ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

Dimitris Papadakis

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια Απολυμαντικών – Χημικών Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                        

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                       Αριθ. Πρωτ      3195/29-03-2023

HΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

 Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Απολυμαντικών – Χημικών Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων» με Α/Α  189323 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της προμήθειας , εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού ως την υπ’  αριθ. 74/2023 με ΑΔΑ: ΨΣΘΨΟΡΙΗ-ΛΣΦ απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΗ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων   (177.300,00) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6%  για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 24312200-6 Υποχλωριώδη & Χλωρικά άλατα.

Η παρούσα σύμβαση  δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%,  ως άρθρο 2.2.2. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η Εγγύηση Συμμέτοχης θα είναι (177.300,00 € Χ 2%) 3.546,00 ευρώ.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η ΔΕΥΑΗ μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον δέκα πέντε  ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως η 75/2023 με ΑΔΑ:90ΞΒΟΡΙΗ-0ΧΥ  απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  29/03/2023.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης και της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και  στο ΚΗΜΔΗΣ 29/03/2023.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  29/03/2023.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση  στον τοπικό τύπο.: 29/03/2023.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 30/03/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 14/04/2023  ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: amanaki@deyah.gr).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

Εφημερίδες:

ΠΑΤΡΙΣ

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2-3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2023

Fits

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
ΟΛΟΥΣ

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΗ ) ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Αναλώσιμων Υλικών (μελάνια-ανταλλακτικά) – Φωτοτυπίες- Έντυπα,  Έτους 2023», ως απόφαση 80/2023 του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ  με ΑΔΑ: ΨΨΦΟΡΙΗ-ΡΦΜ, ως έγγραφο με αρ. πρωτ. 2594/14-03-2023  με ΑΔΑΜ: 23REQ012358594 2023-03-24.

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ  ευρώ και ενενήντα λεπτών (23.968,90) πλέον ΦΠΑ.24%  και θα βαρύνει τους:

Κ.Α. 64.07.0003 με τίτλο «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ» ποσού είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ  ευρώ και ενενήντα λεπτών (23.968,90).

Κ.Α. 54.00.6024  με τίτλο «Φ.Π.Α ΔΑΠΑΝΩΝ 24%», ποσού πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα τριών λεπτών  (5.752,53), του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2023.

Η μελέτη αποτελείτε από τέσσερεις ενδεικτικούς προϋπολογισμούς, ως  ακολούθως:

 1. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (μελάνια), ποσού 360,00 ευρώ.
 2. Γραφική ύλη, ποσού 227,10 ευρώ.
 3. Φωτοτυπίες, ποσού 786,80 ευρώ.
 4. Έντυπα (μηχανογράφησης), ποσού 595,00 ευρώ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι της 3/04/2023, ημέρα Δευτέρα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Κ. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά ,Ηράκλειο-Κρήτης, Τ.Κ. 71500.

Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών- Δημοπρασιών στα τηλέφωνα 2810-529379 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση της προσφοράς λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν όπως αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, ως άρθρο 328 του Νόμου 4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Νόμου 4782/2021, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι/ος θα πρέπει να καταθέσουν/ει εντός του φακέλου της προσφοράς τους:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:
 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα. 
 • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ή της υπηρεσίας και συμφωνούν με αυτούς.
 • Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.
 1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε προσφερόμενο είδος.
 2. Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης και θα έχει εκδοθεί το πολύ 1 μήνα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών
 3. Ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

-Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

-Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

-Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας ή της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του Γενικού Δ/ντη ή του Δ.Σ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 23/3/2023

Κώστας Κορναράκης

Η ΔΕΥΑΗ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

 

Η 22η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Νερού σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ανάληψης πρωτοβουλιών για την  ενημέρωση του κοινού  σε θέματα που σχετίζονται με αυτό το φυσικό αγαθό το οποίο είναι απαραίτητο για τη ζωή και την υγεία των πολιτών.

Η ΔΕΥΑΗ, με γνώμονα την ορθολογική χρήση του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την σταθερή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υδροδότησης στο Ηράκλειο, υλοποιεί μια σειρά από σημαντικά έργα όπως:

 • Την αντικατάσταση 150 χιλιομέτρων πεπαλαιωμένων δικτύως ύδρευσης.
 • Την ενίσχυση των υψηλών περιοχών της πόλης με νερό από το Φράγμα Αποσελέμη.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση νέων υδρομέτρων έξυπνης τεχνολογίας με σύστημα τηλεμέτρησης.
 • Τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παρακολούθησης – ελέγχου διαρροών – τηλελέγχου του δικτύου ύδρευσης.
 • Την διάνοιξη και αξιοποίηση νέων υδροδοτικών γεωτρήσεων.
 • Την εκπόνηση του γενικού σχεδίου ύδρευσης (Master Plan) με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υδροδότησης του Δήμου Ηρακλείου σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και την υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών ασφαλείας.

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού έρχεται μετά από ξηρή – άνομβρη χρονιά που θέτει ζήτημα λήψης μέτρων περιορισμού καταναλώσεως του νερού και ενδεχομένως συνολικής αναθεώρησης του τρόπου διαχείρισης του εξαιρετικά σημαντικού αυτού πόρου. Και ταυτόχρονα συμπίπτει με την ψήφιση ενός νομοσχεδίου με το οποίο όλοι οι πάροχοι υπάγονται στην εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), γεγονός που οδηγεί τη διαχείριση άρα και την τιμολόγηση του νερού σε «αχαρτογράφητα ύδατα».

Η διοίκηση και το προσωπικό της ΔΕΥΑΗ θα συνεχίσουν και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να εργάζονται συστηματικά για την επίλυση των υπαρκτών προβλημάτων καθημερινότητας αλλά και για την αναβάθμιση των υποδομών ώστε η πόλη και οι οικισμοί της να έχουν εξασφαλισμένη και απρόσκοπτη υδροδότηση στον μέγιστο δυνατό βαθμό,  τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον.

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/03/2023

Fits

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΕΥΑΗ προκειμένου να αποκαταστήσει ζημία στον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό των Μαλίων θα πραγματοποιήσει σήμερα γενική διακοπή. 

Ενδεχομένως θα υπάρξουν προβλήματα  υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές:

 • Αλικαρνασσός
 • Κατσαμπάς
 • Καρτερός
 • Καλλιθέα
 • Πρασσά

Καταβάλλεται προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση της ζημίας.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό  11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810) ή στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Fits

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Η., θα πραγματοποιήσει στάση εργασίας (από τις 12:00 έως και τη λήξη του ωραρίου στις 15:00 για σήμερα Δευτέρα 20-3-23)

Το θέμα είναι η απόσυρση του Νομοσχεδίου για την Ρ.Α.Α.Ε.Υ. που ιδιωτικοποιεί τα νερά.

Συνεπώς η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται για σήμερα έως τις 12:00.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/03/2023

Fits

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Η., με απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α. (Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.), θα πραγματοποιήσει τετράωρη στάση εργασίας (από τις 11:00 έως και τη λήξη του ωραρίου στις 15:00 για σήμερα Δευτέρα 13-3-23 και την Τρίτη 14-3-23).

Το θέμα είναι η απόσυρση του Νομοσχεδίου για την Ρ.Α.Α.Ε.Υ. που ιδιωτικοποιεί τα νερά.

Συνεπώς η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται για σήμερα και αύριο έως τις 11:00.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/03/2023

Fits

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι την επόμενη εβδομάδα (13 Μαρτίου έως 18 Μαρτίου) θα γίνονται εργασίες εκσκαφής

 • για τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης και ομβρίων στις οδούς Μνησικλή και Ματθαιάκη στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά.
 • για τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης και ομβρίων στις οδούς Δημ. Κασαπάκη, Βοσπόρου, στην περιοχή της Αλικαρνασσού,
 • για τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στις οδούς Κουνάβων, Αθανασίου Καμπέλη, 1869, στην περιοχή Γιόφυρο,

και αποκαταστάσεις τομών στις οδούς Παύλου Ζωγραφιστού, Μνησικλή (περιοχή Κορώνη Μαγαρά), Ηροδότου, Αγίου Τρύφωνος, Δημοκρατίας, στην περιοχή της Αλικαρνασσού, και Αρκαδίας, Κιλκίς, στην περιοχή Παγκρήτιο Στάδιο (Δυτικές Συνοικίες).

Επιπρόσθετα, ανακοινώνεται ότι θα γίνονται εργασίες αντικατάστασης των υφιστάμενων υδρομέτρων με νέα ψηφιακά και σύγχρονα, γεγονός που κρίνεται αναγκαία η διακοπή στην υδροδότηση της περιοχής του οικισμού Βασιλειών.

Ζητάμε την κατανόηση των δημοτών για την όχληση και τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αναπόφευκτα δημιουργούνται.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Β) 08/03/2023

Fits

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  

Η ΔΕΥΑΗ προκειμένου να αποκαταστήσει ζημία στον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό των Μαλίων θα πραγματοποιήσει σήμερα γενική διακοπή .  

Ενδεχομένως θα υπάρξουν προβλήματα  υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές:

 • Αλικαρνασσός
 • Κατσαμπάς
 • Καρτερός
 • Καλλιθέα
 • Πρασσά

Καταβάλλεται προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση της ζημίας.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό  11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810) ή στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

1 2 3 4 5 71