Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ (ΟΜΒΡΙΩΝ)

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τον «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής (ομβρίων)», προϋπολογισμού πενήντα οχτώ χιλιάδων οκτακοσίων (58.800,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV: 90641000-2.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει ανά προϋπολογισμό, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ:7757/18-8-2017 και της απόφασης 261/2017 με ΑΔΑ:Ω7ΣΕΟΡΙΗ-ΧΙΝ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού:

ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 4 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΗ», προϋπολογισμού σαράντα δύο χιλιάδων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (42.036,36), άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV: 31681410-0.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει ανά προϋπολογισμό, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ:7763/18-8-2017 και της απόφασης 259/2017 με ΑΔΑ:69ΛΠΟΡΙΗ-86Χ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

5 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η ανάδειξη  αναδόχου, για την «Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών και διαχείρισης διανομής καυσίμων», προϋπολογισμού τριάντα δύο  χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών   (32.523,00)  ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% με κωδικούς CPV: 316800000-6, 42124211-6, 45223720-9, 38420000-5, 30230000-0, 042961100-1.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει από τη συνολική  τιμή του τιμολογίου  προσφοράς του  χωρίς Φ.Π.Α.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.

 

 

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017», (CPV : 45231300-8 – Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης αποχέτευσης) εκτιμώμενης αξίας 285.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (κάτω των ορίων)…

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,

«Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στους Τοπικούς Οικισμούς του Δήμου Ηρακλείου»

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών για τη «Λειτουργία και Συντήρηση των  ‘’Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στους Τοπικούς Οικισμούς του Δήμου Ηρακλείου’’» (κωδ. NUTS GR431), αποτελεί η επί 24ώρου βάσεως αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, υγιεινολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη των ‘’ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ’’, για είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού, για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έχει λήξει

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

<<ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ>>

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Ηρακλείου σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 ύστερα από την 219/2017 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH,  προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών , ένα (1) ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010.

Η σύμβαση αφορά εκατό είκοσι έξι (126) εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α.Η. συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00).

Εργασίες Συντήρησης των λεπτοκοσκίνων στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων “MBR” Έχει λήξει

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τις «Εργασίες Συντήρησης των λεπτοκοσκίνων στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων “MBR”», προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων χιλιάδων  ευρώ ( 14.000,00 )

ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση
τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τη «Χρήση
βυτιοφόρων για τον καθαρισμό των Αντλιοστασίων Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ και
των Μικρών Βιολογικών Καθαρισμών», προϋπολογισμού πενήντα επτά
χιλιάδων ευρώ ( 57.000,00 ), άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV: 90500000-2.
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει ανά προϋπολογισμό,
χωρίς το Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ:5705/26-06-
2017 και της απόφασης 207/2017 με ΑΔΑ:ΨΦΞΙΟΡΙΗ-ΤΣΨ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και
των τευχών της Δημοπράτησης.
Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την
2 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ λήξη
επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά),
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ »

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Α,Β,Γ) που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 19/07/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΗ 19/07/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 20/07/2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:21/07 /2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 16/08/2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/08 /2017 ημέρα Δευτέρα ώρα : 10:00 π.μ  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνική Προσφορά ,  κ. Μ. Κουμάκη, Τηλέφωνο 2810-529404 Email:[email protected] και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ. Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Έχει λήξει

Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις “Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης   

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Ομάδα Α, Ομάδα Β1,Β2, Β3, Ομάδα Β4, Β5,Ομάδα Β6, Ομάδα Γ, Ομάδα Δ, Ομάδα Ε) που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ  18/07/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο site της ΔΕΥΑΗ 19-07-2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 19/07/2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:21/07/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 16/08/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/08/2017 ημέρα Δευτέρα, ώρα : 10:00 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνική Προσφορά,  κ. Χ. Τζαμπάζη, Τηλέφωνο 2810-529402 Email:[email protected] και για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

Νικόλαος Φακουρέλης

1 2 3 5