ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Dimitris Papadakis
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

Υπηρεσίες Ενημέρωσης Καταναλωτών για τις οφειλές τους και Διακοπές Υδροδότησης Ακινήτων – Επανασύνδεση – Αντικατάσταση – Μεταφορά Υδρομετρητών – Αποκατάσταση Φρεατίων

  K. A. : 61.90.0006

54.00.6024

 

                                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ.  1961/9-3- 2017

ΑΔΑ: 68Ν4ΟΡΙΗ-ΙΔΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τις «Υπηρεσίες Ενημέρωσης Καταναλωτών για τις οφειλές τους και Διακοπές Υδροδότησης Ακινήτων – Επανασύνδεση – Αντικατάσταση – Μεταφορά Υδρομετρητών – Αποκατάσταση Φρεατίων», προϋπολογισμού πενήντα εννέα  χιλιάδων πεντακοσίων  (59.500,00)  ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% με κωδικό CPV: 45330000-9.

 

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει από του συνόλου των τιμών του τιμολογίου  προσφοράς του  χωρίς Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 1961/9-3-2017 και της απόφασης 59/2017  με ΑΔΑ:67ΡΒΟΡΙΗ-Ρ7Θ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

 

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

23 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

 

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
  2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
  1. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
  2. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
  3. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 59/2017 με ΑΔΑ: 67ΡΒΟΡΙΗ-Ρ7Θ  απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ.

 

                                                                                               Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

                                                                                                 Νικόλαος   Φακουρέλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΚΚΕΝΩΣΗ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Dimitris Papadakis

                                              ΑΔΑ: 6ΞΨΕΟΡΙΗ-ΦΘΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Έργο: Εκκένωση – Καθαρισμός των αναερόβιων χωνευτών του Βιολογικού Καθαρισμού Ηρακλείου

 

K. A. : 62.07.0168
            54.00.6024

                                                               ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1935/9-3-2017

                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές,
συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για
την «Εκκένωση – καθαρισμός των αναερόβιων χωνευτών του Βιολογικού
Καθαρισμού Ηρακλείου », προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων (59.000,00)
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% με κωδικό CPV: 50514200-3.
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει
από του συνόλου των τιμών του τιμολογίου προσφοράς του χωρίς Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 1935/9-3-
2017 και της απόφασης 57/2017 σε ορθή επανάληψη με ΑΔΑ:ΨΨ59ΟΡΙΗ-2ΔΜ του
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.
Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού : ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την
22 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ λήξη
επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά),
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να
προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια
ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της
ΔΕΥΑΗ.
Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της
ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα
καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση https://www.deyah.gr.
4. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε
περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.
1069/1980 και του Ν. 3463/2006.
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 57/2017 σε ορθή επανάληψη με
(ΑΔΑ:ΨΨ59ΟΡΙΗ-2ΔΜ) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ


Νικόλαος Φακουρέλης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΧΩΝΕΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΧΩΝΕΥΤΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΠΑΙΝΟΣ

Pavlos Baritakis

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΞΑΡΩ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΟΥ (ΠΕΡΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ) ΚΑΙ ΕΔΩΣΕ ΛΥΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ, Ο ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΑΣ κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ,ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ, ΑΝ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (07.30 ΤΟ ΠΡΩΙ!).

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο κ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΠΑΝΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ!

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ

ΤΗΛ.6977521752

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

Dimitris Papadakis

ΑΔΑ: ΨΕΙ0ΟΡΙΗ-0ΝΨ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια Απολυμαντικών Χημικών Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων », προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (44.250,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% με κωδικό CPV: 24312220-0 για το Υποχλωριώδες Νάτριο περιεκτικότητας 14-16% σε ενεργό χλώριο, C.P.V. 24311520-8 Υδροξείδιο του Νατρίου περιεκτικότητας 50% w/w και C.P.V. 24311411-1 Θειικό οξύ περιεκτικότητας 50% w/w.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει από του συνόλου των τιμών του τιμολογίου προσφοράς του χωρίς Φ.Π.Α. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 1894/8-3- 2017 και της απόφασης 346/2016 σε ορθή επανάληψη με ΑΔΑ:ΩΦΠΟΡΙΗ-9ΑΩ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης. Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 21 Μαρτίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλειου: www.deyah.gr.

2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έργο: Προμήθεια Απολυμαντικών Χημικών Επεξεργασίας Νερου Και Λυμάτων K. A. : 25.05.0000 54.00.6024

3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.

4. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.

5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006. Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 346/2016 σε ορθή επανάληψη με (ΑΔΑ:ΩΦΠΟΡΙΗ-9ΑΩ ) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ.

 

                                                                                                   Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

                                                                                                             Νικόλαος Φακουρέλης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Dimitris Papadakis
 
 

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

  ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

     ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 
 

Αριθ. Πρωτ.

 

 

 

Προς: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

1858/7-3-2017

 

 

Πληροφορίες Γ. Αμανάκη
Τηλέφωνο 2810-529379
Fax 2810-263678
Ε-mail:  

gwamanaki@hotmail.gr

                 

 

                                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

                                                                              ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα δικαιολογητικά και την οικονομική σας προσφορά  για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι (5.376,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα και με τα τεύχη της με αρ.πρωτ:1855/7-3-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που συνοδεύουν την παρούσα, το αργότερο μέχρι την Τρίτη    21/3/2017       και ώρα   2:30  στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ, στη διεύθυνση  Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά, Τ.Κ 71500, Ηράκλειο .

Η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται   «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και το όνομα με τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα (τηλέφωνο , φαξ, mail κ.λπ.).

Πληροφορίες θα δίδονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  (τηλ.2810-529379, φαξ. 2810-263678) και στο mail: dpapadakis@deyah.gr.

 

  Ο Γενικός Δ/ντής                                                                  Ο Δ/ντής Δ/Ο  Υπηρεσίας

 

 

 Χ. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ                                                               Μ. ΦΟΙΝΙΚΙΑΝΑΚΗΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.

Pavlos Baritakis

Προς Δ.Ε.Υ.Α.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας και η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προγραμματίζουν την πραγματοποίηση ημερίδας με αντικείμενο τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά και επενδυτικά εργαλεία για τις Δ.Ε.Υ.Α.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, στη Λάρισα, στο κτήριο της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας (Τέρμα Τυχερού).

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας θα σας αποσταλεί το συντομότερο δυνατό.

 

Για την Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Όλγα Κοτσελίδου

Γενική Δ/ντρια

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Pavlos Baritakis

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε εκ νέου  τους ωφελούμενους των Δομών μας ότι παρατάθηκε έως τις 10 Φεβρουαρίου 2017

η προθεσμία για την κατάθεση αίτησης των δημοτών του Ηρακλείου που πληρούν τα κριτήρια

για την ένταξή τους στο ειδικό μειωμένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ύδρευσης,

ώστε όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση έως και την προαναφερόμενη ημερομηνία

στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα αναγκαία δικαιολογητικά .

Πληροφορίες : κα Ευαγγελία Μιχελινάκη Τηλέφωνο : 2813-409151

 

Ευχαριστούμε.
Γραμματεία Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής

’Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης στην περιοχή της Φορτέτσας

Pavlos Baritakis
ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                    Ηράκλειο: 02-02-2017
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ

   

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανακοινώνεται ότι λόγω αναγκαίων εργασιών στα πλαίσια του έργου ‘’Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης στην περιοχή της Φορτέτσας’’ , θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή από σήμερα Πέμπτη 02-02-2017 και ώρα 09:00 το βράδυ, η οποία θα έχει επιπτώσεις στην υδροδότηση της περιοχής της Ηλιούπολης και στο Κορακοβούνι .

Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν αργά το απόγευμα της Παρασκευής και θα επακολουθήσει σταδιακή τροφοδοσία των δικτύων με νερό.

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

1 67 68 69 70 71