ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ

Dimitris Papadakis
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

« Αγορά πόσιμου νερού »

 

     

ΑΡ.ΠΡΩΤ.  6188/18-6-2018

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Αγορά πόσιμου νερού », προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (40.250,00) ,  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 6186/18-6-2018  της απόφασης 175/2018 (ΑΔΑ:6Φ7ΥΟΡΙΗ-Σ9Κ) και η επανάληψη του Διαγωνισμού θα γίνει  με την 226/2018 με ΑΔΑ:Ψ4Ν6ΟΡΙΗ-91Ρ απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ  και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

3 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του  ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
 4. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές, δημοσιεύσεις, κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από την πρώτη πληρωμή του.
 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

                                                                                                Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

                                                                                                  Ιωάννης Ρασούλης

 

 

Προς Εφημερίδες:

 1. ΠΑΤΡΙΣ.
 2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ

Dimitris Papadakis
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

:

 

«   Μεταφορά Χρημάτων και Αξιών »

 

     

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 6166/18-6-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Μεταφορά Χρημάτων και Αξιών», προϋπολογισμού δέκα οκτώ  χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, χρονικής διάρκειας 2 ετών,  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 6164/18-6-2018 και της απόφασης 235/2018 (ΑΔΑ:ΩΑΡΒΟΡΙΗ-9ΚΛ)  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

2 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 9:00 π.μ έως 9:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του  ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
 4. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές, δημοσιεύσεις, κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από την πρώτη πληρωμή του.
 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

                                                                                                Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

                                                                                                  Ιωάννης Ρασούλης

 

 

Προς Εφημερίδες:

 1. ΠΑΤΡΙΣ.
 2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ

Dimitris Papadakis

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                         αρ.πρωτ. 6161/18-6-2018

 

         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  «Προμήθεια υλικών αυτοματισμού (ηλεκτρονικοί μετρητές ροής, προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές κ.λ.π. ) για την συντήρηση και βελτίωση λειτουργίας του συστήματος τηλεχειρισμού – τηλελέγχου (SCADA)»

προϋπολογισμού  19.450,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ως απόφαση 195/2018 του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ..

  Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την Δευτέρα 2 Ιουλίου  2018, πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρετε ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε

πτώχευση.

 1. ότι έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

4. ότι είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

5. ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

6. ότι συμφωνείτε με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας καθώς και ότι αναλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού.

 Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  συμπληρωμένο το τιμολόγιο προσφοράς.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν Τεχνικές Προδιαγραφές.

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών ή συνοδεύεται από τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς βεβαιώσεις θ’ απορρίπτεται.

Εκτέλεση εργασιών

 

Τα παραπάνω υλικά αυτοματισμού, τα ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα και οι μετρητές στάθμης θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία δηλαδή εγκατεστημένα, συνδεδεμένα, ρυθμισμένα, και ενταγμένα στο υπάρχον κεντρικό σύστημα τηλεχειρισμού – τηλελέγχου (Scada) της ΔΕΥΑΗ.

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529402 (κ. Χ. Τζαμπάζης) και στο Τμήμα Προμηθειών τηλ.2810-529379   (κ. Αμανάκη  Γ).

 

                                                                           

Εθεωρήθη Ηράκλειο 15-6-2018
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
 

 

 

Χ. Παπαματθαιάκης                Χ. Τζαμπάζης

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

Έργο:

 

 

Προμήθεια υλικών αυτοματισμού (ηλεκτρονικοί μετρητές ροής, προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές κ.λ.π. ) για την συντήρηση και βελτίωση λειτουργίας του συστήματος τηλεχειρισμού – τηλελέγχου (SCADA)

  K. A. : 26.01.0012

54.00.6024

 

                                                 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Προμήθειας και εγκατάστασης υλικών αυτοματισμού για το σύστημα Scada.

 

Η ΔΕΥΑΗ διαθέτει και λειτουργεί εδώ και 2 χρόνια ικανοποιητικά το σύστημα τηλεχειρισμού-τηλελέγχου (scada) παρακολούθησης δικτύων –γεωτρήσεων και εντοπισμού διαρροών εξωτερικών υδραγωγείων το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προκειμένου να αντικατασταθούν ορισμένα όργανα όπως ηλεκτρονικοί μετρητές ροής-στάθμης ,προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές PLC που τέθηκαν εκτός λειτουργίας για λόγους που οφείλονται σε εξωτερικά φαινόμενα όπως κεραυνοπτώσεις, απαιτείται άμεσα η προμήθεια και εγκατάσταση τους με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

 

                                 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ  ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ

Ο μετρητής παροχής θα είναι τύπου μαγνητικής επαγωγής κατάλληλο για υγρά με αγωγιμότητα μεγαλύτερη από 5μS/cm Τα μέρη του αισθητηρίου που έρχονται σε επαφή με το νερό είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Το όργανο θα συνοδεύεται από αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια εγκατάστασης λειτουργίας  και συντήρησης,  καθώς και πρωτότυπο πρωτόκολλο δοκιμασίας από το εργοστάσιο.

Επίσης το όργανο θα συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές

 

 • Γενική περιγραφή του οργάνου

Το ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετροθααποτελείται από δύο κύρια μέρη, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια:

α. Το πρωτεύον στοιχείο του αισθητηρίου. Αυτό περιλαμβάνει τον μετρητικό σωλήνα (με μονωτική επένδυση εσωτερικά) και φλαντζωτά άκρα σύνδεσης, πηνία για την παραγωγή του εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου και τέλος δύο σημειακά ηλεκτρόδια.

β. Το δευτερεύον στοιχείο για τη μετατροπή του σήματος. Αυτό είναι τις περισσότερες φορές γνωστό ως “μετατροπέας/converter” και επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες:

 1. Ενισχύει και επεξεργάζεται το σήμα από τα ηλεκτρόδια (την τάση που επάγεται δηλ. πάνω σε αυτά)
 2. Περιορίζει τυχόν παρασιτικά σήματα που υπεισέρχονται στη μέτρηση
 3. Διορθώνει σφάλματα από αυξομειώσεις της τάσης τροφοδοσίας
 4. Παράγει τα επιθυμητά σήματα εξόδου

 

 • Αρχή λειτουργίας

Δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο κάθετο στον άξονα του αγωγού με διεύθυνση συνήθως κατακόρυφη (οριζόντιος σωλήνας). Τα διερχόμενα ιόντα που μεταφέρονται από το ρευστό δημιουργούν μια διαφορά δυναμικού ανάλογη της ταχύτητάς τους και κατ’ επέκταση της παροχής, σύμφωνα με τον νόμο του Faraday. Η επαγομένη αυτή τάση μετριέται από τα δύο ηλεκτρόδια που βρίσκονται αντιδιαμετρικά τοποθετημένα στον μετρητικό σωλήνα και σε οριζόντιο επίπεδο. Η μετρούμενη τάση διοχετεύεται στον μετατροπέα σήματος και μετά από κατάλληλη επεξεργασία μετατρέπεται σε μονάδες παροχής (πχ m3/h). Η παροχή αυτή (στιγμιαία και αθροιστική) μπορεί να ολοκληρωθεί χρονικά προκειμένου να υπολογιστεί αθροιστικά ο όγκος που διήλθε από το όργανο για κάποια χρονική περίοδο.

 • Τεχνικές Προδιαγραφές Αισθητηρίου

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΟ  ( Ροόμετρο Ηλεκρομαγνητικού πεδίου φλαντζωτό κατά DIN 2501)

Η λειτουργία του αισθητηρίου ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή: NAI.

Ονομαστική Διάμετρος: DN 100

Ονομαστική Πίεση Λειτουργίας:PN 16 bar

Υλικό Κατασκευής:Carbon steel ASTM A 105, με corrosionresistantcoating Corrosivity category C4M, according toISO 12944-2

Ηλεκτρόδια:Electrode Hastelloy C276, Grounding electrode Hastelloy C276

Terminal box Fibre glass reinforced polyamide       

Εσωτερική επικάλυψη : NBR HardRubber

Mέγιστη θερμοκρασία ρευστού 80 οC, Θερμοκρασία λειτουργίας : –40 οC έως + 70 οC

Ελάχιστη απαιτούμενη αγωγιμότητα: 5 μS/cm

Προστασία έναντι περιβαλλοντικών συνθηκών: IP 68

Τρόπος σύνδεσης: Φλάντζες (EN 1092-1)

Τροφοδοσία: Από τον μετατροπέα σήματος

Το όργανο θα συνοδεύεται από αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης καθώς και πρωτότυπο πρωτόκολλο δοκιμασίας από το εργοστάσιο.

 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ (ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ)

Τεχνικές Προδιαγραφές Μετατροπέας Σήματος

 • Ρύθμιση μηδενός: Αυτόματα.
 • Ψηφιακή είσοδος: 11 … 30 VDC, Ri = 4.4 K., χρόνος ενεργοποίησης 50 ms, ρεύμα 5 – 7 mAdc
 • Αναλογική έξοδος: Έξοδος 0/4-20 mA γαλβανικά μονωμένη (R<800Ω)
 • Ρυθμιζόμενη σταθερά χρόνου: 1 … 30 s
 • Αυτόματη ανάγνωση των παραμέτρων (data) του αισθητηρίου από ενσωματωμένη μνήμη (SENSORPROM) για εύκολη αλάθητη και γρήγορη ρύθμιση του οργάνου
 • Μετρητές αθροιστικής ροής, ορθής – ανάστροφης φοράς – και καθαρής τιμής.
 • Οθόνη φωτιζόμενη υγρών κρυστάλλων με κωδικό προστασίας με 3 γραμμές 20 χαρακτήρων σε 11 γλώσσες για ενδείξεις και προγραμματισμό.
 • Ψηφιακή έξοδος Α: Προγραμματιζόμενη μέσω της LCD οθόνης παθητική ή ενεργός για παλμούς ή συχνότητα ανάλογων της στιγμιαίας παροχής (10kHzmax) ή ένδειξη (Alarm) μέγιστης παροχής ή ένδειξη (Alarm) ελάχιστης παροχής ή ένδειξη αυτόματης αλλαγής κλίμακας ή ένδειξη αλλαγής φοράς ροής ή ένδειξη (Alarm) Βλάβης του μετατροπέα, Ρυθμιζόμενη σταθερά χρόνου:  1 … 30 s
 • Ψηφιακή έξοδος Β: Προγραμματιζόμενη Έξοδος μεταγωγικού ρελαί ανάλογη της αναλογικής εξόδου.
 • Ηλεκτρική απομόνωση εισόδων και εξόδων: ΝΑΙ
 • Ένδειξη στιγμιαίας και αθροιστικής παροχής: Μέσω φωτιζόμενης LCD οθόνης.
 • Εξωτερικό RESET αθροιστικής παροχής: Μέσω φωτιζόμενης LCD οθόνης.
 • Δυνατότητα προγραμματισμού μέσω της LCD οθόνης: ΝΑΙ
 • Μονάδων μέτρησης στιγμιαίας παροχής (l/min, l/h, m3/h κλπ)
 • Μονάδων μέτρησης αθροιστικού όγκου (cc, dl, l, m3, …)
 • Τρέχουσα ημέρα και ώρα:NAI
 • Παροχή πλήρους κλίμακας του οργάνου (έως και 10m/s μέση ταχύτητα στη διατομή).

Ελάχιστη παροχή για έναρξη ογκομέτρησης: Lowflowcut-off 0…9.9% flowmax

όγκου διερχόμενου ρευστού ανά παλμό στη ψηφιακή έξοδο Α’

Πλάτος παλμού: Ρυθμιζόμενο από 0.1s έως 30s

 • Συχνότητα μέγιστης παροχής: (0 Ηz – 10 kHz 50% dutycycle)
 • Επιλογή σήματος εξόδου:Παλμοί ή Συχνότητα
 • Ταχύτητας απόκρισης οργάνου στις διακυμάνσεις της ροής:Ρυθμιζόμενο από 0.1s έως 30s
 • Προστασία έναντι περιβαλλοντικών συνθηκών: IP 67/NEMA 4X/6
 • Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20 0C έως +60 0C.
 • Θερμοκρασία αποθήκευσης : -40 0C έως + 70 0
 • Υγρασία περιβάλλοντος (Σχετική):95 % (maximum)
 • Ακρίβεια μέτρησης καλύτερη από:Συνολική ακρίβεια μέτρησης (αισθητηρίου και

μετατροπέα)  καλύτερη από ±0.4 % της πλήρους κλίμακας  για ταχύτητα   U>1 m/s

 • Επαναληπτικότητα: Καλύτερη από 0.1 % της πλήρους κλίμακας
 • Ηλεκτρική τροφοδοσία: 11 – 30Vdc, 11 – 24Vac, 50/60 HZ
 • Σύνδεση με τον αισθητή: Απομακρυσμένος τύπος.
 • Αυτοέλεγχος καλής λειτουργίας: ΝΑΙ.
 • Απόσταση Μετατροπέα–Αισθητηρίου (για απομακρυσμένη σύνδεση):Έως 500m
 • Πιστοποίηση: CE (LVD, EMC, PED, RoHS), UL (c-UL-us)
 • Ο Τροφοδοτικός μετατροπέας σήματος θα τοποθετηθεί  απομεμακρυσμένα από το αισθητήριο σε στεγασμένο χώρο (Pillar, στεγανό πίνακα, οικίσκο).
 • Θα τοποθετηθεί (πλέον της ηλεκτρικής προστασίας του πίνακα) στην είσοδο της τροφοδοσίας του οργάνου, αντικεραυνική, υπερτασική, και αντίθετης πολικότητας προστασία, επί πλέον της όποιας προστασίας που ήδη έχει προβλέψει ο κατασκευαστής.
 • Τα παραπάνω υλικά αυτοματισμού, τα ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα και οι μετρητές στάθμης θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία δηλαδή εγκατεστημένα, συνδεδεμένα, ρυθμισμένα, και ενταγμένα στο υπάρχον κεντρικό σύστημα τηλεχειρισμού – τηλελέγχου (Scada) της ΔΕΥΑΗ.
Ηράκλειο Απρίλιος 2018
Εθεωρήθη
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
Χ. Παπαματθαιάκης Χ. Τζαμπάζης

Διπλ.Μηχανολόγος Μηχανικός

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

Έργο:

 

 

Προμήθεια υλικών αυτοματισμού (ηλεκτρονικοί μετρητές ροής, προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές κ.λ.π. ) για την συντήρηση και βελτίωση λειτουργίας του συστήματος τηλεχειρισμού – τηλελέγχου (SCADA)

K. A. : 26.01.0012

54.00.6024

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
COMPACT CPU, DC/DC/DC,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC;
2 AI  0 – 10V DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 – 28.8 V DC,PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB
6                  325,00 €              1.950,00 €
Uninterruptible Power Supply with DC output
Universal input voltage: single-phase 115–230-277 Vac
Load output:24 Vdc 3A
BATTERY MODULE
24 V/1.2 Ah
6                  175,00 €              1.050,00 €
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ RUT-240 6                  180,00 €              1.080,00 €
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

(ΓΙΑ 5 ΣΤΑΘΜΟΥΣ + 1 ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΤΥΠΟ)

5                  500,00 €              2.500,00 €
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΟΡΓΑΝΟ
SIEMENS MAG 5100W DN 100, 4Inch EN 1092-1, PN 16, Carbon steel flanges ASTM A 105, corrosion-resistant coating of category C4 Linear Material: Hard NBR Rubber Hastelloy C-276
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ: ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ
MAG 5000, IP67/NEMA 4X/6, Polyamid enclosure, With dislay, 11-30Vdc / 11-24Vac 50/60Hz No bus communication Metric Polyamid terminal box or 6000 I compact
6              1.570,00 €              9.420,00 €
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ: ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ SIEMENS 6                  150,00 €                 900,00 €
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ: ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ SIEMENS 3                  90,00 €                 270,00 €
SIMATIC HMI, KTP400 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 4″ TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD 0 340,00 €                   0€
SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, Isolated 32 DI, 24 V DC, 1x 40-pole
+ SIMATIC S7-300, Front connector with screw contacts, 40-pole
1                  380,00 €                 380,00 €
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
SIEMENS SITRANS LH100,
0-6m, 4-20mA, καλώδιο 10m
3 400,00 €                    1200,00 €
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 1                                              700,00 €                         700,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ     19.450,00 €
Φ.Π.Α. 24% 4.668,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     24.118,00 €

 

Ηράκλειο Aπρίλιος 2018
Εθεωρήθη
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
Χ. Παπαματθαιάκης Χ. Τζαμπάζης

Διπλ.Μηχανολόγος Μηχανικός

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

Έργο:

 

 

Προμήθεια υλικών αυτοματισμού (ηλεκτρονικοί μετρητές ροής, προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές κ.λ.π. ) για την συντήρηση και βελτίωση λειτουργίας του συστήματος τηλεχειρισμού – τηλελέγχου (SCADA)

K. A. : 26.01.0012

54.00.6024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
COMPACT CPU, DC/DC/DC,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC;
2 AI  0 – 10V DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 – 28.8 V DC,PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB
6    
Uninterruptible Power Supply with DC output
Universal input voltage: single-phase 115–230-277 Vac
Load output:24 Vdc 3A
BATTERY MODULE
24 V/1.2 Ah
6    
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 4G ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ROUTER) TELTONIKA ΤΥΠΟΥ RUT-240 6    
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

(ΓΙΑ 5 ΣΤΑΘΜΟΥΣ + 1 ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΤΥΠΟ)

5    
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΟΡΓΑΝΟ
SIEMENS MAG 5100W DN 100, 4Inch EN 1092-1, PN 16, Carbon steel flanges ASTM A 105, corrosion-resistant coating of category C4 Linear Material: Hard NBR Rubber Hastelloy C-276
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ: ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ
MAG 5000, IP67/NEMA 4X/6, Polyamid enclosure, With dislay, 11-30Vdc / 11-24Vac 50/60Hz No bus communication Metric Polyamid terminal box or 6000 I compact
6    
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ: ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ SIEMENS 6    
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ: ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ SIEMENS 3    
SIMATIC HMI, KTP400 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 4″ TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD 0    
SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, Isolated 32 DI, 24 V DC, 1x 40-pole
+ SIMATIC S7-300, Front connector with screw contacts, 40-pole
1    
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
SIEMENS SITRANS LH100,
0-6m, 4-20mA, καλώδιο 10m
3    
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 1    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
Φ.Π.Α. 24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ηράκλειο………………./2018

 

Ο Προσφέρων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2018

Pavlos Baritakis

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2018» (CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης)

Εκτιμώμενης αξίας 378.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. ),

(κάτω των ορίων).

 

1.Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οδός :Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά

Τ.Κ: 71500

Τηλ: 2810529374

Fax: 2810263329

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα:www.deyah.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 73990, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyah.gr.

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουν στην τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ . Επίσης γίνονται δεκτοί  αυτοί που ανήκουν  στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

4. Προθεσμία εκτέλεσης έργου : δώδεκα (12) μήνες.

5. Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

6. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2-7-2018 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα λήξης 10.00 π.μ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  6-7-2018  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 10.00 π.μ.

7. Εγγυητική συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 7.560 ευρώ.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

10. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ ΚΑ 15.05.1801 για ύδρευση, άρδευση και ΚΑ 15.06.1801 για αποχέτευση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ έτους 2018 με εγκεκριμένη πίστωση 50.000,00 € & 100.000,00 €  για το 2018, αντίστοιχα.

 

Ηράκλειο 5-6-2018

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της 

Δ.Ε.Υ.Α.Η.

                                

Ιωάννης Ρασούλης

 

 

Σχετικά έγγραφα:

20180209-TEYD_v1.0

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00004

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00007

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00010

Εφαρμογή της μεθόδου των μικροοργανισμών βιοενίσχυσης για μείωση της παραγωγής της περίσσειας ιλύος

Dimitris Papadakis

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                        Ηράκλειο  4-6-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                       Αριθ. Πρωτ: 5548/4-6-2018                           

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Εφαρμογή της μεθόδου των μικροοργανισμών βιοενίσχυσης για μείωση της παραγωγής της περίσσειας ιλύος» σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης , προϋπολογισμού 240.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση των υπηρεσιών, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000,00) ευρώ,  με ΦΠΑ  πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (57.600,00) για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με CPV: 90513600-2 .

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, του προϋπολογισμού ως άρθρο 2.2.2.1. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η ΔΕΥΑΗ μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 1/2018 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:78ΛΑΟΡΙΗ-ΙΨΘ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 04/06/2018.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  site της ΔΕΥΑΗ: 04/06/2018.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 04/06/2018.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 04/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 26/06/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ

Ημερομηνία Αποσφράγισης των Προσφορών:  02/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα : 10:00 π.μ 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνικές Προσφορές,  κ. Χ. Παπαδογιάννη, Τηλέφωνο 2810-529401 Email:[email protected] , για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη  θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

Ιωάννης Ρασούλης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2018

Pavlos Baritakis

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                    ΑΔΑ : ΩΞΞΝΟΡΙΗ-ΡΞΣ

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                 

        ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμ. Πρωτ : 5486/31-05-2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 169/2018 απόφαση του Δ.Σ και την υπ΄αρ. πρωτ. 6411/22-05-2018 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των δημοτικών διαμερισμάτων του Καλλικρατικού Δήμου   για την  εξής κατά αριθμό ατόμων και κατά περιοχή ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ
 

 

ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 

Δεν απαιτούνται σύμφωνα με το Ν.2527/97 άρθρο 5 παρ. 2

 

 

2

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΦΝΩΝ

(1 υδρονομέας)

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

(1 υδρονομέας)

 

 

 

 

4 μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :

 1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 3. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (Καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
 4. Να έχουν γνώση των αρδευτικών δικτύων των Δημοτικών Κοινοτήτων , για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον πρόσληψης
 5. Να έχουν γνώσεις υδραυλικού και σχετική εμπειρία

Για τη συνδρομή των γενικών προσόντων, οι υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 2 άρθρο 169 ν. 3584/2007).

Επισημαίνεται ότι :

Α) Οι συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και

Β) Υφίσταται το «ασυμβίβαστο» των εκλεγμένων στις Τοπικές Κοινότητες (με το δικαίωμα υποβολής αίτησης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ/νση: Κων/νου Χατζηγεωργίου 2, τηλ: 2810529388) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Παπαδάκη Μαρία και Σκανδαλάκη Άρτεμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την επομένη της δημοσίευσης της στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα από τις 02/06/2018 έως και τις 08/06/2018.

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

                                                                     

ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

 

Σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2018 (ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΤΟΜΑ)

ΑΙΤΗΣΗ

ypeythini_dilosi

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ, έτους 2018»

Dimitris Papadakis

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
HΡΑΚΛΕΙΟΥ αρ.πρωτ. 5484/31-5-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
« ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ, έτους 2018»
προϋπολογισμού 3.520,00€ πλέον ΦΠΑ.

Στοιχεία της προσφοράς
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, πρέπει να περιέχονται.

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναφέρετε ότι :
1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
2. ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση.
3. ότι έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
4. ότι διαθέτετε Άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδοθείσα από το αρμόδιο Υπουργείο.
5. ότι είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
6. ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.
7. ότι συμφωνείται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας για την «Εφαρμογή του Κατσαριδοκτόνου».

Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται συμπληρωμένο το τιμολόγιο προσφοράς.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών προδιαγραφών.
Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν
1. Σχετική άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας και
2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι η εταιρεία τους
– εκδίδει τα κατάλληλα πιστοποιητικά για την εφαρμογή κατσαριδοκτόνου.
– χρησιμοποιεί σκευάσματα (κατσαριδοκτόνο), αρμοδίως εγκεκριμένα και δίνει τους αριθμούς έγκρισης τους.
-πρόγραμμα εργασιών για τους ψεκασμούς που θα εκτελέσει σε σημεία (κυρίως σε σχάρες) που θα της υποδεικνύονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΗ.
– η πρώτη εφαρμογή του κατσαριδοκτόνου θα αφορά το σύνολο του αποχετευτικού δικτύου και θα γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών ή συνοδεύεται από τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς βεβαιώσεις θ’ απορρίπτεται.

Εκτέλεση εργασιών
Οι ψεκασμοί σε όλες τις εσχάρες του Αποχετευτικού Δικτύου της πόλης θα πραγματοποιηθούν με την επίβλεψη του Τμήματος Αποχέτευσης και θα πρέπει να ολοκληρωθούν όπως αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529401 (κ. Χ. Παπαδογιάννη) και στο Τμήμα Προμηθειών τηλ.2810-529379 (κ. Αμανάκη Γ).

Εθεωρήθη Ηράκλειο 23-5-2018
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας

Χ. Παπαματθαιάκης Χ. Παπαδογιάννης

Έργο:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
K. A. : 64.00.0012
54.00.6024

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ
1) Η εφαρμογή του κατσαριδοκτόνου αφορά όλο το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΗ, δηλαδή και την πόλη του Ηρακλείου και τους τοπικούς οικισμούς, που περιλαμβάνονται στον ομώνυμο Δήμο.

2) Η εφαρμογή θα γίνει σε όλες τις εσχάρες του δικτύου,( περίπου 12 χιλιάδες), χωρίς καμία εξαίρεση.

3) Το κατσαριδοκτόνο θα είναι εγκεκριμένο από το αρμόδιο Υπουργείο και θα κατατεθεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας του.

4) Στο κατσαριοδοκτόνο θα προστίθεται και αβλαβής χρωστική ουσία, που θα επιτρέπει τον ευχερή έλεγχο των σημείων ψεκασμού ή θα χρησιμοποιηθεί άλλος ισοδύναμος τρόπος, ο οποίος θα είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία.

5) Η εφαρμογή του κατσαριδοκτόνου σε κάθε εσχάρα θα γίνεται σχολαστικά με ψεκασμό όλης της περιμέτρου της κάθε εσχάρας, με τρόπο που θα καλύπτει και την εξωτερική ζώνη της εσχάρας και το σύνολο της εσωτερικής της επιφάνειας.

6) Η πρώτη εφαρμογή του κατσαριδοκτόνου, που θα αφορά το σύνολο του αποχετευτικού δικτύου, θα γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμβάσεως.

7) Ο δεύτερος ψεκασμός, που θα αφορά το 20% του συνόλου των εσχαρών, θα γίνει εντός 3μήνου από την πρώτη εφαρμογή και σε επιλεγμένες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

8) Προκειμένου να εξοφληθεί το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, θα κατατεθεί και κατάλογος, όπου θα περιλαμβάνεται το πλήθος των εσχαρών που ψεκάστηκαν, κατανεμημένα στις οδούς του Δήμου.

Δηλαδή, δίπλα σε κάθε οδό θα αναγράφεται το πλήθος των εσχαρών και η ημερομηνία εφαρμογής του κατσαριδοκτόνου. Στους τοπικούς Οικισμούς αρκεί η αναγραφή του πλήθους των εσχαρών στο σύνολο του Οικισμού.

Εθεωρήθη Ηράκλειο 23-5-2018
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας

Χ. Παπαματθαιάκης Χ.Παπαδογιάννης

Έργο:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
K. A. : 64.00.0012
54.00.6024

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σημεία) ΣΥΝΟΛΟ
1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ 0,22 16.000 3.520,00
ΣΥΝΟΛΟ 3.520,00
+ Φ.Π.Α. 24% 844,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.364,80

Εθεωρήθη Ηράκλειο 23-5-2018
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας

Χ. Παπαματθαιάκης Χ.Παπαδογιάννης

Έργο:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
K. A. : 64.00.0012
54.00.6024

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σημείο) ΣΥΝΟΛΟ
1
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ 16.000
ΣΥΝΟΛΟ
+ Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ηράκλειο / / 2018

Ο Προσφέρων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ, έτους 2018»

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Dimitris Papadakis

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                           αρ.πρωτ: 5474/31-5-2018

 HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

προϋπολογισμού  οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι (8.720,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την Τρίτη 12/6/2018, πρέπει να περιέχονται:

Α.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρετε ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς να μην έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. ότι έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4. ότι διαθέτετε Άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδοθείσα από το αρμόδιο υπουργείο.
 5. ότι είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 6. ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

 Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η προσφορά.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν

 1. Σχετική άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας και

2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρετε ότι η εταιρεία σας

– εκδίδει τα κατάλληλα πιστοποιητικά μυοκτονίας.

– χρησιμοποιεί σκευάσματα αρμοδίως εγκεκριμένα και δίνει τους αριθμούς έγκρισης τους.

– χρησιμοποιεί δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας.

– θα δώσει κάτοψη του χώρου όπου θα φαίνονται σημειωμένες και αριθμημένες οι θέσεις των δολωματικών σταθμών

-θα εκτελεί κατ’ ελάχιστον μηνιαία επιθεώρηση των δολωματικών σταθμών και θα δίνει κάθε φορά έκθεση με τις παρατηρήσεις επί της πορείας μυοκτονίας.

– Θα δίνει κάτοψη του χώρου, όπου θα φαίνονται σημειωμένες και αριθμημένες

οι θέσεις των δολωματικών σταθμών.  

-Θα τοποθετήσει καινούργιους δολωματικούς σταθμούς σε όσες θέσεις έχουν καταστραφεί ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο χρειάζονται αντικατάσταση, καθώς και να καταθέσει φωτογραφίες κάθε χώρου με τους δολωματικούς σταθμούς εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης. 

            Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα παραπάνω, θα θεωρηθεί έκπτωτος και θα παρακρατηθεί η εγγυητική του επιστολή καλής εκτελέσεως.  

 • Θα εκτελεί κατ’ ελάχιστον μηνιαία επιθεώρηση των δολωματικών σταθμών και να δίνει κάθε φορά έκθεση με τις παρατηρήσεις επί της πορείας της μυοκτονίας.

Αν κατά τις πρώτες επιθεωρήσεις διαπιστωθεί και τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο ότι δεν υπάρχει η ανάγκη της ελάχιστης μηνιαίας επιθεώρησης σε κάποιους σταθμούς αυτή θα πραγματοποιείται σε άλλο σημείο στο οποίο υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης συχνότητας επισκέψεων. Σε καμία όμως περίπτωση η συχνότητα των επισκέψεων δεν πρέπει να είναι κάτω από 

τη μία ανά τρίμηνο. Σε κάθε περίπτωση για την πληρωμή απαιτείται η συνυποβολή της προαναφερθείσας έκθεσης.

 • Θα τοποθετεί και χύμα σκευάσματα, εκτός των δολωματικών σταθμών, σε σημεία που θα της υποδεικνύονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΗ, σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 20% των σκευασμάτων που τοποθετούνται εντός των δολωματικών σταθμών.

       –    Στην πρώτη της επίσκεψη σε κάθε σημείο εφαρμογής θα καθαρίσει τον χώρο και θα τον διατηρεί καθαρό καθ’ όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης , από περιττά αντικείμενα τα οποία μπορεί να  αποτελέσουν εστίες για την δημιουργία φωλιάς  ή τροφής από τα τρωκτικά.

 • Σε περιπτώσεις επείγουσες για εφαρμογή σκευασμάτων μυοκτονίας, όπως αυτές θα αξιολογούνται από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να επεμβαίνει εντός 24ώρου από την έγγραφη ενημέρωση του.
 • Για να είναι μεγαλύτερη η προσέλκυση των δολωμάτων από τα τρωκτικά θα πρέπει να γίνεται αλλαγή της δραστικής ουσίας προσέλκυσης ανά τακτά διαστήματα. 

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς βεβαιώσεις θ’ απορρίπτεται.

Η Αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΗ. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον   συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση.

Προμήθειες – Κρατήσεις

Η προσφορά θα δοθεί  υποχρεωτικά σε ευρώ και η εγκατάσταση και παρακολούθηση θα γίνεται στα σημεία του αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα της Επιχείρησης.

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει  τον Κ.Α 64.00.00.10 προϋπολογισμού του 2018 με τίτλο «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ (ΒΙΟΛ.,ΑΝΤΛΙΟΣ.ΝΕΡΟΥ – ΛΥΜΑΤΩΝ».

Ο προμηθευτής βαρύνεται με κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ, Ν.4013/2011.

Διάρκεια σύμβασης

Οι συστηματικές παρακολουθήσεις των 109 δολωματικών σταθμών του συνημμένου πίνακα  θα γίνονται όπως ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές  και θα έχουν χρονική διάρκεια ένα έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529363 (κυρία Ειρ. Στεφανάκη).

 

                                                                                 Ηράκλειο 31-5-2018.

 

Ο Γεν. Δ/ντής              Ο Προϊστάμενος του Τμήματος     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Η / Μ Εξοπλισμού           Βιολογικού – Αποχέτευσης

 

Χ. Παπαματθαιάκης                        Χ. Τζαμπάζης                            Χ. Παπαδογιάννης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

K. A. : 64.00.00.10

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ,

ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ.

Το έργο αφορά :

            Την παρακολούθηση για ένα ( 1 ) έτος σε μηνιαία βάση διακοσίων ενενήντα επτά ( 392 )  δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα.

Η εταιρεία που θα επιλεγεί θα πρέπει :

 1. Να έχει την σχετική άδεια από Υπουργείο Γεωργίας, αντίγραφο της οποίας θα καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης.
 2. Να εκδίδει τα κατάλληλα πιστοποιητικά μυοκτονίας.
 3. Να χρησιμοποιεί σκευάσματα αρμοδίως εγκεκριμένα, να δίνει τους αριθμούς έγκρισης τους και να καταθέτει δείγμα των σκευασμάτων μαζί με την προσφορά του.
 4. Να χρησιμοποιεί δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας, των οποίων προδιαγραφές και φωτογραφία θα καταθέσει μαζί με την προσφορά του.
 5. Να δίνει κάτοψη του χώρου, όπου θα φαίνονται σημειωμένες και αριθμημένες

            οι θέσεις των δολωματικών σταθμών.

            Να τοποθετήσει καινούργιους δολωματικούς σταθμούς σε όσες θέσεις έχουν καταστραφεί ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο χρειάζονται αντικατάσταση, καθώς και να καταθέσει φωτογραφίες κάθε χώρου με τους δολωματικούς σταθμούς εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα παραπάνω,

θα θεωρηθεί έκπτωτος και θα παρακρατηθεί η εγγυητική του επιστολή καλής εκτελέσεως.

 1. Να εκτελεί κατ’ ελάχιστον μηνιαία επιθεώρηση των δολωματικών σταθμών και να δίνει κάθε φορά έκθεση με τις παρατηρήσεις επί της πορείας της μυοκτονίας.

Αν κατά τις πρώτες επιθεωρήσεις διαπιστωθεί και τεκμηριωθεί από τον ανάδοχο ότι δεν υπάρχει η ανάγκη της ελάχιστης μηνιαίας επιθεώρησης σε κάποιους σταθμούς αυτή θα πραγματοποιείται σε άλλο σημείο στο οποίο υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης συχνότητας επισκέψεων. Σε καμία όμως περίπτωση η συχνότητα των επισκέψεων δεν πρέπει να είναι κάτω από

τη μία ανά τρίμηνο. Σε κάθε περίπτωση για την πληρωμή απαιτείται η συνυποβολή της προαναφερθείσας έκθεσης.

 1. Να τοποθετεί και χύμα σκευάσματα, εκτός των δολωματικών σταθμών, σε σημεία που θα της υποδεικνύονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΗ, σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 20% των σκευασμάτων που τοποθετούνται εντός των δολωματικών σταθμών.
 2. Στην πρώτη της επίσκεψη σε κάθε σημείο εφαρμογής θα καθαρίσει τον χώρο και θα τον διατηρεί καθαρό καθ’ όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης , από περιττά αντικείμενα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν εστίες για την δημιουργία φωλιάς  ή τροφής από τα τρωκτικά.
 3. Σε περιπτώσεις επείγουσες για εφαρμογή σκευασμάτων μυοκτονίας, όπως αυτές θα αξιολογούνται από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να επεμβαίνει εντός 24ώρου από την έγγραφη ενημέρωση του.
 4. Για να είναι μεγαλύτερη η προσέλκυση των δολωμάτων από τα τρωκτικά θα πρέπει να γίνεται αλλαγή της δραστικής ουσίας προσέλκυσης ανά τακτά διαστήματα.

 

 

Ο Γεν. Δ/ντής              Ο Προϊστάμενος του Τμήματος     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Η / Μ Εξοπλισμού                  Βιολογικού – Αποχέτευσης

 

Χ. Παπαματθαιάκης                        Χ. Τζαμπάζης                            Χ. Παπαδογιάννης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

K. A. : 64.00.00.10

 

Πίνακας δολωματικών σταθμών

 

α/α Θέση δολωματικών σταθμών 2018
1 Κεντρικός Βιολογικός Καθαρισμός 49
2 Kτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 6
3 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α1 1
4 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α2 2
5 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α3 1
6 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α4 1
7 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α5 1
8 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α6 2
9 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α7 2
10 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α8 2
11 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α9 2
12 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α10 2
13 Αντλιοστάσιο λυμάτων Α11 2
14 Αντλιοστάσιο – Δεξαμενή Αγίου Αντωνίου Δαφνών * 8
15 Δεξαμενή νερού Δαφνών ΔΔ2 (στρογγυλή) 4
16 Δεξαμενή νερού Λουτρακίου 4
17 Δεξαμενή νερού Αγίου Μύρωνα 3
18 Γεώτρηση Δαφνές Δ8 3
19 Γεώτρηση Δαφνές Δ9 3
20 Γεώτρηση Δαφνές Δ10 3
21 Γεώτρηση Δαφνές Δ11 3
22 Γεώτρηση Δαφνών Δ12 * 6
23 Αντλιοστασίο – Δεξαμενή Δαφνών ΔΔ1 * 6
24 Αντλιοστάσιο Δαφνών – Μπούστερ 4
25 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ3* 4
26 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ7* 4
27 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ8* 4
28 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ9* 4
29 Γεώτρηση Λουτρακίου ΚΡ13* 4
30 Γεώτρηση Κέρης Κ2* 4
31 Γεώτρηση Κέρης Κ3* 4
32 Γεώτρηση Κέρης Κ5* 4
33 Γεώτρηση Κέρης Κ7* 4
34 Γεώτρηση Κέρης Κ9* 4
35 Γεώτρηση Κέρης Κ10* 4
36 Υποσταθμός γωνιανό φαράγγι 4
37 Δεξαμενή Τυλίσσου 4
38 Γεωτρήση Τυλίσου Τ12 4
39 Γεωτρήση Τυλίσου Τ15 4
40 Γεωτρήση Τυλίσου Τ21 4
41 Γεωτρήση Τυλίσου ΤΣμ 4
42 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ1* 6
43 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ2* 6
44 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ3* 6
45 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ4* 6
46 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ5* 6
47 Γεώτρηση Αγίου Μύρωνα ΑΜ6* 6
48 Δεξαμενή Αγ. Μύρωνα (μπούστερ) 4
49 Αντλιοστάσιο Αγίου Ιωάννου 4
50 Δεξαμενές πόλεως Δ1 4
51 Δεξαμενές πόλεως Δ2 4
52 Δεξαμενές πόλεως Δ3 4
53 Δεξαμενές πόλεως Δ3α 4
54 Δεξαμενές πόλεως Δ4 4
55 Δεξαμενές πόλεως Δ5 4
56 Δεξαμενές πόλεως Δ6 4
57 Δεξαμενές πόλεως Δ7 4
58 Δεξαμενή & Αποθήκη Παπά – Τίτου 10
59 Γεώτρηση -Αντλιοστάσιο Υδρευσης ” Ταβέρνα ” Σκαλανίου 4
60 Δυιλιστήριο Σκαλανίου 6
61 Αντλιοστάσιο Μηλιαρά 6
62 Υποσταθμός Γιούχτας – Βασειλειών Β6* 6
63 Υποσταθμός Γιούχτας – Βασειλειών Β6α 4
64 Κεντρικό Αντλιοστάσιο Μαλίων 6
65 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 1 2
66 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 2 2
67 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 3 2
68 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 3α 2
69 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 4 2
70 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 5 2
71 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 6 2
72 Γεωτρήσεις πεδίο Μαλίων Νο 8 2
73 Αντλιοστάσιο Χιλιόκαμπος 6
74 Δεξαμενή Βουτών 4
75 Δεξαμενή Σταυρακίων 4
76 Αρδευτική γεώτρηση Ξυλούρη  Σταυράκια 4
77 Αρδευτική γεώτρηση Ανωγιαννήδων  Σταυράκια 2
78 Αρδευτική γεώτρηση Αγ. Παντελεήμωνα  Σταυράκια 2
79 Αρδευτική γεώτρηση Ξυλούρη  Σταυράκια 2
80 Αρδευτική γεώτρηση Φουσκαρί Βουτών 2
81 Αντλιοστάσιο Μεσαρμός Βουτών 2
82 Αντλιοστάσιο Ασπροχώματα Βουτών 1
83 Δεξαμενές τριτοβάθμιας επεξεργασίας Δ1,Δ2,Δ3 6
84 Αρδευτική γεώτρηση Αγ.Μηνά- Σκαλάνι 2
85 Αρδευτική γεώτρηση    Κολύβι- Σκαλάνι 2
86 Αρδευτική γεώτρηση Βοσκού-Σπήλαια 1
87 Μαράνο Βουτών-Πηγάδι 2
88 Αρδ/Υδρ γεωτρήσεις Γ6,Γ7 Αγ. Σύλλα 4
89 Αρδευτική γεώτρηση Σπηλιάρα Αγ. Σύλλα 2
90 Αρδευτική γεώτρηση Καρκατού Σίβα 1
91 Αρδευτική γεώτρηση Σίβα Λειβάδια-Αμάτι 1
92 Αρδευτική γεώτρηση Ελαιουργείου Βενεράτου 2
93 Αντλιοστάσιο άρδευσης Αυγενικής – Πηγάδι/Πομόνα 2
94 Αρδευτική γεώτρηση Γιάνουλες 1 Αυγενική 1
95 Αρδευτική γεώτρηση Ρεμιδοχώρι Αυγενική 1
96 Αρδευτική γεώτρηση Γέφυρα Κεράσια 1
97 Αρδευτική γεώτρηση Σταυροστάτη Κεράσια 1
98 Αρδευτική γεώτρηση Ξερολιά Δαφνών Αγ. Μύρωνας 1
99 Αρδευτική γεώτρηση Δάσος -Κάτω Ασίτες 1
100 Αρδευτική γεώτρηση Μαλαχιά -Κάτω Ασίτες 1
101 Αρδευτική γεώτρηση Παναγιά -Κάτω Ασίτες 1
102 Αρδευτική γεώτρηση Λίμνη -Ανω Ασίτες 1
103 Αρδευτική γεώτρηση Καμάρα -Ανω Ασίτες 1
104 Αρδευτική γεώτρηση Καμίνια -Φαράγγι -Ανω Ασίτες 1
105 Αρδευτική γεώτρηση Τζάβιδος 1 πενταμόδι 1
106 Αρδευτική γεώτρηση Τζάβιδος 2-Λάμια Πενταμόδι 1
107 Αρδευτική γεώτρηση Σταυρακιανά Πετροκέφαλο 1
108 Αρδευτική γεώτρηση Αγ.Αννα Πετροκέφαλο 1
109 Αρδευτική γεώτρηση  Σπηλιάρα Κάτω Ασίτες 1
Σύνολο 392
Ηράκλειο 31/5/2018

Ο Γεν. Δ/ντής              Ο Προϊστάμενος του Τμήματος     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Η / Μ Εξοπλισμού                  Βιολογικού – Αποχέτευσης

 

Χ. Παπαματθαιάκης                        Χ. Τζαμπάζης                            Χ. Παπαδογιάννης

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

K. A. : 64.00.00.10

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ 109 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

109 80,00 8.720,00
ΣΥΝΟΛΟ   8.720,00
+ Φ.Π.Α. 24% 2.092,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   10.812,80

 

Ο Γεν. Δ/ντής                  Ο Προϊστάμενος του Τμήματος     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Η / Μ Εξοπλισμού                        Βιολογικού – Αποχέτευσης

Χ. Παπαματθαιάκης                     Χ. Τζαμπάζης                            Χ. Παπαδογιάννης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

K. A. : 64.00.00.10

 

  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ 109 ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

109
ΣΥΝΟΛΟ    
+ Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Ηράκλειο ……………../2018

Ο Προσφέρων

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ 2018

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ-ΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

Dimitris Papadakis

                                    ΑΡ.ΠΡΩΤ.  5225/24-5-2018

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

«  Eπιλογή Παρόχου Υπηρεσιών Εκσκαφέα – Φορτωτή – Τροχού Εκσκαφής  »

 

     

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Eπιλογή Παρόχου Υπηρεσιών Εκσκαφέα – Φορτωτή – Τροχού Εκσκαφής», προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσα σαράντα   ευρώ (59.940,00) ,  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 5224/24-5-2018 και της απόφασης 179/2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΓΓΟΡΙΗ-ΓΘΧ)  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

 

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

6 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του  ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
 4. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές, δημοσιεύσεις, κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από την πρώτη πληρωμή του.
 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

                                                                                                Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

 

                                                                                                  Ιωάννης Ρασούλης

 

 

Προς Εφημερίδες:

 1. ΠΑΤΡΙΣ.
 2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ-ΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

ΑΓΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Dimitris Papadakis

                                    ΑΡ.ΠΡΩΤ.  5223/24-5-2018

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

:

 

« Αγορά πόσιμου νερού »

 

     

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Αγορά πόσιμου νερού », προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (40.250,00) ,  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 5222/24-5-2018 και της απόφασης 175/2018 (ΑΔΑ:6Φ7ΥΟΡΙΗ-Σ9Κ)  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 5 Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του  ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
 4. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές, δημοσιεύσεις, κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από την πρώτη πληρωμή του.
 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

                                                                                                Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

                                                                                                  Ιωάννης Ρασούλης

 

 

Προς Εφημερίδες:

 1. ΠΑΤΡΙΣ.
 2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

 

1 2 3 13