ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΦΑΚΕΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

Dimitris Papadakis
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

Προμήθεια εντύπων – φακέλων, για την έκδοση των λογαριασμών  της ΔΕΥΑΗ

     

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:7579/19-7-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια εντύπων – φακέλων, για την έκδοση των λογαριασμών  της ΔΕΥΑΗ», χρονικής διάρκειας δύο ετών, προϋπολογισμού δέκα επτά  χιλιάδων  πενήντα (17.050,00) ευρώ, με κωδικό CPV: 30199710-0 φάκελοι και 22820000-4 έντυπα.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει ανά προϋπολογισμό, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ:7575/19-7- 2018 και της απόφασης 268/2018 με ΑΔΑ:ΨΝΝΞΟΡΙΗ-644 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

31 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9:00 π.μ έως 9:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλειου: www.deyah.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
 4. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 του Ν. 3463/2006 και του Ν.4483/2017 και όπως αυτές τυχόν τροποποιηθούν.

                                                                                                Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

                                                                                                  Ιωάννης   Ρασούλης

 

 

Προς Εφημερίδες:

 1. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ.
 2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗ Β ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Dimitris Papadakis

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                          Αρ.Πρωτ: 7500 / 18-7-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

         HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΤΗ Β ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»,

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων  (19.900,00) ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.0168 με τίτλο «Καθαρισμός και Επισκευή Αναερόβιων Χωνευτών» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Δευτέρα  30/7/2018, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4.  είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι από την ημερομηνία ανάθεσης  των υπηρεσιών θα  ολοκληρωθούν εντός είκοσι πέντε εργασίμων ημερών.

 Γ. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

Το ποσό θα αναγράφεται και ολογράφως.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΗ, αρμόδιος για επικοινωνία κ. Χαράλαμπος Παπαδογιάννης, τηλέφωνο 2810 529401,2810 529406 ,6977 702679

 

           Ο Γεν. Δ/ντης

 

        Χ. Παπαματθαιάκης

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΤΗ Β ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗ Β ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

Οι εργασίες, που θα γίνουν για την επισκευή του χωνευτή Β, στο χώρο του λεβητοστασίου  και στις σωληνογραμμές του βιοαερίου, καθώς και στην ταινιοφιλτρόπρεσσα «Kruger 1500E», είναι ως εξής :

α) Επισκευή χωνευτή Β

α.1) Αποξήλωση του μεταλλικού θόλου (καμπάνα) του χωνευτή μαζί με το σύστημα ανάμιξης της ιλύος εντός του χωνευτή, ανοξείδωτο μεταλλικό άξονα μήκους 15 μέτρων περίπου, που είναι συνδεδεμένος με δύο πτερύγια αναδεύσεως  ανοξείδοτα, διαμέτρου 3 μέτρων.

α.2) Επισκευή ηλεκτρομηχανολογική του μεταλλικού θόλου, του συστήματος στήριξης του άξονα ανάμιξης και του ηλεκτρομειωτήρα, που κινεί τον άξονα με τα πτερύγια ανάδευσης.

α.3) Επανατοποθέτηση του μεταλλικού θόλου και όλου του μηχανισμού ανάμιξης στη θέση του, με αντικατάσταση των κοχλιών με νέους ανοξείδωτους και ελαστικών παρεμβυσμάτων, όπου απαιτείται.

α.4) Θέση σε κανονική (αυτόματη) λειτουργία του μηχανισμού ανάμιξης.

β) Αντικατάσταση κυκλοφορητή ζεστού νερού και ηλεκτροβανών βιοαερίου

β.1) Αντικατάσταση του διπλού κυκλοφορητή ζεστού νερού, ο οποίος μεταφέρει το ζεστό νερό των μηχανών συμπαραγωγής (Η/Ζ) στο λεβητοστάσιο.

β.2) Αντικατάσταση των τεσσάρων  ηλεκτρομαγνητικών βανών βιοαερίου, που βρίσκονται στην κεφαλή των καυστήρων του λεβητοστασίου.

β.3) Αντικατάσταση της  ηλεκτρομαγνητικής βάνας βιοαερίου, που βρίσκεται στη σωληνογραμμή τροφοδοσίας με βιοαέριο των δύο καυστήρων και της ηλεκτρομαγνητικής βάνας, που βρίσκεται στη σωληνογραμμή  τροφοδοσίας του πυρσού καύσεως του βιοαερίου.

β.4) Θέση σε κανονική (αυτόματη) λειτουργία του κυκλοφορητή και των ηλεκτρομαγνητικών βανών.

β.5) Έλεγχος και επισκευή της θερμομόνωσης των εναλλακτών θερμότητας εντός του λεβητοστασίου.

γ) Επαναλειτουργία της ταινιοφιλτρόπρεσσας «Kruger 1500E»

γ.1) Έλεγχος και επισκευή των ηλεκτρικών στοιχείων της πρέσσας.

γ.2) Έλεγχος και επισκευή των μηχανολογικών στοιχείων της πρέσσας.

γ.3) Θέση σε κανονική (αυτόματη) λειτουργία της πρέσσας.

Διευκρινίζεται ότι :

 1. Τα κάθε είδους υλικά και εξαρτήματα, καθώς και τα ανυψωτικά μηχανήματα, που θα απαιτηθούν για τις παραπάνω εργασίες, θα παρασχεθούν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η.
 2. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, πρέπει να επισκεφθεί επί τόπου, επί ποινή αποκλεισμού, τα σημεία των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού, όπου θα γίνουν οι περιγραφόμενες εργασίες και να ενημερωθεί από το προς τούτο αρμόδιο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Αυτό θα αποδεικνύεται με έγγραφη σχετική βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Η.
 3. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει σε κανονική (αυτόματη) λειτουργία όλα τα παραπάνω μηχανήματα και διατάξεις. Χωρίς τη σχετική βεβαίωση των επιβλεπόντων δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή του.

 

              Ηράκλειο 18 Ιουλίου 2018
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής

 

                  Ο Συντάκτης
   
Χ.Παπαματθαιάκης                  

               Χ. Παπαδογιάννης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΤΗ Β ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας

CPV : 42419900-0

Ποσότητα Τιμή μονάδας

 

Σύνολο
1 Επισκευή Χωνευτή Β και άλλων μηχανημάτων 1 Υπηρεσία 19.900,00 19.900,00
                        Σύνολο     19.900,00
                        Φ.Π.Α 24%     4.776,00
                 Γενικό Σύνολο     24.676,00

 

              Ηράκλειο 18 Ιουλίου 2018
       Εθεωρήθη  
 Ο Γενικός Δ/ντής

 

                  Ο Συντάκτης
   
Χ.Παπαματθαιάκης                  

               Χ. Παπαδογιάννης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΤΗ Β ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας

CPV : 42419900-0

Ποσότητα Τιμή μονάδας

 

Σύνολο
1 Επισκευή Χωνευτή Β και άλλων μηχανημάτων 1 Υπηρεσία    
                        Σύνολο      
                        Φ.Π.Α 24%      
                 Γενικό Σύνολο      

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

………………/ …… / 2018

                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗ Β ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ

Dimitris Papadakis
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

«Μεταφορά Χρημάτων και Αξιών»

 

     

ΑΡ.ΠΡΩΤ.  7524/18-7-2018

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Μεταφορά Χρημάτων και Αξιών», προϋπολογισμού δέκα οκτώ  χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, χρονικής διάρκειας 2 ετών,  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016.

 • Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 6164/18-6-2018 και της απόφασης 235/2018 (ΑΔΑ:ΩΑΡΒΟΡΙΗ-9ΚΛ) του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης Της με αριθμό 283/2018 με ΑΔΑ: 6ΣΖΕΟΡΙΗ-ΧΡ5 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, περί επανάληψης της διενέργειας του διαγωνισμού, με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης που έχουν ψηφιστεί με την 235/2018 απόφαση.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

30 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 9:00 π.μ έως 9:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του  ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
 4. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές, δημοσιεύσεις, κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από την πρώτη πληρωμή του.
 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

                                                                                                Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

                                                                                                  Ιωάννης Ρασούλης

 

 

Προς Εφημερίδες:

 1. ΠΑΤΡΙΣ.
 2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Dimitris Papadakis

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                          Αρ. Πρωτ: 7470/17-7-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

  Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  ½΄΄ και 1΄΄».

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ και θα βαρύνει τους Κ.Α. 12.07.0005 με τίτλο «Προμήθεια υδρομετρητών Δ.Ε. Τεμένους», με ποσό 5.000,00 ευρώ, Κ.Α. 12.07.0006 με τίτλο «Προμήθεια υδρομετρητών Δ.Ε. Παλιανής», με ποσό 5.000,00 ευρώ, Κ.Α. 12.07.0007 με τίτλο «Προμήθεια υδρομετρητών Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού » με ποσό 5.000,00 ευρώ και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» με ποσό 3.600,00 ευρώ του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Τρίτη 24/07/2018, σύμφωνα με τα ζητούμενα που επισυνάπτονται.

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4. είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης θα παραδοθούν στη ΔΕΥΑΗ οι υδρομετρητές.

Γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι οι προσφερόμενοι υδρομετρητές πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

 Δ. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

Το ποσό θα αναγράφεται και ολογράφως.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  κ. Γ. Αμανάκη τηλέφωνο 2810-529379.

           Ο Γεν. Δ/ντης

        Χ. Παπαματθαιάκης

 

  TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1΄΄

 

 ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΙ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ  1΄΄ (DN 25 mm ,L =260 mm )

 1. Γενικά

1.1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια υδρομετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υδρομετρητές που συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε. ή τη νεότερη MID 2014/32/E.E., υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο κατασκευής φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία .Συγκεκριμένα οι υδρομετρητές πρέπει είναι ταχυμετρικοί, πολλαπλής ριπής ξηρού ή υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ‘’ελαίου’’, ο μετρητικός μηχανισμός δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το προς μέτρηση υγρό και να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα :

Ονομαστική διατομή υδρομετρητή DN25 (1’’)
Μήκος L=260mm
Κλάση Ακρίβειας R160
Ονομαστική Παροχή Q3= 6,3 – 10 m3/h
Σχέση Q2/Q1 1,6
Σχέση Q4/Q3 1,25
Κλάση θερμοκρασίας T50
Κλάση πίεσης MAP 16
Κλάση απώλειας πίεσης στην Q3 ΔP≤63
Παροχή Έναρξης Καταγραφής ≤15 lt/h

1.2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υδρομετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα.

1.3. Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι υδρομετρητές θα είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα κατασκευής ISO 4064 ή το νεότερο ΕΝ 14154:2005.

 1. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά

2.1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να περιγράφουν ξεκάθαρα στις προσφορές τους τα πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά του υδρομετρητή. Ειδικά για την παροχή έναρξης καταγραφής, είναι επιθυμητή η μικρότερη δυνατή σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Η επαλήθευση των αναφερόμενων μετρολογικών χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, εάν κριθεί σκόπιμο από την υπηρεσία, σε διαπιστευμένο από ανεξάρτητο φορέα, εργαστήριο υδρομετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης, επιλογής της υπηρεσίας. Η μη επαλήθευση των δηλωμένων στην προσφορά μετρολογικών χαρακτηριστικών, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς.

2.2. Οι υδρομετρητές θα χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση σε παροχές πόσιμου νερού και θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό.

2.3. Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν είτε σε εξωτερικό χώρο εντός φρεατίων επί του πεζοδρομίου είτε σε εσωτερικό χώρο όπου είναι εγκατεστημένος συλλέκτης, σε οριζόντια θέση λειτουργίας.  Η μετρολογική κλάση των υδρομετρητών δε θα πρέπει να εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη, ευθύγραμμων τμημάτων αγωγών πριν και μετά τη θέση εγκατάστασης.

2.4.  Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού.

2.5. Ως ονομαστική πίεση λειτουργίας ορίζονται τα 16 bar (ΜΑΡ16) και ως ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0,1 έως 30°C (Τ30).

2.6. Οι υδρομετρητές θα πρέπει να έχουν έγκριση προτύπου κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με όσα περιγράφονται ανωτέρω.

2.7 Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών και του περικαλύμματος θα είναι ορείχαλκος υψηλής ποιότητας, περιεκτικότητας σε χαλκό από 57% έως 75% με κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου, ψευδάργυρου, κλπ. ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. Επιθυμητό είναι το κράμα ορείχαλκου να φέρει την δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Σε κάθε  περίπτωση η περιεκτικότητα σε μόλυβδο θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού, να είναι μικρότερη του 2,5%. Το ορειχάλκινο σώμα των υδρομετρητών θα πρέπει να φέρει εξωτερικά εποξειδική βαφή ελάχιστου πάχους 150μm .

2.8. Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων, κλπ. των ορειχάλκινων τμημάτων, με ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται.

2.9. Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης της ροής με βέλη επαρκούς μεγέθους.

2.10. Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από πλαστικά πώματα για την προστασία των σπειρωμάτων.

2.11. Οι υδρομετρητές πρέπει να φέρουν, επί ποινής αποκλεισμού, στο στόμιο εισόδου του νερού, φίλτρο κατακράτησης φερτών υλικών και επιπλέον φίλτρο εσωτερικά για την προστασία του μετρητικού μηχανισμού.

2.12. Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς περί σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή κοχλίωση.( με σπείρωμα G 1 ¼’’ από ορείχαλκο )

2.13. Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών ( που θα καθορίζεται από την υπηρεσία ) θα είναι χαραγμένος ή εκτυπωμένος με έντονα ανεξίτηλα στοιχεία ύψους 4-6 mm επί του περικαλύμματος και της άνω ή κάτω μεριάς του καλύμματος του μετρητικού μηχανισμού, όπως επίσης και η επωνυμία του κατασκευαστή και της ΔΕΥΑΗ στο κάλυμμα του μετρητικού μηχανισμού. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει εκτύπωση γραμμωτού κώδικα (barcode) επί του καλύμματος/  περικαλύμματος ή επί του μετρητικού μηχανισμού για την ανάγνωση της ταυτότητας του υδρομετρητή μέσω οπτικού αναγνώστη (barcodereader) ή με την μορφή γραμμωτού κώδικα.

2.14.Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος – περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα.

2.15. Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τη δοκιμή του υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο με ανακλαστικά στοιχεία. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται σαφώς η σχέση παλμών ανά λίτρο του αστερίσκου.

2.16. Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα πρέπει απαραίτητα και επί ποινής αποκλεισμού να έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής ένταξης τους σε σύστημα αυτόματης ανάγνωσης μετρήσεων (AMR).

2.17. Οι υδρομετρητές θα έχουν ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή ένθετη (που να μην αυξάνει το μήκος τους) στο άκρο εξόδου τους, όπου θα είναι τοποθετημένη ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής με ανοξείδωτο ελατήριο, ενδεικτικού τύπου ocean, που θα αντικαθίσταται εύκολα, δε θα παρασύρεται από τη ροή του νερού και θα είναι κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντοχής, κατάλληλα για χρήση σε πόσιμο νερό. Το κόστος της βαλβίδας αντεπιστροφής θα πρέπει να έχει υπολογιστεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Ο σχεδιασμός της θα είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο την μη έμφραξή της, κατά τη λειτουργία, ενώ τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της θα είναι όμοια με αυτά των υδρομετρητών (θερμοκρασία, πίεση λειτουργίας, κλπ).

2.18. Στην πλάκα ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού  ή επί του περικαλύμματος , θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΜΙD 2004/22/EΕή τη νεότερη MID 2014/32/EE και συγκεκριμένα:

 • Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή,
 • Ο τύπος του υδρομετρητή,
 • Η μετρολογική κλάση R ,
 • Η μόνιμη παροχή Q3 σε m3/h,
 • Το έτος κατασκευής,
 • Το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΕ,
 • Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bars (ΜΑΡ16bar),
 • Η κλάση θερμοκρασίας (Τ30),
 • Ο σειριακός αριθμός του υδρομετρητή και
 • Ο αριθμός της έγκρισης τύπου του υδρομετρητή.

2.19. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλματα, η πτώση πίεσης, η στεγανότητα και η αντοχή στην πίεση θα είναι σύμφωνα με τους παραπάνω αναφερόμενους κανονισμούς και οδηγίες.

2.20. Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους παραπάνω κανονισμούς.( με μήκος ουράς των ρακόρ περίπου 41 χιλ )

 1. Ακρίβεια Ενδείξεων – Μέγιστα ανεκτά σφάλματα

3.1. Τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα σε κάθε περιοχή μέτρησης ορίζονται το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14154 και είναι τα ακόλουθα

 • Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q2 (συμπεριλαμβανομένης) και της Q4, ± 2% .
 • Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q1 (συμπεριλαμβανομένης) και Q2 (εξαιρουμένης),   ± 5% .

3.2. Είναι προφανές ότι μετρολογικά χαρακτηριστικά που υπολείπονται των ζητουμένων καθιστούν την προσφορά απορριπτέα.

3.3. Η Υπηρεσία, εάν κρίνει σκόπιμο, διατηρεί το δικαίωμα αποστολής των δειγμάτων αλλά και μέρους της ποσότητας παραλαβής σε επίσημα διαπιστευμένο εργαστήριο υδρομετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης της επιλογής της, με σκοπό την επαλήθευση των δηλωμένων, στις προσφορές των προμηθευτών, μετρολογικών χαρακτηριστικών.

3.4. Στην περίπτωση διαφοροποίησης στην προσφορά των προμηθευτών των μετρολογικών χαρακτηριστικών και του σημείου έναρξης καταγραφής, επί τα βελτίω, ως προς τα προβλεπόμενα, οι δοκιμές επαλήθευσης που θα πραγματοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τα δηλωμένα από τον κατασκευαστή χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση μη επαλήθευσης η προσφορά απορρίπτεται.

 1. Αντοχή στην πίεση

4.1. Οι υδρομετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι κατασκευασμένοι (πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ή ελαττώματα. Η πίεση λειτουργίας θα είναι PN 16 bar (MAP16 ) Κάθε υδρομετρητής πρέπει να μπορεί να αντέξει, χωρίς καταστροφή ή εμπλοκή, πίεση 2 φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας εφαρμοζόμενη επί 1 λεπτό.

4.2. Η κλάση απώλειας φορτίου υπό την μόνιμη παροχή Q3 πρέπει να είναι μέχρι ΔΡ63 για υδρομετρητές με έγκριση τύπου σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/EE ή τη νεότερη MID 2014/32/EE.

 1. Δοκιμές

5.1.Η ρύθμιση δοκιμή όλων των Υδρομετρητών θα γίνει από τον κατασκευαστή στο διαπιστευμένο με το ΕΝ17025 εργαστήριο δοκιμών που θα πρέπει να διαθέτει ο κατασκευαστής των υδρομετρητών. Οι σχετικές δαπάνες των δοκιμών θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του προμηθευτή. Οι παροχές δοκιμής θα είναι τουλάχιστον τρείς (3) και επιπλέον η ρύθμιση στα όρια ακρίβειας. Οι παροχές δοκιμής θα είναι υποχρεωτικά η Q1και η Q2, όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2004/22/ EE ή τη νεότερη MID 2014/32/EE, η τρίτη παροχή δοκιμής θα βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ της Q2- Q4 , ενώ η τέταρτη θα είναι η ρύθμιση στα όρια ακρίβειας. Οι μετρήσεις στις παροχές αυτές θα διενεργούνται με χαρακτηριστικά ( όγκος ή χρόνος) τα οποία θα διασφαλίζουν αβεβαιότητα μέτρησης καλύτερη ή ίση με το 1/10 της μέγιστης επιτρεπόμενης απόκλισης στην κάθε παροχή, βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων.

5.2.  Με κάθε παρτίδα επί ποινή αποκλεισμού θα παραδίδονται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα δοκιμών όλων των υδρομετρητών με τα χαρακτηριστικά της μέτρησης (παροχές δοκιμής , όγκος ή χρόνος ή παλμοί περισυλλογής κάθε παροχής δοκιμής) με τους αριθμούς σειράς αυτών τα οποία θα έχουν εκδοθεί από το διαπιστευμένο κατά ΕΝ17025 εργαστήριο του κατασκευαστή.

Το ίδιο ισχύει και για τα δείγματα που θα προσκομιστούν κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

5.3.   Οι προμηθευτές, επί ποινή αποκλεισμού, θα υποβάλουν με την προσφορά τους δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι αποδέχονται όλες τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου (5).

 1. Έλεγχος Παραλαβής

6.1.  Ο έλεγχος για την παραλαβή των μετρητών θα γίνεται αν απαιτηθεί στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή του εργοστασίου κατασκευής και η δαπάνη του ελέγχου θα βαρύνει τον ίδιο.

6.2.  Ο προμηθευτής ή το εργοστάσιο κατασκευής οφείλει να έχει πλήρως συγκροτημένο και διαπιστευμένο εργαστήριο για τη διενέργεια των δοκιμών και ελέγχων στους υδρομετρητές που παράγει με το πρότυπο πιστοποίησης EN17025.

6.3. Στον έλεγχο παραλαβής περιλαμβάνεται και ο έλεγχος στεγανότητας σε πίεση τουλάχιστον 16 bar. Κάθε υδρομετρητής πρέπει να μπορεί να αντέξει, χωρίς καταστροφή ή εμπλοκή, πίεση 2 φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας εφαρμοζόμενη επί 1 λεπτό.

6.4. Ανεξάρτητα από τις δοκιμές στο εργοστάσιο του προμηθευτή η ΔΕΥΑΗ επιφυλάσσεται να ελέγξει τους υδρομετρητές και σε διαπιστευμένο εργαστήριο της επιλογής της το οποίο διαθέτει τον απαραίτητο για τον έλεγχο εξοπλισμό.

6.5 Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει με δική του δαπάνη κάθε υδρομετρητή που θα παρουσιάσει προβλήματα κατά τη δοκιμή του ή τη λειτουργία του σε όλη την διάρκεια εγγυήσεως.

6.7.  Ο προμηθευτής  οφείλει να προσκομίσει δήλωση επί ποινή αποκλεισμού στην οποία θα αναφέρει  ότι το σύνολο των υδρομετρητών έχουν δοκιμαστεί στις εγκαταστάσεις του με δική του δαπάνη και οι τυχών αποκλίσεις είναι εντός των  προβλεπόμενων  από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα .

6.8.  Για την συμμόρφωση των προμηθευτών με όλες τις απαιτήσεις της παρούσας, παραγράφου πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβληθεί δήλωση μαζί με την προσφορά όπου θα αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης παραγράφου (6).

 1. Εγγυήσεις

7.1. Οι υδρομετρητές και τα παρελκόμενα θα είναι εγγυημένα για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5)ετών από την ημέρα παραλαβής τους. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούριο κάθε υδρομετρητή ή παρελκόμενο που θα υποστεί, εντός του χρόνου εγγύησης, βλάβη που θα οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία ή ποιοτική ανεπάρκειά του.

 1. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισμού είναι τα ακόλουθα :

8.1  Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα  πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά, το σημείο έναρξης καταγραφής του προσφερόμενου υδρομετρητή το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερο από 15l /h και πλήρη στοιχεία και χαρακτηριστικά των διατάξεων επικοινωνίας και των βαλβίδων αντεπιστροφής.

8.2 Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υδρομετρητών,  των διατάξεων επικοινωνίας και των βαλβίδων αντεπιστροφής.

8.3 Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως και της καμπύλης σφάλματος, σε συνάρτηση με την παροχή.

8.4 Αναλυτικός πίνακας συμμόρφωσης των προσφερόμενων υδρομετρητών και παρελκόμενων με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Στον πίνακα συμμόρφωσης θα πρέπει να απαντάται σημείο προς σημείο η συμμόρφωση ή μη των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υδρομετρητών και παρελκόμενων με τις τεχνικές προδιαγραφές και σε διπλανή στήλη να γίνεται ακριβής παραπομπή στο σημείο εκείνο των επίσημων εγγράφων από το οποίο προκύπτει η συμμόρφωση .

8.5  Σχέδια ή παραστάσεις με τις κατάλληλες τομές για την αναγνώριση των εξαρτημάτων που αποτελούν τον υδρομετρητή.

8.6 Κατάλογο ανταλλακτικών που αποτελούν τον υδρομετρητή με πλήρη στοιχεία υλικών κατασκευής για το καθένα.

8.7 Περιγραφή της δυνατότητας μετατροπής των υδρομετρητών σε μετρητές απομακρυσμένης ανάγνωσης καθώς και των τύπων των παλμοδοτών με τους οποίους μπορούν να εξοπλιστούν (τεχνικά φυλλάδια –  αναλυτική τεχνική περιγραφή).

8.8 Πλήρη έγκριση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID (2004/22/EΕ) ή τη νεότερη MID (2014/32/EE) (Εννοείται ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα απαιτούνται πλήρη με σχέδια, αναλυτικά μετρολογικά χαρακτηριστικά κ.α).

8.9 Ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης του εργοστασίου κατασκευής των υδρομετρητών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/EΚ ή τη νεότερη MID 2014/32/E.E (παραρτήματα Η1+D ή Β+D).

8.10  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο προμηθευτής θα αναφέρει ρητά ότι αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση που τα χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών και παρελκομένων, αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

8.11 Πιστοποιητικό καταλληλότητας των υδρομετρητών και των βαλβίδων αντεπιστροφής για χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ)

8.12 Πιστοποιητικό επίσημου φορέα της Ευρωπαϊκής ένωσης για την αναλυτική σύσταση του κράματος κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών στην οποία να αναφέρεται κωδική του ονομασία.

8.13 Εγγύηση του προμηθευτή και των οίκων κατασκευής για την καλή λειτουργία των υδρομετρητών και των βαλβίδων αντεπιστροφής που προσφέρει για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούργιους όλους τους υδρομετρητές ή τις βαλβίδες αντεπιστροφής στις οποίες θα παρουσιαστούν κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης.

8.14 Τη σχέση pulse/It, της διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου (αστερίσκου),για τον προσφερόμενο υδρομετρητή.

8.15 Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία των εργοστασίων κατασκευής αλλά και τα στοιχεία του προμηθευτή (Επωνυμία, ταχ. Διεύθυνση, Αντικείμενο, κ.λ.π.).

8.16 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό Προμηθευτή όπου θα αναφέρεται σαφώς η συναφής δραστηριότητα με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8.17 Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιμής των υδρομετρητών του κατασκευαστή, το οποίο θα έχει εκδοθεί από επίσημο φορέα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής ένωσης (MLA) κατά ΕΝ17025. Ο κοινοποιημένος φορέας διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά το πρότυπο ΕΝ17025 πρέπει να ανήκει σε διεθνή οργανισμό διαπίστευσης εργαστηρίων. Δηλώσεις συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο από αναρμόδιους φορείς δεν γίνονται αποδεκτές.

8.18 Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται με ακρίβεια η τοποθεσία της εγκατάστασης του πιστοποιημένου εργαστηρίου δοκίμων κατά EN17025 στο οποίο θα δοκιμαστούν οι τελικά παραδιδόμενοι υδρομετρητές αλλά και τα προσκομισθέντα δείγματα.

8.19  Δύο (2) δείγματα των προσφερόμενων υδρομετρητών με όλα τα παρελκόμενα σύμφωνα με τη μελέτη.  Η αποστολή των δειγμάτων θα γίνει κατά την υποβολή των πρωτότυπων εγγράφων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς .

8.20. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής , συναρμολόγησης και δοκιμής των υδρομετρητών και των παρελκομένων.

8.21. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αντίστοιχων προμηθειών υδρομετρητών εκδοθείσες από άλλες επιχειρήσεις ύδρευσης , με τις οποίες θα  βεβαιώνεται η αξιοπιστία του προμηθευτή και η ποιότητα  των αντίστοιχων προϊόντων που έχει προμηθεύσει.

8.22. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των υδρομετρητών και παρελκομένων.

8.23.Οι υδρομετρητές 1’’ (DN25)  θα παραδίδονται μαζί με τα ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα G 1 ¼’ , μήκος ουράς ρακόρ περίπου 41 χιλ. και τους δακτυλίους στεγανοποίησης των ρακόρ ‘’fiber ‘’.

8.24. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι το σύνολο των δειγμάτων της προσφοράς θα πρέπει να είναι 100% όμοια με αυτά που περιγράφονται στην προσφορά του κάθε προμηθευτή.

Όλα ανεξαιρέτως τα έγραφα, περιγραφές, πιστοποιητικά, κλπ που θα συμπεριληφθούν στην πρόσφορα θα είναι , στην Ελληνική γλωσσά, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα νόμιμα επικυρωμένα. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. Εξαίρεση γίνεται μόνο για τα τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά σύμβολα και τους διεθνείς τεχνικούς ορούς.

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ½’’

Προμήθεια 240 ογκομετρικών υδρομετρητών ½’’ DN 15, L=110 mm, με όλα τα παρελκόμενα.(βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ocean, ορειχάλκινους κρουνούς ασφαλείας με σύστημα κλειδώματος ,προεκτάσεις ορειχάλκινα ρακόρ με σπείρωμα G 3/4’κλπ).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

 1. Γενικά χαρακτηριστικά

1.1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια υδρομετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υδρομετρητές που συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε. ή τη νεότερη MID 2014/32/E.E., υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο κατασκευής φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με την MID κλάσης H1 ή εναλλακτικά B+D.

1.2.Συγκεκριμένα οι υδρομετρητές πρέπει είναι ογκομετρικοί, ξηρού τύπου και να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι :

 • Μήκος Υδρομετρητή : 110mm από άκρο σε άκρο (χωρίς ενωτικά, προσθήκες κλπ)
 • Σχέση R=Q3/Q1  = 315 ή μεγαλύτερο
 • Μόνιμη παροχή Q3= 2,5 m3/h σε κάθε θέση ( H,V )
 • Σπείρωμα σύνδεσης άκρων: G ¾ ¨ B
 • Ονομαστική διατομή υδρομετρητή: DN15mm
 • Σχέση Q2/Q1 = 1,6
 • Σχέση Q4/Q3 = 1,25
 • Κλάση θερμοκρασίας T30 ή ανώτερη
 • Κλάση πίεσης MAP 16
 • Κλάση απώλειας πίεσης ΔP63 για τη ζητούμενη μόνιμη παροχή Q3.

1.3.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υδρομετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα.

1.4.  Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι υδρομετρητές θα είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα κατασκευής ISO4064 ή το νεότερο ΕΝ14154:2005, ανάλογα με την ευρωπαϊκή οδηγία με την οποία συμμορφώνονται.

 1. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά

2.1.Οι προμηθευτές θα πρέπει να περιγράφουν ξεκάθαρα στις προσφορές τους τα πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά του υδρομετρητή. Ειδικά για την παροχή έναρξης καταγραφής, είναι επιθυμητή η μικρότερη δυνατή και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερη από 3l/h. Η επαλήθευση των αναφερόμενων μετρολογικών χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, εάν κριθεί σκόπιμο από την υπηρεσία, σε διαπιστευμένο από ανεξάρτητο φορέα, εργαστήριο υδρομετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης, επιλογής της υπηρεσίας. Η μη επαλήθευση των δηλωμένων στην προσφορά μετρολογικών χαρακτηριστικών, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς.

2.2. Οι υδρομετρητές θα χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση σε παροχές πόσιμου νερού και θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό.

2.3. Με τον όρο ογκομετρικοί υδρομετρητές, εννοούμε ότι η καταμέτρηση του διερχόμενου νερού θα γίνεται ογκομετρικά μέσω της πλήρωσης θαλάμου συγκεκριμένης χωρητικότητας ο όποιος θα περιστρέφεται μεταφέροντας από την είσοδο στην έξοδο του υδρομετρητή, με μεγάλη ακρίβεια, συγκεκριμένες ποσότητες νερού ανάλογα με το ρυθμό της διερχόμενης παροχής.

2.4. Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν είτε σε εξωτερικό χώρο εντός φρεατίων επί του πεζοδρομίου είτε σε εσωτερικό χώρο όπου είναι εγκατεστημένος συλλέκτης (κολεκτέρ), σε κάθετη ή οριζόντια θέση λειτουργίας. Για τους αναφερόμενους λόγους η μετρολογική τους κλάση θα εξασφαλίζεται για κάθε θέση τοποθέτησης και η εγκατάστασή τους στο δίκτυο δε θα πρέπει να απαιτεί ευθύγραμμα τμήματα αγωγών πριν και μετά τον μετρητή.

2.5. Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού. Για την εκπλήρωση  της συγκεκριμένης απαίτησης, ο προμηθευτής θα προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς – Φορείς.

2.6. Ως ονομαστική πίεση λειτουργίας ορίζονται τα 16 bar (ΜΑΡ16) και ως ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0,1έως 30°C (Τ30).

2.7. Οι υδρομετρητές θα πρέπει να έχουν έγκριση προτύπου κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με όσα περιγράφονται ανωτέρω. Η πλήρης έγκριση θα επισυναφθεί στην προσφορά στην γλώσσα έκδοσης της καθώς και μετάφραση της στα Ελληνικά , νόμιμα επικυρωμένη.

2.8 Το υλικό κατασκευής του κελύφους των υδρομετρητών πρέπει να είναι από κράμα ορείχαλκου και η περιεκτικότητα σε χαλκό να είναι 57% έως 75% με κατάλληλες αναλογίες κασσιτέρου, ψευδαργύρου, κλπ ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. Σε κάθε περίπτωση η περιεκτικότητα σε μόλυβδο θα πρέπει να είναι μικρότερη του 2,5 %. 2.9. Το υλικό κατασκευής του περικαλύμματος μπορεί να είναι είτε από συνθετικό υλικό που θα διαθέτει άριστες μηχανικές ιδιότητες, είτε από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας.

2.10. Σε περίπτωση κατασκευής του περικαλύμματος του υδρομετρητή από συνθετικό υλικό οι προμηθευτές πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους στοιχεία των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού κατασκευής.

2.11.Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλει , επί ποινή αποκλεισμού , επίσημη χημική ανάλυση του κράματος κατασκευής που χρησιμοποιεί , από αναγνωρισμένο εργαστήριο ελέγχου. Αναλύσεις από ιδιωτικά, μη επίσημα διαπιστευμένα για την διενέργεια ελέγχων, εργαστήρια δεν γίνονται δεκτές. Στην ανάλυση του κράματος θα φαίνεται με σαφήνεια η περιεκτικότητα των στοιχείων που απαρτίζουν το κράμα καθώς και η κωδική του ονομασία, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή που δηλώνεται στην προσφορά.

2.12. Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων, κλπ. των ορειχάλκινων τμημάτων, με ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται.

2.13. Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης της ροής με βέλη επαρκούς μεγέθους.

2.14. Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από πλαστικά πώματα για την προστασία των σπειρωμάτων.

2.15. Οι υδρομετρητές πρέπει να φέρουν, επί ποινής αποκλεισμού, στο στόμιο εισόδου του νερού, φίλτρο κατακράτησης φερτών υλικών και επιπλέον φίλτρο εσωτερικά για την προστασία του μετρητικού μηχανισμού.

2.16. Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς περί σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή κοχλίωση.

2.17. Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών (που θα καθορίζεται από την Υπηρεσία) θα είναι χαραγμένος ή εκτυπωμένος με έντονα ανεξίτηλα στοιχεία ύψους 4-6mm επί του περικαλύμματος και της άνω ή κάτω μεριάς του καλύμματος του μετρητικού μηχανισμού, όπως επίσης και η επωνυμία του κατασκευαστή και της ΔΕΥΑΗ. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει εκτύπωση γραμμωτού κώδικα (barcode) επί του καλύμματος /περικαλύμματος ή επί του μετρητικού μηχανισμού για την ανάγνωση της ταυτότητας του υδρομετρητή μέσω οπτικού αναγνώστη (barcode reader) ή με την μορφή γραμμωτού κώδικα.

2.18. Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος – περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα.

2.19. Ο μετρητικός μηχανισμός θα είναι κατασκευασμένος είτε από χαλκό – κρύσταλλο, άριστης καθαρότητας και αντοχής και για την αποφυγή του ενδεχομένου συγκέντρωσης ατμοποιημένου νερού στο εσωτερικό του και την εξασφάλιση της άριστης αναγνωσιμότητας των ενδείξεων θα πρέπει να έχει πιστοποιημένη κλάση προστασίας ΙΡ68, το οποίο θα πιστοποιείται από ανεξάρτητο οργανισμό (επί ποινή αποκλεισμού).

2.20. Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τη δοκιμή του υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο με ανακλαστικά στοιχεία. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται σαφώς η σχέση παλμών ανά λίτρο του αστερίσκου.

2.21. Οι υδρομετρητές θα έχουν ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή ένθετη (που να μην αυξάνει το μήκος τους) στο άκρο εξόδου τους, όπου θα είναι τοποθετημένη ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής με ανοξείδωτο ελατήριο, ενδεικτικού τύπου ocean, που θα αντικαθίσταται εύκολα, δε θα παρασύρεται από τη ροή του νερού και θα είναι κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντοχής, κατάλληλα για χρήση σε πόσιμο νερό. Ο σχεδιασμός της θα είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο την μη έμφραξή της, κατά τη λειτουργία.

2.22. Για την ευχερή ανάγνωση των ενδείξεων οι υδρομετρητές θα διαθέτουν περιστρεφόμενο κατά τουλάχιστον 180ο μηχανισμό.

2.23. Το κόστος προμήθειας των υδρομετρητών και των εξαρτημάτων σύνδεσης όπως (ρακόρ, προεκτάσεις, βαλβίδες αντεπιστροφής, κρουνούς ασφαλείας με κλειδί, ελαστικά παρεμβύσματα κλπ ) θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.

2.24.Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα πρέπει απαραίτητα και επί ποινής αποκλεισμού να έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής ένταξης τους σε σύστημα αυτόματης ανάγνωσης μετρήσεων (AMR). Για το λόγο αυτό θα φέρουν προεγκατεστημένη διάταξη για σύνδεση τους σε σύστημα μετάδοσης παλμών. Η ένταξη των υδρομετρητών σε σύστημα ασύρματης ανάγνωσης θα γίνεται με την απλή προσθήκη παλμοδοτικής διάταξης επί του υφιστάμενου υδρομετρητή και όχι με αλλαγή , μετατροπή ή αφαίρεση του υδρομετρητή από το δίκτυο. Οι προμηθευτές πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους πλήρη και αναλυτικά στοιχεία ( τεχνικά φυλλάδια, τεχνική περιγραφή κλπ ) για την αξιολόγηση της δυνατότητας αυτής. Η ανάγνωση των παλμών θα γίνεται από παλμοδότη ο οποίος θα είναι κοινός σε όλες τις προσφερόμενες διατομές υδρομετρητών, με ενσωματωμένη διάταξη μετάδοσης (πομπό) χωρίς την χρήση καλωδίων για την σύνδεση του επί του υδρομετρητή.

2.25.Tο σύστημα αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων (AMR) που συνδέεται με τους προσφερόμενους υδρομετρητές θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με το υφιστάμενο σύστημα, που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Ηρακλείου και οι ενδείξεις των υφιστάμενων και νέων υδρομετρητών θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνονται τόσο από τις υφιστάμενες όσο και από τις νέες διατάξεις ανάγνωσης των ενδείξεων και να επεξεργάζονται από ενιαία βάση. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι ανοιχτό και θα δοθούν στοιχεία από την υπηρεσία στον ανάδοχο.

2.26. Επειδή οι υδρομετρητές συχνά βρίσκονται σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία ο βαθμός προστασίας της παλμοδοτικής διάταξης θα πρέπει να είναι ΙΡ 68.

2.27. Σε περίπτωση μελλοντικής εγκατάστασης παλμοδοτικής διάταξης επί των υδρομετρητών θα πρέπει επιθυμητό να προβλέπεται κάλυμμα ώστε να προστατεύεται το αριθμητήριο ενδείξεων και ο υδρομετρητής να μην μένει ακάλυπτος.

2.28.  Οι διατάξεις απομακρυσμένης ανάγνωσης των ενδείξεων , που ενδεχομένως τοποθετηθούν μελλοντικά επί των υδρομετρητών , θα πρέπει να αποτελούν ενιαία μονάδα ( συλλέκτης & πομπός) χωρίς καλώδια έτσι ώστε να αποφεύγονται οποιεσδήποτε βλάβες που μπορούν να προκληθούν λόγω της έκθεσης των καλωδίων στο περιβάλλον εγκατάστασης.

2.29.  Στην πλάκα ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού ή επί του περικαλύμματος, θα πρέπει να αναφέρονται τα προβλεπόμενα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία ΜΙD2004/22/Ε.Ε ή τη νεότερη MID 2014/32/E.E και συγκεκριμένα:

 • Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή,
 • Ο τύπος του υδρομετρητή,
 • Η μετρολογική κλάση R,
 • Η μόνιμη παροχή Q3 σε m3/h,
 • Το έτος κατασκευής,
 • Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bar(PN),
 • Η κλάση θερμοκρασίας (Τ30),
 • Ο σειριακός αριθμός του υδρομετρητή και
 • Το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΕ.
 • Τα γράμματα V ή H για τη θέση λειτουργίας που αντιστοιχεί η μετρολογική κλάση.

2.30. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλματα, η πτώση πίεσης, η στεγανότητα και η αντοχή στην πίεση θα είναι σύμφωνα με τους παραπάνω αναφερόμενους κανονισμούς και ευρωπαϊκές οδηγίες.

2.31. Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους παραπάνω κανονισμούς.

2.32. Οι υδρομετρητές στους οποίους είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν ή αντικατασταθούν τα ρακόρ , αυτά θα ακολουθούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 bar , σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228, υλικό κατασκευής ενωτικού ( ρακόρ) θα είναι από ορείχαλκο CW 617 N σύμφωνα με το πρότυπο EN 12165.

 1. Ακρίβεια Ενδείξεων – Μέγιστα ανεκτά σφάλματα

3.1.Τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα σε κάθε περιοχή μέτρησης ορίζονται το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14154 και είναι τα ακόλουθα :

 • Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q2 (συμπεριλαμβανομένης) και της Q4, ± 2% .
 • Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q1 (συμπεριλαμβανομένης) και Q2 (εξαιρουμένης), ± 5% .

3.2. Είναι προφανές ότι μετρολογικά χαρακτηριστικά που υπολείπονται των ζητουμένων καθιστούν την προσφορά απορριπτέα.

3.3. Η Υπηρεσία, εάν κρίνει σκόπιμο, διατηρεί το δικαίωμα αποστολής των δειγμάτων αλλά και μέρους της ποσότητας παραλαβής σε επίσημα διαπιστευμένο εργαστήριο υδρομετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης της επιλογής της, με σκοπό την επαλήθευση των δηλωμένων, στις προσφορές των προμηθευτών, μετρολογικών χαρακτηριστικών.

3.4. Στην περίπτωση διαφοροποίησης στην προσφορά των προμηθευτών των μετρολογικών χαρακτηριστικών και του σημείου έναρξης καταγραφής, επί τα βελτίω, ως προς τα προβλεπόμενα, οι δοκιμές επαλήθευσης που θα πραγματοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τα δηλωμένα από τον κατασκευαστή χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση μη επαλήθευσης η προσφορά απορρίπτεται.

 1. Αντοχή στην πίεση όπως των ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  1΄΄
 2. Δοκιμές όπως των ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1΄΄
 3. Έλεγχος Παραλαβής όπως των ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1΄΄
 4. Εγγυήσεις όπως των ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1΄΄
 5. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισμού είναι τα ακόλουθα :

8.1 Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα πραγματικά μετρολογικά χαρακτηριστικά, το σημείο έναρξης καταγραφής του προσφερόμενου υδρομετρητή το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερο από 3 litra /h και πλήρη στοιχεία και χαρακτηριστικά των διατάξεων επικοινωνίας και των βαλβίδων αντεπιστροφής.

Τα  λοιπά  του άρθρου 8 όπως των ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΩΝ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  1΄΄

 1. Χρόνος παράδοσης

9.1. Ο χρόνος παράδοσης των ογκομετρικών υδρομετρητών θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά και θα είναι εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

  Ηράκλειο  Ιούλιος 2018
   
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
Ο Γενικός Δ/ντής Ο Προϊστάμενος Τμήματος
  Η/Μ Εξοπλισμού
 

 

 
Χ. Παπαματθαιάκης Χ. Τζαμπάζης

 

    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΕΝΟΥΣ» 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

  K.A. :   12.07.0005

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV: 38411000-9.

Τεμ Τιμή μονάδας

Μερικό

σύνολο

1. Υδρομετρητής 1’’(DN25) 16 ατμ, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής, υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ελαίου  μετρολογικής κλάσης R160 με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής ,φίλτρο και  ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα

G 1 ¼’’ και δακτυλίους στεγανοποίησης ‘’ fiber ‘’

L= 260 mm

40 45,00 € 1.800,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 1.800,00 €
  ΦΠΑ 24% 432,00 €
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.232,00 €

 

  Ηράκλειο  Ιούλιος  2018
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
 

 

 

Ο Γενικός Δ/ντής

 

 

 

                                                Ο Συντάκτης

 

Χ. Παπαματθαιάκης                                   

 

 

 

 

                                               Χ. Τζαμπάζης  

                                                Προϊσταμενος

                                                Η/Μ Εξοπλισμού  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΑΛΙΑΝΗΣ»   

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

  K.A. :   12.07.0006

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV: 38411000-9.

Τεμ Τιμή μονάδας

Μερικό

σύνολο

1. Υδρομετρητής 1’’(DN25) 16 ατμ, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής, υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ελαίου  μετρολογικής κλάσης R160 με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής ,φίλτρο και  ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα

G 1 ¼’’ και δακτυλίους στεγανοποίησης ‘’ fiber ‘’

L= 260 mm

40 45,00 € 1.800,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 1.800,00 €
  ΦΠΑ 24% 432,00 €
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.232,00 €

 

  Ηράκλειο  Ιούλιος  2018
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
 

 

 

Ο Γενικός Δ/ντής

 

 

 

                                                Ο Συντάκτης

 

Χ. Παπαματθαιάκης                                   

 

 

 

 

                                               Χ. Τζαμπάζης  

                                                Προϊσταμενος

                                                Η/Μ Εξοπλισμού  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ»        

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

  K.A. :   12.07.0007

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV: 38411000-9.

Τεμ Τιμή μονάδας

Μερικό

σύνολο

1. Υδρομετρητής 1’’(DN25) 16 ατμ, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής, υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ελαίου  μετρολογικής κλάσης R160 με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής ,φίλτρο και  ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα

G 1 ¼’’ και δακτυλίους στεγανοποίησης ‘’ fiber ‘’

L= 260 mm

40 45,00 € 1.800,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 1.800,00 €
  ΦΠΑ 24% 432,00 €
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.232,00 €

 

  Ηράκλειο  Ιούλιος  2018
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
 

 

 

Ο Γενικός Δ/ντής

 

 

 

                                                Ο Συντάκτης

 

Χ. Παπαματθαιάκης                                   

 

 

 

 

                                               Χ. Τζαμπάζης  

                                                Προϊσταμενος

                                                Η/Μ Εξοπλισμού  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΕΝΟΥΣ» 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

  K.A. :   12.07.0005

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV: 38411000-9.

Τεμ Τιμή μονάδας

Μερικό

σύνολο

1. Προμήθεια ογκομετρικών υδρομετρητών 1/2” (DN15), 16ατμ με τα παρελκόμενα σύνδεσης (βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ocean,προεκτάσεις, ορειχάλκινους κρουνούς με σύστημα κλειδώματος, ορειχάλκινα  ρακόρ με σπείρωμα G 3/4’κλπ)

 

80 40,00 € 3.200,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 3.200,00 €
  ΦΠΑ 24% 768,00 €
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.968,00 €

 

  Ηράκλειο  Ιούλιος  2018
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
 

 

 

Ο Γενικός Δ/ντής

 

 

 

                                                Ο Συντάκτης

 

Χ. Παπαματθαιάκης                                   

 

 

 

 

                                               Χ. Τζαμπάζης  

                                                Προϊσταμενος

                                                Η/Μ Εξοπλισμού  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΑΛΙΑΝΗΣ»   

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

  K.A. :   12.07.0006

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV: 38411000-9.

Τεμ Τιμή μονάδας

Μερικό

σύνολο

1. Προμήθεια ογκομετρικών υδρομετρητών 1/2” (DN15), 16ατμ με τα παρελκόμενα σύνδεσης (βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ocean,προεκτάσεις, ορειχάλκινους κρουνούς με σύστημα κλειδώματος, ορειχάλκινα  ρακόρ με σπείρωμα G 3/4’κλπ)

 

80 40,00 € 3.200,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 3.200,00 €
  ΦΠΑ 24% 768,00 €
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.968,00 €

 

  Ηράκλειο  Ιούλιος  2018
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
 

 

 

Ο Γενικός Δ/ντής

 

 

 

                                                Ο Συντάκτης

 

Χ. Παπαματθαιάκης                                   

 

 

 

 

                                               Χ. Τζαμπάζης  

                                                Προϊσταμενος

                                                Η/Μ Εξοπλισμού  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ»        

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

  K.A. :   12.07.0007

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV: 38411000-9.

Τεμ Τιμή μονάδας

Μερικό

σύνολο

1. Προμήθεια ογκομετρικών υδρομετρητών 1/2” (DN15), 16ατμ με τα παρελκόμενα σύνδεσης (βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ocean,προεκτάσεις, ορειχάλκινους κρουνούς με σύστημα κλειδώματος, ορειχάλκινα  ρακόρ με σπείρωμα G 3/4’κλπ)

 

80 40,00 € 3.200,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 3.200,00 €
  ΦΠΑ 24% 768,00 €
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.968,00 €

 

  Ηράκλειο  Ιούλιος  2018
ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
 

 

 

Ο Γενικός Δ/ντής

 

 

 

                                                Ο Συντάκτης

 

Χ. Παπαματθαιάκης                                   

 

 

 

 

                                               Χ. Τζαμπάζης  

                                                Προϊσταμενος

                                                Η/Μ Εξοπλισμού  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΕΝΟΥΣ» 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

  K.A. :   12.07.0005

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Του   ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………e-mail : ……………………………

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV: 38411000-9.

Τεμ Τιμή μονάδας

Μερικό

σύνολο

1. Υδρομετρητής 1’’(DN25) 16 ατμ, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής, υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ελαίου  μετρολογικής κλάσης R160 με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής ,φίλτρο και  ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα

G 1 ¼’’ και δακτυλίους στεγανοποίησης ‘’ fiber ‘’

L= 260 mm

40    
  ΣΥΝΟΛΟ  
  ΦΠΑ 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Τόπος                                                /      /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΑΛΙΑΝΗΣ»   

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

  K.A. :   12.07.0006

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Του   ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………e-mail : ……………………………

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV: 38411000-9.

Τεμ Τιμή μονάδας

Μερικό

σύνολο

1. Υδρομετρητής 1’’(DN25) 16 ατμ, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής, υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ελαίου  μετρολογικής κλάσης R160 με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής ,φίλτρο και  ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα

G 1 ¼’’ και δακτυλίους στεγανοποίησης ‘’ fiber ‘’

L= 260 mm

40    
  ΣΥΝΟΛΟ  
  ΦΠΑ 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Τόπος                                                /      /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ»        

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

  K.A. :   12.07.0007

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Του   ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………e-mail : ……………………………

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV: 38411000-9.

Τεμ Τιμή μονάδας

Μερικό

σύνολο

1. Υδρομετρητής 1’’(DN25) 16 ατμ, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής, υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ελαίου  μετρολογικής κλάσης R160 με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής ,φίλτρο και  ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα

G 1 ¼’’ και δακτυλίους στεγανοποίησης ‘’ fiber ‘’

L= 260 mm

40    
  ΣΥΝΟΛΟ  
  ΦΠΑ 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Τόπος                                                /      /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΕΝΟΥΣ» 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

  K.A. :   12.07.0005

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Του   ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………e-mail : ……………………………

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV: 38411000-9.

Τεμ Τιμή μονάδας

Μερικό

σύνολο

1. Προμήθεια ογκομετρικών υδρομετρητών 1/2” (DN15), 16ατμ με τα παρελκόμενα σύνδεσης (βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ocean,προεκτάσεις, ορειχάλκινους κρουνούς με σύστημα κλειδώματος, ορειχάλκινα  ρακόρ με σπείρωμα G 3/4’κλπ)

 

80    
  ΣΥΝΟΛΟ  
  ΦΠΑ 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Τόπος                                                /      /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΑΛΙΑΝΗΣ»   

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

  K.A. :   12.07.0006

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Του   ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………e-mail : ……………………………

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV: 38411000-9.

Τεμ Τιμή μονάδας

Μερικό

σύνολο

1. Προμήθεια ογκομετρικών υδρομετρητών 1/2” (DN15), 16ατμ με τα παρελκόμενα σύνδεσης (βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ocean,προεκτάσεις, ορειχάλκινους κρουνούς με σύστημα κλειδώματος, ορειχάλκινα  ρακόρ με σπείρωμα G 3/4’κλπ)

 

80    
  ΣΥΝΟΛΟ  
  ΦΠΑ 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Τόπος                                                /      /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

               ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓO : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ»        

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ………….

  K.A. :   12.07.0007

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Του   ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………e-mail : ……………………………

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV: 38411000-9.

Τεμ Τιμή μονάδας

Μερικό

σύνολο

1. Προμήθεια ογκομετρικών υδρομετρητών 1/2” (DN15), 16ατμ με τα παρελκόμενα σύνδεσης (βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ocean,προεκτάσεις, ορειχάλκινους κρουνούς με σύστημα κλειδώματος, ορειχάλκινα  ρακόρ με σπείρωμα G 3/4’κλπ) 80    
  ΣΥΝΟΛΟ  
  ΦΠΑ 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Τόπος                                                /      /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ11,Δ13, ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΞΕΡΟΛΙΑΣ

Dimitris Papadakis

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                          Αρ.Πρωτ: 7301 / 13-7-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

         HΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Η ΔΕΥΑΗ  ενδιαφέρεται για τον ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 4 ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, πιο συγκεκριμένα της Τ11, Δ13, «ΠΥΡΓΟΥ» και «ΞΕΡΟΛΙΑΣ».

 

Η ανωτέρω δαπάνη προϋπολογίζεται σε δεκαέξι χιλιάδες  (16.000,00) ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.0104 με τίτλο «Συντήρηση και Καθαρισμός γεωτρήσεων» και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο «Φ.Π.Α. Δαπανών 24%» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ του έτους 2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Τετάρτη 25/7/2018, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

 

Στοιχεία της προσφοράς

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς που θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, (οδός Κων. Χατζηγεωργίου 2 – Φοινικιά ), πρέπει να περιέχονται:

 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι :

 1. μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν είχατε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.
 2. δεν τελείτε υπό πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 3. έχετε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
 4.  είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 5. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενο τους.

 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ότι από την ημερομηνία ανάθεσης της παραγγελίας και θα παραδοθεί στη ΔΕΥΑΗ εντός πέντε εργασίμων ημερών.

 

 Γ. Σε κλειστό σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κατατίθεται  η οικονομική προσφορά σας.

Το ποσό θα αναγράφεται και ολογράφως.

 

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της ΔΕΥΑΗ, αρμόδιος Γεωλόγος κ. Π. Σοφίου, τηλέφωνο 2810 529416, 6944763673

 

           Ο Γεν. Δ/ντης

 

        Χ. Παπαματθαιάκης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ11, Δ13, «ΠΥΡΓΟΥ» ΚΑΙ «ΞΕΡΟΛΙΑΣ»

                     ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. 

 

 

                    ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 1. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ‘’ΠΥΡΓΟΥ’’

-Καθαρισμός 18 m μπαζώματος

-Πλύση με χρήση σάπωνος

-Βούρτσισμα εσωτερικά των φίλτρων με συρμάτινη βούρτσα κατάλληλης διαμέτρου

– Χρήση υποχλωριώδους Να για απομάκρυνση των σιδηροβακτηρίων και καθαρισμός με

Αir jet

Εκτιμώμενο κόστος 3.800,00€ πλέον Φ.Π.Α.

 1. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ‘’ΞΕΡΟΛΙΑΣ’’

-Καθαρισμός 27 m μπαζώματος

-Βούρτσισμα με συρματόβουρτσα εσωτερικά και απομάκρυνση όλου του λεπτόκοκκου υλικού που δημιουργούσε έμφραξη στον υδρομετρητή

-Χρήση υποχλωριώδους Nα σε 2 φάσεις

Εκτιμώμενο κόστος 4.200,00€ πλέον Φ.Π.Α.

 1. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ‘’Τ11’’

-Καθαρισμός 7 m μπαζώματος

-Συστηματικός καθαρισμός με Αir jet με ήπιο τρόπο , λόγω της ενδεχόμενης διάβρωσης της τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης , λόγω της ποιότητας του νερού

– Χρήση υποχλωριώδους Να

-Εσωτερικό βούρτσισμα των σωληνώσεων

 

Εκτιμώμενο κόστος 3.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

 1. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ‘’Δ13’’

-Συστηματικός καθορισμός με Air jet επί μακρόν , λόγω της θολερότητας που παρουσίασε  η γεώτρηση

-Εσωτερικό βούρτσισμα της σωλήνωσης

-Χρήση υποχλωριώδους Να

-Απομάκρυνση 8 m μπαζώματος

 

Εκτιμώμενο κόστος 4.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

 

  Ηράκλειο Ιούλιος 2018
Εθεωρήθη  
Ο Δ/ντής της ΔΕΥΑΗ Ο Συντάκτης
 

 

 

 
X. Παπαματθαιάκης                                  Π. Σοφίου

                                Γεωλόγος

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ11, Δ13, «ΠΥΡΓΟΥ» ΚΑΙ «ΞΕΡΟΛΙΑΣ» ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. 

 

 

                                            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας

CPV : 45262422-5

Ποσότητα Τιμή μονάδας

 

Σύνολο
1 Καθαρισμός Γεώτρησης «Πύργου» 1 Υπηρεσία 3.800,00 3.800,00
2 Καθαρισμός Γεώτρησης «Ξερολιάς» 1 Υπηρεσία 4.200,00 4.200,00
3 Καθαρισμός Γεώτρησης Τ11 1 Υπηρεσία 3.500,00 3.500,00
4 Καθαρισμός Γεώτρησης Δ13 1 Υπηρεσία 4.500,00 4.500,00
         
                        Σύνολο     16.000,00
                        Φ.Π.Α 24%     3.840,00
                 Γενικό Σύνολο     19.840,00

 

  Ηράκλειο Ιούλιος 2018
Εθεωρήθη  
Ο Δ/ντής της ΔΕΥΑΗ Ο Συντάκτης
 

 

 

 
X. Παπαματθαιάκης                                   Π. Σοφίου

                                Γεωλόγος

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ11, Δ13, «ΠΥΡΓΟΥ» ΚΑΙ «ΞΕΡΟΛΙΑΣ» ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. 

 

 

                                                     ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας

CPV : 45262422-5

Ποσότητα Τιμή μονάδας

 

Σύνολο
1 Καθαρισμός Γεώτρησης «Πύργου» 1 Υπηρεσία    
2 Καθαρισμός Γεώτρησης «Ξερολιάς» 1 Υπηρεσία    
3 Καθαρισμός Γεώτρησης Τ11 1 Υπηρεσία    
4 Καθαρισμός Γεώτρησης Δ13 1 Υπηρεσία    
         
                        Σύνολο      
                        Φ.Π.Α 24%      
                 Γενικό Σύνολο      

 

                                                                  Ηράκλειο……………………………..

                                                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ11, Δ13 ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΞΕΡΟΛΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017 & 2018

Dimitris Papadakis

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

               ΕΡΓΟ :  ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ,

ΧΡΗΣΕΩΝ 2017 & 2018

      
  

 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:

7134/10-7-2018

       

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  14.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.
                   Κ.Α. :61.90.0003
Κ.Α.:  54.00.6024

               

 

  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                 

                             

Ο Ιωάννης Ρασούλης, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Ηρακλείου, με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η, που βρίσκεται  στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ.71500 και με Α.Φ.Μ.090030037, ΔΟΥ Ηρακλείου, ύστερα από την 207/2018 απόφαση με ΑΔΑ:ΨΡΕΝΟΡΙΗ-85Ε του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH,  προτίθεται για την διενέργεια ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, διαχειριστικών χρήσεων 2017 και 2018 από Ορκωτούς Λογιστές.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191 / α / 1980), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4,του άρθρου 8, του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/ Α΄/ 2011).
 3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4561/22-4-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016.
 5. Την υπ΄ αριθμό 136/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.
 6. Την υπ΄ αριθμό 207/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ:ΨΡΕΝΟΡΙΗ-85Ε .

Προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000,00) ευρώ άνευ Φ.Π.Α 24%, με κωδικό CPV:79212100-4.

Η  υπηρεσία θα αφορά τον έλεγχο από δύο ορκωτούς λογιστές των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΥΑΗ για την διαχειριστική περίοδο των οικονομικών ετών 2017 και 2018.

Συγκεκριμένα η παρούσα διαδικασία αφορά τον έλεγχο των μηχανογραφημένων βιβλίων, των δικαιολογητικών, των παραστατικών, της εγκυρότητας κατακύρωσης των εγγραφών και πράξεων, για τη διαπίστωση εάν οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με ορθό και ακριβή τρόπο τα οικονομικά δεδομένα, την ανεύρεση τυχόν λογιστικών σφαλμάτων και διόρθωσή τους.

  Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη , στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, στο κτίριο της ΔΕΥΑΗ στην Οδό Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 στην Φοινικιά-  Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71500 Τ.Θ. 1443, έως την  23 /07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ.

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.

Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου,

Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά Ηρακλείου.

Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2017 και 2018, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

 1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
 2. Οικονομική Προσφορά, συμπληρωμένη στο έντυπο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» χωρίς τον ΦΠΑ, όπου θα αναφέρονται οι

προϋπολογιζόμενες ώρες διενέργειας του ελέγχου, ο οποίος θα διενεργηθεί

στην έδρα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, οι

οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 180 ώρες για το 2017 και 180 ώρες

     για το έτος 2018 και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του ενδεικτικού

     προϋπολογισμού.

 1. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών

δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ) και ότι διενεργούν τον έλεγχο σύμφωνα με τα πρότυπα και τον κώδικα δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC).
 2. Aποδεικτικά στα οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς η υποψήφια είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της.

Υποβολή δικαιολογητικών

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας.

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης που έχει ορισθεί με την 1/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.

Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί έως τις 31-12-2018 για το έτος 2017  και έως τις 31-12-2019 για το έτος 2018.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών θα γίνει από τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η. που θα προτείνει τον ορισμό στην εταιρεία που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, συναποστέλλοντας τη σχετική αλληλογραφία.

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Ηρακλείου των εκθέσεων του ελέγχου των χρήσεων 2017 & 2018 και της έκδοσης των σχετικών τιμολογίων.

 

Ο μειοδότης φέρει την παρακάτω ευθύνη:

Από μέρους της μειοδότριας εταιρίας ή κοινοπραξίας η αθέτηση οποιουδήποτε όρου

της παρούσας διαδικασίας και της σύμβασης, παρέχει στη ΔΕΥΑΗ το δικαίωμα να την

κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές που θα διοριστούν για τον τακτικό έλεγχο έχουν τα δικαιώματα

και τις υποχρεώσεις του άρθρου 16 του Π.Δ.226/92 και θα υπογράψουν τα σχετικά

πιστοποιητικά ή την έκθεση ελέγχου επ΄ ονόματί τους και για λογαριασμό της

εταιρίας ή κοινοπραξίας που τους αναθέτει τον έλεγχο.

Οι ελεγκτές διενεργούν από κοινού τον έλεγχο και ευθύνονται εξ΄ ολοκλήρου για κάθε βλάβη από τη χρήση των πιστοποιητικών ελέγχου. Οι ελεγκτές εκδίδουν ενιαίο πιστοποιητικό ελέγχου στο οποίο διαχωρίζουν την γνώμη τους σε περίπτωση διαφωνίας.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε ζημία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεώς

τους κατά τον έλεγχο και την έκδοση των πιστοποιητικών ελέγχου, εφ΄ όσον αυτή

οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγμένα

προκλήθηκε από την χρήση των πιστοποιητικών ελέγχου, συνυπεύθυνης και της

εταιρίας ή κοινοπραξίας όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 226/92.

Οι διορισθέντες ορκωτοί  λογιστές δεν μπορούν να αρνηθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης την διενέργεια ελέγχου ή διακοπής αυτού. Σε περίπτωση διακοπής του ελέγχου για οποιονδήποτε λόγο, η  ΔΕΥΑΗ δεν υποχρεούται σε αποζημίωση παρά μόνο των δεδουλευμένων ωρών. Η δε γνωστοποίηση αδικαιολόγητης διακοπής ελέγχου δεν τους απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις τους προς την ΔΕΥΑΗ  για αποζημίωση.

Η εταιρία υποχρεούται να διορίσει και αναπληρωματικό / ούς υπεύθυνο / ους

ορκωτό λογιστή για την περίπτωση κωλύματος του ενός .

Ο Ορκωτός Ελεγκτής ή αναπληρωτής ο οποίος θα συντάξει το πιστοποιητικό

ελέγχου υποχρεούται να παρίσταται στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

στην οποία θα αποφασίσει για την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων

Χρήσης των οικονομικών ετών 2017 και  2018, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα

Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) της ΔΕΥΑΗ,  εφαρμόζουν τις αρχές

και τους κανόνες ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

και συμφωνούν με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.

 

Εκτός από το Πιστοποιητικό Ελέγχου, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

υποχρεούται να καταρτίσουν και Έκθεση Ελέγχου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνουν τα όσα ενδεχομένως προκύψουν από τον έλεγχό τους, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις τους για κάθε θέμα. Η Έκθεση Ελέγχου θα υποβληθεί από τους Ορκωτούς  Ελεγκτές Λογιστές στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. (άρθρο 163 παρ 3 του Ν.3463/2006).

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.90.0003 με τίτλο ¨Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών¨ και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο ¨ΦΠΑ Δαπανών 24%¨ του προϋπολογισμού έτους 2018 και 2019.

Δημοσιότητα

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και του Δήμου Ηρακλείου, στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και να κοινοποιηθεί στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: [email protected].

Επίσης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ το πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα, η απόφαση Προέδρου καθώς και η Σύμβαση.

 Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ, στον δικτυακό τόπο: https://www.deyah.gr. ή από το Τμήμα  Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ στην ταχυδρομική διεύθυνση Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά:  Τ.Κ. 71500 Ηράκλειο και συγκεκριμένα από την κυρία Γ. Αμανάκη τηλ: 2810-529379, e-mail: [email protected], τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά της συμμετοχής ή της νομιμότητας της διαδικασίας, υποβάλλονται μόνο εγγράφως,  όπως προβλέπονται από το ν.4412/2016.

 

 

  Ηράκλειο Ιούλιος 2018

 

 

                                                                   Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

                                                                     Ιωάννης Ρασούλης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ:  ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ,

             ΧΡΗΣΕΩΝ 2017 & 2018

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 7134/10-7-2018

 

Κ.Α. : 61.90.0003  Κ.Α.: 54.00.6024

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Υπηρεσία

CPV:79212100-4

Ώρες / έτος Κόστος (€) άνευ ΦΠΑ
 

Έλεγχος Ορκωτών Ελεγκτών –  Λογιστών

     2017

(όχι κάτω από 180 ώρες)

7.000,00
 

Έλεγχος Ορκωτών Ελεγκτών –  Λογιστών

     2018

(όχι κάτω από 180 ώρες)

7.000,00
Σύνολο   14.000,00
ΦΠΑ (24%) *    3.360,00
Γενικό σύνολο   17.360,00

 

 

Ηράκλειο Ιούλιος 2018

Εθεωρήθη  
Ο Δ/ντής της ΔΕΥΑΗ Ο Συντάκτης
 

 

 

 
X. Παπαματθαιάκης Μ. Φοινικιανάκης

Δ/ντής Δ/Ο Υπηρεσίας

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΕΡΓΟ:  ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ,

             ΧΡΗΣΕΩΝ 2017 & 2018

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 7134/10-7-2018

Κ.Α. :61.90.0003  Κ.Α.: 54.00.6024

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Υπηρεσία

CPV:79212100-4

Ώρες / έτος Κόστος (€) άνευ ΦΠΑ
 

Έλεγχος Ορκωτών Ελεγκτών –  Λογιστών

     2017

Ώρες…………

 
 

Έλεγχος Ορκωτών Ελεγκτών –  Λογιστών

     2018

Ώρες………….

 
Σύνολο    
ΦΠΑ (24%) *    
Γενικό σύνολο    

 

                                                                                     (Τόπος και Ημερομηνία)

       

                                                                                                Ο Προσφέρων

 

                                                              (Ονοματεπώνυμο με σφραγίδα υπογραφόντων)

 

 

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 2017-2018

 

     

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ / ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Dimitris Papadakis

                         

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                Ηράκλειο  04-07-2018  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ: 6931/4-7-2018                           

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών για τις Υπηρεσίες Επισκευής των Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης Άρδευσης».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για κάθε Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος,  για την εκτέλεση της προμήθειας και των υπηρεσιών, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (430.000,00) ευρώ,  με ΦΠΑ  εκατό τριών χιλιάδων διακοσίων (103.200,00) ευρώ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και αναλύεται ως κάτωθι:

 1. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Α (Α1,Α2,Α3) «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ PLEUGER (FLOWPAP ποσού 90.000,00 € προ Φ.Π.Α και 111.600,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV: 50511100-1.
 2. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Β (Β1,Β2,Β3) «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ PLEUGER» ποσού 70.000,00€ προ Φ.Π.Α και 86.800,00 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. CPV: 50511100-1.
 3. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Β (Β4,Β5) «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ FRANKLIN» ποσού 70.000,00€ προ Φ.Π.Α και 86.800,00€ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με C.P.V: 50511100-1.
 4. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Β (Β6) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ» ποσού 100.000,00€ προ Φ.Π.Α και 124.000,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV: 50511100-1.
 5. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Γ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΛΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» ποσού 30.000,00€ προ Φ.Π.Α και 37.200,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV: 50511100-1.
 6. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Δ «ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» ποσού 30.000,00€ προ Φ.Π.Α και 37.200,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV:50511100-1.
 7. Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑ Ε«ΚΑΛΩΔΙΑ» ποσού 40.000,00€ προ ΦΠΑ και 46.900,00 με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με CPV:50511100-1.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%, ανά προϋπολογισμό στον οποίο συμμετέχουν ως άρθρο 2.2.2.1. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 1/2018 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:78ΛΑΟΡΙΗ-ΙΨΘ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  04/07/2018

Ημερομηνία δημοσίευσης στο site της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 04/07/2018

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 04/07/2018

Ημερομηνία δημοσίευσης στο τοπικό τύπο.: 04/07/2018

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 05/07/2018,

Ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 27/07/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31/7/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα : 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (για Τεχνικές Προσφορές  κ. Χ. Τζαμπάζης, Τηλέφωνο 2810-529402, για λοιπά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ.Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

Ιωάννης Ρασούλης

 

 

Εφημερίδες:

ΠΑΤΡΙΣ

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ (ΟΜΒΡΙΩΝ)

Dimitris Papadakis

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής (ομβρίων)

     

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:6902/3-7-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Ιωάννης Ρασούλης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τον «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής (ομβρίων)», προϋπολογισμού πενήντα οχτώ χιλιάδων οκτακοσίων (58.800,00) ευρώ, άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV: 90641000-2.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει ανά προϋπολογισμό, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ:6901/3-7- 2018 και της απόφασης 255/2018 με ΑΔΑ:Ω4ΨΟΟΡΙΗ-ΟΑ2 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 9:00 π.μ έως 9:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλειου: www.deyah.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
 4. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 του Ν. 3463/2006 και του Ν.4483/2017 και όπως αυτές τυχόν τροποποιηθούν.

 

                                                                                                Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

                                                                                                  Ιωάννης   Ρασούλης

 

 

Προς Εφημερίδες:

 1. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ.
 2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017 & 2018

Dimitris Papadakis

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 
               ΕΡΓΟ :  ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ,

ΧΡΗΣΕΩΝ 2017 & 2018

    
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 6119/14-6-2018      
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  14.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.
                   Κ.Α. :61.90.0003
Κ.Α.:  54.00.6024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                            

Ο Ιωάννης Ρασούλης, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Ηρακλείου, με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η, που βρίσκεται  στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ.71500 και με Α.Φ.Μ.090030037, ΔΟΥ Ηρακλείου, ύστερα από την 207/2018 απόφαση με ΑΔΑ:ΨΡΕΝΟΡΙΗ-85Ε του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH,  προτίθεται για την διενέργεια ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, διαχειριστικών χρήσεων 2017 και 2018 από Ορκωτούς Λογιστές.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191 / α / 1980), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4,του άρθρου 8, του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/ Α΄/ 2011).
 3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4561/22-4-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016.
 5. Την υπ΄ αριθμό 136/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.
 6. Την υπ΄ αριθμό 207/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ:ΨΡΕΝΟΡΙΗ-85Ε .

Προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000,00) ευρώ άνευ Φ.Π.Α 24%, με κωδικό CPV:79212100-4.

Η  υπηρεσία θα αφορά τον έλεγχο από δύο ορκωτούς λογιστές των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΥΑΗ για την διαχειριστική περίοδο των οικονομικών ετών 2017 και 2018.

Συγκεκριμένα η παρούσα διαδικασία αφορά τον έλεγχο των μηχανογραφημένων βιβλίων, των δικαιολογητικών, των παραστατικών, της εγκυρότητας κατακύρωσης των εγγραφών και πράξεων, για τη διαπίστωση εάν οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με ορθό και ακριβή τρόπο τα οικονομικά δεδομένα, την ανεύρεση τυχόν λογιστικών σφαλμάτων και διόρθωσή τους.

  Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη , στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, στο κτίριο της ΔΕΥΑΗ στην Οδό Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 στην Φοινικιά-  Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71500 Τ.Θ. 1443, έως την  10 /07/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ.

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.

Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά Ηρακλείου.

Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2017 και 2018, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

 1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
 2. Οικονομική Προσφορά, συμπληρωμένη στο έντυπο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» χωρίς τον ΦΠΑ, όπου θα αναφέρονται οι

προϋπολογιζόμενες ώρες διενέργειας του ελέγχου, ο οποίος θα διενεργηθεί

στην έδρα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, οι

οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 180 ώρες για το 2017 και 180 ώρες

     για το έτος 2018 και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του ενδεικτικού

     προϋπολογισμού.

 1. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών

δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ) και ότι διενεργούν τον έλεγχο σύμφωνα με τα πρότυπα και τον κώδικα δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC).
 2. Aποδεικτικά στα οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς η υποψήφια είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της.

Υποβολή δικαιολογητικών

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας.

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης που έχει ορισθεί με την 1/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.

Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί έως τις 31-12-2018 για το έτος 2017  και έως τις 31-12-2018 για το έτος 2018.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών θα γίνει από τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η. που θα προτείνει τον ορισμό στην εταιρεία που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, συναποστέλλοντας τη σχετική αλληλογραφία.

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Ηρακλείου των εκθέσεων του ελέγχου των χρήσεων 2017 & 2018 και της έκδοσης των σχετικών τιμολογίων.

            Ο μειοδότης φέρει την παρακάτω ευθύνη:

Από μέρους της μειοδότριας εταιρίας ή κοινοπραξίας η αθέτηση οποιουδήποτε όρου

της παρούσας διαδικασίας και της σύμβασης, παρέχει στη ΔΕΥΑΗ το δικαίωμα να την

κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές που θα διοριστούν για τον τακτικό έλεγχο έχουν τα δικαιώματα

και τις υποχρεώσεις του άρθρου 16 του Π.Δ.226/92 και θα υπογράψουν τα σχετικά

πιστοποιητικά ή την έκθεση ελέγχου επ΄ ονόματί τους και για λογαριασμό της

εταιρίας ή κοινοπραξίας που τους αναθέτει τον έλεγχο.

Οι ελεγκτές διενεργούν από κοινού τον έλεγχο και ευθύνονται εξ΄ ολοκλήρου για κάθε βλάβη από τη χρήση των πιστοποιητικών ελέγχου. Οι ελεγκτές εκδίδουν ενιαίο πιστοποιητικό ελέγχου στο οποίο διαχωρίζουν την γνώμη τους σε περίπτωση διαφωνίας.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε ζημία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεώς

τους κατά τον έλεγχο και την έκδοση των πιστοποιητικών ελέγχου, εφ΄ όσον αυτή

οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγμένα

προκλήθηκε από την χρήση των πιστοποιητικών ελέγχου, συνυπεύθυνης και της

εταιρίας ή κοινοπραξίας όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 226/92.

Οι διορισθέντες ορκωτοί  λογιστές δεν μπορούν να αρνηθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης την διενέργεια ελέγχου ή διακοπής αυτού. Σε περίπτωση διακοπής του ελέγχου για οποιονδήποτε λόγο, η  ΔΕΥΑΗ δεν υποχρεούται σε αποζημίωση παρά μόνο των δεδουλευμένων ωρών. Η δε γνωστοποίηση αδικαιολόγητης διακοπής ελέγχου δεν τους απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις τους προς την ΔΕΥΑΗ  για αποζημίωση.

Η εταιρία υποχρεούται να διορίσει και αναπληρωματικό / ούς υπεύθυνο / ους

ορκωτό λογιστή για την περίπτωση κωλύματος του ενός .

Ο Ορκωτός Ελεγκτής ή αναπληρωτής ο οποίος θα συντάξει το πιστοποιητικό

ελέγχου υποχρεούται να παρίσταται στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

στην οποία θα αποφασίσει για την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων

Χρήσης των οικονομικών ετών 2017 και  2018, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα

Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) της ΔΕΥΑΗ,  εφαρμόζουν τις αρχές

και τους κανόνες ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

και συμφωνούν με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.

Εκτός από το Πιστοποιητικό Ελέγχου, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

υποχρεούται να καταρτίσουν και Έκθεση Ελέγχου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνουν τα όσα ενδεχομένως προκύψουν από τον έλεγχό τους, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις τους για κάθε θέμα. Η Έκθεση Ελέγχου θα υποβληθεί από τους Ορκωτούς  Ελεγκτές Λογιστές στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. (άρθρο 163 παρ 3 του Ν.3463/2006).

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.90.0003 με τίτλο ¨Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών¨ και τον Κ.Α. 54.00.6024 με τίτλο ¨ΦΠΑ Δαπανών 24%¨ του προϋπολογισμού έτους 2018 και 2019.

Δημοσιότητα

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και του Δήμου Ηρακλείου, στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και να κοινοποιηθεί στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: [email protected].

Επίσης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ το πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα, η απόφαση Προέδρου καθώς και η Σύμβαση.

 Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ, στον δικτυακό τόπο: https://www.deyah.gr. ή από το Τμήμα  Προμηθειών της ΔΕΥΑΗ στην ταχυδρομική διεύθυνση Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά:  Τ.Κ. 71500 Ηράκλειο και συγκεκριμένα από την κυρία Γ. Αμανάκη τηλ: 2810-529379, e-mail: [email protected], τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά της συμμετοχής ή της νομιμότητας της διαδικασίας, υποβάλλονται μόνο εγγράφως,  όπως προβλέπονται από το ν.4412/2016.

 

Ηράκλειο Ιούνιος 2018

 

 

                                                                   Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

                                                                     Ιωάννης Ρασούλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ:  ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ,

             ΧΡΗΣΕΩΝ 2014,2015 & 2016

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 6119/14-6-2018

 

Κ.Α. : 61.90.0003  Κ.Α.: 54.00.6024

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υπηρεσία

CPV:79212100-4

Ώρες / έτος Κόστος (€) άνευ ΦΠΑ
 

Έλεγχος Ορκωτών Ελεγκτών –  Λογιστών

     2017

(όχι κάτω από 180 ώρες)

7.000,00
 

Έλεγχος Ορκωτών Ελεγκτών –  Λογιστών

     2018

(όχι κάτω από 180 ώρες)

7.000,00
Σύνολο   14.000,00
ΦΠΑ (24%) *    3.360,00
Γενικό σύνολο   17.360,00

 

Ηράκλειο Ιούνιος

Εθεωρήθη

Ο Δ/ντής της ΔΕΥΑΗ

Ο Συντάκτης

X. Παπαματθαιάκης

Μ. Φοινικιανάκης

 Δ/ντής Δ/Ο Υπηρεσίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΕΡΓΟ:  ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ,

             ΧΡΗΣΕΩΝ 2014, 2015 & 2016

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 6119/14-6-2018

Κ.Α. :61.90.0003  Κ.Α.: 54.00.6024

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υπηρεσία

CPV:79212100-4

Ώρες / έτος Κόστος (€) άνευ ΦΠΑ
 

Έλεγχος Ορκωτών Ελεγκτών –  Λογιστών

     2017

Ώρες…………

 

Έλεγχος Ορκωτών Ελεγκτών –  Λογιστών

     2018

Ώρες………….

Σύνολο    
ΦΠΑ (24%) *    
Γενικό σύνολο    

 

 

                                                                                     (Τόπος και Ημερομηνία)

       

                                                                                                Ο Προσφέρων

  

                                                              (Ονοματεπώνυμο με σφραγίδα υπογραφόντων)

 

 

      

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1 2 3 14