ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ”

Dimitris Papadakis
ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            HΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 25/4/2023
Αριθ. Πρωτ. :

4142/25-04-2023

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ Δ/νση

:

Κ. Χατζηγεωργίου 2

 

 

 

                                                    Τ.Κ.              71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πληροφορίες: Καλ. Τζαβλάκη
Τηλέφωνο:

2810 529386
Fax: 2810 263329

E mail:

pt@deyah.gr

gwamanaki@hotmail.gr

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαβούλευσης Ανοικτού

Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων.

 

Η ΔΕΥΑΗ προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ», υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Ευφυές σύστημα εντοπισμού διαρροών στο δίκτυο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου με τεχνολογία δικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) – SmartLIK», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 με βάση την Απόφαση Ένταξης ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/7630/66/23-01-2023, ΑΔΑ: ΡΕ574653Π8-81Ι της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος» και έχει λάβει κωδικό MIS 5179258.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων / παρατηρήσεων / σχολίων / ερωτήσεων επί των Τευχών Δημοπράτησης. Το αντικείμενο της Διακήρυξης  κατατάσσεται στον κωδικό (CPV)  38421100-3, του κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.180.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ :  1.463.200,00€ ). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα  μήνες.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς δημόσια διαβούλευση.

Η παρούσα ανακοίνωση, μαζί με τη διακήρυξη και τα Παραρτήματα της προς δημόσια διαβούλευση, θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) www.deyah.gr

Ο  Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

Γεωρ. Βουρεξάκης

 

Πρόσκληση για διαβούλευση_signed

ΔΕΥΑΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΟΧ ( ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ”

Dimitris Papadakis

           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ»

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                         Ηράκλειο 20-04-2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ:   4016/20-4-2023                     

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

 

            Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις  «Υπηρεσίες Ενημέρωσης Καταναλωτών για τις οφειλές τους και Διακοπές Υδροδότησης Ακινήτων – Επανασύνδεση –Αποκατάσταση Φρεατίων – Καταμέτρηση Υδρομετρητών ».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του κάθε Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

 Προϋπολογισμός  συνολικού ποσού 430.520,00 € προ Φ.Π.Α και 103.324,80 ευρώ ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

A΄ Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός 372.020,00 € & Β΄ Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός 58.500,00€. CPV: 45330000-9, 60160000-7 και 71700000-5.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%  επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού που καταθέτει προσφορά ως άρθρο 2.2.2.1. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Για τον A΄ Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό 372.020,00 Χ 2%= 7.440,40.

Για τον Β΄ Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό 58.500,00 Χ 2% = 1.170,00.

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει  τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με Α/Α: 191547 ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως η 75/2023 και ΑΔΑ: 90ΞΒΟΡΙΗ-0ΧΥ απόφαση του Δ.Σ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ και ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  20/04/2023.

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ και ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στο site της ΔΕΥΑΗ 20/04/2023.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:20/04/2023.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 21/04/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 08/05/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/05/2023 ημέρα Δευτέρα & ώρα : 10:00 π.μ 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνική Προσφορά, κ.Α.Σφακιανάκης, τηλέφωνο 2810-529369 Εmail:takis612009@hotmail.com και για λοιπές πληροφορίες , Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ. Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: amanaki@deyah.gr).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

Γεώργιος Βουρεξάκης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

espd-request-v2-5

Προκηρυξη Βλάβες – Συνδέσεις 2023

Fits

Αρ. πρωτ. :3830/12-4-2023

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ –  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2023» (CPV 45330000-9 – Υδραυλικές εργασίες), εκτιμώμενης αξίας 296.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων).

1. Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οδός : Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά

Τ.Κ: 71500

Τηλ: 2810529386

Fax: 2810263329

E-mail: Deyah-pt@otenet.gr

Ιστοσελίδα:www.deyah.gr

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό AA 199178, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyah.gr.

3.Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

4.Προθεσμία εκτέλεσης έργου : είκοσι τέσσερεις (24) μήνες

5.Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

6.Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2/5/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10.00 π.μ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 5/5/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης 10.00 π.μ.

 7.Εγγυητική συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 5.920 ευρώ.

 

8.Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

9.Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

 

10.Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ και θα εκτελεστεί σε βάρος του Κ.Α 15.05.2301 για «Αποκαταστάσεις βλαβών –Συνδέσεις ύδρευσης 2023» και 15.06.2301 για «Αποκαταστάσεις βλαβών –Συνδέσεις αποχέτευσης 2023» με εγκεκριμένη πίστωση 50.000,00 € και 30.000,00 € αντίστοιχα για το 2023. Τα επί πλέον ποσά που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου θα προβλεφθούν στα επόμενα έτη, στους αντίστοιχους κωδικούς.

 

Ηράκλειο 12-4-2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της 

Δ.Ε.Υ.Α.Η.

Γ. ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

 

ΚΗΜΔΗΣ_εγκεκριμένο
ΚΗΜΔΗΣ_Πρoκήρυξη ΒΛΑΒΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 2023 (περιληπτική – αναλυτική)
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___120423_s
Προϋπολογισμός ΒΛΑΒΕΣ _ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 2023_s
Τεχνικές Προδιαγραφές 2023_s
Τεχνική Περιγραφή 2023_s
Τιμολόγιο Βλαβες 2023_s
espd-request-v2 (45)_s
ΕΣΥ ΒΛΑΒΕΣ _ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 2023_s

Πίσω από τη ΔΕΥΑΗ ο δήμος, για αποκατάσταση του οδοστρώματος

Fits

Υπεγράφη στη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. η σύμβαση για την αποκατάσταση των τομών στους δρόμους του Ηρακλείου από έργα της ΔΕΥΑΗ

Υπεγράφη στα γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. η σύμβαση με θέμα «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2022». Τη σύμβαση υπέγραψε η πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ Στέλα Αρχοντάκη- Καλογεράκη με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη.

Πρόκειται για την αποκατάσταση με ασφαλτικό ή σκυρόδεμα σε σημεία των δρόμων όπου είχαν γίνει τομές για την αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης ή πραγματοποιήθηκαν νέες συνδέσεις στο δίκτυο. Το τελικό ποσό σύμβασης είναι της τάξης των 249.166,30 ευρώ και το έργο έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/04/2023

Fits

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ΔΕΥΑΗ προκειμένου να αποκαταστήσει ζημία στον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό των Μαλίων θα πραγματοποιήσει σήμερα γενική διακοπή.  

Ενδεχομένως θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές:

  • Αλικαρνασσός
  • Κατσαμπάς
  • Καρτερός
  • Καλλιθέα
  • Πρασσά

Καταβάλλεται προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση της ζημίας.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό  11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810) ή στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Dimitris Papadakis

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ -2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                       

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ  : 3811/11-4-2023                       

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)                                          

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την «Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων άντλησης και επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ -2023»,  με Α/A 190187  στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα  χιλιάδων ευρώ (240.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 90420000 – 7.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%,  ως άρθρο 2.2.2. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον δέκα πέντε  ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 75/2023 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:90ΞΒΟΡΙΗ-0ΧΥ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  12/4/2023.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 12/4/2023.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:   12/04/2023.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 12/04/2023, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 03/05/2023 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 15:00 μ.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ. Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: amanaki@deyah.gr).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ και στην  ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΝΤΥΠΟ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2-4

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/04/2023

Fits

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση με το Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη και στελέχη του Υπουργείου είχε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου κος Γεώργιος Βουρεξάκης, συνοδευόμενος από τον Γ.Δ. της Επιχείρησης ώστε να επαν-εξετασθεί η πρόταση χρηματοδότησης ύψους 9 εκ € για την προμήθεια 22.900 ψηφιακών υδρομέτρων ασύρματης μετάδοσης και λοιπού εξοπλισμού που είχε υποβληθεί στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Παράλληλα ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Η. συναντήθηκε με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γ.Λ.Κ. επιδιώκοντας να ανευρεθεί  λύση με νομοθετική ρύθμιση για το θέμα των συνταξιούχων υπαλλήλων οι οποίοι ξαφνικά βρέθηκαν να οφείλουν υπέρογκα ποσά από αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές μετά την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.

Αρωγός στις προσπάθειες του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Η. για ακόμα μια φόρα στάθηκε ο βουλευτής Ηρακλείου κος Μάξιμος Σενετάκης, τον οποίο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06/04/2023

Fits

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στo πλαίσιο της απομόνωσης των παλαιών δικτύων ύδρευσης της περιοχής Θερίσσου και προκειμένου να γίνουν συνδέσεις στο νέο δίκτυο από τον ανάδοχο, σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα το απόγευμα (6-4-23) έως και αύριο Παρασκευή 7-4-23 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ύδρευσης στην περιοχή της Θερίσσου .

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίδονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό 11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810) ή στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/03/2023

Fits

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ΔΕΥΑΗ προκειμένου να αποκαταστήσει ζημία σε αγωγό ύδρευσης  θα πραγματοποιήσει σήμερα έως και αύριο το απόγευμα γενική διακοπή.

Θα υπάρξουν προβλήματα  υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές:

  • ΘΕΡΙΣΣΟΣ
  • ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ
  • ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίδονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό 11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810) ή στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/03/2023

Fits

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στo πλαίσιο της απομόνωσης των παλαιών δικτύων ύδρευσης της περιοχής Θερίσσου και προκειμένου να γίνουν συνδέσεις στο νέο δίκτυο από τον ανάδοχο, σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα το απόγευμα (30-3-23) έως και αύριο Παρασκευή 31-3-23 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ύδρευσης στην περιοχή της Θερίσσου.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίδονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό 11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810) ή στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

Εκ της ΔΕΥΑΗ

1 2 3 4 71