ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Dimitris Papadakis

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                            αρ.πρωτ: 1850/23-2-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ» σε εξωτερικό  εργαστήριο   στα  πλαίσια Εφαρμογής της  Εθνικής Νομοθεσίας για την ποιότητα  του νερού  ανθρώπινης κατανάλωσης,    (Σε συμμόρφωση  ως προς την Υπουργική Απόφαση:  Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282/19-9-2017).

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης προϋπολογισμού δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων (16.800,00) ευρώ έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 377/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, με ΑΔΑ:7ΚΥΡΟΡΙΗ-ΗΡΩ και β) η 74/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, ως απόφαση 27/2018 με ΑΔΑ: 7Ν5ΝΟΡΙΗ-43Ο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018,  της αντίστοιχης πίστωσης με Κ.Α. 64.98.0017 και τίτλο «Έξοδα Ειδικών Αναλύσεων Νερού σε Εξωτερικά Εργαστήρια» και Κ.Α. 54.00.1024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ», μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 8/3/2017, βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών που επισυνάπτουμε.

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι το Εργαστήριο διαθέτει, διαπίστευση από το ΕΣΥΔ (συνοδευόμενο από τα κατάλληλα έγγραφα διαπίστευσης στο πεδίο των ζητούμενων παραμέτρων) και λειτουργεί με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές σύμφωνα με το ΕΝ ISO 17025. Αν για κάποιες παραμέτρους το εργαστήριο δεν διαθέτει διαπίστευση αλλά συνεργάζεται με άλλο ιδιωτικό που διαθέτει, τότε θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του συνεργαζόμενου εργαστηρίου που θα πιστοποιεί την συνεργασία τους, συνοδευόμενο με τα αντίστοιχα έγγραφα διαπίστευσης στο πεδίο των ζητούμενων παραμέτρων που αυτό θα εκτελέσει.

 

 Γ. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας, αριθμητικώς και ολογράφως. Προσφορά μπορεί να κατατεθεί και σε ένα μόνο προϋπολογισμό.

 

Δ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν Τεχνικές Προδιαγραφές με σαφή περιγραφή των προσφερόμενων αναλύσεων (μέθοδοι , όρια ανίχνευσης, πλήθος παραμέτρων παρασιτοκτόνων, κ.λ.π).

Πληροφορίες θα δίνονται από το Τμήμα του Χημείου της ΔΕΥΑΗ, αρμόδιος υπάλληλος κ. Μιχ. Κουμάκης, τηλέφωνο 2810-529404 και e.mail: [email protected] .gr.

 

         Ο Γενικός Δ/ντής

          Χ. Παπαματθαιάκης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
     
  Κ.Α. : 64.98.00.17

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ    

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία,  Υπουργική Απόφαση:  Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282/19-9-2017), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΟΚ) για την ποιότητα του πόσιμου νερού, εκτός από τις παραμέτρους «Ομάδας Α» που πρέπει να τηρούνται από τους υπευθύνους ύδρευσης (ΔΕΥΑ, ΟΤΑ, κ.λ.π.) οι οποίες  και πραγματοποιούνται από το Εργαστήριο μας σε καθημερινή βάση (φυσικοχημικές και μικροβιολογικές),  απαιτεί και μια σειρά ειδικών παραμέτρων «Ομάδα Β» σε μικρότερη συχνότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό και τα κυβικά νερού που παρέχουν στα δίκτυα νερού ευθύνης τους.

Οι περισσότερες αναλύσεις (όλες της Ομάδας Α και αρκετές από την Ομάδας Β) πραγματοποιούνται από το εργαστήριο της ΔΕΥΑΗ.

Οι υπόλοιπες παράμετροι της Ομάδας Β όπως βαριά μέταλλα, φυτοφάρμακα, οργανικοί μικρορύποι, βρωμικά ιόντα, κ.α., καθώς και η ραδιενέργεια, που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν  από το εργαστήριο της ΔΕΥΑΗ, θα  ανατεθούν σε διαπιστευμένο με ISO 17025 εξωτερικό εργαστήριο (Ιδιωτικό ή Δημόσιο) σύμφωνα με την συχνότητα και τους όρους που προβλέπει η παραπάνω Νομοθεσία.

Στην περίπτωση του Ηρακλείου με την ιδιαιτερότητα των δεκατριών (16) διαφορετικών ζωνών παροχής (προέλευσης και διανομής) νερού,  η ελάχιστη συχνότητα που προβλέπει η νομοθεσία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. (Συχνότητα των ελάχιστων δειγματοληψιών και αναλύσεων  που απαιτούνται ετησίως συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Ενοτήτων).

 

α/α Όνομα Ζώνης Παροχής Νερού (ΖΠΝ) Παρεχόμενος όγκος  νερού σε m³/ημέρα στη ΖΠΝ Ελάχιστος αριθμός ελέγχων ανά έτος
Ομάδα Α Ομάδα Β
1 ΖΠΝ από αγωγό Μαλίων 2400 10 1
2 ΖΠΝ ΤΕΤΡΑΧΩΡΙΟΥ 700 4 1
3 ΖΠΝ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 800 4 1
4 ΖΠΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 750 4 1
5 ΖΠΝ Δπ.τ. (ΙΙΙ, ΙΙΙα) 9000 31 3
6 ΖΠΝ ΔΑΦΝΩΝ 5000 19 2
7 ΖΠΝ Δ7 (VII, VIIα) 2400 10 1
8 ΖΠΝ Δ5, Δ6, (V, VI) 2400 10 1
9 ΖΠΝ Δ4 (ΙV) 10000 34 3
10 ΖΠΝ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ 850 4 1
11 ΖΠΝ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ 600 4 1
12 ΖΠΝ ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ 1200 7 1
13 ΖΠΝ (ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ) 500 4 1
14 ZΠN ΔΣκαλανίου 500 4 1
15 ZΠN Δ1, Δ2 (Ι, ΙΙ, ΙΙα) 6000 22 2
16 ZΠN Δ Βασιλειών 1800 7 1
Σύνολο 178 22

 

Έχουμε λοιπόν σύνολο 22 δειγμάτων ανά έτος για τις ειδικές παραμέτρους της «Ομάδας Β».

Στις περιπτώσεις που έχουμε πάνω από ένα δείγμα/έτος, οι δειγματοληψίες θα κατανεμηθούν αναλογικά μέσα στο έτος.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει και τις δειγματοληψίες με δικά του μέσα (φιάλες, χημικά συντηρητικά, κιβώτια, παγοκύστες, κ.α.) και συνοδεία εργαζόμενου της ΔΕΥΑΗ για την υπόδειξη των σημείων δειγματοληψίας.

Συγκεκριμένα οι Παράμετροι που ζητούμε προς ανάλυση σε κάθε δείγμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά επιδόσεων της Ελληνικής Νομοθεσίας (Απόφαση Αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322, ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΟΚ) είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
1 Ακρυλαμίδιο
2 Βινυλοχλωρίδιο
3 Επιχλωρυδρίνη
4 Βενζο-α-πυρένιο
5 1,2-διχλωροαιθάνιο
6 Τριχλωροαιθάνιο
7 Τετραχλωροαιθένιο
8 Βενζόλιο
9 PAHs [βενζο(β)φθορανθένιο, βενζο(λ)φθορανθένιο, βενζο (η,θ,ι) περυλένιο, ινδενο (1,2,3-γ,δ) πυρένιο},  Βενζο-α-πυρένιο]
10 THMS (Τριαλογονομεθάνια)
11 T.O.C. (Ολικός Οργανικός άνθρακας)
12 Παρασιτοκτόνα* (ζιζανιοκτόνα, νηματώδοκτόνα, ακαριοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, φυκοκτόνα, γλινοκτόνα, συναφή προϊόντα και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών )
13 Βαριά μέταλλα (Αντιμόνιο, Αρσενικό ,Βόριο, Κάδμιο, Μόλυβδος, Νικέλιο, Σελήνιο, Υδράργυρος, Χρώμιο, Χαλκός, Αργίλιο, Άργυρος)
14 Βρωμικά άλατα, Κυανιούχα άλατα, Φθοριούχα άλατα
15 Ραδιενέργεια ** (ενδεικτική δόση που αφορά):

Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας, Μέτρηση των ισοτόπων του Ουρανίου (U-238 & U-234)

 

* Θα ληφθεί υπόψη το πλήθος των προς ανάλυση παραμέτρων

** Ένα δείγμα ετησίως ανά ΖΠΝ (σύνολο 16 δείγματα).

 

Η εκτέλεση της παραπάνω αναλύσεων θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Απόφαση Αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322, ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΟΚ), την διευκρινιστική (Αρ. πρωτ.: Γ1δ/6220/13-2-2017) του Υπ. Υγείας «περί παρακολούθησης της ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» και τις ισχύουσες διατάξεις «Περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Προμηθειών» και σύμφωνα με τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (Ο.Ε.Π.) και διαπιστεύσεις του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Για το σκοπό αυτό, το ανάδοχο εργαστήριο θα διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 17025 για τις ζητούμενες παραμέτρους (το ίδιο ή το συνεργαζόμενο με αυτό αν κάποιες αναλύσεις γίνονται σε συνεργαζόμενο με το ανάδοχο εργαστήριο), το οποίο θα υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φορέα μη ελεγχόμενο από το εργαστήριο.

Για το λόγο αυτό θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά και τα απαραίτητα έγγραφα διαπίστευσης για όλες τις ζητούμενες παραμέτρους.

 

 

                                                                           Ηράκλειο 31 Οκτωβρίου 2017

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο Γενικός Δ/ντής                                                                  Ο    Συντάξας

 

 

 

Χ. Παπαματθαιάκης                                                                     Μ. Κουμάκης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ                                                                                                                      ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η)

Κ.Α.:  64.98.00.17

 

 

                                                                       ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

α/α Παράμετροι Δείγματα Νερού Ενδεικτική τιμή/δείγμα Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ (Ευρώ)
1 Ζητούμενες παράμετροι όπως στον πίνακα της Τεχνικής Έκθεσης και συγκεκριμένα:

Ακρυλαμίδιο, Βινυλοχλωρίδιο, Επιχλωρυδρίνη, Βενζο-α-πυρένιο, 1,2-διχλωροαιθάνιο,

Τριχλωροαιθάνιο, Τετραχλωροαιθένιο, Βενζόλιο, PAHs [βενζο(β)φθορανθένιο, βενζο(λ)φθορανθένιο, βενζο (η,θ,ι) περυλένιο, ινδενο (1,2,3-γ,δ) πυρένιο},  Βενζο-α-πυρένιο], THMS (Τριαλογονομεθάνια), T.O.C. (Ολικός Οργανικός άνθρακας), Παρασιτοκτόνα (ζιζανιοκτόνα, νηματώδοκτόνα, ακαριοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, φυκοκτόνα, γλινοκτόνα, συναφή προϊόντα και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών), Βαριά μέταλλα (Αντιμόνιο, Αρσενικό ,Βόριο, Κάδμιο, Μόλυβδος, Νικέλιο, Σελήνιο, Υδράργυρος, Χρώμιο, Χαλκός, Αργίλιο, Άργυρος), Βρωμικά άλατα, Κυανιούχα άλατα, Φθοριούχα άλατα.

 

22 400,00 8.800,00
Σύνολο Καθαρό  8.800,00
Φ.Π.Α 24%   2.112,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 10.912,00

 

                                                Ηράκλειο 31 Οκτωβρίου 2017

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο Γενικός Δ/ντής                                                                         Ο Συντάξας

 

 

 

Χ. Παπαματθαιάκης                                                                    Μ. Κουμάκης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                     ΕΡΓΟ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ                                                                                                                       ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η)

Κ.Α.:  64.98.00.17

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

α/α Παράμετροι Δείγματα Νερού Ενδεικτική τιμή/δείγμα Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ (Ευρώ)
1 Ραδιενέργεια (ενδεικτική δόση που αφορά):

–       Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας

–       Μέτρηση των ισοτόπων του Ουρανίου (U-238 & U-234)

16 500,00 8.000,00
Σύνολο Καθαρό  8.000,00
Φ.Π.Α   1.920,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ   9.920,00

 

                                                Ηράκλειο 31 Οκτωβρίου 2017

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο Γενικός Δ/ντής                                                                         Ο Συντάξας

 

 

 

Χ. Παπαματθαιάκης                                                                    Μ. Κουμάκης

 

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                  ΕΡΓΟ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ               ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                             ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η)

                                                                                           Κ.Α.: 64.98.00.17

 

 

                                                       ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

α/α Παράμετροι Δείγματα Νερού Ενδεικτική τιμή/δείγμα Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ (Ευρώ)
1 Ζητούμενες παράμετροι όπως στον πίνακα της Τεχνικής Έκθεσης και συγκεκριμένα:

Ακρυλαμίδιο, Βινυλοχλωρίδιο, Επιχλωρυδρίνη, Βενζο-α-πυρένιο, 1,2-διχλωροαιθάνιο,

Τριχλωροαιθάνιο, Τετραχλωροαιθένιο, Βενζόλιο, PAHs [βενζο(β)φθορανθένιο, βενζο(λ)φθορανθένιο, βενζο (η,θ,ι) περυλένιο, ινδενο (1,2,3-γ,δ) πυρένιο},  Βενζο-α-πυρένιο], THMS (Τριαλογονομεθάνια), T.O.C. (Ολικός Οργανικός άνθρακας), Παρασιτοκτόνα (ζιζανιοκτόνα, νηματώδοκτόνα, ακαριοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, φυκοκτόνα, γλινοκτόνα, συναφή προϊόντα και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών), Βαριά μέταλλα (Αντιμόνιο, Αρσενικό ,Βόριο, Κάδμιο, Μόλυβδος, Νικέλιο, Σελήνιο, Υδράργυρος, Χρώμιο, Χαλκός, Αργίλιο, Άργυρος), Βρωμικά άλατα, Κυανιούχα άλατα, Φθοριούχα άλατα.

 

22    
Σύνολο Καθαρό (αριθμητικώς και ολογράφως)  
Φ.Π.Α (Αριθμητικώς και ολογράφως)  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (Αριθμητικώς και ολογράφως)

 

 

 

 

                                                            Ηράκλειο ……………… 2017

 

                                                                                            Ο Προσφέρων

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                    ΕΡΓΟ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ                   ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                         ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η)

Κ.Α.:  64.98.00.17

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

α/α Παράμετροι Δείγματα Νερού Ενδεικτική τιμή/δείγμα Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ (Ευρώ)
1 Ραδιενέργεια (ενδεικτική δόση που αφορά):

–       Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας

–       Μέτρηση των ισοτόπων του Ουρανίου (U-238 & U-234)

16    
Σύνολο Καθαρό  (αριθμητικώς και ολογράφως)  
Φ.Π.Α (αριθμητικώς και ολογράφως)  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (αριθμητικώς και ολογράφως)  

 

Ηράκλειο ……………… 2017

 

Ο Προσφέρων

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, έτους 2017

Dimitris Papadakis

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                 Ηράκλειο 12-2-2018      

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                               Αριθ. Πρωτ. 1377/12-2-2018

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης,  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, έτους 2017».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Α,Β,Γ,Δ,E) που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Α. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»

     6.060 ογκομετρικών υδρομετρητών 1/2’’ (DN 15) 16ατμ, με τα παρελκόμενα σύνδεσης ποσού 303.000,00 προ Φ.Π.Α και 375.720,00 ευρώ με Φ.Π.Α και CPV 38411000-9.

Β. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1”» ποσού 24.000,00€ προ Φ.Π.Α και 29.760,00 ευρώ με ΦΠΑ, με CPV 38411000-9.

Γ. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ  

 150 υδρομετρητές χωρίς κινούμενα μέρη ½΄΄ (DN15) 16ατμ, με ενσωματωμένη διάταξη μετάδοσης ενδείξεων, καταγραφικό και παρελκόμενα σύνδεσης,  ποσού 21.000,00€ προ Φ.Π.Α και 26.040,00 ευρώ με ΦΠΑ, με CPV: 38411000-9.

Δ. Προϋπολογισμός «ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΗ» ποσού 4.820,00€ προ Φ.Π.Α και 5.976,80€ με ΦΠΑ, με C.P.V 44167300-1, 44163130-0, 44423750-3,  ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Γ.

E. Προϋπολογισμός «ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΗ» ποσού 5.405,00€ προ Φ.Π.Α και 6.702,20 με ΦΠΑ και CPV 44163230-1, 42130000-9, 44167000-8, 44161200-8  ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Δ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό στον οποίο συμμετέχουν.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με συστημικό αριθμό Α/Α 54373,  ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 1/2018 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α: 78ΛΑΟΡΙΗ-ΙΨΘ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 13/2/2018.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΗ 13/2/2018. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 13/2/2018.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 14/2/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 09/03/2018  ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/03/2018 ημέρα  Τετάρτη και  ώρα : 10:00 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνική Προσφορά Υδρομετρητών,  κ. Χ. Τζαμπάζη, Τηλέφωνο 2810-529402 Email:[email protected], για υλικά ύδρευσης, κ. Μ. Παπατζανάκη, τηλ.2810-529397 Email:[email protected], για υλικά αποχέτευσης κ. Χ. Παπαδογιάννη, Τηλέφωνο 2810-529401 Email:deyah­[email protected] και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΣΟΥΛΗΣ

 1. Ημερήσια Ηρακλείου «ΠΑΤΡΙΣ»
 2. Εβδομαδιαία Ν. Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΦΑΚΕΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

Dimitris Papadakis
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Έργο:

 

Προμήθεια εντύπων – φακέλων, για την έκδοση των λογαριασμών  της ΔΕΥΑΗ

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.  1352/12-2-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια εντύπων – φακέλων, για την έκδοση των λογαριασμών  της ΔΕΥΑΗ », προϋπολογισμού δέκα επτά  χιλιάδων  πενήντα (17.050,00) ευρώ,  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 1351/12-2-2018 και της απόφασης 48/2018 με ΑΔΑ: ΩΒ96ΟΡΙΗ-Ω4Τ  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

26 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του  ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
 4. Τον ανάδοχο ή τους αναδόχους βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές, δημοσιεύσεις, κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από την πρώτη πληρωμή του.
 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

                                                                                                Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

                                                                                              Ιωάννης Ρασούλης

 

Προς Εφημερίδες:

 1. ΠΑΤΡΙΣ.
 2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΦΑΚΕΛΩΝ

Ωράριο υποδοχής βοθρολυμάτων

Pavlos Baritakis

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                       

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                     

  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ( Δ.Ε.Υ.Α.Η. )                                Ηράκλειο  05 / 02 / 2018

 

 

 

                                                                     

 

Προς  : – Τους ιδιοκτήτες των βυτιοφόρων.                                                          

 

Θ Ε Μ Α         :           Ωράριο υποδοχής βοθρολυμάτων.                                                        

 

Σας ενημερώνουμε ότι από το Σάββατο 10 – 02 – 2018 και κάθε επόμενο Σάββατο ο σταθμός υποδοχής βοθρολυμάτων θα είναι κλειστός.

 

 

                                                                                                Από τη ΔΕΥΑΗ

 

Σχετικό έγγραφο :

Ωράριο υποδοχής βοθρολυμάτων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΥΑΗ, ΕΤΟΥΣ 2017” ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Α’ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Dimitris Papadakis
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΡΓO : «Προμήθεια οργάνων και μέσων προστασίας εργαζομένων
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ     ΔΕΥΑΗ – έτους 201
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
  K.A.    : 14.09.00.01

                                                                                                                          Αρ. πρωτ: 1050/2-2-2018                                                                  

                                                          

                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, προκηρύσσει την «Προμήθεια Οργάνων και Μέσων Προστασίας Εργαζομένων – έτους 2017», ως προς τον A΄ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ .

Η προμήθεια θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση, με τις ίδιες Τεχνικές Προδιαγραφές και με τα ποσά του Α΄ Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, όπως αυτά έχουν ψηφιστεί με την 445/2017 με ΑΔΑ: ΩΟΓΔΟΡΙΗ-ΣΛΠ απόφαση  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό επάγγελμα.

Φάκελος Προσφοράς κατατίθεται σφραγισμένος, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ που βρίσκεται στην οδό Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά, έως και την

Παρασκευή 9/2/2018  ημέρα λήξης  επιδόσεως προσφορών.

Προϋπολογισμός προμήθειας

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την  προμήθεια έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, στο ποσό των ένδεκα    χιλιάδων διακοσίων  ευρώ (11.200,00)  (άνευ ΦΠΑ).

Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος, οφείλουν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού η Εμπορικού Επιμελητηρίου, που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου ότι είναι εγγεγραμμένος σ’ αυτό και ενήμερος

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αν είναι μειοδότης θα προσκομίσει απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αν είναι μειοδότης θα προσκομίσει Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αν είναι μειοδότης θα προσκομίσει Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αν είναι μειοδότης θα προσκομίσει Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ,  για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική απόφαση.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους  και τις Τεχνικές Προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του αποτελέσματος μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε και η έλλειψη ή το σοβαρό λάθος έστω και σε ένα απ’ αυτά αποκλείει τον διαγωνιζόμενο.
Β. Υποβολή τεύχους Τεχνικής Περιγραφής.

Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών στο οποίο να δίδεται σαφής περιγραφή των προσφερομένων ειδών.

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές θ’ απορρίπτεται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ.

   Γ. Υποβολή οικονομικής προσφοράς.

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα  oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυσσομένων ειδών του προϋπολογισμού. Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς, συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στην προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,  εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου  της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου  των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία.

Τρόπος διενέργειας.

Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει:

1) Tα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  και σε χωριστό φάκελο την Οικονομική προσφορά.

2)  Η επιτροπή παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα ελέγχει και κάνει αποδεκτούς όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Μετά την Τεχνική Αξιολόγηση προχωρεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

       Κρίση αποτελέσματος

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος με γνωμοδότησή της προς το Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 50% ή για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 30% που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.

   Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης

 1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η ΔΕΥΑ Ηρακλείου δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.
 2. Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
 3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

 1. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα προσφερόμενα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
 3. Η παραλαβή των προσφερόμενων ειδών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016.
 4. Η παραλαβή των παρεχόμενων προμηθειών, γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, ως οργανωτική μονάδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

α)    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

β)      Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

γ)      Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών προμηθειών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον Κ.Α.14.09.00.01του προϋπολογισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ». 

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης καλής εκτέλεσης των υπό προμήθεια ειδών θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής τους από την επιτροπή.

Κατά το χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται με δική του δαπάνη να αντικαθιστά κάθε είδος που θα παρουσιάσει πρόβλημα  λόγω κακής ποιότητας. Ο χρόνος εγγύησης,  δεν δύναται να είναι μικρότερος των έξι μηνών.

Γλώσσα

Οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελληνική Γλώσσα και θα ισχύουν κατ’ ελάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

Κανόνες Δημοσιότητας της Πρόσκλησης – Κρατήσεις

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Πρόσκλησης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
 3. Όλα τα έγγραφα της παρούσης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
 4. Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

Ηράκλειο    Φεβρευάριος 2018

Ο  Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ
     ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΑΣΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΡΓO : «Προμήθεια οργάνων και μέσων προστασίας εργαζομένων
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ     ΔΕΥΑΗ – έτους 201
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
  K.A.    : 14.09.00.01

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Η., και προέκυψε μετά από καταγραφή των αναγκών των εργαζομένων, στην τρέχουσα χρονική περίοδο.

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) θεωρούνται, σύμφωνα με τον ορισμό της Οδηγίας 89/686/ΕΟΚ, τα συστήματα ή τα μέσα τα οποία φοράει ή κρατάει ένα άτομο ώστε να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν ενδεχομένως την ασφάλεια και την υγεία του.

Τα μέσα ατομικής προστασίας μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες: στον προστατευτικό ρουχισμό και τον προστατευτικό εξοπλισμό. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται η κάθε είδους προστατευτική ενδυμασία, τα υποδήματα ασφαλείας, τα γάντια, τα κράνη και τα σωσίβια. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα προστατευτικά μέσα ακοής, τα ατομικά μέσα προστασίας ματιών, οι προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές και τα μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων.

Η χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας απαιτείται όταν δεν μπορούν να αποφευχθούν ούτε να περιοριστούν οι κίνδυνοι με τεχνικά μέσα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.

Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών κοινοτικών διατάξεων όσον αφορά στο σχεδιασμό και την κατασκευή.

Κάθε εξοπλισμός ατομικής προστασίας πρέπει να είναι κατάλληλος για τους σχετικούς κινδύνους, χωρίς ο ίδιος να οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας και να ταιριάζει σωστά στο χρήστη. Ένα προστατευτικό μέσο που δεν είναι στο κατάλληλο μέγεθος δεν προστατεύει από τον κίνδυνο για τον οποίο σχεδιάστηκε.

Όλος ο ζητούμενος εξοπλισμός ΜΑΠ θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των  EN 1621 και EΝ 13567, πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που τίθενται από την Υ.Α. Β4373/1205/93(187/Β/23.3.93), «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 89/686/ΕΟΚ «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελλών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας».

Όλα τα προσφερόμενα είδη , επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να φέρουν πάνω τους τη σήμανση CE , τους κωδικούς των προτύπων που ικανοποιούν και τα αντίστοιχα εικονοσύμβολα. Κατά την παράδοση της προμήθειας, τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από ειδικό ενημερωτικό σημείωμα, στην Ελληνική γλώσσα, για τον τρόπο και χρήσης και συντήρησης τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η διατήρηση των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους.

Για κάθε προσφερόμενο είδος επί ποινή αποκλεισμού, θα υπάρχουν πληροφοριακά έντυπα (προσπέκτους), με τις απαραίτητες πληροφορίες για την ποιότητά του, όπως και αντίγραφα των  δικαιολογητικών πιστοποίησης των κατασκευαστών – αντιπροσώπων κατά ISO 9001. Επίσης, κάθε υποψήφιος προμηθευτής, θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνει ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

Στην περίπτωση που τα προσκομισθέντα δείγματα και το προσφερόμενο είδος κριθεί από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης ότι δεν πληροί τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών τότε ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το συγκεκριμένο είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ο προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει με δικά του έξοδα κοντά στο χρόνο παράδοσης των ΜΑΠ εκπαίδευση των εργαζομένων της ΔΕΥΑΗ στην χρήση των προσφερόμενων υλικών . Η εκπαίδευση θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Αναλυτικά ανά είδος, επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

1 . Παντελόνι εργασίας χρώματος μπλέ σκούρο

Το παντελόνι θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα περιεκτικότητας  τουλάχιστον 35% σε βαμβάκι και βάρους υλικού τουλάχιστον 245 γρ/τετρ. μέτρο. Στην περιοχή της μέσης θα έχει ελαστικές πλευρές και θηλύκια για ζώνη. Θα έχει τουλάχιστον 7 τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.

Η αντοχή των ινών του σε εφελκυσμό κατά ΕΝ 13934 θα είναι τουλάχιστον 950 Ν για το στημόνι και 850 Ν για το υφάδι.

Για τη ραφή του παντελονιού θα χρησιμοποιηθεί πολυεστερική κλωστή.

Τα κουμπιά του θα κατασκευάζονται από θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό και θα αντέχουν σε θερμοκρασία σιδερώματος 150 oC.

Το φερμουάρ θα είναι από αμετάβλητο ανθεκτικό πλαστικό τύπου σπιράλ ραμμένο με συνθετική ταινία. Οι άκρες του φερμουάρ θα είναι καλά ασφαλισμένες (ραμμένες) για να αποφεύγεται το ξέφτισμα του φερμουάρ.

Οι τσέπες θα είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο ύφασμα σύνθεσης 65% πολυεστέρα – 35% , το οποίο θα έχει υποστεί Sanforized για την αποφυγή συστολών κατά το πλύσιμο.

Τέλος για τον καθορισμό των μεγεθών και τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών κατασκευής καθώς επίσης για την απαραίτητη σήμανση θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 340.

 1. Σακάκι εργασίας χρώματος μπλέ σκούρο

Το σακάκι εργασίας θα είναι τύπου μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια, λάστιχο στη μέση, εσωτερική επένδυση για το κρύο και κουκούλα.

Η αντοχή των ινών του σε εφελκυσμό κατά ΕΝ 13934 θα είναι τουλάχιστον 950 Ν για το στημόνι και 850 Ν για το υφάδι.

Τα κουμπιά του θα κατασκευάζονται από θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό και θα αντέχουν σε θερμοκρασία σιδερώματος 150 oC.

Το φερμουάρ θα είναι από αμετάβλητο ανθεκτικό πλαστικό τύπου σπιράλ ραμμένο με συνθετική ταινία. Οι άκρες του φερμουάρ θα είναι καλά ασφαλισμένες (ραμμένες) για να αποφεύγεται το ξέφτισμα του φερμουάρ.

Για τον καθορισμό των μεγεθών και τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών κατασκευής καθώς επίσης για την απαραίτητη σήμανση θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 340.

Για την αντοχή στη βροχή θα πληροί της προϋποθέσεις του ΕΝ 343 κατηγορίας τουλάχιστον 1 για την αδιαβροχοποίηση και διαπνοής κατηγορίας 3.

Τυπωμένο λογότυπο της «ΔΕΥΑΗ» στην πλάτη και το στήθος, το οποίο θα δοθεί από την Υπηρεσία.

 1. Αδιάβροχο σακάκι με επένδυση, για οδηγούς μοτοποδηλάτων

Το μπουφάν πρέπει να είναι πλήρως αδιάβροχο, στο ύφασμα και στις ραφές και ταυτόχρονα να επιτρέπει την αναπνοή του σώματος και για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει εσωτερικά ειδική για το σκοπό αυτό μεμβράνη και οι ραφές θα έχουν κλείσει εσωτερικά με θερμοκολλητική ταινία. Το ύφασμα θα έχει υποστεί έντονο υδροαπωθητικό φινίρισμα (durable water repellent, DWR, finish)

Θα είναι εφοδιασμένα με προστατευτικά και θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ1621-1 και EN 1621-2 της Ε.Ε. περί ασφαλείας μοτοσικλετιστών.

Εσωτερικά το μπουφάν θα φέρει προσθαφαιρούμενη μονωτική επένδυση (και στα μανίκια), καπιτοναρισμένο με ύφασμα polyester, και θερμομονωτικό υλικό, από τεχνικές ίνες. Η επένδυση αυτή θα συνδέεται περιμετρικά με το μπουφάν, με φερμουάρ πλαστικό άριστης ποιότητας. Το θερμομονωτικό υλικό θα πρέπει να έχει τέτοιο βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο ώστε η θερμομονωτική του ικανότητα να είναι περίπου από +15ο C μέχρι -15ο C και θα πρέπει να διατηρεί την ικανότητά του αυτή τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια. Οι ιδιότητες αυτές θα πρέπει να πιστοποιούνται από τον κατασκευαστή του θερμομονωτικού υλικού ή τον κατασκευαστή της στολής.

Το μπουφάν θα πρέπει να μπορεί να πλυθεί, χωρίς να χάνει τις ιδιότητές τους και θα υπάρχει εσωτερικά ραμμένη ετικέτα με τις οδηγίες πλυσίματος και συντήρησης, με τα διεθνώς χρησιμοποιημένα σύμβολα.

Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και από αναλυτικές Εκθέσεις Ελέγχου, για την συμφωνία του με τις απαιτήσεις των Πρότυπων ΕΝ 13595, και ΕΝ 1621-2 Στο εμπρόσθιο μέρος θα φέρει πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου αμφίδρομο. και δύο τσέπες μία στην δεξιά και μία στην αριστερή εξωτερική πλευρά οι οποίες θα καλύπτονται από το ίδιο ύφασμα της στολής που θα κλείνουν με πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου.

Στη μέση θα υπάρχουν ζωνάκια σύσφιξης, για καλύτερη εφαρμογή. Εσωτερικά θα τοποθετηθεί προαφαιρούμενη εσωτερική επένδυση όπως περιγράφεται ανωτέρω. Προστατευτικά σε ώμους, αγκώνες, πλάτη, σύμφωνα με τα πρότυπα περί προστασίας μοτοσικλετιστών ΕΝ 1621-1 και EN 1621-2 προαφαιρούμενα.

Οπωσδήποτε η σχεδίαση θα πρέπει να είναι τέτοια που να προσφέρει άνεση κινήσεων στον φέροντα, με γνώμονα τη χρήση της από οδηγούς μοτοποδηλάτων και οπωσδήποτε να είναι σύμφωνη με τη βασική σχεδίαση του προτύπου ΕΝ 13595.

Ανακλαστικό ρέλι χρώματος ασημί-γκρι, θα ράβεται κατά μήκος των ενώσεων της κεντρικής πλάτης καθώς και στα αντίστοιχα εμπρόσθια μέρη. Το ρέλι αυτό θα έχει εμφανή επιφάνεια τουλάχιστον 4 χιλιοστά και όχι μεγαλύτερη από 6 χιλιοστά.

Στα μανίκια στο κάτω μέρος θα υπάρχουν πτερύγια με VELCRO για τη σύσφιξη αυτών.

Τυπωμένο λογότυπο της «ΔΕΥΑΗ» στην πλάτη και το στήθος, το οποίο θα δοθεί από την Υπηρεσία.

 1. Φόρμες  ολόσωμες μιας χρήσης για λύματα

Φόρμα ολόσωμη μίας χρήσης με κουκούλα για προστασία από βιολογικού και χημικού κινδύνους, με ελαστικές µανσέτες στους καρπούς, ώστε να καθίσταται αδύνατη η εισχώρηση ξένων σωμάτων ή υγρών, φερμουάρ δύο δρόμων και κάλυμμα πηγουνιού.

Η φόρμα ως ΜΑΠ θα πρέπει να είναι κατηγορίας  ΙΙΙ και :

 • Τύπος 4 για προστατευτική δράση έναντι συγκεκριμένων υγρών χημικών κατά
  EN 14605 + A1.
 • Τύπος 5 για προστατευτική δράση έναντι στερεών αερομεταφερόμενων σωματιδίων κατά ΕΝ 13982-1.
 • Τύπος 6 για προστατευτική δράση έναντι συγκεκριμένων υγρών χημικών κατά
  EN 13034 + A1.

Τέλος θα πρέπει να είναι προστατευτικός ρουχισμός με ηλεκτροστατικές ιδιότητες (ειδική επιφανειακή αντίσταση) κατά EN 1149-5 και να έχει προστατευτική δράση σε μολισματικού παράγοντες κατά EN 14126.

 1. Φόρμα εργασίας με τιράντα χρώματος μπλέ σκούρο

Η φόρμα με τυπωμένο το λογότυπο ΔΕΥΑΗ, στην πλάτη και στο στήθος, θα είναι τύπου σαλοπέτας με ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες. Θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα περιεκτικότητας  τουλάχιστον 35% σε βαμβάκι και βάρους υλικού τουλάχιστον 245 γρ/τετρ. μέτρο. Στην περιοχή της μέσης θα έχει λάστιχο και θηλύκια για ζώνη. Θα έχει τουλάχιστον 9 τσέπες και εσωτερικά στην περιοχή του γονάτου θέση για επιγονατίδες.

Η αντοχή των ινών του σε εφελκυσμό κατά ΕΝ 13934 θα είναι τουλάχιστον 950 Ν για το στημόνι και 850 Ν για το υφάδι.

Για τη ραφή της φόρμα θα χρησιμοποιηθεί πολυεστερική κλωστή.

Τα κουμπιά της θα κατασκευάζονται από θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό και θα αντέχουν σε θερμοκρασία σιδερώματος 150 oC.

Το φερμουάρ θα είναι από αμετάβλητο ανθεκτικό πλαστικό τύπου σπιράλ ραμμένο με συνθετική ταινία. Οι άκρες του φερμουάρ θα είναι καλά ασφαλισμένες (ραμμένες) για να αποφεύγεται το ξέφτισμα του φερμουάρ.

Οι τσέπες θα είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο ύφασμα σύνθεσης 65% πολυεστέρα – 35%, το οποίο θα έχει υποστεί Sanforized για την αποφυγή συστολών κατά το πλύσιμο.

Τέλος για τον καθορισμό των μεγεθών και τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών κατασκευής καθώς επίσης για την απαραίτητη σήμανση θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 340.

 1. Αδιάβροχο κοστούμι από PVC

Απλό αδιάβροχο  από PVC, με ενίσχυση από πολυεστερικές ίνες, σταθερή κουκούλα, κίτρινου χρώματος με τυπωμένο το λογότυπο ΔΕΥΑΗ, στην πλάτη και στο στήθος.

Για τον καθορισμό των μεγεθών και τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών κατασκευής καθώς επίσης για την απαραίτητη σήμανση θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 340.

Για την αντοχή στη βροχή θα πληροί της προϋποθέσεις του ΕΝ 343 κατηγορίας τουλάχιστον 3 για την αδιαβροχοποίηση και διαπνοής κατηγορίας 1.

 1. Γάντια οδηγού μοτοποδηλάτου.

Τα γάντια θα να είναι εργονομικά κατασκευασμένα, ευλύγιστα ούτως ώστε να παρέχουν ευκολία κινήσεων στα χέρια του χρήστη ,πλήρως αδιάβροχα, θα κατασκευάζονται -συναρμολογούνται με πολλαπλό ράψιμο (διπλό–ραφή) στα σημεία ένωσης

Στο ύψος του επικαρπίου να φέρουν ελαστική ταινία, για καλύτερη σύσφιξη του χειροκτίου (γαντιού) επί του χεριού.

Στις κλειδώσεις θα έχουν επιπρόσθετα προστατευτικά σκληρής μορφής ή/και θα περιέχουν ίνες άνθρακα ή “Kevlar

Εσωτερικά θα είναι επενδυμένα με μαύρη βαμβακερή φανέλα. Στο ενδιάμεσο της φανέλας και δέρματος θα φέρουν κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό.

Θα είναι μακριά, δηλαδή θα καλύπτουν το κάτω μέρος των μανικιών ( περίπου μήκος 10 εκ. από τον καρπό).

Τέλος για τον καθορισμό των μεγεθών και τις ελάχιστες απαιτήσεις των υλικών κατασκευής καθώς επίσης για την απαραίτητη σήμανση θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 340.

              Ηράκλειο Μάιος 2017
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                   Οι Συντάκτες
Χ. Παπαματθαιάκης                                Χ. Παπαδογιάννης        Κ. Σηφακάκη

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.200,00€   

Αριθμός Μελέτης: 1050/2-2-2018 Κ.Α 14.09.0001


Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

  – ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ –

α/α Περιγραφή ειδών

CPV : 35113400-3

Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο
1 Πανταλόνι εργασίας Τεμ. 100 25,00 2.500,00
2 Σακάκι εργασίας (χειμερινό) Τεμ. 80 40,00 3.200,00
3 Αδιάβροχο σακάκι με επένδυση, για οδηγούς μοτοποδηλάτων Τεμ. 22 60,00 1.320,00
4 Φόρμες ολόσωμες μιας χρήσης για λύματα Τεμ. 50 25,00 1.250,00
5 Φόρμες εργασίας με τιράντα Τεμ. 60 30,00 1.800,00
6 Αδιάβροχο απλό Τεμ. 100 8,00 800,00
7 Γάντια για οδηγούς μοτοποδηλάτων Ζεύγη 22 15,00 330,00
    ΣΥΝΟΛΟ                      11.200,00
    ΦΠΑ 24% 2.688,00
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.888,00

 

              Ηράκλειο Μάιος 2017
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής                   Οι Συντάκτες
Χ. Παπαματθαιάκης                                Χ. Παπαδογιάννης
Κ. Σηφακάκη

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.200,00€   

Αριθμός Μελέτης 1050/2-2-2018 Κ.Α 14.09.0001

 

Α΄ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

      – ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ –

α/α Περιγραφή ειδών

CPV : 35113400-3

Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδας

 

Σύνολο
1 Πανταλόνι εργασίας Τεμ. 100    
2 Σακάκι εργασίας (χειμερινό) Τεμ. 80    
3 Αδιάβροχο σακάκι με επένδυση, για οδηγούς μοτοποδηλάτων Τεμ. 22    
4 Φόρμες ολόσωμες μιας χρήσης για λύματα Τεμ. 50    
5 Φόρμες εργασίας με τιράντα Τεμ. 60    
6 Αδιάβροχο απλό Τεμ. 100    
7 Γάντια για οδηγούς μοτοποδηλάτων Ζεύγη 22    
    ΣΥΝΟΛΟ                       
    ΦΠΑ 24%  
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

Η κάθε τιμή μονάδας και όλα τα σύνολα θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως.

 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Pavlos Baritakis

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανακοινώνεται ότι, λόγω σοβαρής ζημίας σε αντλιοστάσιο της Επιχείρησης στην περιοχή των Δαφνών, έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στις περιοχές Kαμίνια, Δειλινά, Μαλάδες και Φοινικιά.

Η ζημία θα αποκατασταθεί σήμερα και η ομαλή τροφοδοσία του δικτύου θα αποκατασταθεί μέχρι αύριο αργά το μεσημέρι.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό  11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810).

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 9-1-18

Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Ηρακλείου ΣΟΧ1/2017

Pavlos Baritakis

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΔΑ: 6ΤΨΩΟΡΙΗ-Ι7Η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

                                                                                                            Ηράκλειο: 9/01/2018

                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 163                                                 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

     Ο Πρόεδρος του ΔΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94 όπως ισχύει σήμερα, ανακοινώνει  την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

100 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) Δήμος Ηρακλείου ΠΕ Οικονομολόγος 8 μήνες 1
101 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) Δήμος Ηρακλείου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

(αμιγώς λογιστικού)

8 μήνες 2
102 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) Δήμος Ηρακλείου ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 8 μήνες 1
103 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) Δήμος Ηρακλείου ΠΕ (Αγρονόμος) Τοπογράφος Μηχανικός 8 μήνες 1
104 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) Δήμος Ηρακλείου ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί 8 μήνες 2
105 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) Δήμος Ηρακλείου ΥΕ Εργάτης 8 μήνες 2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης  και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)  ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων   ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων  (Marketing)  ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων  ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή   Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

Τα υπό στοιχ. (α) και (β), προσόντα (χωρίς την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας).

 

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων  ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

Τα υπό στοιχ. (α) και (β), προσόντα (χωρίς την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας).

 

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών,

γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

Τα υπό στοιχ. (α) και (β), προσόντα (χωρίς την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας).

 

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

Τα ανωτέρω, υπό στοιχ. (α) και (β), προσόντα (χωρίς την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας).

 

104  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού  Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει *,

β)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*,

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού  Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*,

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος .

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού  Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*,

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος .

 

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

105 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

 

 

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου, Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου 2, Τ.Κ. 71500, Φοινικιά Ηρακλείου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Λοιπού Προσωπικού, υπόψη κας Παπαδάκη Μαρίας ή κας Σκανδαλάκη Αρτέμιδος (τηλ. επικοινωνίας: 2810529388, 2810529389).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 11/01/2018 έως 20/01/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.deyah.gr

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η.

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΣΟΥΛΗΣ

 

Σχετικά έγγραφα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΟΧ1(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ)

30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ

pararthma_glwssomatheias_26_10_2017_el_GR

pararthma_HY_el_GR (22.1.16)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ DIESEL ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SCOOTER

Dimitris Papadakis

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 2

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦ: ΤΜΗΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γ. ΑΜΑΝΑΚΗ ΤΗΛ:2810-529379

Mail: [email protected]

                                                        Αριθ. Πρωτ: 12024/20-12-2017

 

 

ΠΡΟΣ

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει  την:

 1. A. Προμήθεια δύο (2) πετρελαιοκίνητων οχημάτων (diesel) αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τύπου pick up, τετρακίνητα (4Χ4) διπλοκάμπινα μετά καλύμματος (hardtop) του χώρου φόρτωσης στο ύψος της καμπίνας καθώς και

 

 1. B. Tριών (3) μοτοποδηλάτων τύπου scooter 100-125 cm³», προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (58.325,00),  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για την κάλυψη  της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 150/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ως απόφαση 366/2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ: 665ΧΟΡΙΗ-ΖΚ8 και ΑΔΑΜ: 17REQ002308846 2017-11-27 και β) η 371/2017 με ΑΔΑ:ΩΙΣΩΟΡΙΗ-2Η7 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με την οποία εγκρίνονται οι όροι ανάθεσης.

Η εν λόγω προμήθεια πραγματοποιείται με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ως άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, παράγραφος 2.α., του Νόμου 4412/2016,  μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  ανά προϋπολογισμό.

Στοιχεία της προσφοράς

Προσφορά μπορεί να κατατεθεί είτε στο σύνολο των προϋπολογισμών είτε μεμονωμένα.

Διάρκεια σύμβασης

Η σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια έως και την παράδοσή τους στη ΔΕΥΑΗ και θα αρχίζει από την ημέρα υπογραφής.

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται τμηματικά με την εκάστοτε παράδοση.

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/1/2018, πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.
 6. τα δικαιολογητικά που ορίζουν τον εκπρόσωπο της εταιρείας για την υπογραφή της σύμβασης και το πρακτικό συμμετοχής της εταιρείας στην εν λόγω προμήθεια.

Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας, αριθμητικώς και ολογράφως.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της εταιρείας η οποία θα αναφέρει ότι συμφωνεί με τους όρους και τις Προδιαγραφές που αναγράφονται.

Η Αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΗ. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον   συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση.

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει  τους

 1. Κ.Α 13.02.0113 με τίτλο « Προμήθεια δύο επαγγελματικών αυτοκινήτων 4Χ4 diesel» , ύψους πενήντα χιλιάδων  (50.000,00)  ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α και κωδικό CPV:341000000-8
 2.   Κ.Α 13.02.0116 με τίτλο « Προμήθεια τριών μοτοποδηλάτων 100-125 CC»,

ύψους επτά  χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα  (7.980,00)  ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α. και κωδικό CPV : 34410000-4.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529379 (κυρία Γεωργία Αμανάκη) και στο τηλέφωνο 2810-529402 (κύριος Χ. Τζαμπάζης) .

Ηράκλειο Δεκέμβριος  2017
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάκτης
Χ.Παπαματθαιάκης Χ.Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Dimitris Papadakis

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                          Ηράκλειο 20-12-2017           

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ. 12053/21-12-2017                           

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης,  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»   

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Α,Β,Γ,Δ) που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Α. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

     1.α. 6.060 ογκομετρικών υδρομετρητών 1/2’’ (DN 15) 16ατμ, με τα παρελκόμενα σύνδεσης.

     1.β. 150 υδρομετρητές χωρίς κινούμενα μέρη ½΄΄ (DN15) 16ατμ, με ενσωματωμένη διάταξη μετάδοσης ενδείξεων, καταγραφικό και παρελκόμενα σύνδεσης,   σού 324.000,00€ προ Φ.Π.Α και 401.760,00 ευρώ με ΦΠΑ, με CPV: 38411000-9.

Β. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1”» ποσού 24.000,00€ προ Φ.Π.Α και 29.760,00 ευρώ με ΦΠΑ, με CPV 38411000-9.

Γ. Προϋπολογισμός «ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΗ» ποσού 4.820,00€ προ Φ.Π.Α και 5.976,80€ με ΦΠΑ, με C.P.V 44167300-1, 44163130-0, 44423750-3,  ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Γ.

Δ. Προϋπολογισμός «ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΗ» ποσού 5.405,00€ προ Φ.Π.Α και 6.702,20 με ΦΠΑ και CPV 44163230-1, 42130000-9, 44167000-8, 44161200-8  ως αναλυτικά υπάρχουν στον αναλυτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Δ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό στον οποίο συμμετέχουν.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με συστημικό αριθμό 51167,  ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:7ΧΔΕΟΡΙΗ-4ΑΩ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 21/12/2017.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΗ 21/12/2017. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 21/12/2017.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 22/12/2017 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 15/1/2018  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/1/2018 ημέρα Δευτέρα, ώρα : 10:00 π.μ  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνική Προσφορά Υδρομετρητών,  κ. Χ. Τζαμπάζη, Τηλέφωνο 2810-529402 Email:[email protected].gr, για υλικά ύδρευσης, κ. Μ. Παπατζανάκη, τηλ.2810-529397 Email:[email protected], για υλικά αποχέτευσης κ. Χ. Παπαδογιάννη, Τηλέφωνο 2810-529401 Email:deyah­[email protected] και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΣΟΥΛΗΣ

 

 1. Ημερήσια Ηρακλείου «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ»
 2. Εβδομαδιαία Ν. Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ»
 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»
 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»

 

5 του 2018 (Ακύρωση του Ηλ Αν Δημ Μειοδ Διαγ για α.Προμ υδρομετρητών-Τοποθέτηση & β.Προμ υλ ύδρ,άρδ,αποχ,έτους 2017)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

1 2 3 10