Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης

joinweb

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     ΑΔΑ : 6ΔΘ7ΟΡΙΗ-3ΛΑ                        

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                           

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμ. Πρωτ : 3922/24-4-2018

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 104/2018 απόφαση του Δ.Σ και την υπ΄αρ. πρωτ. 5136/23-4-18 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, προς κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των δημοτικών διαμερισμάτων του Καλλικρατικού Δήμου   για την  εξής κατά αριθμό ατόμων και κατά περιοχή ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ
 ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δεν απαιτούνται σύμφωνα με το Ν.2527/97 άρθρο 5 παρ. 2 14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΦΝΩΝ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ

( 1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ

( 1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ – ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ- ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΒΑ

(2 υδρονομείς)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΜΟΔΙΟΥ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ

(1 υδρονομέας)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΥΤΩΝ

(1 υδρονομέας)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

(1 υδρονομέας)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

(1 υδρονομέας)

 

5 μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :

 1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 3. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (Καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
 4. Να έχουν γνώση των αρδευτικών δικτύων των Δημοτικών Κοινοτήτων , για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον πρόσληψης
 5. Να έχουν γνώσεις υδραυλικού και σχετική εμπειρία

Για τη συνδρομή των γενικών προσόντων, οι υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 2 άρθρο 169 ν. 3584/2007).

Επισημαίνεται ότι :

Α) Οι συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και

Β) Υφίσταται το «ασυμβίβαστο» των εκλεγμένων στις Τοπικές Κοινότητες (με το δικαίωμα υποβολής αίτησης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ/νση: Κων/νου Χατζηγεωργίου 2, τηλ: 2810529388) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι  Παπαδάκη Μαρία και Σκανδαλάκη Άρτεμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την επομένη της δημοσίευσης της στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα από τις 26/04/2018 έως και τις 02/05/2018.

Κατεβάστε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση

Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

 

                                                                     ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΣΟΥΛΗΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Pavlos Baritakis

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές  πελάτες της ΔΕΥΑΗ ότι ορισμένοι λογαριασμοί ύδρευσης που απεστάλησαν εσώκλειστοι σε φάκελα και αφορούν το 4ο τρίμηνο του 2017 περιέχουν και 2ο λογαριασμό που δεν τους αφορά .

Για το λόγο αυτό αντίστοιχα κάποιοι άλλοι  καταναλωτές δεν θα λάβουν λογαριασμό για το τρίμηνο αυτό.

Το εν λόγω πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά την αυτόματη εμφακέλωση των λογαριασμών από σφάλμα του λογισμικού του εμφακελωτικού μηχανήματος.

Όσοι δημότες – πελάτες μας διαπιστώσουν αυτό το πρόβλημα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

-2810-529370 / 371 /372

Παρακαλούμε για την κατανόηση σας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Dimitris Papadakis

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                          Αρ.Πρωτ:  3760/18-4-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

          HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1΄΄».

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα  (2.250,00) ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 26.01.0002 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για επισκευές και συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γοργολαϊνη» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 30/04/2018, σύμφωνα με τα ζητούμενα που επισυνάπτονται.

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4.  είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης θα παραδοθούν στη ΔΕΥΑΗ οι υδρομετρητές.

Γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι οι προσφερόμενοι υδρομετρητές πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

 Δ. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

Το ποσό θα αναγράφεται και ολογράφως.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  κ. Γ. Αμανάκη τηλέφωνο 2810-529379.

           Ο Γεν. Δ/ντης

 

        Χ. Παπαματθαιάκης

 

  TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1΄΄

 

 ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΙ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ  1΄΄ (DN 25 mm ,L =260 mm )

 1. Γενικά

1.1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια υδρομετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υδρομετρητές που συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε. ή τη νεότερη MID 2014/32/E.E., υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο κατασκευής φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία .Συγκεκριμένα οι υδρομετρητές πρέπει είναι ταχυμετρικοί, πολλαπλής ριπής ξηρού ή υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ‘’ελαίου’’, ο μετρητικός μηχανισμός δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το προς μέτρηση υγρό και να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα :

Ονομαστική διατομή υδρομετρητή DN25 (1’’)
Μήκος L=260mm
Κλάση Ακρίβειας R160
Ονομαστική Παροχή Q3= 6,3 – 10 m3/h
Σχέση Q2/Q1 1,6
Σχέση Q4/Q3 1,25
Κλάση θερμοκρασίας T50
Κλάση πίεσης MAP 16
Κλάση απώλειας πίεσης στην Q3 ΔP≤63
Παροχή Έναρξης Καταγραφής ≤15 lt/h

1.2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υδρομετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα.

1.3. Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι υδρομετρητές θα είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα κατασκευής ISO 4064 ή το νεότερο ΕΝ 14154:2005.

 1. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά

2.1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να περιγράφουν ξεκάθαρα στις προσφορές τους τα πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά του υδρομετρητή. Ειδικά για την παροχή έναρξης καταγραφής, είναι επιθυμητή η μικρότερη δυνατή σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Η επαλήθευση των αναφερόμενων μετρολογικών χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, εάν κριθεί σκόπιμο από την υπηρεσία, σε διαπιστευμένο από ανεξάρτητο φορέα, εργαστήριο υδρομετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης, επιλογής της υπηρεσίας. Η μη επαλήθευση των δηλωμένων στην προσφορά μετρολογικών χαρακτηριστικών, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς.

2.2. Οι υδρομετρητές θα χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση σε παροχές πόσιμου νερού και θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό.

2.3. Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν είτε σε εξωτερικό χώρο εντός φρεατίων επί του πεζοδρομίου είτε σε εσωτερικό χώρο όπου είναι εγκατεστημένος συλλέκτης, σε οριζόντια θέση λειτουργίας.  Η μετρολογική κλάση των υδρομετρητών δε θα πρέπει να εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη, ευθύγραμμων τμημάτων αγωγών πριν και μετά τη θέση εγκατάστασης.

2.4.  Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού.

2.5. Ως ονομαστική πίεση λειτουργίας ορίζονται τα 16 bar (ΜΑΡ16) και ως ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0,1 έως 30°C (Τ30).

2.6. Οι υδρομετρητές θα πρέπει να έχουν έγκριση προτύπου κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με όσα περιγράφονται ανωτέρω.

2.7 Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών και του περικαλύμματος θα είναι ορείχαλκος υψηλής ποιότητας, περιεκτικότητας σε χαλκό από 57% έως 75% με κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου, ψευδάργυρου, κλπ. ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. Επιθυμητό είναι το κράμα ορείχαλκου να φέρει την δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Σε κάθε  περίπτωση η περιεκτικότητα σε μόλυβδο θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού, να είναι μικρότερη του 2,5%. Το ορειχάλκινο σώμα των υδρομετρητών θα πρέπει να φέρει εξωτερικά εποξειδική βαφή ελάχιστου πάχους 150μm .

2.8. Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων, κλπ. των ορειχάλκινων τμημάτων, με ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται.

2.9. Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης της ροής με βέλη επαρκούς μεγέθους.

2.10. Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από πλαστικά πώματα για την προστασία των σπειρωμάτων.

2.11. Οι υδρομετρητές πρέπει να φέρουν, επί ποινής αποκλεισμού, στο στόμιο εισόδου του νερού, φίλτρο κατακράτησης φερτών υλικών και επιπλέον φίλτρο εσωτερικά για την προστασία του μετρητικού μηχανισμού.

2.12. Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς περί σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή κοχλίωση.( με σπείρωμα G 1 ¼’’ από ορείχαλκο )

2.13. Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών ( που θα καθορίζεται από την υπηρεσία ) θα είναι χαραγμένος ή εκτυπωμένος με έντονα ανεξίτηλα στοιχεία ύψους 4-6 mm επί του περικαλύμματος και της άνω ή κάτω μεριάς του καλύμματος του μετρητικού μηχανισμού, όπως επίσης και η επωνυμία του κατασκευαστή και της ΔΕΥΑΗ στο κάλυμμα του μετρητικού μηχανισμού. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει εκτύπωση γραμμωτού κώδικα (barcode) επί του καλύμματος/  περικαλύμματος ή επί του μετρητικού μηχανισμού για την ανάγνωση της ταυτότητας του υδρομετρητή μέσω οπτικού αναγνώστη (barcodereader) ή με την μορφή γραμμωτού κώδικα.

2.14.Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος – περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα.

2.15. Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τη δοκιμή του υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο με ανακλαστικά στοιχεία. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται σαφώς η σχέση παλμών ανά λίτρο του αστερίσκου.

2.16. Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα πρέπει απαραίτητα και επί ποινής αποκλεισμού να έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής ένταξης τους σε σύστημα αυτόματης ανάγνωσης μετρήσεων (AMR).

2.17. Οι υδρομετρητές θα έχουν ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή ένθετη (που να μην αυξάνει το μήκος τους) στο άκρο εξόδου τους, όπου θα είναι τοποθετημένη ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής με ανοξείδωτο ελατήριο, ενδεικτικού τύπου ocean, που θα αντικαθίσταται εύκολα, δε θα παρασύρεται από τη ροή του νερού και θα είναι κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντοχής, κατάλληλα για χρήση σε πόσιμο νερό. Το κόστος της βαλβίδας αντεπιστροφής θα πρέπει να έχει υπολογιστεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Ο σχεδιασμός της θα είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο την μη έμφραξή της, κατά τη λειτουργία, ενώ τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της θα είναι όμοια με αυτά των υδρομετρητών (θερμοκρασία, πίεση λειτουργίας, κλπ).

2.18. Στην πλάκα ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού  ή επί του περικαλύμματος , θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΜΙD 2004/22/EΕή τη νεότερη MID 2014/32/EE και συγκεκριμένα:

 • Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή,
 • Ο τύπος του υδρομετρητή,
 • Η μετρολογική κλάση R ,
 • Η μόνιμη παροχή Q3 σε m3/h,
 • Το έτος κατασκευής,
 • Το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΕ,
 • Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bars (ΜΑΡ16bar),
 • Η κλάση θερμοκρασίας (Τ30),
 • Ο σειριακός αριθμός του υδρομετρητή και
 • Ο αριθμός της έγκρισης τύπου του υδρομετρητή.

2.19. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλματα, η πτώση πίεσης, η στεγανότητα και η αντοχή στην πίεση θα είναι σύμφωνα με τους παραπάνω αναφερόμενους κανονισμούς και οδηγίες.

2.20. Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους παραπάνω κανονισμούς.( με μήκος ουράς των ρακόρ περίπου 41 χιλ )

 1. Ακρίβεια Ενδείξεων – Μέγιστα ανεκτά σφάλματα

3.1. Τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα σε κάθε περιοχή μέτρησης ορίζονται το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14154 και είναι τα ακόλουθα

 • Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q2 (συμπεριλαμβανομένης) και της Q4, ± 2% .
 • Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q1 (συμπεριλαμβανομένης) και Q2 (εξαιρουμένης),   ± 5% .

3.2. Είναι προφανές ότι μετρολογικά χαρακτηριστικά που υπολείπονται των ζητουμένων καθιστούν την προσφορά απορριπτέα.

3.3. Η Υπηρεσία, εάν κρίνει σκόπιμο, διατηρεί το δικαίωμα αποστολής των δειγμάτων αλλά και μέρους της ποσότητας παραλαβής σε επίσημα διαπιστευμένο εργαστήριο υδρομετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης της επιλογής της, με σκοπό την επαλήθευση των δηλωμένων, στις προσφορές των προμηθευτών, μετρολογικών χαρακτηριστικών.

3.4. Στην περίπτωση διαφοροποίησης στην προσφορά των προμηθευτών των μετρολογικών χαρακτηριστικών και του σημείου έναρξης καταγραφής, επί τα βελτίω, ως προς τα προβλεπόμενα, οι δοκιμές επαλήθευσης που θα πραγματοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τα δηλωμένα από τον κατασκευαστή χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση μη επαλήθευσης η προσφορά απορρίπτεται.

 1. Αντοχή στην πίεση

4.1. Οι υδρομετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι κατασκευασμένοι (πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ή ελαττώματα. Η πίεση λειτουργίας θα είναι PN 16 bar (MAP16 ) Κάθε υδρομετρητής πρέπει να μπορεί να αντέξει, χωρίς καταστροφή ή εμπλοκή, πίεση 2 φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας εφαρμοζόμενη επί 1 λεπτό.

4.2. Η κλάση απώλειας φορτίου υπό την μόνιμη παροχή Q3 πρέπει να είναι μέχρι ΔΡ63 για υδρομετρητές με έγκριση τύπου σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/EE ή τη νεότερη MID 2014/32/EE.

 1. Δοκιμές

5.1.Η ρύθμιση δοκιμή όλων των Υδρομετρητών θα γίνει από τον κατασκευαστή στο διαπιστευμένο με το ΕΝ17025 εργαστήριο δοκιμών που θα πρέπει να διαθέτει ο κατασκευαστής των υδρομετρητών. Οι σχετικές δαπάνες των δοκιμών θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του προμηθευτή. Οι παροχές δοκιμής θα είναι τουλάχιστον τρείς (3) και επιπλέον η ρύθμιση στα όρια ακρίβειας. Οι παροχές δοκιμής θα είναι υποχρεωτικά η Q1και η Q2, όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2004/22/ EE ή τη νεότερη MID 2014/32/EE, η τρίτη παροχή δοκιμής θα βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ της Q2- Q4 , ενώ η τέταρτη θα είναι η ρύθμιση στα όρια ακρίβειας. Οι μετρήσεις στις παροχές αυτές θα διενεργούνται με χαρακτηριστικά ( όγκος ή χρόνος) τα οποία θα διασφαλίζουν αβεβαιότητα μέτρησης καλύτερη ή ίση με το 1/10 της μέγιστης επιτρεπόμενης απόκλισης στην κάθε παροχή, βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων.

5.2.  Με κάθε παρτίδα επί ποινή αποκλεισμού θα παραδίδονται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα δοκιμών όλων των υδρομετρητών με τα χαρακτηριστικά της μέτρησης (παροχές δοκιμής , όγκος ή χρόνος ή παλμοί περισυλλογής κάθε παροχής δοκιμής) με τους αριθμούς σειράς αυτών τα οποία θα έχουν εκδοθεί από το διαπιστευμένο κατά ΕΝ17025 εργαστήριο του κατασκευαστή.

Το ίδιο ισχύει και για τα δείγματα που θα προσκομιστούν κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

5.3.   Οι προμηθευτές, επί ποινή αποκλεισμού, θα υποβάλουν με την προσφορά τους δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι αποδέχονται όλες τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου (5).

 1. Έλεγχος Παραλαβής

6.1.  Ο έλεγχος για την παραλαβή των μετρητών θα γίνεται αν απαιτηθεί στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή του εργοστασίου κατασκευής και η δαπάνη του ελέγχου θα βαρύνει τον ίδιο.

6.2.  Ο προμηθευτής ή το εργοστάσιο κατασκευής οφείλει να έχει πλήρως συγκροτημένο και διαπιστευμένο εργαστήριο για τη διενέργεια των δοκιμών και ελέγχων στους υδρομετρητές που παράγει με το πρότυπο πιστοποίησης EN17025.

6.3.  Η Δ.Ε.Υ.Α.Η. κατά τη διάρκεια της κατασκευής έχει το δικαίωμα να αποστείλει εκπροσώπους της για την παρακολούθηση όλων των φάσεων της κατασκευής, της συναρμολόγησης και της δοκιμής των μετρητών.

6.4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στους εκπροσώπους της Δ.Ε.Υ.Α.Η. κάθε στοιχείο σχετικό με τους μετρητές προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η κατασκευή τους εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και των αναφερόμενων προτύπων και κανονισμών.

6.5. Στον έλεγχο παραλαβής περιλαμβάνεται και ο έλεγχος στεγανότητας σε πίεση τουλάχιστον 16 bar. Κάθε υδρομετρητής πρέπει να μπορεί να αντέξει, χωρίς καταστροφή ή εμπλοκή, πίεση 2 φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας εφαρμοζόμενη επί 1 λεπτό.

6.6. Ανεξάρτητα από τις δοκιμές στο εργοστάσιο του προμηθευτή η ΔΕΥΑΗ επιφυλάσσεται να ελέγξει τους υδρομετρητές και σε διαπιστευμένο εργαστήριο της επιλογής της το οποίο διαθέτει τον απαραίτητο για τον έλεγχο εξοπλισμό.

6.7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει με δική του δαπάνη κάθε υδρομετρητή που θα παρουσιάσει προβλήματα κατά τη δοκιμή του ή τη λειτουργία του σε όλη την διάρκεια εγγυήσεως.

6.8.  Ο προμηθευτής  οφείλει να προσκομίσει δήλωση επί ποινή αποκλεισμού στην οποία θα αναφέρει  ότι το σύνολο των υδρομετρητών έχουν δοκιμαστεί στις εγκαταστάσεις του με δική του δαπάνη και οι τυχών αποκλίσεις είναι εντός των  προβλεπόμενων  από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα .

6.9.  Για την συμμόρφωση των προμηθευτών με όλες τις απαιτήσεις της παρούσας, παραγράφου πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβληθεί δήλωση μαζί με την προσφορά όπου θα αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης παραγράφου (6).

 1. Εγγυήσεις

7.1. Οι υδρομετρητές και τα παρελκόμενα θα είναι εγγυημένα για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5)ετών από την ημέρα παραλαβής τους. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούριο κάθε υδρομετρητή ή παρελκόμενο που θα υποστεί, εντός του χρόνου εγγύησης, βλάβη που θα οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία ή ποιοτική ανεπάρκειά του.

 1. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισμού είναι τα ακόλουθα :

8.1  Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα  πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά, το σημείο έναρξης καταγραφής του προσφερόμενου υδρομετρητή το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερο από 15l /h και πλήρη στοιχεία και χαρακτηριστικά των διατάξεων επικοινωνίας και των βαλβίδων αντεπιστροφής.

8.2 Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υδρομετρητών,  των διατάξεων επικοινωνίας και των βαλβίδων αντεπιστροφής.

8.3 Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως και της καμπύλης σφάλματος, σε συνάρτηση με την παροχή.

8.4 Αναλυτικός πίνακας συμμόρφωσης των προσφερόμενων υδρομετρητών και παρελκόμενων με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Στον πίνακα συμμόρφωσης θα πρέπει να απαντάται σημείο προς σημείο η συμμόρφωση ή μη των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υδρομετρητών και παρελκόμενων με τις τεχνικές προδιαγραφές και σε διπλανή στήλη να γίνεται ακριβής παραπομπή στο σημείο εκείνο των επίσημων εγγράφων από το οποίο προκύπτει η συμμόρφωση .

8.5  Σχέδια ή παραστάσεις με τις κατάλληλες τομές για την αναγνώριση των εξαρτημάτων που αποτελούν τον υδρομετρητή.

8.6 Κατάλογο ανταλλακτικών που αποτελούν τον υδρομετρητή με πλήρη στοιχεία υλικών κατασκευής για το καθένα.

8.7 Περιγραφή της δυνατότητας μετατροπής των υδρομετρητών σε μετρητές απομακρυσμένης ανάγνωσης καθώς και των τύπων των παλμοδοτών με τους οποίους μπορούν να εξοπλιστούν (τεχνικά φυλλάδια –  αναλυτική τεχνική περιγραφή).

8.8 Πλήρη έγκριση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID (2004/22/EΕ) ή τη νεότερη MID (2014/32/EE) (Εννοείται ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα απαιτούνται πλήρη με σχέδια, αναλυτικά μετρολογικά χαρακτηριστικά κ.α).

8.9 Ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης του εργοστασίου κατασκευής των υδρομετρητών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/EΚ ή τη νεότερη MID 2014/32/E.E (παραρτήματα Η1+D ή Β+D).

8.10  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο προμηθευτής θα αναφέρει ρητά ότι αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών και παρελκομένων, αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

8.11 Πιστοποιητικό καταλληλότητας των υδρομετρητών και των βαλβίδων αντεπιστροφής για χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ)

8.12 Πιστοποιητικό επίσημου φορέα της Ευρωπαϊκής ένωσης για την αναλυτική σύσταση του κράματος κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών στην οποία να αναφέρεται κωδική του ονομασία.

8.13 Εγγύηση του προμηθευτή και των οίκων κατασκευής για την καλή λειτουργία των υδρομετρητών και των βαλβίδων αντεπιστροφής που προσφέρει για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούργιους όλους τους υδρομετρητές ή τις βαλβίδες αντεπιστροφής στις οποίες θα παρουσιαστούν κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης.

8.14 Τη σχέση pulse/It, της διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου (αστερίσκου),για τον προσφερόμενο υδρομετρητή.

8.15 Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία των εργοστασίων κατασκευής αλλά και τα στοιχεία του προμηθευτή (Επωνυμία, ταχ. Διεύθυνση, Αντικείμενο, κ.λ.π.).

8.16 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό Προμηθευτή όπου θα αναφέρεται σαφώς η συναφής δραστηριότητα με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8.17 Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιμής των υδρομετρητών του κατασκευαστή, το οποίο θα έχει εκδοθεί από επίσημο φορέα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής ένωσης (MLA) κατά ΕΝ17025. Ο κοινοποιημένος φορέας διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά το πρότυπο ΕΝ17025 πρέπει να ανήκει σε διεθνή οργανισμό διαπίστευσης εργαστηρίων. Δηλώσεις συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο από αναρμόδιους φορείς δεν γίνονται αποδεκτές.

8.18 Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται με ακρίβεια η τοποθεσία της εγκατάστασης του πιστοποιημένου εργαστηρίου δοκίμων κατά EN17025 στο οποίο θα δοκιμαστούν οι τελικά παραδιδόμενοι υδρομετρητές αλλά και τα προσκομισθέντα δείγματα.

8.19  Δύο (2) δείγματα των προσφερόμενων υδρομετρητών με όλα τα παρελκόμενα σύμφωνα με τον Β’ ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  Η αποστολή των δειγμάτων θα γίνει κατά την υποβολή των πρωτότυπων εγγράφων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς (εντός 3 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς).

8.20. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής , συναρμολόγησης και δοκιμής των υδρομετρητών και των παρελκομένων.

8.21. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αντίστοιχων προμηθειών υδρομετρητών εκδοθείσες από άλλες επιχειρήσεις ύδρευσης , με τις οποίες θα  βεβαιώνεται η αξιοπιστία του προμηθευτή και η ποιότητα  των αντίστοιχων προϊόντων που έχει προμηθεύσει.

8.22. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των υδρομετρητών και παρελκομένων.

8.23.Οι υδρομετρητές 1’’ (DN25) του Β’ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ  θα παραδίδονται μαζί με τα ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα G 1 ¼’ , μήκος ουράς ρακόρ περίπου 41 χιλ. και τους δακτυλίους στεγανοποίησης των ρακόρ ‘’fiber ‘’.

8.24. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι το σύνολο των δειγμάτων της προσφοράς θα πρέπει να είναι 100% όμοια με αυτά που περιγράφονται στην προσφορά του κάθε προμηθευτή.

Όλα ανεξαιρέτως τα έγραφα, περιγραφές, πιστοποιητικά, κλπ που θα συμπεριληφθούν στην πρόσφορα θα είναι , στην Ελληνική γλωσσά, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα νόμιμα επικυρωμένα. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. Εξαίρεση γίνεται μόνο για τα τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά σύμβολα και τους διεθνείς τεχνικούς ορούς.

9.Χρόνος Παράδοσης

Η προμήθεια των ταχυμετρικών υδρομετρητών 1’’  θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ηράκλειο ,  Απρίλιος 2018
   
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Προϊστάμενος Τμήματος
  Η/Μ Εξοπλισμού
 

 

 
Χ. Παπαματθαιάκης

Χ. Τζαμπάζης

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ »

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

  K.A. :  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV: 38411000-9.

Τεμ Τιμή μονάδας

Μερικό

σύνολο

1. Υδρομετρητής 1’’(DN25) 16 ατμ, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής, υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ελαίου  μετρολογικής κλάσης R160 με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής ,φίλτρο και  ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα

G 1 ¼’’ και δακτυλίους στεγανοποίησης ‘’ fiber ‘’

L= 260 mm

50 45,00 € 2.250,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 2.250,00 €
  ΦΠΑ 24% 540,00 €
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.790,00 €

 

Ηράκλειο ,  Απρίλιος  2018

   

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

 
 

 

 

Ο Γενικός Δ/ντής

 

 

 

Ο Συντάκτης

   
 

 

 
 

Χ. Παπαματθαιάκης

 

 

 

 

Χ. Τζαμπάζης

Προϊσταμενος

Η/Μ Εξοπλισμού

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ »           

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

  K.A. :    

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Του   ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………e-mail : ……………………………

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV: 38411000-9.

Τεμ Τιμή μονάδος

Μερικό

σύνολο

1. Υδρομετρητής 1’’(DN25) 16 ατμ, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής, υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ελαίου  μετρολογικής κλάσης R160 με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής ,φίλτρο και  ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα

G 1 ¼’’ και δακτυλίους στεγανοποίησης ‘’ fiber ‘’

L= 260 mm

50    
         
  ΣΥΝΟΛΟ  
  ΦΠΑ 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Τόπος                                                   /      /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

 

Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018

Pavlos Baritakis

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τομών  σε έργα  ΔΕΥΑΗ 2018» (CPV 45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης), εκτιμώμενης αξίας 180.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων).

1.Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οδός :Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά

Τ.Κ: 71500

Τηλ: 2810529375

Fax: 2810263329

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα:www.deyah.gr

 

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό ΑΑ 72559, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyah.gr.

 

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 44122016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία)..

 

 1. Προθεσμία εκτέλεσης έργου : δώδεκα (12) μήνες
 2. Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
 3. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17 Μαϊου, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 10.00π.μ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 23 . Μαϊου, ημέρα Τετάρτη  και ώρα λήξης 10.00 π.μ.

 

 1. Εγγυητική συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας , εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 3.600 ευρώ.

 

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

 

 1. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ ΚΑ 15.05.1802 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ έτους 2018 με εγκεκριμένη πίστωση 100.000,00 € για το 2018.

 

Ηράκλειο 17/4/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της 

Δ.Ε.Υ.Α.Η.

 

Ιωάννης Ρασούλης

 

 

Σχετικά έγγραφα:

20180209-TEYD_v1.0 Ασφαλτικά 2018

ΚΗΜΔΗΣ -Προκήρυξη -Αναλυτική ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 2018

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 2018

Προκηρυξη ασφαλτικά 2018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ της ΔΔ2

Pavlos Baritakis

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ της ΔΔ2», εκτιμώμενης αξίας 59.648,29 € (χωρίς Φ.Π.Α.), (κάτω των ορίων).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία  έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 16/4/2018 στην ιστοσελίδα www.deyah.gr.

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως και την 27/4/2018.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα χορηγείται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ. Πληροφορίες στο τηλ. 2810 529374, FAX  επικοινωνίας 2810 263329, αρμόδιοι για επικοινωνία Χρυσή Πλευράκη και Καλλιόπη Τζαβλάκη.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του Ν. 4412/2016 με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.

H δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ και συγκεκριμένα στην αίθουσα «Αλέξανδρος Μακατούνης» στην οδό Κ. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά /  Ηράκλειο την  3/5/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00 π.μ., (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα είτε (γ) με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα μετα οριζόμενα στο άρθρο στο άρθρο 125 του Ν 4412/2016 (με ακέραιο ποσοστό έκπτωσης). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.100,00 €, που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΗ και θα έχει  ισχύ τουλάχιστον έξι (6 ) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι ( 6) μήνες.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τυχόν ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται στη ΔΕΥΑΗ, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

 

 

 

Ηράκλειο 16/4/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της 

Δ.Ε.Υ.Α.Η.

 

Σχετικά έγγραφα:

20180209-TEYD_v1.0_Αγωγός τροφοδοσίας ΔΔ2- ορθή επανάληψη

ΚΗΜΔΗΣ προκηρυξη ορθή επανάληψη

Περιληπτική Διακήρυξη Αγωγού τροφοδοσίας ΔΔ2- ορθή επανάληψη

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Αγωγός τροφοδοσίας ΔΔ2- ορθή επαναληψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Dimitris Papadakis
ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     ΕΡΓΟ :      ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ     ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  3616/13-4-2018        
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ            11.812,00 ΕΥΡΩ
              Κ.Α. :               61.00.0002

               

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                 

                             

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η, που βρίσκεται  στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ.71500 και με Α.Φ.Μ.090030037, ΔΟΥ Ηρακλείου, σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 ύστερα από την 115/2018  απόφαση με ΑΔΑ: Ψ68ΟΟΡΙΗ-ΤΞΒ του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH,  προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών , ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010, για χρονικό διάστημα δύο ετών, προϋπολογισμού ένδεκα χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ (11.812,00) πλέον Φ.Π.Α.

Η εν λόγω υπηρεσία έχει κωδικό C.P.V: 71317210-8.

 

Ο Ρ Ο Ι  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ / Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 

ΑΡΘΡΟ  1ο . Ισχύουσες διατάξεις, Διαδικασία ανάθεσης, Κριτήριο Κατακύρωσης

Η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

α). του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των λοιπών σχετικών κανονιστικών διατάξεων.

β). του νόμου 4412/2016 άρθρο 118  «Περί εκτελέσεως έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» με απευθείας ανάθεση . 

γ). του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/23-8-1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυση     Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης».

δ). των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

ε). της υπ΄  αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ώρα χωρίς ΦΠΑ, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

ΑΡΘΡΟ  2ο .  Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη , στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, στο κτίριο της ΔΕΥΑΗ στην Οδό Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 στην Φοινικιά-  Ηράκλειο Κρήτης έως την 30 Απριλίου  2018 ημέρα Δευτέρα .

ΑΡΘΡΟ  3ο . Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Α. Τα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που λαμβάνουν μέρος στην παρούσα διαδικασία οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού:

 1. 1. Τα πτυχία των ειδικοτήτων που απαιτούνται, όπως καθορίζονται στο Άρθρο 5 της ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της παρούσας.
 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (εφόσον αυτή προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία), για κάθε πτυχίο που κατατίθεται.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι :

α). όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία

υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και

β). η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ισχύει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο έτη.

 1. Πιστοποιητικά παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ.10 του Ν.3850/2010.
 2. Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Ποινικό Μητρώο.

Β. Οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΕΞ. Υ. Π. Π.) του άρθρου 23 του

Ν. 3850/2010, οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού : 

 1. Άδεια λειτουργίας ΕΞ .Υ .Π .Π. από την αρμόδια Γενική Δ/νση του Υπουργείου Εργασίας, από την οποία να προκύπτει ότι η συμμετέχουσα εταιρεία καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑΗ, όπως αυτές αναλύονται στο Άρθρο 6 της ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι :

α/. όλα τα  υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία

υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και

β/. η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ισχύει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο έτη.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
 2. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
 3. δωροδοκία,
 • απάτη,
 1. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
 2. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
 3. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
 • για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

 • τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
 • τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

          Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:

 1. α. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

β. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο

διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

γ. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.

 1. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν Η ΔΕΥΑΗ αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Όταν ο υποψήφιος  είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

ΑΡΘΡΟ  4ο . Φάκελος Προσφοράς

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»   ΥΠΟΨΙΝ :  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

– Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ. τηλέφωνο σταθερό, φαξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.λ.π.)

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.

Μέσα στο φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα :

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής
 2. Σε κλειστό υποφάκελο η οικονομική προσφορά, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό μέρος του.

Οι οικονομικές προσφορές θα συνταχθούν στο «ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα

ΑΡΘΡΟ 5ο.  Γλώσσα

Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα των Συμβάσεων καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 6ο . Αξιολόγηση Προσφορών-Κριτήριο Κατακύρωσης- Ποσότητες κατακύρωσης

 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή  Διεξαγωγής Διαγωνισμών και Αξιολόγησης των Προσφορών για Παροχή Υπηρεσιών.

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ώρα, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 3850/2010 και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι η συμφωνία με τους όρους στα τεύχη «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» και «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας Πρόσκλησης.

 Αποκλίσεις από όρους που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι ή όροι επί ποινή αποκλεισμού, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν αιτία απόρριψης των προσφορών.

 Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με τιμές μεγαλύτερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον συμμετέχοντα ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή

 ΕΞ.Υ.Π.Π., με τη χαμηλότερη τιμή ανά ώρα, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάμεσα στις προσφορές που πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 7ο . Σύμβαση-Ισχύς Σύμβασης/ Συμπληρωματική Σύμβαση

Ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώνεται η υπηρεσία καλείται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της.

Δύναται δε να παραταθεί μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου ήτοι των παραπάνω αναφερόμενων ζητούμενων ωρών, και με τους ίδιους ακριβώς όρους της

αρχικής σύμβασης, σε περίπτωση μειώσεως του προσωπικού.

Σε περίπτωση αύξησης του αριθμού εργαζομένων θα δύναται να τροποποιηθεί η σύμβαση συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου τιμήματος, χωρίς την δυνατότητα προσαυξήσεων.

Η αναφερόμενη παράταση σύμβασης δύναται να πραγματοποιηθεί κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Επισημαίνεται ότι, η σύμβαση λύεται αυτομάτως και αζημίως στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΞ .Υ .Π .Π.) του άρθρου 23 του Ν. 3850/2010, και ανακληθεί η σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές.

ΑΡΘΡΟ 8ο. Παραλαβή

Η παραλαβή των εργασιών και η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται με όσα καθορίζονται στον προαναφερόμενο νόμο, τα τεύχη της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και την ισχύουσα Νομοθεσία.

Για την παραλαβή θα συντάσσεται «Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών».

ΑΡΘΡΟ 9ο . Χρόνος & Τόπος παροχής των υπηρεσιών

Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα παρέχει τις υπηρεσίες κατά μήνα όπως ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία (κατόπιν της κοινής συμφωνίας του εργοδότη και της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων  ή του εκπροσώπου των εργαζομένων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία).

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι οι Εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΗ, όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 9– Εγκαταστάσεις Βιολογικού /Αντλιοστάσια Λυμάτων Συνεργεία Ύδρευσης –Αποχέτευσης / του τεύχους της «ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ».

ΑΡΘΡΟ 10ο . Πληρωμή

α/. Η πληρωμή της παροχής Υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά – αντίστοιχα με την τμηματική παράδοσή της- κατόπιν της έκδοσης σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών και όχι για το συνολικό ποσό.

β/. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την πάροδο τουλάχιστον 2 μηνών από την έκδοση

δελτίου παροχής υπηρεσιών και την παραλαβή των εργασιών.

γ/. Επισημαίνεται ότι η αναφερόμενη αποζημίωση δεν αποτελεί μισθό κατά την έννοια

εξαρτημένης εργασίας ή παροχής μισθωτών υπηρεσιών κατά το Εργατικό Δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 11ο . Πληροφορίες-Δημοσιότητα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ, στον δικτυακό τόπο: https://www.deyah.gr. ή από το Τμήμα  Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ στην ταχυδρομική διεύθυνση Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά:  Τ.Κ. 71500 Ηράκλειο και συγκεκριμένα από την κυρία Γ. Αμανάκη τηλ: 2810-529379, e-mail: [email protected], τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης  αντίγραφό της θα αποσταλεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο.

ΑΡΘΡΟ 12ο   Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά της συμμετοχής ή της νομιμότητας της διαδικασίας, υποβάλλονται μόνο εγγράφως,  μέχρι και την επομένη   της ανακοίνωσης, του αποτελέσματος  εξέτασης και αξιολόγησης των προσφορών, επί της Απόφασης  συμμετοχής και αξιολόγησης.

Οι ενστάσεις κατατίθονται στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις που υποβάλλονται διαφορετικά, δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ  13ο  Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και θα ισχύουν κατ’ ελάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας.

 

Ηράκλειο Μάρτιος 2018

Εθεωρήθη
Ο Δ/ντής της ΔΕΥΑΗ Ο Συντάκτης
Χ. Παπαματθαιάκης

Χ. Τζαμπάζης

Διπλ. Μηχανολογος Μηχανικός

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ        ΕΡΓΟ :      ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ     ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ            11.812,00 ευρώ
              Κ.Α. :            61.00.0002                                                                 

  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ  1ο .Στοιχεία – Κατάταξη Επιχείρησης

Η ΔΕΥΑΗ απασχολεί συνολικά 145 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 113 απασχολούνται στον Τεχνικό τομέα και οι 32 στον Διοικητικό Τομέα.

Λόγω δε της δραστηριότητάς της και της φύσεως των εργασιών της κατατάσσεται,

σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3850/2010 στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄» όσον αφορά το

προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών και στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄» όσον αφορά το προσωπικό του διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ  2ο . ΑρμοδιότητεςΥποχρεώσεις Τεχνικού Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα υπάγεται απευθείας στην Διοίκηση της επιχείρησης και οι

αρμοδιότητες του έναντι της ΔΕΥΑΗ θα είναι συμβουλευτικές.

Ταυτόχρονα θα έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίζονται από τις διατάξεις  του Ν. 1568/1985 και Ν. 3850/2010 ‘’ υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων ‘’ το Π.Δ. 294/1988, τον Ν.2224/1994 και το Π.Δ. 17/1996 εναρμόνισης με την οδηγία 89/391 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα έχουν ως εξής :

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις αριθ. 14 και 15 του Ν.3850/2010.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά , σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων λειτουργικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης των λειτουργικών διαδικασιών.

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της ΔΕΥΑΗ.

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,

β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,

β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

γ) Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση για την σύνταξη γραπτής εκτίμησης των

υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων, για την ασφάλεια και την υγεία των

εργαζομένων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ισχύουσα Νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ  3ο . Συνεργασία Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου του να συνεργάζεται με τον Ιατρό Εργασίας της Επιχείρησης, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

ΑΡΘΡΟ  4ο . Χρόνος Απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας

Ο χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας θα κατανεμηθεί κατά μήνα με κοινή

συμφωνία του εργοδότη και της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων

ή του εκπροσώπου των εργαζομένων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

ΑΡΘΡΟ 5ο . Προσόντα-Ειδικότητες Τεχνικού Ασφαλείας – Δικαίωμα συμμετοχής

 Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010 και τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της Επιχείρησης, οι επιτρεπόμενες ειδικότητες Τ.Α είναι οι εξής:

 • Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι
 • Μηχανολόγος Μηχανικός , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , Πολιτικός Μηχανικός
 • Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι
 • Τμήματος Μηχανολογίας, Τμήματος Ηλεκτρολογίας , Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

Να έχει προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την κτήση πτυχίου, τουλάχιστον , διετή

για κατηγορία Π.Ε. και πενταετή για την κατηγορία Τ.Ε.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και δεδομένου των διαφορετικών

δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑΗ γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι των παρακάτω αναφερόμενων πτυχίων με τις εξής ειδικότητες :

Για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)  άρθρου 13 Ν.3850/2010), απαιτείται η ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού, ή και σχολών που έχουν εξομοιωθεί με αυτές.

Για τον τομέα της Ύδρευσης-Άρδευσης , απαιτείται η ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή και σχολών που έχουν εξομοιωθεί με αυτές.

Για τον τομέα της Αποχέτευσης απαιτούνται παρόμοιες ειδικότητες με αυτόν της Ύδρευσης – Άρδευσης.

Για τα Δημόσια Έργα, απαιτείται η ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού ή  αρχιτέκτονα Μηχανικού.

Για τον Διοικητικό τομέα απαιτείται η ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Χημικού , Πολιτικού Μηχανικού,

αρχιτέκτονα Μηχανικού ή και σχολών που έχουν εξομοιωθεί με αυτές.

Γίνονται δεκτές επίσης ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα ( Ε.Ξ.Υ.Π.Π.), όπως ορίζονται στο άρθρο 16 Ν.3850/2010, οι οποίες διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απαιτούμενη άδεια λειτουργίας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού  να καλύπτει όλους τους παραπάνω αναφερόμενους κλάδους δραστηριότητας της ΔΕΥΑΗ.

ΑΡΘΡΟ 6ο . Εγκαταστάσεις

 Οι εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΗ, τις οποίες ο Τεχνικός Εργασίας θα επισκέπτεται,

προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του είναι τα εξής :

 1. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην Φοινικιά Ηρακλείου
 2. Αντλιοστάσια Λυμάτων στο Ηράκλειο
 3. Βιολογικοί Καθαρισμοί του Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου
 4. Συνεργεία Ύδρευσης –Άρδευσης – Αποχέτευσης και Η/Μ Εξοπλισμού
 5. Γεωτρήσεις –Αντλιοστάσια Ύδρευσης –Άρδευσης
 6. Κεντρική Αποθήκη Υλικών

ΑΡΘΡΟ 7ο . Χρόνος Απασχόλησης

Για την ανάθεση εργασιών τεχνικού ασφαλείας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών εργασίας τους λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στην Επιχείρηση και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας.

Ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας στην ΔΕΥΑΗ ανέρχεται σε  295,30 ώρες ετησίως Χ 2 έτη = 590,60 , οι οποίες αναλυτικά είναι οι εξής:

Για το Διοικητικό Προσωπικό ( Γ’ κατηγορία ) 32 εργαζόμενοι χ 0,4 ώρες ανά εργαζόμενο, είναι 12,8 ώρες ετησίως Χ 2έτη = 25,60.

Για το Τεχνικό  Προσωπικό ( Β’ κατηγορία ) 113 εργαζόμενοι χ 2,5 ώρες ανά εργαζόμενο, είναι 282,50 ώρες ετησίως Χ 2 έτη = 656,00.

Η ανάθεση της εργασίας θα έχει χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης . 

ΑΡΘΡΟ 8ο .  Αμοιβή 

Η αμοιβή της παραδοθείσας υπηρεσίας ορίζεται σε 20 ευρώ/ ώρα, πλέον 24% ΦΠΑ.

Η παραπάνω αμοιβή θα καταβάλλεται ανά μήνα, με την εξόφληση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και εισφορές.

 

Ηράκλειο Μάρτιος 2018

Εθεωρήθη

Ο Δ/ντής της ΔΕΥΑΗ

Ο Συντάκτης

 

 

 

X. Παπαματθαιάκης

Χ. Τζαμπάζης

 Διπλ. Μηχανολογος Μηχανικός

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ:  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 3616/13-4-2018        

 

Κ.Α. : 61.00.0002

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

 

ΤΙΜΗ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

     €

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τεχνικό Προσωπικό 113 2,5 282,50Χ2=565,00 20,00 11.300,00
Διοικητικό Προσωπικό   32 0,4     12,80Χ2=25,60 20,00      512,00
Σύνολο Εργαζομένων 145 295,30 Χ2=590,60 20,00   11.812,00
ΦΠΑ 24%      2.834,88
ΣΥΝΟΛΟ    14.646,88

 

Ο παραπάνω ενδεικτικός προϋπολογισμός καθώς και οι ώρες απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίστηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα της ισχύουσας Νομοθεσίας και ειδικότερα το άρθρο 21, του Ν. 3850/2010 <<Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων>>.

Ηράκλειο Mάρτιος 2017

Εθεωρήθη

Ο Δ/ντής της ΔΕΥΑΗ

Ο Συντάκτης

 

 

 

X. Παπαματθαιάκης

Χ. Τζαμπάζης

 Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΕΡΓΟ:  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 3616/13-4-2018        

 

Κ.Α. :61.00.0002

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

CPV:71317210-8

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΩΡΑΣ  € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας  

145

590,60    
                                                       

                                                                                Φ.Π.Α 24%

                                                              

                                                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

……………………………

(Τόπος και Ημερομηνία)

      

Ο Προσφέρων

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο με σφραγίδα υπογραφόντων)

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018

 

     

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Pavlos Baritakis

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

             Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 05-04-2018 από τις πρώτες πρωινές ώρες ως το απόγευμα, λόγω επείγουσας επισκευής του τροφοδοτικού αγωγού Μαλίων θα δημιουργηθούν ανωμαλίες στην  ομαλή υδροδότηση των περιοχών :

-Κατσαμπάς

-Καρτερός

-Πρασσά

-Καλιθέα        

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό  11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810).

 

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Pavlos Baritakis

Η ΔΕΥΑΗ αποφασίζει τη θέσπιση των παρακάτω μέτρων, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης νερού, λόγω παρατεταμένης ξηρασίας – λειψυδρίας :

 

α)  Απαγόρευση ποτίσματος γκαζόν και πλήρωσης κολυμβητικών δεξαμενών από το δίκτυο ύδρευσης (εξαιρούνται οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις).

 

Το πότισμα των καλλωπιστικών φυτών επιτρέπεται με ποτιστήρι.

 

β) Απαγόρευση πλυσίματος αυτοκινήτων, αυλών, εξωστών, κοινοχρήστων χώρων με λάστιχο. Επιτρέπεται με πιεστικό ή ποτιστήρι.

 

Σε περίπτωση που εντοπιστούν δημότες οι οποίοι παραβιάζουν τα παραπάνω, θα επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €, ενώ σε περιπτώσεις επανάληψης θ’ αφαιρείται ο υδρομετρητής τους. Επανασύνδεση του υδρομετρητή θα γίνεται μετά την καταβολή του προστίμου και του τέλους επανασύνδεσης.

 

Για την εφαρμογή των ως άνω μέτρων, θα συνδράμει τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ενώ παράλληλα θα υπάρχει εκτεταμένη και συνεχής σχετική ενημέρωση των δημοτών μέσω των Μ.Μ.Ε.

 

γ) Για τη χρονική περίοδο από 01-05-2018 μέχρι 30-09-2018, αναστέλλεται η ισχύς του άρθρου 36 του Κανονισμού Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Η., που αφορά στις «Αφανείς Διαρροές Εσωτερικών Εγκαταστάσεων».

 

Καλούνται οι δημότες να ελέγξουν τις εσωτερικές εγκαταστάσεις και τις δεξαμενές τους, ως προς τη στεγανότητα, τις διατάξεις ελέγχου πλήρωσης (φλοτέρ) κ.λπ.

 

δ) Μετά από σχετική αίτηση του δημότη, προβλέπεται μείωση κατά 5% της τιμής ανά mνερού, εφ’ όσον η κατανάλωση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, δηλ. από 01-05 έως 30-09, μειωθεί κατά 10% τουλάχιστον.

Αντιθέτως, σε περίπτωση αύξησης της κατανάλωσης που θα υπερβαίνει το 10%, θα επιβάλλεται  ισόποση αύξηση της τιμής ανά mνερού.

 

ε) Με σχετικό φυλλάδιο, το οποίο αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου με τους λογαριασμούς  ύδρευσης στους δημότες, επισημαίνονται πρακτικοί τρόποι εξοικονόμησης νερού :

 1. Διορθώνετε αμέσως τις βρύσες που στάζουν, τα καζανάκια που τρέχουν και γενικά όλες τις διαρροές που εντοπίζετε στις υδραυλικές σας εγκαταστάσεις.Θυμηθείτε, όσο ασήμαντο κι αν φαίνεται, 10 σταγόνες νερό το λεπτό ισοδυναμούν με 2 τόνους χαμένο νερό το χρόνο.
 2. Πλύνετε το αυτοκίνητό σας με σφουγγάρι και κουβά αντί με λάστιχο. Έτσι εξοικονομείτε έως και το 85% της ποσότητας του νερού.
 3. Καθαρίζετε τις αυλές, βεράντες, μπαλκόνια, πεζοδρόμια και γενικά όλους τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού σας με σκούπισμα και σφουγγάρισμα, χωρίς να χρησιμοποιείτε λάστιχο. Έτσι εξοικονομείτε έως 40 λίτρα νερού το λεπτό.
 4. Εγκαταστήστε τουαλέτα με καζανάκι ελεγχόμενης ροής. Εναλλακτικά, ρυθμίστε το φλοτέρ στο καζανάκι ή τοποθετήστε ένα τούβλο (ή μια πλαστική σακούλα). Θυμηθείτε, η τουαλέτα ευθύνεται για την περισσότερη κατανάλωση νερού κατ΄ άτομο καθημερινά. Με κάθε τράβηγμα στο καζανάκι χάνονται 10 λίτρα νερού.
 5. Προτιμήστε το σύντομο ντους αντί να γεμίζετε με νερό τη μπανιέρα σας. Εγκαταστήστε κεφαλή ντους χαμηλής κατανάλωσης νερού. Η εξοικονόμηση νερού μπορεί να είναι έως και 100 λίτρα.
 6. Ποτίζετε τα φυτά και τα λουλούδια του μπαλκονιού σας με ποτιστήρι, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, που η εξάτμιση είναι περιορισμένη και απαιτείται λιγότερη ποσότητα νερού.
 7. Μην αφήνετε τη βρύση ανοικτή όταν ξυρίζεστε ή όταν πλένετε τα δόντια σας. Θυμηθείτε, με τη βρύση ανοιχτή καταναλώνετε 15-20 λίτρα νερού, ενώ με προσεκτική χρήση χρειάζεστε λιγότερο από 3 λίτρα.
 8. Χρησιμοποιείτε τα πλυντήρια πιάτων και ρούχων όταν είναι γεμάτα και ρυθμίστε τα στο πιο οικονομικό πρόγραμμα. Έτσι εξοικονομείτε έως και 150 λίτρα νερού.
 9. Αντί να πλένετε τα πιάτα ή τα φρούτα και λαχανικά κάτω από τη βρύση που τρέχει, γεμίστε μία λεκάνη. Η εξοικονόμηση νερού που θα επιτύχετε μπορεί να είναι έως και 100 λίτρα.
 10. Κοιτάτε για ετικέτες τάξης χαμηλής κατανάλωσης νερού όταν αγοράζετε νέες ηλεκτρικές συσκευές.
 11. Εγκαταστήστε δεξαμενή βρόχινου νερού και συνδέστε το στον κήπο. Το βρόχινο νερό είναι ιδιαίτερα θρεπτικό για τα φυτά.

Προσέχετε τα παιδιά σας και μην τα αφήνετε να σπαταλούν νερό παίζοντας με ανοικτές τις βρύσες του σπιτιού σας. Ενημερώστε τους γύρω σας για τη σημασία της εξοικονόμησης του νερού.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ της ΔΔ2

Pavlos Baritakis

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ της ΔΔ2», εκτιμώμενης αξίας 59.648,29 € (χωρίς Φ.Π.Α.), (κάτω των ορίων).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία  έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ .

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 3/4/2018 στην ιστοσελίδα www.deyah.gr.

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως και την 13/4/2018.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα χορηγείται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ. Πληροφορίες στο τηλ. 2810 529374, FAX  επικοινωνίας 2810 263329, αρμόδιοι για επικοινωνία Χρυσή Πλευράκη και Καλλιόπη Τζαβλάκη.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του Ν. 4412/2016 με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.

H δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ και συγκεκριμένα στην αίθουσα «Αλέξανδρος Μακατούνης» στην οδό Κ. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά /  Ηράκλειο την  19/4/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00 π.μ., (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα είτε (γ) με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα μετα οριζόμενα στο άρθρο στο άρθρο 125 του Ν 4412/2016 (με ακέραιο ποσοστό έκπτωσης). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 44122016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.100,00 €, που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΗ και θα έχει  ισχύ τουλάχιστον έξι (6 ) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι ( 6) μήνες.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τυχόν ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται στη ΔΕΥΑΗ, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

 

 

 

Ηράκλειο 2/4/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της 

Δ.Ε.Υ.Α.Η.

Ιωάννης Ρασούλης

 

 

Σχετικά έγγραφα:

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Αγωγός τροφοδοσίας ΔΔ2

Περιληπτική Διακήρυξη Αγωγού τροφοδοσίας ΔΔ2

ΚΗΜΔΗΣ πρoκήρυξη

20180209-TEYD_v1.0_Αγωγός τροφοδοσίας ΔΔ2

 

[ΕΣΠΑ 2014 – 2020] ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ

Pavlos Baritakis

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Τίτλος πράξης : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ

κωδικός MIS5000313

άξονας Προτεραιότητας :2  του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020

χρηματοδοτική συνδρομή :  Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

συνολική δημόσια δαπάνη  : 1.282.187,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

σύντομη περιγραφή :

Η Πράξη περιλαμβάνει την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στον οικισμό Αγ. Σύλλα και τα απαραίτητα για τη λειτουργία της έργα

Συγκεριμένα,  περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους εργασίες :

1.Κατασκευή εξωτερικών – κεντρικών αποχετευτικών δικτύων (βαρυτικών και καταθλιπτικών  συνολικού μήκους περίπου 3,20 χιλιόμετρα) για την διοχέτευση των λυμάτων του οικισμού, στο γήπεδο της Ε.Ε.Λ.

2.Κατασκευή της νέας Σηπτικής Δεξαμενής – Αντλιοστασίου  (θα δέχεται τα λύματα από το 40% του οικισμού του Αγίου Σύλλα)

3.Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στα δυτικά του οικισμού, με το σύστημα επεξεργασίας σε compact μονάδες προσκολλημένης βιομάζας, για την εξυπηρέτηση 1.000 Ισοδύναμων Κατοίκων. Η Ε.Ε.Λ. θα περιλαμβάνει πρωτοβάθμια καθίζηση σε σηπτική δεξαμενή, compact σύστημα προσκολλημένης βιομάζας (ή ισοδύναμο), απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία και δεξαμενή αποθήκευσης – άντλησης της εκροής προς την περιοχή άρδευσης. Ακόμα θα περιλαμβάνει H/Z για την ενεργειακή αυτονομία της μονάδας, καθώς και όλες οι εργασίες για την διαμόρφωση του γηπέδου της Ε.Ε.Λ.

4.Κατασκευή των δικτύων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων από την Ε.Ε.Λ. έως την περιοχή διάθεσης-άρδευσης αγροτεμαχίων, καθώς και την περιοχή εναλλακτικής διάθεσης στα πρανή ρέματος στα δυτικά της Ε.Ε.Λ.

 1. Σύνδεση των εγκαταστάσεων με το δικτύο της Δ.Ε.Η.

στόχοι – αποτελέσματα

 • Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής  χρήσης των πόρων (ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 06)
 • Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις  (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6b)
 • Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα (ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10)

 

υλοποίηση Πράξης

Η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει τέσσερα Υποέργα :

 • ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Περιλαμβάνει την κατασκευή της Ε.Ε.Λ. και των βοηθητικών εγκαταστάσεών της (δεξαμενές, σύστημα βιολογικής επεξεργασίας, Η/Μ έργα, οικίσκο, σύστημα απόσμησης, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, 10ετή συντήρηση – λειτουργία).
 • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικών – κεντρικών αποχετευτικών δικτύων για την διοχέτευση των λυμάτων του οικισμού, στο γήπεδο της Ε.Ε.Λ. και δίκτυο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στην περιοχή άρδευσης και την περιοχή εναλλακτικής διάθεσης.

Έχει υπογραφεί η με αρ. πρωτ. 7872/23-8-2017 σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 188.137,25 €  ( χωρίς Φ.Π.Α. ), με την ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ Α.Ε.

Το έργο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 50%.

 • ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» Περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό έλεγχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εκσκαφών των αγωγών, της ΣΔ- Α/Σ και της ΕΕΛ

Έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και η με αρ. πρωτ. YΠΠOΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ51/1876/1144/79/42 Απόφαση Αυτεπιστασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το υποέργο υλοποιείται

 • ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ» Περιλαμβάνει τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με το δικτύο της Δ.Ε.Η.

 

Σχετικά έγγραφα:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 ΑΓ ΣΥΛΛΑ

Αποφαση ενταξης ΑΓ ΣΥΛΛΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΑΓ ΣΥΛΛΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ Αγ Σύλλας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΑΓ ΣΥΛΛΑ

1 2 3 12