ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ- ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Dimitris Papadakis

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                 Ηράκλειο 13-7-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                            Αριθ. Πρωτ:   6053/13-7-2020                       

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

 

Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις,

«Υπηρεσίες Ενημέρωσης Καταναλωτών για τις οφειλές τους και Διακοπές Υδροδότησης

Ακινήτων – Επανασύνδεση – Αντικατάσταση – Μεταφορά Υδρομετρητών –  Αποκατάσταση ΦρεατίωνΚαταμέτρησης Υδρομετρητών ».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του κάθε Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

 Προϋπολογισμός  συνολικού ποσού 439.476,00 € προ Φ.Π.Α και 105.474,24 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

A΄ Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός 369.035,30 € & Β΄ Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός 58.960,00€. CPV: 45330000-9, 60160000-7 και 71700000-5.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%  επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού που καταθέτει  ως άρθρο 2.2.2.1. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει  τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με Α/Α: 94840 ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 547/2019 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:6ΣΙΡΟΡΙΗ-6ΨΥ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  13/07/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο site της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 13/07/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 13/07/2020.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:14/072020

Ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 29/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04/08/2020 ημέρα Τρίτη & ώρα : 10:00 π.μ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Dimitris Papadakis

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Λειτουργία και Συντήρηση των ‘’Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στους Τοπικούς Οικισμούς του Δήμου Ηρακλείου”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                       

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ  6013/10-7- 2020                       

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)                                          

 Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει  ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για τη «Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων άντλησης και επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ»,  με Α/A 94776 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (288.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 90420000 – 7.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%,  ως άρθρο 2.2.2. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον δέκα πέντε  ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 547/2019 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:6ΣΙΡΟΡΙΗ-6ΨΥ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  10/07/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 10/07/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  10/07/2020.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση  στον τοπικό τύπο.: 10/07/2020.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 11/07/2020, Ημέρα  Σάββατο και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 03/08/2020  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 18:00 μ.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ. Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail :[email protected]).

 

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ και στην  ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

Εφημερίδες:

ΠΑΤΡΙΣ

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10-7-2020

Popi Tzavlaki

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10-7-20

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/7/2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι μέχρι και 17/7/2020 στο πλαίσιο των έργων που είναι σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, θα γίνονται εργασίες στους παρακάτω δρόμους:

 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ
 • Στην περιοχή Μασταμπά, στους δρόμους Λάππα, Αυστραλίας, Πετρακογιώργη και Πατριάρχου Γρηγορίου
 • Στην περιοχή Θερίσσου, στους δρόμους Φιλιππουπόλεως και Πεντέλης.
 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
 • Στους δρόμους Γοργία και Ανωγειανάκη
 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
 • Στην περιοχή Δειλινών θα γίνουν συνδέσεις υδρομέτρων και εκσκαφή στην οδό Γέργερης
 • Στην περιοχή Αλικαρνασσού, στην οδό Καρτερού

 

Ζητάμε την κατανόηση των δημοτών για την όχληση και τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αναπόφευκτα δημιουργούνται .

Η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της υδροδότησης στις αντίστοιχες περιοχές.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SCOOTER

Dimitris Papadakis

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

             ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                                                                                                                                   Αρ. πρωτ. 5960/9-7-2020

 

                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ         

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1)  ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SCOOTER »

 

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει  την

                                                                                   

                     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1)  ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SCOOTER »

με  τη διαδικασία της απ ’ευθείας ανάθεσης, μετά από τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, συμπλήρωση τιμολογίου, τεχνική αξιολόγηση   και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 2.500,00 πλέον Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει το κονδύλι του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ με Κ.Α. 13.0201.22 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SCOOTER ΚΥΒΙΣΜΟΥ 108-125 CC», ως απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ.

1.Προσφορά μπορούν να καταθέσουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό επάγγελμα .

2.Φάκελος  Προσφοράς κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ

(Κων. Χατζηγεωργίου  2- Φοινικιά) σφραγισμένος έως την 16/7/2020 ημέρα Πέμπτη.

 

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στοιχεία της προσφοράς

Σε σφραγισμένο φάκελο που θα κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας  (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ) με αναγραφή εξωτερικά του τίτλου της προμήθειας και τη σφραγίδα της εταιρείας, θα περιέχεται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4.  είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους. 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης θα παραδοθεί στη ΔΕΥΑΗ.

Γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι το προσφερόμενο μοτοποδήλατο πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

 Δ. Όλα τα ζητούμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ε. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

 Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε και η έλλειψη ή το σοβαρό λάθος έστω και σε ένα απ’ αυτά αποκλείει τον διαγωνιζόμενο.

Φάκελος Προσφοράς

Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει :

1) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη σειρά.

2)Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, σε πρωτότυπη σειρά και θα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες της κατασκευαστικής εταιρίας και θα φαίνονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές  προδιαγραφές του Μοτοποδηλάτου.

3)Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει συμπληρωμένο το τιμολόγιο προσφοράς.

Οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελληνική Γλώσσα και θα ισχύουν κατ’ ελάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

Φάκελος ο οποίος δεν θα περιέχει τα ανωτέρω οριζόμενα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτος και θ’ αποκλείεται από την παραπέρα διαδικασία.

Η επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους, που θα έχουν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, και κάνει αποδεκτούς όσους  πληρούν τις προϋποθέσεις.

4.Εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Δεν απαιτείται.

5.Σύμβαση

Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Εάν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει τη σύμβαση, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης  θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή.

Κατά το χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται με δική του δαπάνη να αντικαθιστά  κάθε εξάρτημα  που θα παρουσιάσει πρόβλημα ή ακόμα και το ίδιο το Μοτοποδήλατο.

Ο χρόνος εγγύησης δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους .

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραλείψει ή αμελήσει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης, τότε κάνει τούτο η επιχείρηση σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.4412/16.

7.Χρόνος πληρωμής.

Ο χρόνος πληρωμής δε δύναται να είναι μεγαλύτερος των δύο  μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού  τιμολογίου.

8.Παράδοση Μοτοποδηλάτων  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η επιχείρηση δεν απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό του.

Κατόπιν τούτου η τιμή του θα επιβαρυνθεί με τις οποιεσδήποτε κρατήσεις (Τέλος Ταξινόμησης, έξοδα Ταξινόμησης, πινακίδες κ.λ.π.) προκειμένου το μοτοποδήλατο να παραδοθεί στην Υπηρεσία με τις πινακίδες κυκλοφορίας.

 1. 9. Άλλες υποχρεώσεις

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους τηλ.2810-529402 ( κο Χ. Τζαμπάζη) και τηλ. 2810-529379

( κα Γ. Αμανάκη).

Εθεωρήθη  Ηράκλειο Ιούνιος 2020
Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
& Δ/ντής Δ/Ο Υπηρεσιών

 

 

   
Μ. Φοινικιανάκης                Χ. Τζαμπάζης  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

         ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

Προμήθεια  ενός  Μοτοποδηλάτου

 

 

K. A : 13.02.0122

                               ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 Αυτόματου Μοτοποδήλατου τύπου Scooter

 με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

     Α. Μηχανή

1.Τύπος κινητήρα: Αερόψυκτος ή Υδρόψυκτος, τετράχρονος, μονοκύλινδρος

2.Κυβισμός          :   108 – 125 κ. εκ.

3.Μέγιστη ισχύς   :   8,0 ΗΡ – 12 hp στις 8.500 σ.α.λ

4.Μέγιστη ροπή   :   8,7 – 9,3 Nm στις 6.500 – 7.500 σ.α.λ

5.Σύστημα λίπανσης   : υγρό κάρτερ

6.Τροφοδοσία              : Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

7.Σύστημα μετάδοσης : Αυτόματη

8.Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου : 5,5 – 7,5 λίτρα

9.Τροχός εμπρός     : 12’’ – 14’’ ιντσών

10.Τροχός πίσω         : 12’’ – 14’’ ιντσών

11.Ελαστικό εμπρός  : 110 170-12 ή 80/90 14’’

12.Ελαστικό πίσω      : 120 170-12 ή 90/90 14’’

 

Β. Χαρακτηριστικά πλαισίου

1.Εμπρός ανάρτηση   : Τηλεσκοπικό πιρούνι

2.Πίσω ανάρτηση       : Ένα ή δυο αμορτισέρ

3.Εμπρός φρένο         : Δίσκος Φ 210 – 220 χιλ.

4.Πίσω φρένο             : Ταμπούρα

5.Μεταξόνιο                : 1.255 – 1.290 χιλ.

 

Γ. Διαστάσεις

1.Μήκος  : 1.800 – 1.855 χιλ.

2.Πλάτος : 660 – 685 χιλ.

3.Βάρος  : 100 -125 κιλά

Δ. Tο μοτοποδήλατο θα πρέπει να προέρχεται από εταιρία πιστοποιημένη  με ISO 9001: 2000,  ή βεβαίωση ότι η εταιρεία είναι διαπιστευμένη με σύστημα ποιότητας. Προσφορές που δεν περιέχουν τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν θα αξιολογούνται.

Παρατήρηση : ύπαρξη ευανάγνωστων οργάνων ένδειξης (κοντέρ, χιλιομέτρησης, βενζινόμετρο, λυχνίες φλας, μεγάλων φώτων, κόρνα κ.λ.π.). Θα πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος για τοποθέτηση εργαλειοθήκης έμπροσθεν του καθίσματος. Επίσης θα διαθέτει μπαγκαζιέρα, προστατευτικό κάλυμμα, κλειδαριά και ένα κράνος οδηγού σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας.

Εθεωρήθη  Ηράκλειο Ιούνιος 2020
  Η Αναπληρωτής  Δ/ντής Ο Συντάξας
Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

   
Π. Τζαβλάκη                Χ. Τζαμπάζης  

 

   

 

Έργο:

 

 

Προμήθεια ενός(1) Μοτοποδηλάτου

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

K. A. 13.02.0122

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤO ΤΥΠΟΥ SCOOTER 2.500,00 1 2.500,00
    ΣΥΝΟΛΟ   2.500,00
    + Φ.Π.Α. 24%   600,00
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     3.100,00

 

Εθεωρήθη  Ηράκλειο Ιούνιος 2020
Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
& Δ/ντής Δ/Ο Υπηρεσιών

 

 

   
Μ. Φοινικιανάκης                Χ. Τζαμπάζης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια ενός(1) Μοτοποδηλάτου

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

  Κ.Α :13.02.0122

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤO ΤΥΠΟΥ SCOOTER      
    ΣΥΝΟΛΟ    
    + Φ.Π.Α. 24%    
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο        /     / 2020

 

Ο Προσφέρων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 2020

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΗ 2020

Popi Tzavlaki
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                       

 

Αρ. πρωτ. : 5660/2-7-2020

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τομών  σε έργα  ΔΕΥΑΗ 2020» (CPV 45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης), εκτιμώμενης αξίας 180.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων).

1.Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οδός :Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά

Τ.Κ: 71500

Τηλ: 2810529375

Fax: 2810263329

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα:www.deyah.gr

 

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό AA 91070, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyah.gr.

 

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουν στην   κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 44122016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

 1. Προθεσμία εκτέλεσης έργου : δώδεκα (12) μήνες
 2. Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
 3. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/7/2020.,ημέρα Τρίτη  και ώρα λήξης 10.00 π.μ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 24/7/2020 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα λήξης 10.00 π.μ.

 

 1. Εγγυητική συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας , εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 3.600 ευρώ.

 

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

 

 1. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ ΚΑ 15.06.2002 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ έτους 2020 με εγκεκριμένη πίστωση 50.000,00 € για το 2020.

 

Ηράκλειο

 

          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της 

                                                                                   Δ.Ε.Υ.Α.Η.

                                

 

 

                                                                          Γ. ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

 

 

Να δημοσιευτεί στις  εφημερίδες

 1. ΠΑΤΡΙΣ
 2. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

προυπολογισμός

ΕΣΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ-ΕΛΟΤ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΗΜΔΗΣ προκήρυξη

Προκηρυξη ασφαλτικά 2020 (Αναλυτική – Περιληπτική)

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΗ

Popi Tzavlaki

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2/7/2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι μέχρι και 10/7/2020 (τρέχουσα και επόμενη βδομάδα) στο πλαίσιο των έργων που είναι σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, γίνονται εργασίες στους παρακάτω δρόμους:

 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ
 • Στην περιοχή Μασταμπά, στους δρόμους Λάππα, Αυσταλίας, Πατριάρχου Γρηγορίου και Πετρακογιώργη
 • Στην περιοχή Θερίσσου, στους δρόμους Στεργιογιάννη, και Φιλιππουπόλεως
 1. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Στην περιοχή Μασταμπά στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου (από τη συμβολή με την οδό Θερίσσου έως Παλαιοκάπα)
 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
 • Στους δρόμους Γοργία, Ανωγειανάκη, Μπορνόβα, Ποικιλάσου (κάθετοι και παράλληλοι δυτικά της Ούλαφ Πάλμε)
 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
 • Στην περιοχή Δειλινών θα γίνουν αποκαταστάσεις ασφαλτικών και συνδέσεις υδρομέτρων
 • Στην περιοχή Αλικαρνασσού, ολοκληρώνονται οι εργασίες στην Ικάρου και συνεχίζονται οι εργασίες στην οδό Καρτερού

 

Ζητάμε την κατανόηση των δημοτών για την όχληση και τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αναπόφευκτα δημιουργούνται .

Η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της υδροδότησης στις αντίστοιχες περιοχές.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02-07-2020

Pavlos Baritakis

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 06-07-2020 θα γίνει η εξαγωγή του αντλητικού συγκροτήματος στην γεώτρηση Αϊ- Στράτηγος, λόγω βλάβης  .

Θα δημιουργηθούν προβλήματα υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές:

-Καρκαδιώτισσα

-Ρουκάνι

-Κυπαρίσσι

-Καλού

Η υδροδότηση εκτιμούμε ότι θα αποκατασταθεί την Πέμπτη 9-6-20.

Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών .

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίδονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό 11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810) ή στο 2810-339050 (αστική χρέωση) .

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Popi Tzavlaki

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στα πλαίσια του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη
Ηρακλείου 2017» έχει προγραμματιστεί να γίνουν εργασίες κατασκευής αγωγών
στην οδό Α. Παπανδρέου από τη συμβολή με την οδό Θερίσου έως τη συμβολή με
την οδό Παλαιοκάπα. Στο τμήμα αυτό θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία
και θα διοχετευτεί προς τις παρακείμενες οδούς.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 26-6-2020 και θα ολοκληρωθούν περίπου σε
μια εβδομάδα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Popi Tzavlaki

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26/6/2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι την  τρέχουσα και την επόμενη βδομάδα στο πλαίσιο των έργων που είναι σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, γίνονται εργασίες στους παρακάτω δρόμους:

 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ
 • Στην περιοχή Μασταμπά, στους δρόμους Ναπ. Σουκατζίδη, Θεοφάνους, Πετρακογιώργη και Αντ. Καστρινάκη
 • Στην περιοχή Θερίσσου, στους δρόμους Υψηλάντου, Στενημάχου και Φιλιππουπόλεως
 1. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2017
 • Στην περιοχή Μασταμπά στους δρόμους Πατρ. Γρηγορίου και Ανδρέα Παπανδρέου (από τη συμβολή με την οδό Θερίσσου έως Παλαιοκάπα)
 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
 • Στους δρόμους Τελχηνών, Εθνομαρτύρων (από Παπαναστασίου έως Ανθέων), Μπορνόβα, Ποικιλάσου (κάθετοι και παράλληλοι δυτικά της Ούλαφ Πάλμε)
 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
 • Στην περιοχή Δειλινών στους δρόμους Καλών Λιμένων και Λευκωσίας
 • Στην περιοχή Αλικαρνασσού στους δρόμους Σταδίου και Ικάρου

 

Ζητάμε την κατανόηση των δημοτών για την όχληση και τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αναπόφευκτα δημιουργούνται .

Η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της υδροδότησης στις αντίστοιχες περιοχές.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18-06-2020 “Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη Ηρακλείου 2017”

Pavlos Baritakis

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη Ηρακλείου 2017» οι εργασίες κατασκευής αγωγών ομβρίων θα συνεχιστούν στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ από τη συμβολή με την οδό Ευκλείδη έως τη συμβολή με την οδό Απόλλωνος. Οι εργασίες στο τμήμα αυτό θα ξεκινήσουν τη Παρασκευή 19-6-2020, θα διαρκέσουν περίπου 1 εβδομάδα και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακόπτεται σταδιακά στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού, με παράκαμψη στους παρακείμενους δρόμους.

 

2020-06-18-Π_Γρηγορίου (1)

1 2 3 35