ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Dimitris Papadakis

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                       

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ   1530/21-2- 2020                       

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)  

Κων. Χατζηγεωργίου 2

71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678

 

Προκηρυξη διαγωνισμου

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει  ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ»,  με Α/A 89279  στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα  χιλιάδων ευρώ (240.000,00) ευρώ, άνευ ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με κωδικό CPV: 90513600-2.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2%,  ως άρθρο 2.2.2. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΗ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.Η  εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με τον φορέα έκδοσής της, όσα στο άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης αναφέρονται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από τις προθεσμίες  τουλάχιστον δέκα πέντε  ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στην οδό Κων. Χατζηγεωργίου 2 , στη  Φοινικιά Ηρακλείου, από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., ως 547/2019 απόφαση του Δ.Σ. με Α.Δ.Α:6ΣΙΡΟΡΙΗ-6ΨΥ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  21/2/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 21/2/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:   21/2/2020.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση  στον τοπικό τύπο.: 21/2/2020.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 22/2/2020, Ημέρα Σάββατο   και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 09/03/2020  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 18:00 μ.μ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Φοινικιά, (Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.H. κ. Γ. Αμανάκη, Τηλ.: 2810-529379, Φαξ: 2810-263678, Εmail: [email protected]).

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Προκήρυξη της Διακήρυξης, και ο προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ και στην  ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑH

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

 

 

Εφημερίδες: -ΠΑΤΡΙΣ

-ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜA V ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑ

Pavlos Baritakis

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Κλιμάκιο της ΔΕΥΑΗ αποτελούμενο από τον Πρόεδρο , κ. Γεώργιο Βουρεξάκη, τον Αντιπρόεδρο, κ. Ιωάννη Δεικτάκη και τον Γενικό Δ/ντή της ΔΕΥΑΗ, Κ. Χαρίλαο Παπαματθαιάκη, επισκέφθηκε όλα τα εργοτάξια των εκτελούμενων έργων αλλαγής των δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Θέρισσος , Μασταμπάς , Δειλινά και Ηλιούπολη .

 

  

Εκ της ΔΕΥΑΗ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18-02-2020

Pavlos Baritakis

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης θα παρουσιαστούν  προβλήματα υδροδότησης σήμερα και μέχρι αποκατάστασης της βλάβης στην περιοχή της ‘’ΟΑΣΗΣ’’ και συγκεκριμένα στους παρακάτω δρόμους:

-ΤΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

-ΕΡΩΦΙΛΗΣ

-ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

-ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ

-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

-ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίδονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό 11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810) ή στο 2810-339050 (αστική χρέωση) .

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12-02-2020

Pavlos Baritakis

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο, θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή της Πλαστήρα (οδός Σπιναλόγκας, Κοκκίνη, Άλμπερτ κ.λ.π. )

Εκτιμάται ότι η βλάβη θα αποκατασταθεί έως αύριο το μεσημέρι, οπότε από τις απογευματινές ώρες θα υδροδοτούνται τα δίκτυα.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό  11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810) ή στο 2810-339050 (αστική χρέωση).

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Dimitris Papadakis
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Ηρακλείου

 

 

K. A. : 64.00.0000

25.12.0006

54.00.6024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.  1241/12-2-20

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Ηρακλείου», προϋπολογισμού πενήντα οκτώ  χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ ( 58.771,00 ), άνευ Φ.Π.Α .24% με κωδικό CPV09100000-0 για τα καύσιμα και 24951100-6 για τα λιπαντικά.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει για τα καύσιμα από το  μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί και θα ισχύει επί της ισχύουσας μέσης χονδρικής τιμής του είδους, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου κατά την ημέρα παράδοσης του καυσίμου, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ:1240/12-2-2020 και της απόφασης 40/2020 με ΑΔΑ:9ΟΜΝΟΡΙΗ-Ε95 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 24 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 9:00 π.μ έως 9:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ.Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλειου: www.deyah.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
 3. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
 4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

                                                               Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

       Προς Εφημερίδες:

 1. ΠΑΤΡΙΣ.
 2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11-02-2020

Pavlos Baritakis

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανακοινώνεται ότι λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης – αναβάθμισης του τηλεφωνικού κέντρου της Επιχείρησης, θ’ απαιτηθεί η παύση λειτουργίας του για τις 15 και 16 Φεβρουαρίου .

Είναι αυτονόητο ότι δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία με τη ΔΕΥΑΗ.

Για επείγουσες και μόνο  περιπτώσεις θα λειτουργεί το τηλέφωνο 6973-984225.

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5-2-2020

Pavlos Baritakis

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανακοινώνεται ότι λόγω ζημίας στο δίκτυο υδροδότησης , σήμερα θα παρουσιαστούν προβλήματα διανομής νερού στην περιοχή  του Κατσαμπά , νοτίως της ΙΚΑΡΟΥ (ΜΕΣΑ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ) .

Τα δίκτυα θα τροφοδοτηθούν αύριο αργά  το μεσημέρι.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό  11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810) ή στο 2810-339050 (αστική χρέωση).

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Dimitris Papadakis
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

Αναλύσεις λυμάτων και

     πόσιμου νερού

 

     

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 817/31-1-2020

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Γεώργιος Βουρεξάκης, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση των προσφορών, η επιλογή αναδόχου, για τις «Αναλύσεις λυμάτων και πόσιμου νερού», προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων  ευρώ ( 60.000,00 ), άνευ Φ.Π.Α 24% με κωδικό CPV: 33696300-8.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  327 του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. πρωτ: 816/31-1-2020 και της απόφασης 535/2019 με ΑΔΑ:68Τ0ΟΡΙΗ-ΓΘΙ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ και των τευχών της Δημοπράτησης.

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 14 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 9:00 π.μ έως 9:30 π.μ  λήξη επιδόσεως προσφορών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, (Κ. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους κατά τη διενέργεια αυτού ή με συστημένη επιστολή δια ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς μία ημέρα πριν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού.

Πληροφορίες -Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου: www.deyah.gr.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ.
 3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.deyah.gr.
 4. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
 5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006 και όπως αυτές τυχόν τροποποιηθούν.

                                                                                                Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ

                                                                                                     Γεώργιος Βουρεξάκης

 

Προς Εφημερίδες:

 1. ΠΑΤΡΙΣ
 2. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-1-2020

Pavlos Baritakis

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2020 , ημέρα Τετάρτη και Πέμπτη, λόγω εργασιών εγκατάστασης Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στην γεώτρηση της ‘’Φανερωμένης΄΄, θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές:

-ΒΕΝΕΡΑΤΟ

-ΑΥΓΕΝΙΚΗ

-ΣΙΒΑ

-ΚΕΡΑΣΙΑ

Η ομαλή τροφοδοσία του δικτύου εκτιμάται την Πέμπτη αργά το απόγευμα.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό  11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810) ή στο 2810-339050 (αστική χρέωση) .

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Pavlos Baritakis

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης  με τίτλο:

«ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

με προεκτιμώμενη αμοιβή 254.647,26 € (με απρόβλεπτα χωρίς Φ.Π.Α.)

(CPV : 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

και 71242000-6 Προετοιμασία έργων και σχεδίων, εκτίμηση δαπανών)

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 254.647,26 (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 1. 236,00 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλικά)
 2. 848,00 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφία)
 3. 702,50 € για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικά – Υδρογεωλογικά)
 4. 664,50 € για μελέτη κατηγορίας 9 (Ηλεκτρομηχανολογικά)
 5. 654,00 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικά)
 6. 308,00 € για μελέτη κατηγορίας 17(Χημικά)
 7. 019,40 € για μελέτη κατηγορίας 3 (Οικονομικά)

 

και 33.214,86 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

 

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MasterPlan) με κύρια στάδια την αποτύπωση – ανάλυση – αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, τις προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Δήμου – προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης, το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού,  τις προτάσεις και το πρόγραμμα υλοποίησης των έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος, τις προτάσεις διαχείρισης της ζήτησης και  κοστολόγησης της παροχής των υπηρεσιών νερού ύδρευσης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗρακλείου  deyah.gr. Πληροφορίες δίνονται στην Δ.Ε.Υ.Α Hρακλείου (τηλ.: 2810-529386) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2810-263329, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ Καλ. Τζαβλάκη. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28/2/2020 ημέρα Παρασκευή , παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 6/3/2020 ημέρα Παρασκευή.

Η Αναλυτική διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 και της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια της αναλυτικής διακήρυξης.

Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/3/2020, ημέρα Παρασκευή  στις 14:00μ.μ, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  19/3/2020  ημέρα Πέμπτη  στις 10:00π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελετών:

1      στην κατηγορία μελέτης 13 Υδραυλική Mελέτη

2      στην κατηγορία μελέτης 16 Τοπογραφική Μελέτη

3      στην κατηγορία μελέτης 20 Υδρογεωλογική – γεωλογική μελέτη

4      στην κατηγορία μελέτης 9 Μηχανολογική – Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

5      στην κατηγορία μελέτης 27 Περιβαλλοντική Mελέτη

6      στην κατηγορία μελέτης 17 Χημικές μελέτες – έρευνες

7      στην κατηγορία μελέτης 3 Οικονομική μελέτη

 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής :

 1. Για την κατηγορία μελέτης (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , 1 στέλεχος εμπειρίας άνω των 20 ετών με εμπειρία σε ανάλογες μελέτες
 2. Για την κατηγορία μελέτης (16)  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, 1 στέλεχος τουλάχιστον 10ετούς εμπειρίας, με γνώση & εμπειρία σε χρήση συστημάτων GIS.
 3. Για την κατηγορία μελέτης (20)  ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, 1 στέλεχος τουλάχιστον 10ετούς εμπειρίας, με γνώση σε θέματα εκμετάλλευσης υδροφορέων και διαχείρισης υδατικών πόρων
 4. Για την κατηγορία μελέτης (9)  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, 1 στέλεχος τουλάχιστον 10ετούς εμπειρίας, με εμπειρία σε ανάλογες μελέτες
 5. Για την κατηγορία μελέτης (27)  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, 1 στέλεχος τουλάχιστον 5ετούς εμπειρίας, με εμπειρία σε ανάλογες μελέτες
 6. Για την κατηγορία μελέτης (17)  ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, 1 στέλεχος τουλάχιστον 5ετούς εμπειρίας, με εμπειρία σε ανάλογες μελέτες
 7. Για την κατηγορία μελέτης (3)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, 1 στέλεχος τουλάχιστον 5ετούς εμπειρίας, με εμπειρία σε ανάλογες μελέτες

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.000,00 που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ισχύος τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ανέρχεται στους δεκαοκτώ 18 μήνες, αν ληφθούν υπ’ όψη και οι προβλεπόμενοι ενδεικτικοί χρόνοι για την έγκριση κάθε σταδίου της μελέτης. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται, για το σύνολο των σταδίων, τους δώδεκα 12 μήνες.

Δεν προβλέπεται  να χορηγηθεί Προκαταβολή.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».  Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Κωδικός ενάριθμου στο ΠΔΕ 2018ΕΠ00210012, Κωδικός ΟΠΣ 5016202) και έχει λάβει έγκριση διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 66696/20-3-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: ΩΒΗ87ΛΚ-0ΔΨ).

H παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο στις εφημερίδες Πατρίς και Νέα Κρήτη, σύµφωνα µε το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr., καθώς και στην ιστοσελίδα deyah.gr

 

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.H.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.H.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ

 

Σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ master plan ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ορθή επανάληψη

ΚΗΜΔΗΣ – προκήρυξη – ορθή επανάληψη_signed

Project_Planning_Financial_Pro_220120

espd-request-v2_signed

1_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ _ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Master Plan ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ορθή επανάληψη_signed

2_MASTER_PLAN_FAK_SYMV 2019_signed

3_MASTERPLAN ΕΣΥ 2019_signed

5_TECH_DEDOMENA 2019_επικαιροποιημένο_signed

6._YPODEIGMA EMPEIRIAS_signed

1 2 3 31