – Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης αποχέτευσης) εκτιμώμενης αξίας 285.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων). …

1 2 3 6