Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
ΟΛΟΥΣ

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΗ ) ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών (μελάνια-ανταλλακτικά) – Φωτοτυπίες- Έντυπα,  Έτους 2023», ως απόφαση 80/2023 του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ  με ΑΔΑ: ΨΨΦΟΡΙΗ-ΡΦΜ, ως έγγραφο με αρ. πρωτ. 2594/14-03-2023  με ΑΔΑΜ: 23REQ012358594 2023-03-24.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ  ευρώ και ενενήντα λεπτών (23.968,90) πλέον ΦΠΑ.24%  και θα βαρύνει τους:

Κ.Α. 64.07.0003 με τίτλο «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ» ποσού είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ  ευρώ και ενενήντα λεπτών (23.968,90).

Κ.Α. 54.00.6024  με τίτλο «Φ.Π.Α ΔΑΠΑΝΩΝ 24%», ποσού πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα τριών λεπτών  (5.752,53), του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2023.

Η μελέτη αποτελείτε από τέσσερεις ενδεικτικούς προϋπολογισμούς, ως  ακολούθως:

 1. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (μελάνια), ποσού 360,00 ευρώ.
 2. Γραφική ύλη, ποσού 227,10 ευρώ.
 3. Φωτοτυπίες, ποσού 786,80 ευρώ.
 4. Έντυπα (μηχανογράφησης), ποσού 595,00 ευρώ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι της 3/04/2023, ημέρα Δευτέρα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Κ. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά ,Ηράκλειο-Κρήτης, Τ.Κ. 71500.

Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών- Δημοπρασιών στα τηλέφωνα 2810-529379 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση της προσφοράς λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν όπως αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, ως άρθρο 328 του Νόμου 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Νόμου 4782/2021, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι/ος θα πρέπει να καταθέσουν/ει εντός του φακέλου της προσφοράς τους:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:
 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα. 
 • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ή της υπηρεσίας και συμφωνούν με αυτούς.
 • Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.
 1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε προσφερόμενο είδος.
 2. Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης και θα έχει εκδοθεί το πολύ 1 μήνα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών
 3. Ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

-Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

-Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

-Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας ή της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του Γενικού Δ/ντη ή του Δ.Σ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 • Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» (CPV 45231300-8), εκτιμώμενης αξίας 600.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων).

1.Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οδός :Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά

Τ.Κ: 71500

Τηλ: 2810529386

Fax: 2810263329

E-mail: pt@deyah.gr

Ιστοσελίδα:www.deyah.gr

 

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό ΑΑ 196129, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyah.gr.

 

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουν στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ .

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

 1. Προθεσμία εκτέλεσης έργου : είκοσι (20) μήνες.
 2. Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
 3. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/3/2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα λήξης 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 17/3/2023 ημέρα  Παρασκευή και ώρα λήξης 10.00 π.μ.

 

 1. Εγγυητική συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 52.000,00 ευρώ.

 

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα τριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
 3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Συνοχής. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 15.05.2207 σχετική πίστωση του προσωρινού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 της ΔΕΥΑΗ και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.600.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω της ΣΑΕ 275/1 και του εναρίθμου 2022/ΣΕ27510184. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 4 της Πράξης: «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με την εν ισχύ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 553/29-11-2022 Απόφαση Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με κωδικό MIS 5180672

 

                                                                     Ηράκλειο 20-2-2023

                                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της  Δ.Ε.Υ.Α.Η.       

                                                  Γ. ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Τιμολόγιο_s

3. ΕΣΥ_s

4. Προϋπολογισμός_s

5. Τεχνικές Προδιαγραφές_s

6. Τεχνική Περιγραφή_s

Αερεξαγωγος Τ3_s

espd-request-v2 (44)_s

Αερεξαγωγος Τ3_s

Δικλείδες Τ4_s

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___210223_s

ΚΗΜΔΗΣ_εγκεκριμένο

Οριζοντιογραφια O1_s

_sΟριζοντιογραφια O2_s

Οριζοντιογραφια O3_

sΟριζοντιογραφια O4

Πυροσβεστικός κρουνός ΠΚ_s

Τυπική Διατομή Ύδρευσης 2 Αγωγών Τ2_s

0. ΚΗΜΔΗΣ_προκήρυξη

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. πρωτ. : 1470/9-2-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ» (CPV 45231300-8, CPV: 50511100-1), εκτιμώμενης αξίας 200.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων).

 1. Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:
  Αναθέτουσα αρχή:  ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Οδός :Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά
  Τ.Κ: 71500
  Τηλ: 2810529386
  Fax: 2810263329
  E-mail: pt@deyah.gr
  Ιστοσελίδα:www.deyah.gr
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό ΑΑ 195913, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyah.gr.
 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και είναι εγκατεστημένα σε:
  α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουν στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
  Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 4. Προθεσμία εκτέλεσης έργου : τέσσερεις (4) μήνες.
 5. Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
 6. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/2/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10.00 π.μ.
  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 3/3/2023, ημέρα  Παρασκευή και ώρα λήξης 10.00 π.μ.
 7. Εγγυητική συμμετοχής:
  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 4.000,00 ευρώ.
 8. Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
 9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
 10. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ ΚΑ 15.05.2205 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ με εγκεκριμένη πίστωση 200.000,00 € .

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ_s
2. Τιμολόγιο Μελέτης_s
3. ΕΣΥ_s
4. Τεχνική Περιγραφή_s
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_s
6. Τεχνικες Προδιαγραφες_s
ΚΗΜΔΗΣ_προκήρυξη
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___090223_s
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

Ηράκλειο 9/2/2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της 

Δ.Ε.Υ.Α.Η.

                              

Γ. ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2022

Αρ. πρωτ. : 728/23-01-2023

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2022» CPV : 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης- αποχέτευσης, εκτιμώμενης αξίας 500.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων).

 1. Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:
  Αναθέτουσα αρχή:  ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Οδός :Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά
  Τ.Κ: 71500
  Τηλ: 2810529374
  Fax: 2810263329
  E-mail: Deyah-pt@otenet.gr
  Ιστοσελίδα:www.deyah.gr

 

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό ΑΑ 195533, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyah.gr.

 

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουν στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ .

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

 1. Προθεσμία εκτέλεσης έργου : είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.
 2. Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
 3. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/2/2023,ημέρα Τρίτη  και ώρα λήξης 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 17/2/2023 ημέρα  Παρασκευή και ώρα λήξης 10.00 π.μ.

 

 1. Εγγυητική συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 10.000,00 ευρώ.

 

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα τριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
 3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ ΚΑ 15.05.2201 (ύδρευση)  και ΚΑ 15.06.2201 (αποχέτευση)  του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ με εγκεκριμένη πίστωση 1.000,00€ & 10.000,00 €  αντίστοιχα για το 2022.

 

Ηράκλειο 23/1/2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της 

Δ.Ε.Υ.Α.Η.

                              

Γ. ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2. ΕΣΥ Εργα κατα προτεραιότητα 2022
3. Τιμολόγιο Μελέτης Εργα κατα προτεραιότητα 2022
4. Τεχνική Εκθεση Εργα κατα προτεραιότητα 2022
5. Προυπολογισμός
6. Τεχνικες Προδιαγραφες Εργα κατα προτεραιότητα 2022
ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΗ, ΕΤΟΥΣ 2022 Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Οργάνων και Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων ΔΕΥΑΗ,  έτους 2022» με Α/Α  180860 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για τον κάθε Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό ,  για την εκτέλεση της προμήθειας , εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού ως την υπ’  αριθ. 353/2022 με ΑΔΑ: 6ΥΧΖΟΡΙΗ-1ΟΦ σε ορθή επανάληψη απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΗ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ (28.998,00 ) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%  με κωδικούς  CPV: 35113400-3 Είδη ένδυσης και 18830000-6 Είδη υπόδησης.

Η παρούσα σύμβαση   υποδιαιρείται σε δύο ειδικούς προϋπολογισμούς:

 1. 1. Είδη ένδυσης, ποσού 878,00 ευρώ.
 2. Είδη υπόδησης, ποσού 6.120,00 ευρώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4 DIESEL ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης,  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου 4Χ4 diesel τύπου ΤΖΙΠ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον το προσφερόμενο όχημα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Το προς προμήθεια τζίπ  κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34100000-8.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : Α/Α 180246.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε  τμήματα

Προσφορές υποβάλλονται για  το σύνολο του  Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα έτος (12 μήνες) από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (3Α) , ΑΜΜΟΥ ΣΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΔΑΣ Νο3, ΕΤΟΥΣ 2023 &2024 Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου (3Α), άμμου, σκύρων  και ψηφίδας Νο3 Έτους 2023 και 2024» με Α/Α  178961 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα οκτώ  χιλιάδων εξακοσίων (158.600,00)ευρώ, άνευ Φ.Π.Α  για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 14212000-0.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Γ/22 ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από τη ΔΕΥΑ Ηρακλείου ανακοινώνεται  ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη 2Γ/22 του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 5.124  θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μέσω πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού  σε Φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/21 στους οποίους υπάγεται και η ΔΕΥΑΗ με 14 εγκεκριμένες θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ.

Ακολουθεί συνημμένη η προκήρυξη 2Γ/22.

ΑΣΕΠ_2Γ_2022

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” Έχει λήξει

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη  δημοσίευση την «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων της τοπικής κοινότητας Καλλιθέας Ηρακλείου», την «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 999505936, Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 265, 15451, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της  πρόσκλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα   χιλιάδων  (150.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 36 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: : 45232421-9.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), όλα τα δικαιολογητικά της με αρ.πρωτ.11460/22-11-2022 Πρόσκλησης.

1 2 3 31