ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-11-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αποφασίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της 26ης /11/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ η δημοπράτηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμέτρηση -τηλέλεγχος)», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εκτιμώμενης αξίας 14.716.000 €.

 

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:

Α) Αντικατάσταση – Επέκταση των δικτύων ύδρευσης με  κατασκευή νέων αγωγών ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 150.000 μ. τροφοδοτικών αγωγών και αγωγών διανομής με σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE 3ης γενιάς 16 Atm διατομών από Φ 90 έως Φ400, με τις αντίστοιχες υδροληψίες, τα φρεάτια, τις απαραίτητες συσκευές για τη σωστή λειτουργία του δικτύου (δικλείδες, αεροβαλβίδες) και πυροσβεστικούς κρουνούς, σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη.

Η αντικατάσταση – επέκταση των δικτύων ύδρευσης θα γίνει στις περιοχές Κορώνη Μαγαρά, Αγ. Αικατερίνη, Δημοκρατίας – Κηπούπολη, Αλικαρνασσός, Αγ. Ιωάννης και Δυτικά Προάστεια (Τρείς Βαγιές, Σταυρωμένος, Λίντο), που βρίσκονται είτε στο παλιό σχέδιο είτε στις εγκεκριμένες επεκτάσεις του σχεδίου πόλης.

Β) Προμήθεια και τοποθέτηση 20.000 τεμ. μετρητών κατανάλωσης νερού με ενσωματωμένη διάταξη καταγραφής και επικοινωνίας αφενός στις περιοχές που θα κατασκευαστούν νέα δίκτυα Κορώνη Μαγαρά, Αγ. Αικατερίνη, Δημοκρατίας – Κηπούπολη, Αλικαρνασσός Αγ. Ιωάννης και Δυτικά Προάστεια και αφετέρου στις περιοχές Μασταμπάς Θέρισσος – Δειλινά – Ακαδημίας, όπου είναι σε εξέλιξη η κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης

Προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος τηλεμέτρησης των μετρητών κατανάλωσης νερού.

Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση συστήματος παρακολούθησης ελέγχου διαρροών – τηλέλεγχος του δικτύου ύδρευσης στην πόλη Ηρακλείου (επανασχεδιασμός – προμήθεια και εγκατάσταση).

Γ) Λειτουργία του συστήματος τηλεμέτρησης των μετρητών κατανάλωσης νερού και του συστήματος τηλελέγχου για 2 επί πλέον  έτη, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, θα είναι τριάντα έξι μήνες (36 μήνες) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί παράλληλα σε τέσσερα μέτωπα εργασιών.

 

Στις προαναφερόμενες περιοχές  εντός του παλαιού σχεδίου πόλης τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης είναι πολύ παλιά, διαφόρων εποχών και υλικών (αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, χυτοσιδηροί, σιδηροσωλήνες, PVC κλπ) με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα διαρροών του δικτύου. Στις περιοχές των εγκεκριμένων επεκτάσεων του σχεδίου πόλης υπάρχουν μεμονωμένα δίκτυα, χωρίς μελέτη,  μικρής διατομής που επεκτάθηκαν παράλληλα με τη επέκταση της πόλης με συνέπεια να υπάρχουν αφενός σοβαρά προβλήματα υδροδότησης και αφετέρου διαρροές νερού.

Με την κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης, στις περιοχές παρέμβασης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη, θα βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες υδροδότησης και θα μειωθούν οι διαρροές.

 

Επίσης τα υδρόμετρα στις περιοχές παρέμβασης είναι παλαιά και  σε μεγάλο ποσοστό δε λειτουργούν. Με την αντικατάσταση τους, θα περιοριστεί το μη καταμετρούμενο νερό και θα αυξηθούν τα έσοδα της Επιχείρησης. Σημειωτέον ότι το ποσοστό μη τιμολογούμενου νερού στην πόλη Ηρακλείου είναι της τάξης του 50% που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό αφενός στις διαρροές λόγω παλαιότητας του δικτύου και αφετέρου  στην παλαιότητα και μη λειτουργία των υδρομετρητών.

 

Με την τηλεμέτρηση των υδρομέτρων μέσω σταθερού δικτύου  ( Fixed Network ΑΜR)  ή και διερχομένου οχήματος (Drive by AMR), το σύνολο των καταγεγραμμένων δεδομένων θα είναι διαθέσιμο για επεξεργασία, ανάλυση και εισαγωγή στο σύστημα τιμολόγησης.

 

Επίσης, με τον εκσυχρονισμό – συμπλήρωση του συστήματος παρακολούθησης –ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης στην πόλη Ηρακλείου, θα μπορεί οι μετρήσεις να μεταδίδονται  σε πραγματικό χρόνο (Real Time) στο σύστημα Τηλεχειρισμού – Τηλελέγχου ( SCADA) και σε περιπτώσεις σοβαρών αποκλίσεων από τα στατιστικά στοιχεία να κινητοποιείται ο σχετικός μηχανισμός ελέγχου διαρροών της Επιχείρησης.

 

Η προτεινόμενη παρέμβαση αποτελεί εμβληματικό έργο ύδρευσης για την πόλη Ηρακλείου καθώς με την ολοκλήρωση του, σε συνέργεια με τα έργα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα και εκείνα που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα εξυπηρετείται με νέα δίκτυα κατασκευασμένα σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη, ολόκληρη η  εντός σχεδίου περιοχή της πόλης, γεγονός που θα αλλάξει τις συνθήκες υδροδότησης και θα εξασφαλίσει, σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων, επαρκή ποσότητα και ποιότητα ύδατος  για ανθρώπινη κατανάλωση.