• Συστηματική παρακολούθηση (δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις) νερών δικτύων, πηγών, γεωτρήσεων, δεξαμενών πόλης και Δημοτικών Διαμερισμάτων (τακτικές και έκτακτες)
 • Έκτακτα περιστατικά και προβλήματα δικτύου (δειγματοληψίες και αναλύσεις σε κλίσεις δημοτών για διαρροές νερού σε σπίτια, σπασίματα δικτύου, διαρροές λυμάτων, κ.λπ.)
 • Τακτικές και έκτακτες δειγματοληψίες και αναλύσεις σε δημότες, σχολεία της πόλης, εσωτερικά δίκτυα Δημόσιων φoρέων, Νοσοκομείων, Αεροδρομίου, Ο.Λ.Η., κλπ.
 • Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών και λυμάτων ιδιωτών, φορέων, Δήμων και Κοινοτήτων με την υπάρχουσα τιμολόγηση της Υπηρεσίας.
 • Παρακολούθηση (δειγματοληψίες και μικροβιολογικές αναλύσεις) των ακτών του θαλάσσιου κόλπου Ηρακλείου τους καλοκαιρινούς μήνες
 • Έλεγχος, Επεξεργασία, Αξιολόγηση και Καταχώρηση, αποτελεσμάτων αναλύσεων, δοκιμές ελέγχου και επιβεβαιώσεις ορθής εργαστηριακής πρακτικής.
 • Συνεργασία με διάφορους Φορείς και Υπηρεσίες σε θέματα ποιότητας και διαχείρισης Νερού. (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Δ/νση Υδάτων Α.Δ.Κ, κ.λπ.). Ενημέρωση υπηρεσιών, αποστολή στοιχείων, κλπ.
 • Έλεγχος, συντήρηση, καθαρισμός, μικροεπισκευές και ρυθμίσεις συσκευών χημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου.
 • Χλωριώσεις (παραλαβή χημικών, δοσολογία, έλεγχος, επισκευή και συντήρηση αντλιών και συστημάτων χλωρίωσης). Μεταφορά και μετάγγιση χλωρίου στις εγκαταστάσεις χλωρίωσης. *
 • Ετοιμασία Διαγωνισμών-Τεύχη-Τεχνικές Προδιαγραφές (χλωρίου, αναλωσίμων, αντιδραστηρίων, επεξεργασίας, κ.λπ.)
 • Επίβλεψη, Έλεγχος και Παρακολούθηση διαφόρων έργων.
 • Ενημέρωση δημοτών, ιδιωτών, φορέων, Δήμων σε θέματα ποιότητας, επεξεργασίας, προστασίας, απολύμανσης νερού και λυμάτων.
 • Τεχνικές συμβουλές και βοήθεια σε θέματα ποιότητας νερού σε Δήμους και ΔΕΥΑΗ, εντός και εκτός Κρήτης.
 • Εργασίες Γραμματείας (έγγραφα, αποτελέσματα αναλύσεων, βεβαιώσεις ποιότητας και ποσιμότητας νερού, διεκπεραιώσεις, κ.λπ.)
 • Συμμετοχή σε πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Εργαστηρίων.
 • Εκπαίδευση φοιτητών (πρακτική άσκηση), σε θέματα ποιότητας νερού και λυμάτων, αναλύσεις, οργάνωση εργαστηρίου, εξοπλισμός, κ.λπ.).
 • Ξενάγηση σχολείων, φορέων και ιδιωτών στα εργαστήρια της ΔΕΥΑΗ και ενημέρωση για το είδος και τον τρόπο εργασίας.
 • Συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές και ημερίδες (ΕΔΕΥΑ, Υπ. Υγείας, κλπ).
 • Εισηγήσεις, σε διάφορες ημερίδες σχετικά με την ποιότητα του νερού.

 

*

 • Περίπου 100 παρεμβάσεις ετησίως στα συστήματα χλωρίωσης (επισκευές, ρυθμίσεις δοσολογίας, καθαρισμοί και εξαερώσεις αντλιών, καθαρισμοί δεξαμενών χλωρίου, κ.λπ.)
 • Περίπου 15 παραλαβές χλωρίου ετησίως στις δεξαμενές Βιολογικού καθαρισμού (ζύγισμα φορτηγού πριν και μετά, επίβλεψη μετάγγισης, δειγματοληψία χλωρίου, κ.λπ.) (Κατανάλωση περίπου 250.000 κιλών χλωρίου (Υποχλωριώδους Νατρίου) για απολύμανση επεξεργασμένων λυμάτων).
 • Περίπου 43 παραδόσεις ετησίως (μετάγγιση – μεταφορά) χλωρίου στις δεξαμενές χλωρίωσης νερού, (Κατανάλωση περίπου 80.000 κιλών χλωρίου (Υποχλωριώδους Νατρίου) για απολύμανση νερού).