Εργασίες Συντήρησης των λεπτοκοσκίνων στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων “MBR”

Pavlos Baritakis

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:6941/26-07-2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

Εργασίες Συντήρησης των λεπτοκοσκίνων στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων “MBR

     

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τις «Εργασίες Συντήρησης των λεπτοκοσκίνων στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων “MBR», προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων χιλιάδων  ευρώ ( 14.000,00 ), άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV: 42100000-0.

 

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ:6940/26-07-2017 και της απόφασης 142/2017 με ΑΔΑ:7ΦΚ2ΟΡΙΗ-ΥΙΨ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

 

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

8 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού.

 

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
 4. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006 και όπως αυτές τυχόν τροποποιηθούν.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

Νικόλαος   Φακουρέλης

 

 

Σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΕΠΤΟΚΟΣΚΙΝΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΠΤΟΚΟΣΚΙΝΩΝ

 

ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

Dimitris Papadakis

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών, με τίτλο «Χρήση βυτιοφόρων για τον καθαρισμό των Αντλιοστασίων Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ και των Μικρών Βιολογικών Καθαρισμών», προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων (57.000,00) ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) ή του Ν. 4412/2016 και πέντε ημέρες από την τελευταία δημοσίευση . Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ www.deyah.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 02/08/2017 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην αίθουσα «Αλέξανδρος Μακατούνης», στο κτίριο του Βιολογικού  Καθαρισμού Ηρακλείου, Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά, με αρχική ώρα υποβολής  των προσφορών την 10:00 π.μ. και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:30 π.μ.

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού. Οι ποσότητες και η αξία των ζητούμενων υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

Εργασίες

C.P.V:90500000-2

Ώρες απασχόλησης

ή

πλήρης κύκλος καθαρισμού

Τιμή ανά ώρα

 ή

πλήρης κύκλος καθαρισμού

Σύνολο
Υπηρεσίες μόνο από τα βυτιοφόρα οχήματα 1.200(ώρες) 30,00 36.000,00
   Υπηρεσίες για τον πλήρη καθαρισμό των    Αντλιοστασίων Λυμάτων 6 (πλήρεις «κύκλοι» καθαρισμών) 3.500,00 (ανά «κύκλο» καθαρισμού) 21.000,00
Σύνολο 57.000,00
ΦΠΑ 24% 13.680,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 70.680,00

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η.

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

Dimitris Papadakis

                                                                                                     ΑΔΑ: 6Φ4ΝΟΡΙΗ-ΡΝ4

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                              Ηράκλειο 19-07-2017    

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ. 6616/19-07-2017                             

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

                                                               Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ»

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Α,Β,Γ) που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Α. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ »( Υποχλωριώδες Νάτριο περιεκτικότητας 14-16% σε ενεργό χλώριο με CPV:24312200-0, Υδροξείδιο του Νατρίου περιεκτικότητας 50% w/v με CPV:24311520-8,  Θειικό οξύ περιεκτικότητας 50% w/v με CPV:24311411-1), συνολικού ποσού 282.300,00€ προ Φ.Π.Α και 350.052,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Β. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ »( Κιτρικό οξύ περιεκτικότητας 50% w/v με CPV:24000000-4 )ποσού 15.000,00€ προ Φ.Π.Α και 18.600,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Γ. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ »(  Υποχλωριώδες Ασβέστιο στερεό 60-80% σε ταμπλέτες των 300 γραμ. η κάθε μία τουλάχιστον, με CPV:24312200-6)Κιτρικό οξύ περιεκτικότητας 50% w/v με CPV:24000000-4 )ποσού 45.600,00€ προ Φ.Π.Α και 56.544,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό στον οποίο συμμετέχουν.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:7ΧΔΕΟΡΙΗ-4ΑΩ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο: 19/07/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΗ 19/07/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 20/07/2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:21/07 /2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 16/08/2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/08 /2017 ημέρα Δευτέρα ώρα : 10:00 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνική Προσφορά ,  κ. Μ. Κουμάκη, Τηλέφωνο 2810-529404 Email:[email protected] και για λοιπά Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ. Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του 3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και ν.3801/2009 άρθρο 46.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

 

    Νικόλαος Φακουρέλης

 

Δημοσιεύσεις

 1. Ημερήσια Ηρακλείου «ΠΑΤΡΙΣ»
 2. Εβδομαδιαία Ν. Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ»
 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΛΟΓΟΣ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Dimitris Papadakis

                                                                                                                                ΑΔΑ: 7Ι1ΟΟΡΙΗ-Υ62

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                      Ηράκλειο  18-7-2017     

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.6580/18-7-2017          

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

 

Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις,

«Υπηρεσίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών των Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης  »   

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Ομάδα Α, Ομάδα Β1,Β2, Β3, Ομάδα Β4, Β5,Ομάδα Β6, Ομάδα Γ, Ομάδα Δ, Ομάδα Ε) που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

 1. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Α (Α1,Α2,Α3) «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ PLEUGER (FLOWPAP» ποσού 65.000,00 € προ Φ.Π.Α και 80.600,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV: 50511100-1.
 2. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Β (Β1,Β2,Β3) «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ PLEUGER» ποσού 20.000,00€ προ Φ.Π.Α και 24.800,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV: 50511100-1.
 3. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Β (Β4,Β5) «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ FRANKLIN» ποσού 20.000,00€ προ Φ.Π.Α και 24.800,00€ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με C.P.V: 50511100-1.
 4. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Β (Β6) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ» ποσού 70.000,00€ προ Φ.Π.Α και 86.800,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV: 50511100-1.
 5. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Γ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΛΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» ποσού 30.000,00€ προ Φ.Π.Α και 37.200,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV: 50511100-1.
 6. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Δ «ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» ποσού 5.000,00€ προ Φ.Π.Α και 6.200,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV: 50511100-1.
 7. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Ε«ΚΑΛΩΔΙΑ» ποσού 10.000,00€ προ ΦΠΑ και 12.400,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV:50511100-1.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό στον οποίο συμμετέχουν.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:7ΧΔΕΟΡΙΗ-4ΑΩ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ  18/07/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο site της ΔΕΥΑΗ 19-07-2017

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 19/07/2017

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:21/07/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 16/08/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/08/2017 ημέρα Δευτέρα, ώρα : 10:00 π.μ  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνική Προσφορά,  κ. Χ. Τζαμπάζη, Τηλέφωνο 2810-529402 Email:[email protected] και για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

  Νικόλαος Φακουρέλης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

Dimitris Papadakis

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                   αρ.πρωτ:    6177/6-7-2017

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

           HΡΑΚΛΕΙΟΥ

         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΩΝ «ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Ηρακλείου με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η. που βρίσκεται στο Ηράκλειο  Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ. 71500, με Α.Φ.Μ. 090030037 και Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, σε εφαρμογή  των διατάξεων  του άρθρου 118 του Ν. 4412/8-8-2016, προτίθεται να αναθέσει την ανωτέρω υπηρεσία, μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά  προϋπολογισμού  15.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

 Στοιχεία της προσφοράς 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την  ΔΕΥΤΕΡΑ  17/07/2017, πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς να μην έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

 Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας, αριθμητικώς και ολογράφως.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν:

α. Σχετική άδεια μεταφοράς της λυματολάσπης, η οποία θα έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο.

β. Σχετική άδεια από τον ΕΣΔΑΚ δια της οποίας θα σας επιτρέπετai να εναποθέτετε την αφυδατωμένη λυματολάσπη στο ΧΥΤΑ των Πέρα Γαλήνων.

γ. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι:

1 Η  φόρτωση των μεταφορικών μέσων θα γίνεται είτε από τα υπόστεγα του Βιολογικού Καθαρισμού, όπου καταλήγουν οι κοχλιομεταφορείς της αφυδατωμένης λυματολάσπης , είτε από συγκεκριμένο υπαίθριο χώρο , όπου θα εναποτίθεται  προσωρινά η αφυδατωμένη λυματολάσπη .

Στη δεύτερη περίπτωση, η φόρτωση των μεταφορικών μέσων του θα γίνεται με μηχανήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

 1. Ότι εάν χρειαστεί θα εγκαταστήσετε πρόσθετο εξοπλισμό, που θα εξυπηρετεί την φόρτωση των δικών σας μέσων και θα γίνει με δικά σας έξοδα και υπό την εποπτεία και έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

3 .Οποιαδήποτε ζημιά προξενήσετε σε εγκαταστάσεις  – μηχανήματα κλπ. της Επιχείρησης οφείλετε να  αποκατασταθούν άμεσα.

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τα ανωτέρω θα απορρίπτεται.

Η Αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΗ. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον   συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση.

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει  τον

Κ.Α 64.97.0000 προϋπολογισμού του 2017 με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ». 

Διάρκεια σύμβασης

Η μεταφορά της λυματολάσπης θα μεταφέρεται σε συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα του Βιολογικού Καθαρισμού και θα έχει χρονική διάρκεια περίπου έξι μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529400 (κύριο  Χαρ. Παπαδογιάννη).

                                                                                                                                 Ηράκλειο 6-7-2017.

 

 Ο Γενικός Δ/ντής                                                                                                Ο Συντάκτης

                                                                                                   

Χ. Παπαματθαιάκης                                                                                     Χ.Παπαδογιάννης  

                                                                                                                                                 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

 

K. A. : 64.97.0000

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
1 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΩΝ «ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ» 1.000,00 15,00€/tn 15.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00
+ Φ.Π.Α. 24% 3.600,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.600,00

 

Εθεωρήθη Ηράκλειο 6/7/2017
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
Χ. Παπαματθαιάκης                Χ. Παπαδογιάννης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

 

K. A. : 64.97.0000

 

   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
1 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΩΝ «ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ» 1.000          €/tn
  ΣΥΝΟΛΟ  
+ Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ηράκλειο ……………../2017

Ο Προσφέρων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 2017

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΗ

Pavlos Baritakis

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), διακηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΗ», εκτιμώμενης αξίας 59.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), (κάτω των ορίων).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία  έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ .

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 7/7/2017 στην ιστοσελίδα www.deyah.gr.

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως και την 21/7/2017

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα χορηγείται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ. Πληροφορίες στο τηλ. 2810 529385, FAX  επικοινωνίας 2810 263329, αρμόδιοι για επικοινωνία Γιωρ. Κωνσταντακόπουλος και Καλλιόπη Τζαβλάκη.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του Ν. 4412/2016 με τις  προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου Ι.

H δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ και συγκεκριμένα στην αίθουσα «Αλέξανδρος Μακατούνης» στην οδό Κ. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά /  Ηράκλειο την 25/7/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα είτε (γ) με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα μετα οριζόμενα στο άρθρο στο άρθρο 125 του Ν 4412/2016 (με ακέραιο ποσοστό έκπτωσης). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 44122016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.100,00 €, που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΗ και θα έχει  ισχύ τουλάχιστον έξι (6 ) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι ( 6) μήνες.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τυχόν ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται στη ΔΕΥΑΗ, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

 

 

 

                                                                     Ηράκλειο 6/7/2017

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της 

Δ.Ε.Υ.Α.Η.

                                

Νικ. Φακουρέλης

 

Σχετικά έγγραφα :

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Περιληπτική Διακήρυξη Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

ΣΧΕΔΙΑ

ΤΕΥΔ_Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/7/2017

Pavlos Baritakis

Ηράκλειο 5/7/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το τελευταίο διάστημα που οι θερμοκρασίες ήταν ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή,  παρατηρήθηκαν επαναλαμβανόμενα φαινόμενα προβληματικής υδροδότησης σε συγκεκριμένα προάστια  του Δήμου Ηρακλείου.

Στις Βασιλειές, στην Σύλαμο,στον Αγ. Βλάση, στον Μαραθίτη, στην Φορτέτσα, στον Άγιο Ιωάννη Κνωσσού και στα υψηλά σημεία των Μεσαμπελιών τα προβλήματα οφείλονταν  στην αυξημένη κατανάλωση για την άρδευση (μεγάλοι κήποι με υψηλές απαιτήσεις σε νερό, μικρές αστικές καλλιέργειες, κ.λ.π) με αποτέλεσμα οι ποσότητες που αντλούνταν από την υδροληψία που τροφοδοτεί εκείνες τις περιοχές αν και παρέμεναν σταθερές, το διάστημα εκείνο δεν επαρκούσαν.

Και στις προαναφερόμενες αλλά και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ακόμη και σήμερα πολύ μικρότερα προβλήματα,  αυτά  αντιμετωπίζονται με την λύση του παρελθόντος δηλαδή την εκ περιτροπής υδροδότηση, που δυστυχώς αναγκαζόμαστε να επαναφέρουμε  εξ αιτίας και της μειωμένης τροφοδοσίας από το φράγμα του Αποσελέμη.

Κατανοούμε ότι το πρόβλημα σε κάποιες περιπτώσεις ήταν πολύ οξυμένο το οποίο σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που προηγήθηκαν το έκαναν δυσβάσταχτο.

Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουν οι δημότες μας, είναι ότι η ΔΕΥΑΗ κατέβαλε και καταβάλει τις μέγιστες των δυνατοτήτων της, είναι σε διαρκή επιφυλακή ώστε αφενός να αντιμετωπίσει αυτές τις έκτακτες καταστάσεις που οφείλονται σε παθογένειες πολλών δεκαετιών και ταυτόχρονα να διασφαλίσει  καινούργιες υδροληψίες που θα καλύπτουν τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των δημοτών σε νερό.

Στην παρούσα χρονική στιγμή  για να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα παρακαλούμε όλους τους δημότες και ιδιαίτερα αυτούς που κατοικούν στις προαναφερόμενες περιοχές για την όσο γίνεται πιο ορθολογική διαχείριση του νερού με απόλυτη προτεραιότητα στην κάλυψη των υδρευτικών τους αναγκών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2016

Dimitris Papadakis
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «Προμήθεια οργάνων και μέσων προστασίας εργαζομένων ΔΕΥΑΗ – έτους 2016»
  K.A.    : 14.09.00.01

                                                            Αρ. πρωτ: 5875/29-6- 2017                                                                    

                                                          

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, προκηρύσσει την «Προμήθεια Οργάνων και Μέσων Προστασίας Εργαζομένων – έτους 2016», ως προς τον A΄ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ .

  Η προμήθεια θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση, μετά από Τεχνική Αξιολόγηση, με τις ίδιες Τεχνικές Προδιαγραφές και με τα ποσά του Α΄ Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, όπως αυτά έχουν ψηφιστεί με την 132/2017 απόφαση  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.  

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό επάγγελμα.

Φάκελος Προσφοράς κατατίθεται σφραγισμένος, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ που βρίσκεται στην οδό Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά, έως και την

Παρασκευή 14 Ιουλίου  2017 ημέρα λήξης  επιδόσεως προσφορών.

Προϋπολογισμός προμήθειας

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την  προμήθεια έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, στο ποσό των ένδεκα    χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (11.880,00)  (άνευ ΦΠΑ).

Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος, οφείλουν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού η Εμπορικού Επιμελητηρίου, που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου ότι είναι εγγεγραμμένος σ’ αυτό και ενήμερος και τα εξής δικαιολογητικά:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 • Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ,  για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική απόφαση.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους  και τις Τεχνικές Προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του αποτελέσματος μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε και η έλλειψη ή το σοβαρό λάθος έστω και σε ένα απ’ αυτά αποκλείει τον διαγωνιζόμενο.
Β. Υποβολή τεύχους Τεχνικής Περιγραφής.

Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών στο οποίο να δίδεται σαφής περιγραφή των προσφερομένων ειδών.

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές θ’ απορρίπτεται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ. 

   Γ. Υποβολή οικονομικής προσφοράς.

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα  oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυσσομένων ειδών του προϋπολογισμού. Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς, συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στην προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,  εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου  της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου  των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία.

Τρόπος διενέργειας.

Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει:

1) Tα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  και σε χωριστό φάκελο την Οικονομική προσφορά.

2)  Η επιτροπή παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα ελέγχει και κάνει αποδεκτούς όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Μετά την Τεχνική Αξιολόγηση προχωρεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

       Κρίση αποτελέσματος

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος με γνωμοδότησή της προς το Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 50% ή για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 30% που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.

   Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης

 1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η ΔΕΥΑ Ηρακλείου δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.
 2. Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
 3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

 1. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα προσφερόμενα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
 3. Η παραλαβή των προσφερόμενων ειδών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016.
 4. Η παραλαβή των παρεχόμενων προμηθειών, γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, ως οργανωτική μονάδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

α)    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

β)      Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

γ)      Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών προμηθειών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον Κ.Α.14.09.00.01 του προϋπολογισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ».

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης καλής εκτέλεσης των υπό προμήθεια ειδών θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής τους από την επιτροπή.

Κατά το χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται με δική του δαπάνη να αντικαθιστά κάθε είδος που θα παρουσιάσει πρόβλημα  λόγω κακής ποιότητας. Ο χρόνος εγγύησης,  δεν δύναται να είναι μικρότερος των έξι μηνών.

Γλώσσα

Οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελληνική Γλώσσα και θα ισχύουν κατ’ ελάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

Κανόνες Δημοσιότητας της Πρόσκλησης – Κρατήσεις

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Πρόσκλησης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
 3. Όλα τα έγγραφα της παρούσης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
 4. Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

 

Ηράκλειο    Ιούνιος   2017
Ο  Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

ΝIΚΟΛΑΟΣ ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ

Dimitris Papadakis

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                αρ.πρωτ.    5963/03-07-2017

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

« ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ, έτους 2017»

προϋπολογισμού  5.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

 

  Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης έως την Τρίτη  11 Ιουλίου  2017, πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναφέρετε ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση ή ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 1. ότι έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 2. ότι διαθέτετε Άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδοθείσα από το αρμόδιο υπουργείο.
 3. ότι είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 4. ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.
 5. ότι συμφωνείται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας για την «Εφαρμογή του Κατσαριδοκτόνου».

 Β. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  συμπληρωμένο το τιμολόγιο προσφοράς.

Γ. Υποβολή τεύχους ειδικών  προδιαγραφών.

Με την προσφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν

 1. Σχετική άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας και

2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι η εταιρεία τους

– εκδίδει τα κατάλληλα πιστοποιητικά για την εφαρμογή κατσαριδοκτόνου.

– χρησιμοποιεί σκευάσματα (κατσαριδοκτόνο), αρμοδίως εγκεκριμένα και δίνει τους αριθμούς έγκρισης τους.

-πρόγραμμα εργασιών για τους ψεκασμούς που θα εκτελέσει σε σημεία (κυρίως σε σχάρες) που θα της υποδεικνύονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΗ.

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών ή συνοδεύεται από τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς βεβαιώσεις θ’ απορρίπτεται.

Εκτέλεση εργασιών

Οι  ψεκασμοί  σε δώδεκα χιλιάδες εσχάρες του Αποχετευτικού Δικτύου της πόλης θα πραγματοποιηθούν με την επίβλεψη του Τμήματος Αποχέτευσης και θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ και στο τηλέφωνο 2810 – 529401 (κ. Χ. Παπαδογιάννη) και στο Τμήμα Προμηθειών τηλ.2810-529379   (κ. Αμανάκη  Γ).                                                                         

Εθεωρήθη Ηράκλειο 03-07-2017
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
 

Χ. Παπαματθαιάκης

 

Χ. Παπαδογιάννης
   

 

 

 

Έργο:

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

K. A. : 64.00.0012

54.00.6024

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ

 

 • Η εφαρμογή του κατσαριδοκτόνου αφορά όλο το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΗ, δηλαδή και την πόλη του Ηρακλείου και τους τοπικούς οικισμούς, που περιλαμβάνονται στον ομώνυμο Δήμο.

 

 • Η εφαρμογή θα γίνει σε όλες τις εσχάρες του δικτύου,( περίπου 12 χιλιάδες), χωρίς καμία εξαίρεση.

 

 • Το κατσαριδοκτόνο θα είναι εγκεκριμένο από το αρμόδιο Υπουργείο και θα κατατεθεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας του.

 

 • Στο κατσαριοδοκτόνο θα προστίθεται και αβλαβής χρωστική ουσία, που θα επιτρέπει τον ευχερή έλεγχο των σημείων ψεκασμού ή θα χρησιμοποιηθεί άλλος ισοδύναμος τρόπος, ο οποίος θα είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία.

 

 • Η εφαρμογή του κατσαριδοκτόνου σε κάθε εσχάρα θα γίνεται σχολαστικά με ψεκασμό όλης της περιμέτρου της κάθε εσχάρας, με τρόπο που θα καλύπτει και την εξωτερική ζώνη της εσχάρας και το σύνολο της εσωτερικής της επιφάνειας.

 

 • Η πρώτη εφαρμογή του κατσαριδοκτόνου, που θα αφορά το σύνολο του αποχετευτικού δικτύου, θα γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμβάσεως.

 

 • Ο δεύτερος ψεκασμός, που θα αφορά το 20% του συνόλου των εσχαρών, θα γίνει εντός 3μήνου από την πρώτη εφαρμογή και σε επιλεγμένες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
 •  Προκειμένου να εξοφληθεί το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, θα κατατεθεί και κατάλογος, όπου θα περιλαμβάνεται το πλήθος των εσχαρών που ψεκάστηκαν, κατανεμημένα στις οδούς του Δήμου.

Δηλαδή, δίπλα σε κάθε οδό θα αναγράφεται το πλήθος των εσχαρών και η ημερομηνία εφαρμογής του κατσαριδοκτόνου. Στους τοπικούς Οικισμούς αρκεί η αναγραφή του πλήθους των εσχαρών στο σύνολο του Οικισμού.

Εθεωρήθη Ηράκλειο 12-6-2017
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
Χ. Παπαματθαιάκης

 

 

 

Χ.Παπαδογιάννης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ

K. A. : 64.00.0012

54.00.6024

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(σημεία)

ΣΥΝΟΛΟ
1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ 0,42 12.000 5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00
+ Φ.Π.Α. 24% 1.200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   6.200,00

 

Εθεωρήθη Ηράκλειο 12-6-2017
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Συντάξας
 
Χ. Παπαματθαιάκης                Χ.Παπαδογιάννης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

Έργο:

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ

K. A. : 64.00.0012

54.00.6024

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(σημείο)

ΣΥΝΟΛΟ
1  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ

12.000
ΣΥΝΟΛΟ
+ Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Ηράκλειο        /     / 2017

 

Ο Προσφέρων

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ

1 2 3 6