Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ» σε εξωτερικό  εργαστήριο   στα  πλαίσια Εφαρμογής της  Εθνικής Νομοθεσίας για την ποιότητα  του νερού  ανθρώπινης κατανάλωσης,    (Σε συμμόρφωση  ως προς την Υπουργική Απόφαση:  Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282/19-9-2017).

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης προϋπολογισμού δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (16.800,00) ευρώ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω «ΑΝΑΘΕΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ», μέχρι την Τετάρτη 15/05/2019, βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών που επισυνάπτουμε.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ» (CPV : 45252100-9- Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων)

Εκτιμώμενης αξίας 905.000 € Ευρώ (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. ) …

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (3Α), ΑΜΜΟΥ, ΣΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΔΑΣ Νο3, ΕΤΟΥΣ 2019 Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου (3Α), άμμου, σκύρων  και ψηφίδας Νο3 Έτους 2019», προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (59.775,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV: 14212000-0

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

16 Μαίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α16 Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α16» (CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης- αποχέτευσης), εκτιμώμενης αξίας 250.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων)…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019” Έχει λήξει

 

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια Υλικών – Εργαλείων για το Μηχανουργείο της Υπηρεσίας έτους 2019»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια Υλικών – Εργαλείων για το Μηχανουργείο της Υπηρεσίας έτους 2019».

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (16.887,30) (ΑΝΕΥ ΦΠΑ), και θα βαρύνει το κονδύλι του προϋπολογισμού με Κ.Α. 12.03.00.04 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ)»  του οικονομικού έτους 2019 και το Φ.Π.Α. ποσού ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (4.052,95 ) θα βαρύνει τον Κ.Α.  54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ 24%».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας μέχρι τις 15 Aπριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα σύμφωνα με τα ζητούμενα που επισυνάπτονται.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2019 Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2019» (CPV : 45330000-9 – Υδραυλικές εργασίες), εκτιμώμενης αξίας 59.500,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), (κάτω των ορίων)…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(ΜΕΛΑΝΙΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)-ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ , ΕΤΟΥΣ 2019 Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών (μελάνια-ανταλλακτικά) -Φωτοτυπίες, Έτους 2019», προϋπολογισμού είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (26.749,30) για ένα έτος, άνευ Φ.Π.Α  με κωδικούς CPV: 30125110-5 αναλώσιμα υλικά,30192700-8 γραφική ύλη, 79521000-2 φωτοτυπίες και 22820000-4 έντυπα.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016 που θα προκύψει, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 3017/3-4-2019  και της απόφασης 105/2019 με ΑΔΑ:Ω6Τ8ΟΡΙΗ-8ΛΠ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

16 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9:00 π.μ έως 9:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2019 Έχει λήξει

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τομών  σε έργα  ΔΕΥΑΗ 2019» (CPV 45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης), εκτιμώμενης αξίας 180.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων)…

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΩΝ “ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ” Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Mεταφορά αφυδατωμένης λυματολάσπης στο ΧΥΤΑ των ‘’ Πέρα Γαλήνων ‘’», προϋπολογισμού σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00) ευρώ, χρονικής διάρκειας εννέα μηνών, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV: 90513700-3.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016 που θα προκύψει, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 2910/1-4-2019 και της απόφασης 118/2018 με ΑΔΑ:ΩΙ45ΟΡΙΗ-Ν62 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 15/04/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 9:00 π.μ έως 9:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΩΝ “ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ” Έχει λήξει

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΩΝ «ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Ηρακλείου με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η. που βρίσκεται στο Ηράκλειο  Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ. 71500, με Α.Φ.Μ. 090030037 και Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, σε εφαρμογή  των διατάξεων  του άρθρου 328 του Ν. 4412/8-8-2016, προτίθεται να αναθέσει την ανωτέρω υπηρεσία, μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά  προϋπολογισμού  18.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ως απόφαση  118/2019  με ΑΔΑ:ΩΙ45ΟΡΙΗ-Ν62 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.

 Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την  10 Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη

1 2 3 15